Černý šerif, strážce obchodního centra

Hlavní stránka » Aktuality » Černý šerif, strážce obchodního centra

Přítomnost uniformovaných zaměstnanců bezpečnostních agentur se pomalu, ale jistě stává běžnou záležitostí při nakupování v obchodních centrech.

Přísné pohledy zkoumající i ten nejmenší pohyb zákazníka nezřídka v člověku vyvolávají jakýsi pocit viny i přesto, že si přišel pouze nakoupit na víkend. O to horší situace pak nastává, když tzv. šerif k člověku přistoupí a dožaduje se prozkoumání obsahu tašky či kabelky. Jaká práva vůbec bezpečnostní agentury nejen v supermarketech mají a co mohou po zákaznících požadovat?

I šerif je „jen“ občan

V první řadě je nutné uvést, že zaměstnanec bezpečnostní agentury nemá o nic víc pravomocí a možností než jakýkoli jiný občan, tedy i zákazník. Již několik let sice na ministerstvu vnitra leží návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, ani ten však pravomoci těchto osob ve svém současném znění nijak nerozšiřuje. Zákazník i šerif jsou si tedy co do svých práv a povinností naprosto rovni, nicméně uniforma a přísný pohled vzbuzují pocit důležitosti a rázem se člen ochranky v očích zákazníka mění v policistu.

V momentě kontaktu zákazníka se zaměstnancem bezpečnostní agentury tak stojí tváří v tvář občan občanovi, nikoli policistovi či celníkovi. Trestní řád, jímž se občané – stejně jako jinými zákony – musejí řídit, pak hovoří jasně. Vyzvat druhého k legitimaci, popř. u něj provést osobní prohlídku, může pouze policejní orgán a to ještě ze zákonem vymezených důvodů, jako je např. podezření ze spáchání trestného činu. Člen ochranky tedy samozřejmě jako kdokoli jiný může zákazníka vyzvat k odhalení obsahu kapes; zákazník však není povinen tuto výzvu uposlechnout. Pokud by se „sekuriťák“ i přesto dožadoval „prošacování“, nebo si v extrémním případě k obsahu zákazníkových kapes dopomohl sám, hrozil by mu samozřejmě postih a v krajní situaci i trestní řízení.

Důležité je znát svá práva

Právní řád však občanům, a tedy i příslušníkům bezpečnostních agentur vkládá do rukou zbraň daleko mocnější: Jde o možnost zadržet pachatele, pokud byl přistižen při trestném činu, popř. bezprostředně po něm. V této situaci trestní řád zmocňuje kohokoli k omezení osobní svobody pachatele za účelem zajištění důkazů a zabránění jeho případného úniku, samozřejmě za podmínky jeho okamžitého předání policejnímu orgánu. Člen ochranky tak při splnění výše uvedených podmínek může osobu zadržet a vyčkat na příchod policie.

Na celou problematiku je samozřejmě nutné nahlížet nejen pohledem právním, ale zejména tím lidským. Je naprosto samozřejmé, že každý, včetně podnikatele nebo provozovatele obchodního centra má zájem na ochraně svého majetku před případnými zloději. Právě ti totiž často znají právní problematiku pravomocí bezpečnostních agentur často lépe než advokáti. Zároveň i spotřebitel nemá zájem na tom být při nakupování pod drobnohledem uniformované ochranky a popř. být obviňován z krádeže. Jediným řešení se tak zdá být cesta vzájemného respektu a zároveň znalosti vlastních práv, a to jak černým šerifem, tak zázazníkem.

Black sheriff and shopping centre security

The presence of security agencies’ employees in uniforms is slowly but surely becoming a common sight when visiting shopping centres.

Stern looks scrutinizing a customer’s slig­htest movements quite often evokes some sort of guilt complex even though he/she only came to do the weekend shopping. The worst situation occurs when this so called sheriff approaches to check the content of a person’s bag or handbag. What rights do these security agencies actually have, not only in supermarkets, and what can they expect from customers?

The sheriff is also ‘just’ a citizen

Firstly, it needs to be said that an employee of a security agency has no more rights than any other citizen, even a customer. A proposal for the law on private security activities has been lying at the Home Office for several years but that will not expand these persons’ powers in its current form in any way. Both a customer and sheriff are equal to one another with regards to their rights and powers, however, the uniform and stern look evokes a sense of importance and the member of security immediately turns, in the customer’s eyes at least, into a policeman.

The moment a customer encounters the employee of a security agency, it is citizen facing citizen. Not a customer facing a policeman or customs officer. The Criminal Procedure Code by which citizens must abide – as any other law – is clear. Only the police, and even then for reasons defined by law, such as being under suspicion of involvement in a criminal act, requires one to identify himself/herself and/or to carry out a body search. The security guard is entitled to invite the customer to reveal the contents of his/her pockets and/or bag just like anybody else, but the customer is not obliged to comply with this. If a member of security still demands a body search or would, in an extreme case, help himself to the content of the customer’s pockets, he would be impended by recourse and in an extreme situation even by criminal proceedings.

It is important to know one’s rights

There, the legal code puts a much more powerful weapon into a citizens’ hands, also including the members of security agencies: This involves the opportunity to take the culprit into custody providing he/she was caught in the act or immediately afterwards. In such cases, the Criminal Procedure Code empowers anyone to restrict the culprit’s personal freedom in order to secure proof and to prevent his/her possible escape, this naturally being on the condition that he/she will be immediately handed over to the police. A member of security can, at the instance of meeting the above stated conditions, take the culprit into custody and wait for the police to arrive.

The whole issue needs to be seen via a legal as well as a personal point of view. It is entirely evident that everybody, including the entrepreneur or operator of a shopping centre, is ultimately concerned with protecting his/her assets and property from potential thieves. It is they who are more often aware of legal issues with regards to security agencies’ powers than lawyers. The consumer is not interested in being under the scrutiny of a uniformed security agent and possibly being accused of theft whilst shopping. Therefore, the only solution seems to be by way of mutual respect and at the same time an in depth knowledge of one’s rights with this applying to the black sheriff as well as the customer.

Michal Čabrádek, Paralegal
Urbášek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.