Betonové stavební dílce pro rodinné domy i velkosklady

Hlavní stránka » Aktuality » Betonové stavební dílce pro rodinné domy i velkosklady

Společnost PREFA PRAHA a.s. se řadí ke komplexním dodavatelům nosných betonových konstrukcí. Výrobní program společnosti zahrnuje výrobu širokého sortimentu železobetonových prvků.

Již pátým rokem působí ve vedení společnosti Ing. Pavel Forman, výrobně-obchodní ředitel a předseda představenstva. Položili jsme mu proto několik otázek.

Stavebním firmám se v ČR daří, vaší společnosti určitě také.

Ano, musím potvrdit, daří se i nám. Poptávka po našich výrobcích je velká a posledních několik let stále roste. Zakázky máme, prodejní ceny jsou uspokojivé. Neustále rozšiřujeme výrobní kapacity, přesto nejsme schopni uspokojit všechny zákazníky.

Na jakých zakázkách v současné době pracujete?

Máme v různých fázích rozpracovanosti asi 30 projektů, od stropů pro rodinné domky až po zakázku za 100 mil. Kč. Uvedu některé významnější akce. Právě probíhá další etapa výstavby logistického centra Segro v Hostivicích, ve fázi předání dokončené stavby jsou obrovské haly Mubea v Prostějově či další etapa výrobního závodu Assa Abloy v průmyslové zóně v Ostrově nad Ohří. Před dokončením je stavba vývojového centra firmy Bosch v Českých Budějovicích. Naše výrobní linka na předepnuté stropní panely Spiroll jede naplno, neboť tyto stropy v sedmipodlažní budově Bosch tvoří plochu asi 10 000 m2.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Naším typickým odběratelem a smluvním partnerem je většinou velká stavební společnost v pozici generálního dodavatele stavby. Konečným zákazníkem bývá některý z velkých developerů. Mnozí investoři se na nás obracejí přímo. Těm umíme nabídnout rychlejší servis a dodávku „Prefa na klíč“ – projekci, výrobu, dopravu, montáž, a to včetně pilotového založení stavby.

Je o vaše výrobky zájem i v zahraničí?

Boom ve stavebnictví je nejen v ČR, takže dostáváme i zahraniční poptávky. Nicméně není příliš ekonomické vozit beton po Evropě… Přesto ale stropní panely Spiroll již několik let dodáváme do Skandinávie. V současné době jsme získali velkou zakázku na klíč v Braniborsku. Jde o obrovský velkosklad Kaufland, kam budeme dodávat beton v objemu mnoha tisíc kubických metrů; skelet bychom měli dokončit do konce letošního roku.

Budou zde použity nějaké speciální prvky?

Naše společnost vyrábí předepjaté střešní vazníky až do délky 40 m. Zde však budou použity vazníky o délce „jen“ 26 m. Naopak sloupy s délkou 22 m s hmotností 22 t jsou skutečně speciální.

Které zakázky jste úspěšně dokončili?

Z mnoha úspěšně dokončených zakázek bych vyzdvihl asi největší loňskou realizaci za téměř 50 mil. Kč – výstavbu skladovací haly DHL/Estée v Chebu s plochou kolem 30 000 m2. Nakreslili jsme ji, vyrobili, dovezli a smontovali v neuvěřitelně krátkém termínu. Současná stavba velkoskladu v Německu ji však v parametrech výrazně překoná.

PR

CONCRETE BUILDING PANELS FOR FAMILY HOUSES AND WAREHOUSES

PREFA PRAHA a.s. belongs amongst the most comprehensive suppliers of load-bearing concrete structures. The company’s pro­duction programme includes the production of a broad assortment of reinforced concrete components.

Ing. Pavel Forman, the Production and Business Manager and Chairman of the Board, has been with the company for five years. We put several questions to him.

Building companies in the Czech Republic are doing well and yours is certainly no exception.

Yes indeed, I am able to confirm that we are also doing very well. Demand for our products is tremendous and has been increasing constantly over these past years. We definitely have sufficient work and sale prices are satisfactory. We are constantly expanding our production capacity yet we are still unable to fully accommodate all our clients as we and they would like.

What procurements are you currently working on?

We have approximately 30 projects that we are working on in different phases, from ceilings for family houses to a procurement worth CZK 100 million. I will mention some of the more significant ones. There is a further construction stage of the Segro logistics centre in Hostivice, which is currently in progress, and the completed structures of the huge Mubea hall in Prostějov and another stage of the production plant for Assa Abloy in the industrial zone at Ostrova nad Ohří is in the handover phase. Construction of the development centre for Bosch in České Budějovice is prior to completion. Our production line for precast Spiroll ceiling panels is going at full speed as these ceilings for a seven-storey building at Bosch come to some 10,000 sq m.

Who are your clients?

A typical client and contracting partner is usually a large building company, which has the position of general supplier for a significant construction. The end client tends to be one of the larger developers. Many investors approach us directly. We can provide them with a fast service and ‘Prefab to Key’ supply – project execution, production, transport and installation, including foundation piles.

Are your products also demanded abroad?

A boom in the building industry does not only apply to the Czech Republic, which means we also receive contracts from abroad. Nevertheless, it is not that economical to transport concrete throughout Europe… Still, we have already been supplying Spiroll ceiling panels to Scandinavia for several years. Recently, we acquired a large contract for Brandenburg. It is a large warehouse for Kaufland and we are to supply concrete with a volume of many thousand cubic metres; the frame should be completed before the end of this year.

Will there be any special features or components used there?

Our company produces precast roof tie beams of up to 40 m length. However, here there will be ‘only’ 26 m long tie beams. On the other hand, the 22 m and 22 t pillars will be really special.

What procurements have you completed successfully?

From the many successfully completed procurements, I would probably choose to point out the largest from last year, the construction of the 30,000 sq m DHL/Estée warehouse in Cheb and valued at CZK 50 million. We designed it, produced it and installed it within an incredibly short space of time. However, this construction of the warehouse in Germany will surpass it significantly in its parameters.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.