BIM chceme mít jako standard

Hlavní stránka » Aktuality » BIM chceme mít jako standard

Společnost OBERMEYER HELIKA patří k největším architektonickým, projekčním a stavebně-poradenským kancelářím v ČR.

Téměř tři desetiletí poskytuje komplexní služby v oblasti architektury, projektování, inženýrské činnosti ve výstavbě, TZB a šetrných budov, projektového managementu a odborného technického poradenství. Společnost je jedním z lídrů projektování a modelování staveb ve 3D a v systému BIM na českém i slovenském trhu. S jejím generálním ředitelem a předsedou představenstva Ing. Jiřím Fouskem jsme hovořili o současných aktivitách Obermeyer Helika a.s.

Ve společnosti působíte čtvrtým rokem. K jakým změnám za tu dobu došlo?

V době, kdy jsem nastoupil, na tom firma nebyla nejlépe, byly patrné dozvuky krize, která se podepsala na všech projekčních společnostech. Nicméně příští rok budeme slavit 30 let působení na českém trhu. Přelomovým byl v historii rok 2007, kdy tehdejší společnost Helika a.s. koupila německá firma Obermeyer a začala se psát nová kapitola pod mezinárodní vlajkou. V roce 2015 – tehdy jsem přišel – došlo k fúzi všech společností, které Obermeyer v ČR vlastnil. Od té doby jsme Obermeyer Helika a.s. Z původních oborově zaměřených společností vznikly divize, které pokrývají náš poměrně široký záběr. V oboru pozemních staveb jsme schopni udělat všechno od A do Z. Máme divizi architektonicko-stavební, statiky konstrukcí, projektového řízení staveb, technického zařízení budov. Vším se prolíná BIM. Na některé úzce specializované činnosti si najímáme odborníky. V České republice nyní zaměstnáváme kolem 120 lidí a na Slovensku v samostatné firmě Obermeyer Helika s.r.o. přes 30.

V čem spočívá největší rozdíl mezi Helikou v minulosti a současnou firmou?

Helika byla vnímána především jako architektonická kancelář, my jsme spíše vysoce odborná projekční a poradenská firma – i když architekturu děláme pořád, ale spíše jako lokální spolupracovník zahraničních ateliérů. Máme projekty, které jsou kompletně naším vlastním dílem, ale většina vzniká ve spolupráci s nějakým významným českým nebo zahraničním architektem.

Na jaký typ staveb se nyní specializujete?

Opustili jsme dopravní stavby, dříve jsme pracovali hodně na Letišti Václava Havla. Rozhodli jsme se, že nebudeme tříštit síly a zaměřujeme se na pozemní stavby. Jsme schopni – snad kromě rodinných domů – vyprojektovat cokoli, třeba nemocnici, výrobní závod nebo velké nákupní centrum. V tomto ohledu patříme k nejlepším na českém trhu – nebo budu-li neskromný – jsme nejlepší…

Můžete uvést některé stavby, na nichž jste v poslední době pracovali?

Je to např. OC Černý Most, OC Chodov; v obou případech původní výstavba i nedávná dostavba. Nyní pracujeme s investorem na rozšíření Metropole Zličín, pro developera Dandreet jsme dokončili ve spolupráci s britskými architekty Benoy projekt OC Šantovka II v Olomouci.

Projektujete nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. Znamená to, že se účastníte veřejných zakázek. Jaké s nimi máte zkušenosti?

Firma naší velikosti musí pracovat pro soukromý i veřejný sektor. Helika byla historicky velmi silná v oboru projektování nemocnic, takže tento obor nechceme opustit. Účastníme se veřejných zakázek a daří se nám je vyhrávat, a to nejen co se týká nemocnic, ale třeba i škol. I nadále ale platí, že ne každé výběrové řízení je dobře připravené. Abychom se do toho pustili, musí být jasný investorský záměr, existovat politický konsensus a být připravené finanční prostředky ve správné výši. Bohužel u nás i nadále přetrvává nejnižší cena jako rozhodující kritérium, nikoli nejlepší kvalita. Ale objevuje se jistý posun, protože stále častěji se najdou výjimky, pro něž není nejdůležitější cena, ale též zkušenosti a odbornost
Jedním z oborů, na které se zaměřujete je i TZB…

Naše divize TZB se zhruba půl na půl zabývá našimi vlastními projekty a externími zakázkami. Pokud to investor umožní, jde zejména o ekologické a udržitelné budovy. Dříve jsme dokonce byli certifikátorem BREEAM, ale tuto činnost jsme opustili, protože na českém trhu je mnoho specializovaných firem. Nicméně díky znalostem kritérií jsme schopni takové stavby bez problémů vyprojektovat.

Jaká je v současné době situace s certifikací budov? Považují ji investoři za nutnost, nebo je to pro ně jen marketingový tah?

Z mého pohledu najdete oba přístupy. Opravdověji k tomu přistupují majitelé a skuteční uživatelé budov. Pokud si u nás zadává projekt někdo, kdo chce budovu vlastnit dalších 50 let, vidíme zde skutečný zájem – ani ne tak o samotnou certifikaci, jako spíš o naplnění podmínek pro udržitelný a efektivní provoz i ochranu životního prostředí. Samozřejmě developeři, kteří budovy pronajímají, nebo je po dokončení chtějí prodat, mají zájem o certifikaci hlavně jako o destičku na budově. Jako pozitivní příklad mohu uvést třeba Unibail–Rodamco, provozovatele obchodních center. Jenže někdy dobrý záměr narazí na legislativní omezení. Měli zájem při výstavbě použít méně železa a betonu, aby snížili uhlíkovou stopu. Uvažovali jsme o dřevostavbě pro garáže v novém obchodním centru, ale bohužel se to nepodařilo zkoordinovat s českými předpisy. Nicméně ze světa známe příklady staveb ze dřeva, třeba v Šanghaji dokonce stavějí mrakodrapy. Nevím, jestli mrakodrap je to nejrozumnější, co lze ze dřeva postavit, ale myslím, že bychom měli dřevo více využívat. Je to přírodní, velmi příjemný materiál a hlavně obnovitelný…

Máte samostatnou divizi pro BIM…

BIM je velké téma, zabýváme se jím několik let. Navíc náš německý majitel vyhlásil, že jsme vlastně BIM firma a chce, abychom všechno projektovali v BIM. Ale musíme se přizpůsobit lokálním podmínkám – a v České republice to ještě bude dlouhá cesta. Nicméně u nás patříme v tomto oboru ke špičce. K BIM se musí – jako ke všemu – přistupovat se selským rozumem. Existují projekty, na nichž je BIM nezbytný, ale na jiných je zbytečný.

Můžete být konkrétnější?

Spolupracujeme kupříkladu se Státní agenturou pro standardizaci (ČAS), která na straně veřejné správy zodpovídá za rozvoj BIM. Podle usnesení vlády by od 1. 1. 2022 by pro veřejné zakázky měl být BIM povinný. Spolupracujeme na nastavení prostředí. Osobně to vnímám tak, že existují velké projekty, kde je BIM velkou pomocí – zejména pro budoucího provozovatele budovy. Měl být velmi citlivě nastaven limit, od jaké velikosti je BIM nezbytný a dává smysl. Třeba v případě stavby menší hasičské zbrojnice z veřejných prostředků se to nevyplatí. Ale budovy se složitějšími technologiemi a profesionální správou se bez BIM v budoucnu neobejdou. Určitě ani není třeba tlačit do BIM menší projekční kanceláře, protože mají zakázky jiného typu. Ono všechno souvisí se vším. Na jedné straně pracujeme s BIM a chceme ho mít jako standard, na druhé straně pracujeme se zastaralým stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami. Snažíme se investory i stavební firmy nějak motivovat, zasvěcovat do problematiky, informovat je o novinkách, o standardech, protože ty mají smysl, pouze pokud je používají všichni. Dlouhodobě kritizuji prostředí v projekci, protože nemáme jasné standardy. Máme zastaralou vyhlášku 499, která nebyla dobře napsaná a nikdy nebyla jasná. BIM dává šanci, že prostředí bude transparentní, budou zcela jasné požadavky i způsoby provedení. Takže projekční kanceláře a následně stavební firmy budou pracovat s něčím, co je mnohem lépe definované. Proces by pak měl být jasnější, rychlejší i profesionálnější.

Který z projektů, na nichž jste v poslední době pracovali, zaujal nebo potěšil?

V současné době pracujeme hodně na bytových projektech, třeba s firmou Vivus na projektu 1 200 bytů u stanice metra Kolbenova. Kolegové z projektového managementu dokončují na Smíchově kancelářskou budovu Green Point pro italského investora. Vždycky mě těší, když se někde investuje do nemocnic, které jsou obecně v dost hrozném stavu. Proto jsem rád, že jsme dokončili práce na novém gynekologicko-porodnickém pavilonu pro nemocnici v Pelhřimově. Myslím, že nemocnice by si celorepublikově zasloužily větší pozornost. Jsou zastaralé a jejich provoz je mimořádně neekonomický. Pokud by se povedlo je rekonstruovat, modernizovat a vybudovat funkční celky, tak věřím, že v určitém časovém horizontu by zdravotnictví ušetřilo peníze, nehledě na motivaci lidí, kteří musejí v tom nevlídném prostředí pracovat – na směny, ve stresu. Pro nás je každá nově postavená a ve spolupráci s lékaři a dalším personálem dobře vyprojektovaná nemocnice potěšením!

AK

WE WANT BIM AS A STANDARD

OBERMEYER HELIKA belongs to the largest architectural, design, building and consultancy offices in the Czech Republic. For almost three decades they have been providing comprehensive services in the areas of architecture, planning, engineering activities in development, TZB and green buildings, project management and specialist technical consultancy. The company is one of the leaders in planning and 3D and BIM modelling in the Czech and Slovak markets. We were talking to the Managing Director and Chairman of the Board, Ing. Jiří Fousek about current activities at Obermeyer Helika a.s.

You have been with the company for four years. What changes have occurred so far?

When I came to the company they were not doing that well for there were evident after-effects of the crisis that left its marks on all planning companies. Nevertheless, we are to celebrate our 30-year anniversary of the company operation in the Czech market. The turning point in history was the year 2007 when the then Helika a.s. was purchased by the German company Obermeyer, starting a new chapter under international colours. In 2015 – when I entered – all the companies that Obermeyer owned in the Czech Republic were merged. Since then, we are Obermeyer Helika a.s. The original specialized companies were turned into divisions that cover our relatively broad scope. As for the area of building construction, we are capable of everything from A to Z. We have divisions of architecture-construction, constructional statics, project management and technical equipment. BIM penetrates them all. For certain specialized activities, we bring in specialists. We currently employ about 120 people in the Czech Republic and in the independent company Obermeyer Helika s.r.o. in Slovakia, over 30.

Where is the biggest difference between the prior Helika and the current company?

Helika mainly used to be seen as an architectural office but we are a highly specialized planning and consultancy company – even though we still attend to architecture but only as a local collaborator of landscaping studios. We have projects that are entirely our own work but most of them originate via co-operation with a significant Czech or foreign architect.

What type of buildings do you specialize in?

We withdrew from road structures. Before, we worked a lot at the Václav Havel Airport. We decided not to spread ourselves too thinly and now we focus on building construction. Apart from family houses, we are able to design anything, for instance a hospital, production plant or large shopping centre. In this, we belong amongst the best in the Czech market – well, I won’t be modest – we are the best…

Can you name some constructions you have recently work on?

It would have to be the shopping centres Černý most and Chodov; in both cases it refers to an original development as well as recent expansion. We are not working with an investor on the expansion of Metropole Zličín, and in co-operation with British architects Benoy, we completed the shopping centre Šantovka II in Olomouc for the developer Dandreet.

You design hospitals and other medical establishments. Does it mean that you participate in public procurements? What is your experience?

A company of our size must work for both the private and public sectors. Helika was historically very strong in the area of hospital design, so we don’t want to withdraw from this segment. We take part in public procurements and succeed in winning them. Not only when it comes to hospitals but also schools, for instance. What still applies is the fact that not every tender is well prepared. In order to get down to it, we must have a clear investment plan, political consensus and prepared financial resources in the correct amount. Unfortunately, the lowest price still applies as a decision making criteria even for us and not the best quality. But there is evident progress for more and more often there are exceptions which don’t see price as the most important but also look at knowledge, experience and specialisation.

One of the segments you focus and specialize on is building services engineering…

Our TZB (BSE in English) division deals with our own projects and external procurements, let’s say 50:50. If the investors allows, it is mostly about ecological and sustainable buildings. Before, we were an approved BREEAM certification representative but we have already withdrawn from this activity as there are many specialised companies in the Czech market. However, due to our knowledge of the criteria, we are able to design such buildings without any problems.

What is the situation like regarding building certification at the moment? Do investors consider it a necessity or is it just a marketing ploy for them?

From my point of view, you can see both avenues. Owners and users of buildings approach it more genuinely. If a project is ordered by someone who wants to own the building for the next 50 years, we can see real interest – not so much about the certification itself as much as in the meeting of conditions for sustainable, effective efficient operation and environmental protection. Developers who lease the buildings or want to sell them once completed are naturally interested in the certification only for its plaque on the building. A positive example can be stated, for instance, Unibail-Rodamco, a renowned operator of shopping centres. However, a good plan sometimes meets legislative restrictions. They wanted to use less iron and concrete during the construction in order to reduce its carbon footprint. We were considering a timber-frame building for the garages in the new shopping centre but it was impossible to co-ordinate it with Czech regulations. Nevertheless, we are aware of timber-frame construction from abroad. In Shanghai, for instance, they even build skyscrapers like that. I am not sure if a skyscraper is the most sensible building to be constructed from timber but I believe that we should be using timber more. It is natural and very pleasant material and most of all, it is renewable…

You have an individual division for BIM…

BIM is a big topic and we have attended to it for several years now. Moreover, our German owner announced that we are actually a BIM company and wants us to design everything in BIM. However, we have to adjust to local conditions and it will still be a long way to go in the Czech Republic. Nevertheless, we belong to the top echelon in this segment in our country. BIM must be – like everything – approached with common sense. There are projects where BIM is a must but with others, it can be useless.

Can you be more precise?

We, for instance, co-operate with the Czech Standardization Agency (ČAS), which is responsible for BIM development on the side of public administration. Based on governmental resolution, BIM should be compulsory for public procurements as of 1st January 2022. We are working on setting up the right environment for it. I personally feel that there are large projects for which BIM is of great benefit – especially for the future operator of a building. There should have been a limit set very sensitively, determining from which side BIM is necessary and makes sense. It, for instance, does not pay off in the construction of a smaller fire station from public resources. But buildings with more demanding technologies and professional management will not do without BIM in the future. It is also unnecessary to pressure smaller planning offices into BIM for they have different types of procurements. Everything is associated with everything. On the one hand we work with BIM and want it to be a standard but on the other hand we work with outdated building laws and regulations. We are trying to motivate investors and building companies and induce them into the issue, inform them about new issues and standards as they only make sense if everyone uses it. I have been criticising the planning environment over the long-term as we have unclear standards. We have an outdated regulation, No. 499, which wasn’t written well and was never clear. BIM provides an opportunity that the environment will be transparent and the requirements and ways of execution will be completely clear. That means that planning offices and subsequently building companies will be working with something that is much easier to be defined. The process should then be clearer, faster and more professional.

Which of the projects you have recently worked on attracted most attention or pleased you most?

We are currently working a lot on residential projects, for instance with the company Vivus, with whom we are working on a project with 1,200 apartments by the Kolbenova underground station. Our colleagues from project management are completing the administrative building Green Point for an Italian investor at Smíchov. I am always pleased with resources that are invested somewhere in hospitals that are in quite a terrible condition. That is why I am glad that we completed work on the new gynaecology-obstetrics pavilion for the hospital in Pelhřimov. I think hospitals deserve more attention nationwide. They are outdated and their operation is exceptionally uneconomical. If they could be reconstructed, modernised and turned into functional complexes, I believe the Health Service would save money over a particular time horizon regardless of the motivation of people who must work in this unkindly environment – with shifts and high level of stress. Every hospital that is newly built and designed in co-operation with doctors and other staff pleases us!

AK

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.