Byznys, sport, zábava, akce i dětská hřiště

Hlavní stránka » Aktuality » Byznys, sport, zábava, akce i dětská hřiště

BB Centrum v Praze 4 letos slaví 20 let. Za jeho rozvojem stojí developerská a investiční společnost PASSERINVEST GROUP.

Areál je budován i udržován nejen s ohledem na životní a pracovní prostředí nájemců a pracovníků BB Centra, ale i na potřeby okolních obyvatel, návštěvníků z širokého okolí a rovněž s ohledem na ochranu přírody. Většina dosud vystavěných budov má střešní terasy s bohatou zelení, v areálu se nacházejí dva parky – Baarův a Brumlovka, jejíž další etapa je naplánována v rámci dalšího rozvoje BB Centra. V celém areálu je kladen důraz také na vodní prvky, jako jsou fontána u nejvyšší budovy FILADELFIE, umělé říční koryto u nejmladší budovy DELTA nebo zajímavá trysková fontána zabudovaná do pochozí plochy na nově vybudovaném náměstí Brumlovka. Toto náměstí vzniklo z parkoviště a má rozlohu téměř 4 500 m2. Sloužit bude především jako místo pro setkávání, odpočinek a občerstvení nebo pro pořádání kulturních i sportovních akcí a pro obohacení veřejného života v Praze. V BB Centru je v docházkové vzdálenosti i různorodá škála služeb, od zdravotnických přes nabídku mezinárodních kuchyní až po kosmetiku, relaxaci, sport, potraviny a doplňkové zboží.

Zeleň i unikátní herní prvky

BB Centrum tvoří celkem 17 budov, z nichž je 12 administra­tivních, dva rezidenční projekty, fitness a wellness centrum s pětadvaceti­metrovým bazénem v budově BRUMLOVKA, Společenské centrum s modlitebnou i Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš. Koncept kancelářských budov splňuje nejpřísnější kritéria klientů na praktické a komfortní řešení prostor nejvyšší kvality a nejlepší technické i technologické úrovně. Budovy jsou certifikovány podle BREEAM. Většina budov BB Centra má rozlehlé, dřevinami a rostlinami bohatě osázené terasy s lavičkami a relaxačními zónami. Zeleň je také nezbytnou součástí vnitřních prostor budov, např. revitalizovaná budova ALPHA má v lobby rozsáhlou vegetační stěnu, která tvoří zajímavý prvek jindy obyčejného průchozího místa. Velkou výhodou je, že BB Centrum nabízí variabilní kancelářské plochy. Prostory si zde mohou pronajmout začínající start-upy, stejně jako zavedené české firmy či velké mezinárodní společnosti. V každé administrativní budově jsou umístěny i obchodní jednotky. Ty zajišťují komplexní pokrytí služeb jak pro ty, kteří zde pracují, tak i pro ty, kteří bydlí v okolí. V BB Centru jsou od sebe v krátké vzdálenosti k dispozici zdravotnická zařízení, lékárna, pobočka České pošty, banky a bankomaty, kosmetika, prodejny potravin, různorodé kavárny a restaurace, unikátní wellness a fitness Balance Club Brumlovka s dětským koutkem, řada sportovišť a dětská hřiště.

V parku Brumlovka (zatím je dokončena jen první etapa parku) je velkoryse pojaté dětské hřiště s dvěma pyramidovými věžemi propojenými tunelem, z nichž vedou různé typy skluzavek, dále několik druhů houpaček, kolotočů či skákací disk. Pro menší děti je zde dřevěný domeček s pískovištěm okolo a tabule na kreslení. Majitelé psů mohou své čtyřnohé mazlíčky vyvenčit na vyhrazené psí louce.

Druhým parkem v BB Centru je Baarův park u budovy FILADELFIE. V čele parku je vodní fontána, podél pěšinek jsou rozmístěny lavičky a v recepci budovy FILADELFIE si lze zapůjčit deku pro malý piknik, stejně jako potřeby pro pétanque; hřiště je totiž součástí parku. Baarův park prošel rozsáhlou rekultivací, která zahrnuje i dosadbu nových rostlin, např. modřence, žlutého narcisu i barevných tulipánů; v pozdějším létě zde rozkvetou ibišky. Podél jezdeckých schodů, které vedou od Baarova parku k budově FILADELFIE, jsou vysázeny např. nové keře růží odrůdy Royal Basino a přímo v parku kvetou růže Pusta.

Parkování bez problémů

BB Centrum má výbornou dopravní dostupnost. Vedle pražské MHD (autobusy) se do areálu bez problému dostanete pěšky ze stanic metra C Budějovická a Kačerov a rovněž pohodlně zaparkujete na veřejných parkovištích, jichž je zde dostatek. Komfort dopravy ještě doplňuje areálová kyvadlová doprava (pravidelné linky BB1 a BB2, které jezdí zdarma mezi areálem a stanicí metra Budějovická).

Nové kanceláře pro zaměstnance i zábava pro jejich rodiny a přátele

Společnost PASSERINVEST GROUP se stará i o dobré sousedské vztahy. Proto pro nájemce a zaměstnance BB Centra pořádá pravidelná neformální setkání či sportovní soutěže, např. fotbalový turnaj mezi společnostmi sídlícími v BB Centru –
BB C Cup. Nezapomíná ale ani na obyvatele a každoročně pořádá zdarma koncert v Baarově parku s doprovodným programem, organizuje Dětský den nebo projekci letního kina v rámci projektu KinoBus (tentokrát 6.– 9. srpna).
V letošním roce BB Centrum slaví 20 let od svého založení a s tím jsou spojeny drobné i větší akce v průběhu roku. V polovině června bylo slavnostně otevřeno nové náměstí Brumlovka a uskutečnil se velký koncert v Baarově parku, na němž vystoupili mj. Ewa Farna nebo Tomáš Klus. Na řadu dalších akcí, ať už půjde o trhy, dětská představení, hudební večery či další akce, se nájemci a návštěvníci BB Centra či celé Prahy mohou těšit na novém náměstí Brumlovka.

Více na www.bbcentrum.cz

PR

BUSINESS, SPORT, ENTERTAINMENT, EVENTS AND CHILDREN’S PLA­YGROUNDS

BB Centrum in Prague 4 is celebrating their 20th anniversary this year. Behind its development is the development and investment company PASSERINVEST GROUP.

The complex is built and maintained with respect to the living and working environment of both tenants and BB Centrum staff as well as the environment and requirements of residents and visitors from the surrounding areas. Most of the so far constructed buildings have roof gardens with abundant greenery and within the overall complex there are two parks – Baarův Park and Brumlovka Park, whose next stage is scheduled within the framework of further development of the BB Centrum. The whole complex also puts a significant emphasis on water features such as a fountain situated by the tallest building FILADELFIE, an artificial river bed by the newest building DELTA and an interesting jet fountain built within the pedestrian area of the newly constructed Brumlovka Square. This square was created from a car park and offers an area of almost 4,500 sq m. It will primarily fulfil the function of an area for gatherings, relaxation and refreshments or for organizing cultural and sports events in order to enrich public life in Prague. Within the BB Centrum, there is also a whole range of other services, from medical through an offer of international cuisine to cosmetics, relaxation, sports, grocer’s and additional goods, all within walking distance.

Green and unique playing features

BB Centrum comprises 17 buildings whereby 12 of them are administrative, two residential projects, a fitness and wellness centre with a 25-metre swimming pool situated in the BRUMLOVKA building, a Community Centre with a chapel and Christian College, Primary and Nursery Elijáš. The concept of the administrative buildings meets the clients’ strictest requirements on practical and well-appointed solutions for top quality premises and the best technical and technology level. The buildings come with BREEAM certification. Most buildings in the BB Centrum come with extensive terraces planted abundantly with bushes and plants and fitted with benches and relaxation zones. Greenery is also a necessary part for the interior of buildings, for instance the revitalized building ALPHA has an extensive vegetation wall in the lobby, forming an interesting feature of, in other times, a common walk through area. The great advantage is that the BB Centrum offers both variable administrative premises. The premises can be leased by start-ups as well as established companies and large international companies. Each administrative building comes with retail units, which provide comprehensive services for those working there as well as for those living within its neighbourhood. Medical establishments, chemist’s, a Czech Post branch, banks and ATMs, cosmetic services, grocer’s, various cafés and restaurants, the unique wellness and fitness Balance Club Brumlovka with crèche, a number of sports grounds and a children’s pla­yground are all available within the BB Centrum complex and within walking distance.

In Brumlovka Park (with only the first stage finished at the moment), there is a generously designed children’s pla­yground with two pyramid towers connected with a tunnel from which different types of slides come out. Then there several types of swings, merry-go-rounds and roundabouts and jumping disks. As for the little ones, there is a wooden house surrounded with a sandpit and a drawing board. Dog owners can walk their four-legged friends on a specifically allocated dog meadow.

The second park in the BB Centrum is Baarův Park near the FILADELFIE building. At the head of the park, there is a water fountain, paths are lined with benches and the reception of the FILADELFIE building hires our picnic blankets as well as all you need for pétanque; the pétanque terrain is a part of the park. Baarův Park has undergone extensive revitalization, which also includes the planting of new plants, for instance muscary (grape hyacinth), daffodil and tulips of various colours; later in the summer, there will be hibiscus. The Knight’s Stairway, which runs from Baarův Park to the FILADELFIE building, is lined with new bushes of royal Basino roses and directly in the park, you can find Pusta roses.

Trouble free parking

The BB Centrum is easy to access. Apart from buses, you can get to the complex without problem on foot from the C Budějovická and Kačerov underground stations as well as park comfortably at public car parks of which there are sufficient. Transport comfort is also complemented with a shuttle service (regular lines BB1 and BB2), which are free of charge and run between the complex and Budějovická underground station).

New offices for staff and entertainment for their families and friends

PASSERINVEST GROUP also looks after neighbour relations. That is why they regularly organize informal meetings and sports competitions, for instance a football tournament between companies residing within the BB Centrum – the BB C Cup, for the tenants and BB Centrum’s emplo­yees. Residents are not being omitted and every year they organize a free of charge concert held in Baarův Park, complemented with an additional programme. They also organize Children’s Day and a summer cinema projection within the framework of the KinoBus project (this time between 6th and 9th August).

BB Centre celebrates their 20th anniversary this year, which is associated with both small and large events held throughout the year. The new Brumlovka Square was inaugurated in the middle of June and a large concert was held in Baarův Park, introducing, amongst others, Ewa Farna and Tomáš Klus. Tenants and visitors to the BB Centrum, as well as Prague, can look forward to a number of other events that are to be held in the new square – markets, children’s per­formances, music evenings and more.

For more information see www.bbcentrum.cz

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.