Budoucí brněnská chytrá čtvrť Špitálka vzejde ze soutěže

Hlavní stránka » Aktuality » Budoucí brněnská chytrá čtvrť Špitálka vzejde ze soutěže

V říjnu bude vyhlášena mezinárodní ideová urbanistická soutěž na lokalitu Špitálka. Organizuje ji Kancelář architekta města Brna.

Vítězný návrh vzešlý z této soutěže poslouží pro zadání územní studie řešeného území, která následně bude použita pro změnu Územního plánu města Brna a pro samotnou výstavbu a revitalizaci této části města.

VNÉST ŽIVOT DO BROWNFIELDŮ

Projekt Špitálka je součástí rozsáhlého evropského projektu RUGGEDISED (www.ruggedised.eu), jehož cílem je demonstrovat využití inovativních technologií a přístupů pro rozvoj městských čtvrtí. RUGGEDISED sdružuje pilotní města Rotterdam, Umeå a Glasgow, k nimž se přidávají Brno, Gdaňsk a Parma, kam budou řešení implementována rozšířením modelu inteligentních měst v Evropě. Projekt je zaměřen na některé přímé dopady – snížení energetické spotřeby budov, zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a elektrických vozidel, zavádění inteligentních technologií energetického managementu či využití dostupných dat při plánování rozvoje města.

Vybraná lokalita Špitálka se nachází na území společnosti Teplárny Brno, a.s., a je zatím veřejnosti nepřístupná. Pro první etapu budoucí přestavby je třeba získat kvalitní urbanistický návrh areálu se vztahem k okolí. Proto řešeným územím v rámci soutěže bude širší lokalita o rozloze 24,55 ha. Tato oblast přímo navazuje na historické centrum města a je zároveň součástí ochranného pásma městské památkové rezervace. Jde o území s vysokou hustotou zastavění a uzavřenou blokovou strukturou. Nacházejí se zde bývalé výrobní areály, které byly dříve průmyslovým centrem města. Dnes tyto chátrající budovy tvoří velkou část místních brownfieldů. Navíc je tato oblast kolem ulice Cejl nepříznivě hodnocenou částí Brna, nazývanou Bronx. Obývají ji převážně sociálně slabší obyvatelé a jde o nejvíce sociálně vyloučenou část města. Aktuálně však lokalita zažívá velké změny a čtvrť se špatnou pověstí a zanedbanou infrastrukturou se začíná měnit před očima. Aktivně zde působí neziskové organizace, plánuje a realizuje se nová výstavba a oprýskané domy postupně procházejí rekonstrukcemi. Důkazem je také nedávná soutěž na Kreativ-ní centrum s ambicí vytvořit z budovy bývalé káznice kvalitní zázemí pro umělce, architekty a kreativce různých profesí. Je to jeden ze strategických projektů města Brna.

SYMBOL POKROKU A MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

Cílem soutěže na lokalitu Špitálka je získat kvalitní urbanistický návrh a najít takové řešení, které bude sloužit pro další kroky vedoucí ke změně Územního plánu města Brna, regulačního plánu lokality a k budoucí výstavbě v této části města. Řešení má mít jednoticí koncepci, která přirozeně a funkčně zapojí celé území do struktury města. Především je důležité, aby návrh respektoval dlouhodobou udržitelnost místa a jeho genius loci. Pro odevzdání soutěžních návrhů je stanovena tříměsíční lhůta. Soutěž bude vyhlášena 10. října a soutěžící mohou své návrhy odevzdat nejpozději do 10. ledna 2019.

Soutěžní návrhy by měly respektovat záměr města postupně vybudovat v řešené oblasti tzv. chytrou čtvrť. Bude to ekologicky udržitelná lokalita, plná zeleně, kde moderní technologie a přístupy budou sloužit ke zjednodušení a zpříjemnění pobytu rezidentů i návštěvníků. Místo, kde se šetrně nakládá s přírodními zdroji, kde se v co největší možné míře využívají obnovitelné zdroje energie a kde se rozvíjí komunitní život a inkluze. Tato lokalita by se měla stát symbolem pokroku a moderních technologií ve městě Brně.

Bližší informace najdete na webových stránkách Kanceláře architekta města Brna www.kambrno.cz/souteze/

KANCELÁŘ NÁMĚSTKA PRIMÁTORA PRO OBLAST SMART CITY MAGISTRÁT MĚSTA BRNA / FOTO: T. CHRÁSTOVÁ, Y. OSTRENKO

FUTURE SMART BRNO DISTRICT ŠPITÁLKA WILL STEM FROM COMPETITION

An international idea’s competition for the location of Špitálka will be announced in October and organized by the Brno City Chief Architect’s Office.

The winning solution resulting from this competition will be used as the basis for an urban study, which will subsequently be used for a change in city planning documentation for Brno as well as for the development and revitalization of this part of the city.

BRINGING LIFE TO BROWNFIELDS

The Špitálka project is part of the large European project RUGGEDISED (www.ruggedised.eu), which is to demonstrate the use of modern technologies and approaches in the development of city districts. RUGGEDISED associates with pilot cities Rotterdam, Umeå and Glasgow and with the fellow cities of Brno, Gdansk and Parma, where solutions are to be implemented in order to expand the intelligent city model in Europe. The project focuses on certain direct impacts – reduction of a buildings’ energy consumption, an increase in the utilization of renewable energy resources and electric vehicles, introduction of intelligent technologies of energy management and utilization of available data when planning city development.

The selected Špitálka location is located within the area of Teplárny Brno a.s. and has so far been closed to the general public. The first stage of the future conversion will need a quality urban design for a complex with relation to its surrounding environment. That is why the area of interest is a broader concerned area of 24.55 ha which is located next to the historical city centre being part of the protected zone of an urban conservation area. It is an area with high building density and an enclosed housing block structure. There are former production complexes, which used to represent the industrial centre of the city. These dilapidated buildings nowadays form a large part of local brownfields. Moreover, this area around Cejl Street is a negatively assessed part of Brno being referred to as ‘the Bronx’. Local residents are usually socially weaker citizens and the area is the most socially excluded part of the city. Nevertheless, this location is currently experiencing significant change and the district with a bad reputation and neglected infrastructure is gradually altering right before our eyes. Non-profit making organizations are active there, new development is being both planned and realized and the paint flaking buildings are slowly undergoing reconstruction. Activity is also proven by the recently held competition for a Creative Centre with the intention of turning the building of a former penitentiary into quality background facilities for artists, architects and creative individuals of various professions. It is just one of Brno’s strategic projects.

SYMBOL OF PROGRESS AND MODERN TECHNOLOGIES

The objective of the competition for the Špitálka location is to obtain a quality urban design and find a solution that will achieve further steps leading to a change in the city’s planning documentation, regulation plan for the location and future development for this part of the city. The solution should have a unifying concept, which is to interconnect the total area within the city’s structure naturally and functionally. It is primarily important for the proposal to respect the long-term sustainability of the location and its genius loci. The deadline set for the submission of the competition proposals is three months. The competition will be announced on 10th October and applicants will be able to submit their proposals by 10th January 2019 latest.

Competing proposals should respect the city’s plan to create a smart district within an area of interest. It will be an ecologically sustainable area full of greenery with modern technology and approaches to simplify and improve both residents’ and visitors’ stay. A place where natural resources are handled economically and where renewable energy resources are utilized to the largest possible extent and where community life and inclusion develop. This location is to become a symbol of progress and modern technology for Brno.

For more information see the website of the Brno’s City Chief Architect’s Of­fice, www.kambrno.cz/souteze/

DEPUTY MAYOR’S OFFICE FOR SMART CITY / BRNO CITY MUNICIPALITY / PHOTO: T. CHRÁSTOVÁ, Y. OSTRENKO

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.