BB Centrum: Komfort pro rezidenty i zaměstnance

Hlavní stránka » Aktuality » BB Centrum: Komfort pro rezidenty i zaměstnance

Prvotřídní kanceláře, výborná dopravní dostupnost, nejmodernější technologie, zelené prostředí a společensky zodpovědný přístup, široká škála obchodů i služeb, velký výběr restaurací či kaváren, školka, základní a střední škola, parky a sportoviště na jednom místě.

To je jen stručný výčet toho, co nabízí multifunkční areál BB Centrum v Praze 4 pod jednou střechou nebo v docházkové vzdálenosti.

SNADNÁ DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A BEZPROBLÉMOVÉ PARKOVÁNÍ

Díky přímému napojení BB Centra na dálnici D1 je automobilem dostupné centrum Prahy i Brno, Vídeň, Hradec Králové, Ústí nad Labem a další místa. Promyšlené fasády budov v těsném sousedství dálnice pohlcují dopravní hluk. Další velkou výhodou BB Centra je blízkost stanic metra Budějovická a Kačerov. Z Budějovické je zřízena bezplatná kyvadlová doprava linkami BBC1 a BBC2; pěšky trvá cesta od metra do areálu sedm minut.

Administrativní budovy nabízejí prostory k pronájmu v nejvyšší kategorii, třídě A. Novým klientům z řad zahraničních či úspěšných lokálních firem je společnost Passerinvest Group, developer areálu, schopna nabídnout variabilní prostory pro různé typy kanceláří. Své místo zde najdou moderní start-upy s netradičními interiérovými požadavky i firmy, které mají konzervativnější přístup k řešení svého sídla či pobočky. Díky tomu, že společnost Passerinvest Group vlastní většinu administrativních objektů v areálu, mohou stávající klienti nebo společnosti, které očekávají růst do budoucna, bez obav z dalšího stěhování expandovat v rámci areálu. Dalším velkým benefitem je parkování. Vedle podzemních garáží, které nabízejí komfortní parkování pro nájemce budov, je v areálu zajištěn dostatek míst na veřejných parkovištích. Proto ani návštěvy, dodavatelé a obchodní partneři firem sídlících v BB Centru nemusejí řešit problém s parkováním.

BENEFIT PRO ZAMĚSTNANCE: ŠIROKÝ VÝBĚR SLUŽEB, OBCHODŮ A RESTAURACÍ

Přes den se v BB Centru pohybuje kolem 12 000 lidí – zaměstnanci, rezidenti, tedy i rodiny s dětmi. Nabídka obchodů a služeb je opravdu široká. Zajít si ke kadeřníkovi, na poštu, do banky či k lékaři, dát si umýt auto, vyčistit oděvy, koupit potraviny pro rodinu, drogerii, dárek či léky, to všechno lze stihnout i během pauzy na oběd. Stejně jako zajít s dětmi po práci na hřiště.

Celou tuto nabídku doplňuje jedinečné wellness a fitness, kulturní a společenské centrum, křesťanská střední škola, základní škola či mateřská škola, atletický stadion i sportovní a dětská hřiště pro veřejnost.

V areálu je přes 20 možností kam zajít na oběd. Vybrat si můžete od exotických jídel – thajských, čínských, indických – přes českou klasiku až po jídla vegetariánská. To vše do pěti minut chůze z kanceláře.

ZELENÉ TERASY, PARKY A HŘIŠTĚ

V BB Centru jsou dva parky: Baarův park u budovy Filadelfie s výrazným vodním prvkem, hřištěm na pétanque nebo rotující houpačkou a park Brumlovka s velkým dětským hřištěm. Pohyb svědčí nejen dětem, ale i dospělým. V budově Brumlovka se nachází jedinečné wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25m bazénem. Od loňského roku má Balance Club Brumlovka nový design, je vybaven prvotřídními stroji a funkční zónou Octagon. Nedávno byla otevřena zrekonstruovaná odpočinková terasa se saunami, bohatou zelení a wellness v podobě vířivky a dalších vodních prvků. Letos se areál rozšířil o atletický stadion se dvěma běžeckými drahami, doskočišti pro skok vysoký i daleký a workoutovým hřištěm. K dispozici jsou i brány pro florbal a síť pro badminton. Sportovní plochy i parky jsou otevřené široké veřejnosti, ať už rezidentům nebo zaměstnancům pracujícím v areálu.

ZA ZÁBAVOU, NEBO JEN TAK POSEDĚT S PŘÁTELI A RODINOU

V BB Centru je i kulturní vyžití, ke kterému přispělo nové náměstí Brumlovka. Pravidelně se zde pořádají páteční trhy, hudební, cestovatelská či tematická odpoledne. V Baarově parku se každoročně koná letní koncert pro veřejnost, dětské dny nebo sportovní akce.

BB Centrum bylo a je budováno jako komplexní městská čtvrť „město ve městě“, která si zakládá na dobrých a přátelských vztazích nejen v rámci areálu, ale i širokého okolí. Pokud hledáte sídlo pro firmu nebo místo, kam zajít na dobré jídlo či pití, i místo pro relaxaci a sport, podívejte se na www.bbcentrum.cz.

PR

BB CENTRUM: COMFORT FOR BOTH, RESIDENTS AND EMPLOYEES

First class offices, excellent transport access, state-of-the-art technologies, a green environment and socially responsible approach, a broad range of shops and services, great choice of restaurants and cafés, nursery school, primary school, college, parks and sports grounds – all in one place.

That’s only a short list of what the multifunctional complex BB Centrum in Prague 4 offers under one roof and within walking distance.

EASY TRANSPORT ACCESS AND TROUBLE FREE PARKING

Thanks to BB Centrum’s direct connection to the D1 motorway, the Prague and Brno centres, Vienna, Hradec Králové, Ústí nad Labem and other places are easily accessible by car. The well-thought through facades of the buildings, located within the vicinity of the motorway, efficiently absorb traffic noise. Another significant advantage of the BB Centrum is its vicinity to the Budějovická and Kačerov underground stations. From Budějovická station, there is a free of charge shuttle service on the BBC1 and BBC2 lines; it is a seven-minute walk from the underground station to the complex.

Administrative buildings offer the lease of top category, A-class, premises. Passerinvest Group, the developer of the complex, is able to provide new clients from foreign and successful local companies with variable premises for various types of offices. Companies locating their seat there are modern start-ups with non-traditional requirements as well as companies with a more conservative approach regarding their headquarters or branch. Thanks to the fact that Passerinvest Group owns the majority of the buildings within the complex, existing clients and companies, which plan for growth in future, can expand within the framework of the complex without any deep concerns about having to move again. Parking is yet another great benefit. Apart from underground garages, which provide well-appointed parking for tenants, the complex also provides a sufficient number of parking places at public car parks. That means that visitors, suppliers and business partners of those companies based at the BB Centrum have no need to deal with parking problems.

BENEFIT FOR EMPLOYEES: BROAD RANGE OF SERVICES, SHOPS AND RESTAURANTS

There are some 12,000 people moving around at the BB Centrum during the day – employees, residents and this means families with children. The offer of shops and services is very broad. Pop into a hairdresser, post office, bank or doctor’s surgery, have the car washed, dry cleaning done, buy groceries and chemist’s products for the family – all this can be done during a lunch break. As can taking children to the playground after work.

All this is complemented with a unique wellness and fitness, cultural and social centre, Christian College, primary and nursery schools, athletic stadium and sports and children’s pla­yground for the public.

The complex offers more than 20 options as to where to go for lunch. You can choose from exotic meals – Thai, Chinese, Indian – through classic Czech meals to vegetarian meals. All this within a five-minute walk from the office.

GREEN TERRACES, PARKS AND PLAYGROUNDS

The BB Centrum offers two parks: Baar Park by the Filadelfie building with significant water features, a pétanque course and rotating swing and Brumlovka Park with a large children’s pla­yground. Exercise is good for both children as well as adults. The Brumlovka building houses the unique wellness and fitness Balance Club Brumlovka with a 25 m swimming pool. As of last year, Balance Club Brumlovka has a new image and is equipped with first class exercise machines and the functional zone Octagon. A reconstructed relaxation terrace with saunas, abundant greenery and wellness in the form of a whirlpool and other water features has opened recently. This year, the complex was complemented with an athletic stadium with two running tracks, landing areas for high and long jumps and a workout area. There are also goals for floorball and a net for badminton. The sports areas and parks are open to the general public, whether they are residents or staff working within the complex.

FOR ENTERTAINMENT OR JUST TO HAVE A SIT DOWN WITH FRIENDS AND FAMILY

The BB Centrum also offers cultural entertainment, which is now also contributed to by the new Brumlovka Square where regular Friday markets are held, and also music, travel and themed afternoons. Baar Park annually hosts a summer concert, children’s days and sports events.

The BB Centrum was and is built as a comprehensive urban district, ‘a town within a town’, which takes pride in good and friendly relationships within the framework of the complex as well as the broader neighbourhood. If you are seeking a seat for your company or somewhere to go for a good meal or drink, or a place for relaxation and sport, see www.bbcentrum.cz.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.