Chapman Taylor navrhuje pro OAKS

Hlavní stránka » Aktuality » Chapman Taylor navrhuje pro OAKS

Chapman Taylor patří mezi kanceláře s bohatou zkušeností z rezidenční výstavby, a to nejen bytových domů, ale také s plánováním urbanistických konceptů celých rezidenčních čtvrtí.

V současnosti Chapman Taylor pracuje na urbanistických koncepcích po celém světě a speciálně v Německu a Velké Británii navrhuje mnohé polyfunkční dostavby centrálních částí měst, kde kombinuje své bohaté zkušenosti se stavbami pro maloobchod a administrativu. Jedním z nejzajímavějších projektů, s nímž Chapman Taylor dokonce vyhrál mezinárodní urbanistickou soutěž, je Altstatdtquartier Buchel v Cáchách. Tento projekt je dostavbou historické části města, nedaleko světoznámé cášské katedrály.

Vedle těchto projektů patří Chapman Taylor k průkopníkům v segmentu výstavby investičních bytů ve Velké Británii a své aktuální zkušenosti s tímto specifickým produktem na svých stránkách shrnuje v nedávno publikovaném příspěvku jedna z ředitelek londýnské pobočky kanceláře Jeannette Veldkamp. Všechny tyto zkušenosti přispěly k tomu, že pražská kancelář Chapman Taylor byla přizvána k účasti i na unikátním projektu OAKS Prague v Nebřenicích nedaleko hlavního města Prahy.

Na projektu se podílí přes 10 českých a zahraničních architektonických kanceláří včetně studia Chapman Taylor, které dostalo příležitost navrhnout centrální část nově řešeného území. Studio je také autorem velké části servisních budov v OAKS včetně mateřské školky, objektu Concierge a drobné architektury na golfovém hřišti PGA National navrženého Kylem Phillipsem. OAKS Prague v sobě kombinuje to nejlepší z progresivní architektury včetně služeb, které obyvatelům i uprostřed středočeské krajiny zajistí městské pohodlí.

Hlavní částí zadání developera ve vyzvané mezinárodní soutěži bylo pro kancelář Chapman Taylor vytvořit náměstí obklopené bytovými domy s nabídkou nadstandardního bydlení a s parterem určeným pro občanskou vybavenost. Klíčovým aspektem celého projektu OAKS je udržet kvalitní soudobou architekturu, avšak s využitím tradičních prvků české vesnice. Přestože společnost Chapman Taylor má rozsáhlé zkušenosti v rezidenčním i retailovém sektoru, je výstavba na „zelené louce“ pro architekta vždy novou výzvou a samotnému návrhu předcházela podrobná analýza místa a navazujících projektů.

Koncept je založen na třech hmotách bytových domů se sedlovou střechou, které obklopují nově navržené náměstí doplněné o zeleň a vodní prvek. Materiálově oddělené přízemí nabízí novým obyvatelům obchody, pekárnu, bar a ze tří stran otevřenou restauraci, která přímo navazuje na centrální park. Rozmanitost a velikost bytů míří na náročnější klientelu. V nabídce jsou k dispozici byty dvoupokojové i mezonetové ve vyšších patrech, s prostory otevřenými přes dvě podlaží. Díky bohaté členitosti fasád náleží ke každému bytu minimálně jedna velkorysá terasa orientovaná do klidové části území a převážně jihozápadním směrem.

Samozřejmostí jsou na plnou výšku prosklené plochy, které propojují vnitřní prostor s okolní zelení a nedalekým golfovým hřištěm. Samotné vybavení bytů je také nadstandardní. Vedle prvků, jako jsou například dveře na plnou výšku nebo krby v podkroví, jsou byty také osazeny smart systémem s rozsáhlými možnostmi rozšíření podle požadavků klienta. Parkování pro rezidenty je navrženo v suterénu pod náměstím. Podzemní podlaží nabízí nejen stání, ale také automyčku, prostor pro nabíjení elektromobilů či zaparkování golfových vozíků. Z hlediska technologií určitě stojí za zmínku vytápění a možnost chlazení tepelnými čerpadly země – voda, které rezidentům pomohou citelně snížit provozní náklady.
Architektonická kancelář Chapman Taylor se v rámci OAKS podílí také na koordinaci všech ostatních zúčastněných světových architektonických a projekčních kanceláří. Výstavba OAKS bude dokončena zhruba za čtyři roky a svůj domov zde nalezne kolem 250 rodin.

www.chapmantaylor.com
www.oaksprague.cz

CHAPMAN TAYLOR DESIGNS FOR OAKS

Chapman Taylor has a wealth of experience in residential construction, not only with apartment buildings and individual houses, but also with urban planning concepts for large residential quarters.

Chapman Taylor is working on urban design concepts around the world, but with a lot of work currently focussed in Germany and the UK, including a wide range of multi-purpose buildings in city centres combining their experience with residential, retail and office buildings. One interesting current project, won in an international architectural competition, is the Altstatdtquartier Buchel in Aachen. This proposes the remodelling and completion of a section of the historic city centre that suffered from serious neglect in the past decades, even though it is located very close to the world-famous Cathedral of Aix-la-Chapelle.

In addition to these projects, Chapman Taylor is one of the UK pioneers in the Private Rental Sector (PRS) and one of their London directors, Jeannette Veldkamp, provides a fascinating summary of this market in her paper “What is ‘PRS’ or ‘Build to Rent’ & how can developers capitalize on this opportunity“. Chapman Taylor’s resi­dential experience has also contributed to the Prague studio being invited to participate in the unique OAKS Prague project in Nebřenice, near the capital city of Prague.

The OAKS Prague project includes high quality designs from more than ten Czech and foreign architectural offices. Chapman Taylor was given the opportunity to design a key part of the new village. The Prague studio is also the author of a large number of support buildings at OAKS, including the kindergarten, the concierge building and smaller architectural interventions required as part of the PGA National golf course, designed by Kyle Phillips. OAKS Prague combines the best of progressive architecture and services to be found in the Central Bohemian landscape.

The main part of the developer’s brief to Chapman Taylor, provided in the invited international competition, was to create the central village square edged by multi-purpose buildings offering high-quality apartments on the upper levels and a ground floor dedicated to community amenities and commercial use. A key aspect of the OAKS project is to maintain high quality contemporary architecture, but incorporating certain characteristics of the traditional Central Bohemian village. Although Chapman Taylor has extensive experience in the residential and retail sectors, designing for a green-field site always presents a challenge and the design demanded a detailed analysis of the landscape and careful consideration of the adjoining projects designed by a range of different architects.

The concept comprises three discrete built volumes with pitched roofs that define two edges of the village square. The square includes traditional tree planting set into the cobbled surface and a water feature, typical for villages in the region. The ground floor level, which is visually differentiated from the upper residential levels, offers shops, a bakery, a bar and a restaurant which is open to three sides and overlooks the recreational park to the south. The variety and size of apartments are targeted at more demanding clientele and the offer includes small two-room flats, right through to large maisonettes with double-height living rooms. As a result of the careful facade design each apartment has at least one generous terrace oriented to the tranquil, south and southwest directions overlooking the countryside.

Full-height glazing allows the interior to connect with the surrounding landscape and the apartments are fitted out to a very high standard. In addition to elements such as full-height doors, or fireplaces in the maisonettes, the apartments are provided with smart control systems with expansion capabilities to meet each client’s requ­irements. Parking for residents is provided in the basement below the square, which also houses a car wash, electric car charging points, and parking for golf carts. From a technology point of view, it is also worth mentioning the heating system and the possibility for cooling, which is provided by ground-to-water heat pumps, which will help residents achieve lower running costs.
Chapman Taylor is also providing Design Management services on the OAKS project, which involves the coordination of the whole design team including world-renowned architects and other disciplines essentials to the successful delivery of the project. The construction of OAKS is scheduled to complete in around four years and will eventually be home to about two hundred and fifty families.

www.chapmantaylor.com
www.oaksprague.cz

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.