BB Centrum má stále kam růst

Hlavní stránka » Aktuality » BB Centrum má stále kam růst

Radim Passer a jeho investiční a developerská společnost Passerinvest Group jsou nejvíce spojováni s projektem BB Centrum v Praze 4. Patří k nim i rozvojový projekt Nové Roztyly v Praze 11 a ostravská administrativní budova Nová Karolina Park.

Proč firma kupuje již jednou prodané budovy zpět a co se právě v BB Centru připravuje, byla hlavní témata rozhovoru s Radimem Passerem.

Někteří urbanisté o BB Centru hovoří jako o pražském administrativním, multifunkčním downtownu. Vaše společnost má zde své sídlo přes 20 let, takže sám víte, jak to tu chodí. Jak dnes BB Centrum hodnotíte?

Mám z něj radost. Nicméně vidím i některá „ale“. BB Centrum budujeme přes 20 let a na prvních etapách postavených do roku 2002 se nyní úspěšně vypořádáváme s estetickými i provozními nedokonalostmi, které byly způsobeny nedostatkem potřebné velkorysosti na počátku našeho snažení ve společném podniku s PSJ Invest. V roce 2013 jsme změnili firemní strategii a rozhodli se některé dříve postavené a prodané budovy koupit zpět. V těchto budovách provádíme dílčí nebo zásadnější rekonstrukce a věnujeme se i úpravám jejich okolí. Koncem léta 2020 budou stěžejní části úprav v BB Centru hotovy, např. zcela revitalizovaná Budova B bude opět nabízet prvotřídní kanceláře k pronájmu. Vznikne nová piazzeta a vnitroblok se zelení a vodními prvky, který bude přístupný i veřejnosti. Dokončeny budou i úpravy Želetavské ulice. Uvažujeme také o rekultivaci a recyklaci nehezkých a nevyužitých okrajů BB Centra, včetně další výstavby. Tam existuje prostor pro tři až čtyři kancelářské a tři rezidenční etapy obohacené o krásnou zeleň a další veřejná prostranství.

To by znamenalo, že z převážně administrativního parku se z BB Centra stane plnohodnotná městská čtvrť…

Tou je už nyní. BB Centrum žije i mimo pracovní dny. Jsou tu parky, dětská hřiště, sportoviště, obchody i služby a samozřejmě bydlení. Postavili jsme zde Společenské centrum s mateřskou školou i základní a střední křesťanskou školu. V regionu střední Evropy je tento projekt unikátem. Z nevyužitého a mnohdy nebezpečného brownfieldu jsme vybudovali plnohodnotnou část města, která plynule navazuje na další čtvrti Prahy. Do budoucna chceme zvýšit podíl bydlení.

Zmínil jste, že v BB Centru kupujete budovy zpět. To není obvyklý developerský mustr. Z developera investorem? Co vás k tomu vede?

Z klasického developera jsme se stali dlouhodobým, odpovědným investorem a urbanistickým developerem. Klasičtí investoři, zpravidla zahraniční fondy, pracují obvykle s horizontem pěti až deseti let. Z ekonomické logiky věci nemají žádný prostor pro velkorysost. A do některých dříve postavených budov je nutné dnes znovu investovat a dále vylepšovat i jejich okolí. A my chceme trvale udržovat vysoký standard BB Centra, nejen rozsahem nabízených služeb, ale i udržením prvotřídní kvality nových i dříve postavených objektů. To se nám jako většinovému majiteli daří lépe, než když bylo vlastnictví budov roztříštěné. Proto budovy kupujeme zpátky a některé musíme vracet do kategorie A. Z devíti, které jsme v minulosti prodali, jich máme šest a jsou z více než 99 % pronajaté.

Můžete být konkrétnější? Jaké nedostatky nebo jaká vylepšení se nejvíce na rekonstrukcích ře­ší?

V některých zpětně odkoupených budovách jsme řešili jen dílčí nedostatky, v jiných komplexní rekonstrukci včetně pláště, vnitřních prostor, střešních teras i technologií tak, aby odpovídaly současným požadavkům na uživatelský komfort. Aktuálním příkladem je právě probíhající rekonstrukce Budovy B, která byla postavena v roce 1999. Patří k těm větším v BB Centru. Ve spolupráci s projektanty jsme udělali maximum pro to, aby se změnila ve špičkovou administrativní stavbu v kvalitě A a zároveň poskytovala služby i pro veřejnost. Jak jsem již zmiňoval, při revitalizaci dbáme na budování veřejného prostoru, např. rozsáhlých zelených ploch se vzrostlými stromy a místy pro práci či relaxaci, v okolí budov dláždíme chodníky a veřejná prostranství pražskou mozaikou a nově vznikající náměstí ušlechtilým kamenem a velkými vzrostlými stromy. Pražská mozaika vytváří nádherný pocit velkorysého městského prostředí, navíc má mnohem lepší vliv na městské životní prostředí. Obecně se snažíme veřejný prostor pojmout jako součást výstavby a vytvářet jej tak, aby byl dlouhodobě udržitelný. Je to změna v uvažování. Když jsme budovy stavěli, snažili jsme se je i tenkrát udělat dobře a hezky. Ale dnes přemýšlíme nad tím, aby nejen budovy, ale celá lokalita BB Centra byla příjemná, hezká i praktická pro život ještě za desítky let. Loni jsme na investice do veřejných prostranství vynaložili přes 170 mil. Kč. Doposud dosahují neziskové investice v BB Centru již 1,6 mld. Kč – a vždy jsme je vynakládali dobrovolně. V zaměstnání dnes lidé tráví třetinu života, včetně spánku. Mít kvalitní kancelářskou budovu je dnes samozřejmostí. Naším posláním je však poskytnout lidem něco navíc, příjemné, kvalitní a inspirativní prostředí. Zřizujeme zeleň nejen mezi budovami, ale dlouhodobě vytváříme i nádherné střešní zahrady. Přemýšlíme nad potřebami nejen těch, kteří zde pracují, bydlí, ale i široké veřejnosti – a podle toho zajišťujeme další vybavení a služby. V loňském roce jsme například zrušili skvěle ziskové parkoviště před budovou Brumlovka a na jeho místě jsme vybudovali nové náměstí s vodními prvky, které slouží veřejnosti a kde pravidelně pořádáme společenské, kulturní a sportovní akce.

Abychom nemluvili jen o BB Centru… Jaké nové projekty dokončujete a jaké máte v plánu?

Z nových projektů jsou nejdále Nové Roztyly, konkrétně brownfield bývalého areálu Interlov. Chceme na jeho místě vybudovat urbanistický projekt, tedy nejen kancelářské a rezidenční budovy, ale také veřejný prostor. Už od roku 2007 řešíme dílčí změnu územního plánu a budeme rádi, když s výstavbou první etapy začneme v příštím roce. Již jsme začali s revitalizací části okraje Krčského lesa, kde vznikl příměstský park se sportovišti.

Někteří ekonomové i developeři spíše než na nové projekty myslí na hospodářskou stagnaci nebo dokonce na návrat krize. Vy se toho neobáváte?

Minulá krize začala v USA a přes západní Evropu dorazila k nám. Postihla komerční výstavbu dříve než rezidenční. Dnešní Evropa stále zápasí s hospodářským růstem. ECB drží úrokové sazby nízko, ale korunové úrokové sazby jsou na můj vkus až příliš nahoře, což rozhodně neprospívá tolik potřebnému rozvoji výstavby nových bytů. Extrémně za poslední roky stouply ceny stavebních prací a materiálu. Ceny prací komerčních staveb vzrostly o více než 50 % a rezidenčních o 70 % jen za posledních 30 měsíců. Ekonomický růst způsobil také nehorázné zvýšení cen pozemků. Vlivem těchto faktorů bude každý kvalitně připravený projekt na hranici ekonomické únosnosti. Nové bydlení už není dostupné pro střední třídu, a to je celospolečensky zásadně špatně! Proměna na dlouhodobého investora nám lépe napomáhá zvládat situaci, kdy se v Praze nedá rozumně vůbec stavět. Jsme sice lokálně velmi úzce zaměřený subjekt, přesto je nám jasné, že funkční republika nemůže fungovat bez funkční Prahy a obráceně.

JF

XXXXXXXXXXXXX­XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX­XXXXXXXXXXXXXXXXX

Lokalita BB Centrum v Praze 4, v místě zvaném Brumlovka, začala vznikat v roce 1996. Nyní je zde dokončeno 18 objektů. Projekty Residence BB Centrum a Rezidenční park Baarova jsou určeny k bydlení. Nacházejí se zde parky – Park Brumlovka a Baarův park – atletický stadion, dětská hřiště pro veřejnost a přes 70 obchodů a služeb včetně střední, základní a mateřské školy. Loni bylo vybudováno nové Náměstí Brumlovka, které se stalo pomyslným srdcem celého areálu. V administrativních budovách sídlí významné lokální i mezinárodní firmy, mj. ČEZ, Microsoft, MONETA Money Bank, UniCredit Bank, HP, Škoda Auto, Mars, O2, Puma aj.

www.bbcentrum.czwww.krcakzije.czwww.novakarolinapark.czwww.passerinvest.cz

XXXXXXXXXXXXX­XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX­XXXXXXXXXXXXXXXXX

BB CENTRUM STILL HAS ROOM FOR GROWTH

Radim Passer and his investment and development company Passerinvest Group mostly tend to be associated with the BB Centrum project in Prague 4. They are also associated with the development project Nové Roztyly in Prague 11 and the administrative building Nová Karolina Park in Ostrava.
The issue as to why the company repurchases once before sold buildings and what is currently being prepared in the BB Centrum were the main topics of the interview held with Radim Passer.

Some urban planners speak of the BB Centrum as Prague’s admi­nistrative, multifunctional downtown. Your company has had their headquarters there for more than 20 years so you know how things are. How would you now assess the BB Centrum?

I am very pleased with it. Nevertheless, I can also see some ‘ifs and buts’ there. We have been developing the BB Centrum for over 20 years and are now successfully dealing with aesthetic and operational deficiencies on the first stages from before 2002 caused by a lack of necessary generosity at the beginning of our efforts in the joint ventures with PSJ Invest. In 2013, we changed our corporate strategy and decided to repurchase some of the previously built and sold buildings. We are realizing partial or more fundamental reconstructions in these and also pay attention to their surrounding areas. The crucial parts of the reconstruction in the BB Centrum will be completed by the end of summer 2020, with the entirely reconstructed B Building offering first class offices for lease again. There will be a new piazzeta (a small square) and an inner yard with greenery and water features, which will also to be accessible to the general public. The reconstruction of Želetavská Street will also be completed then. We are also considering the re-cultivating and re-cycling of unsightly and unutilized outskirts of the BB Centrum, including further development. There is more room for three to four administrative and three residential stages enriched with beautiful greenery and other public areas.

That would mean that the mostly administrative park BB Centrum will be turned into a fully-fledged urban district…

It already is that. BB Centrum also lives outside the five-day week. There are parks, children’s pla­ygrounds, sports grounds, shops and services and naturally housing. We built a Community Centre with a nursery and Christian primary school and college. This project is unique within the Central European region. That means that we turned the unutilized and often harmful brownfield into a fully-fledged part of the city, which connects fluently to other Prague districts. We would like to increase the housing share in future.

You mentioned that you are repurchasing buildings in the BB Centrum. That is an unusual development model. An investor from a developer? What led you to that.

The classic developer we were, changed into a long-term and responsible investor and urban developer. Classic investors, especially foreign funds, usually work with a horizon of five to ten years. From an economic point of view there is no room for generosity. And some of the previously constructed buildings need to be invested into today and their surrounding areas improved. And we would like to maintain a high standard with the extent of services offered at the BB Centrum as well as by maintaining the first-class quality of new as well as previously constructed buildings. We, being the majority owner, are managing this better than when the ownership of the buildings was sectioned. That is why we are repurchasing the buildings and need to bring some of them back into the A category. Out of the nine we sold in the past, we have six buildings back and those are leased more than 99%.

Can you be more specific? What deficiencies or what improvements are being dealt with most during the reconstructions?

In some of the repurchased buildings, we only dealt with partial deficiencies, in others with comprehensive reconstruction, including the shell, interior premises, roof terraces and technologies so that they correspond with current requirements regarding user comfort. The current example is the progressing reconstruction of the B Building, which was built in 1999. It belongs amongst the larger ones within the BB Centrum. In co-operation with planning engineers, we did our very best to have the building turned into a top-class administrative building of the A quality, which would also provide services to the general public. As I have already mentioned, we pay attention to public areas during revitalizations, for instance large green areas with grown trees and places for both work and relaxation. We construct pavements around the buildings and public areas with Prague Mosaic and those newly constructed squares with high-grade stone and big grown trees. The Prague Mosaic creates a marvellous impression of generous urban environment and has, on top of that, better influence on the urban environment. We generally try to approach public areas as part of the development and create it so that it is sustainable in the long term. It is a change in thinking. When we were constructing the buildings, we were trying to do it correctly and pleasantly then as well. Now, however, we also consider the entire location of the BB Centrum being pleasant, nice and practical for life and for decades to come. Last year, we invested more than CZK 170 million in public areas. Non-profitable investment in the BB Centrum still comes to CZK 1.6 billion – and we always invest them deliberately. People nowadays spend one third of their life at work, including sleeping time. Having a quality administrative building nowadays comes as a matter of course. Our mission is, however, to provide people with something extra – a pleasant, quality and inspirational environment. We create greenery amongst the buildings and have, over the long term, also realized beautiful roof gardens. We think about the needs of those who work and live here as well as the general public – and then we secure further equipment and services accordingly. Last year, we, for instance, aborted a profitable car park in front of the Brumlovka building and instead built a new square with water features that serve the public and where we regularly organise social, cultural and sports events.

Not only talking about the BB Centrum… What other new projects are you completing and which ones are you planning?

As for new projects, the most progressed is the project of Nové Roztyly, in particular the brownfield of the former complex of Interlov. In its place, we would like to build urban projects, that is administrative and residential buildings as well as public areas. Since 2007, we have been dealing with partial changes to an outline plan and we will be happy if we can start the first stage of the development next year. We have already commenced the revitalization of the outskirts of Krčský Forest, where there is a suburban park with sports grounds.

Some economists and developers talk about economic stagnation or even a return of the crisis rather than new projects. Doesn’t that worry you?

The past crisis came from the USA and arrived via Western Europe. It also affected commercial development before residential. Today’s Europe is still battling economic growth. The ECB keeps Euro interest rates low but I consider the Czech crown interest rates too high, which certainly does not contribute much to the necessary development in the area of new apartments. Prices for building work and materials increased rapidly in past years. Price for work on commercial buildings increased by more than 50% and residential buildings by 70% in the past 30 months. Economic growth has also caused exorbitant increases in land prices. All well-prepared projects will be, due to the impact of these factors, on the boundary of economic acceptability. New housing is no longer accessible to the middle class, which is fundamentally wrong from a society-wide point of view! Turning into a long-term investor helps us to deal with the situation when it is impossible to build reasonably in Prague better. We are a very locally focused company but are aware that a functional republic cannot function without functional Prague and vice versa.

JF

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.