Colliers International – 25 let v České republice

Hlavní stránka » Aktuality » Colliers International – 25 let v České republice

Colliers International Group je nejrychleji se rozvíjející globální společností zabývající se realitními službami a řízením investic. Letos oslaví 25 let působení na českém trhu.

Od loňského roku stojí v čele Colliers Czech Republic zkušený realitní odborník Tewfik Sabongui. Požádali jsme ho, aby nám společnost představil podrobněji.

Jaká je historie Colliers International ve světě a v České republice?

Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI) působí v 69 zemích a má přes 13 000 zaměstnanců. V roce 2017 činily firemní tržby 2,3 mld. USD (2,7 mld. USD včetně poboček). Značka Colliers začala operovat celosvětově v roce 1976 a v ro-ce 2015 šla na burzu. Co se týká Colliers Czech Republic, existuje od roku 1994, kdy se společnost stala jedním z prvních mezinárodních hráčů ve střední a východní Evropě. Třináct po sobě jdoucích let byli Colliers zařazeni Mezinárodní asociací outsourcingových profesionálů mezi top 100 globálních outsourcingových firem, což je častěji než jakákoli jiná firma zabývající se realitními službami.

Na které segmenty realitního trhu se zaměřujete? Co je těžištěm práce společnosti?

Zaměřujeme se na širokou škálu služeb, počínaje pronájmem kanceláří, průmyslových a logistických hal a maloobchodních prodejen přes zastoupení nájemců, stavební poradenství, oceňování, investice, poradenství v oblasti dluhů a financování, řízení projektů, služby Design & Build, Workplace Solutions, správu majetku a průzkum trhu. Všechny obchodní linie jsou stejně důležité, protože dnešní potřeby klientů vyžadují komplexnější řešení. Integrování služeb je podle nás nejlepší způsob, jak úspěšně postupovat.

Nedávno jste rozšířili činnost o nové oddělení Design & Build. Co si od něj slibujete?

Služba Design & Build byla jednou z prvních novinek, které jsme koncem minulého roku ve společnosti Colliers představili v ČR. Design & Build se stává v současné době rozhodující službou jako reakce na transformaci celkového vybavení a způsobu navrhování kanceláří, které je činí atraktivnějšími a produktivnějšími. Mezi klíčové výzvy dnes patří nejen nalézt a zaměstnat talentované lidi, ale také je udržet. Další výzvou, které momentálně realitní trh čelí, jsou rostoucí náklady na stavební materiály a nedostatek stavebních firem, což může být dalším důvodem k vyhledání profesionálního týmu, který dokáže pomoct. Design & Build spolu s Workplace Solutions, projektovým managementem a pronájmem kanceláří společně nabízejí kompletní soubor služeb, které se vzájemně doplňují a propůjčují si know-how. Ze spolupráce s nimi může každý nájemce a pronajímatel mít jen prospěch.

Chystáte ještě další novinky?

Další novinkou je také oddělení poradenství maloobchodních prostor, které se zaměřuje na poskytování poradenských služeb nájemcům a pronajímatelům v nákupních centrech a parcích, ale zaměřuje se i na prodejny na hlavních obchodních ulicích a luxusní značky. Vedle nových obchodních služeb, které jsme uvedli na trh, jsme také posílili náš průmyslový tým o tři profesionály, kteří nám umožní lépe zajistit lepší služby tomuto velmi důležitému segmentu, který se neustále celosvětově rozrůstá. Také posilujeme oddělení pronájmu kancelářských prostor a zastupování nájemců, protože pronájem kanceláří je pro naše podnikání nadále zásadní.

Vím, že nejste specialistou na rezidenční trh. Nicméně vidíte nějaký způsob, jak řešit nedostatek dostupného bydlení v ČR? Není to jen problém Prahy…

Máme určité aktivity také v oblasti rezidenčních nemovitostí, ale spíše se zaměřujeme na oceňování a prodej bytových projektů či pozemků, nikoli na prodej nebo pronájem jednotlivých bytů nebo domů. Základním problémem nejen bytových, ale i komerčních projektů je dlouhý a komplikovaný povolovací proces na úřadech. To má dvojí efekt. Zaprvé začne mnoho investorů a developerů uvažovat o jiném trhu s kratší návratností investic; zadruhé nabídka trhu
neodpovídá nadměrné poptávce, což má za následek rostoucí tlak na ceny, které se zvyšují. Tomu nahrává i nedostatek dostupných pozemků pro developery, zejména v Praze, která má řadu omezení a zároveň rostoucí cena stavebních materialů a staveních prací a nedostatek lidí ve stavebnictví. Přesto se silnou finanční likviditou a levnými penězi jsou někteří investoři stále ochotni přeplácet, aby si zajistili alespoň nějaké developerské projekty, ale budou očekávat návratnost těchto investic.

Jak nahlížíte na současnou situaci na realitním trhu? Hrozí podle vás podobná krize, jíž jsme byli svědky v roce 2008?

Obecně platí, že zatím podnikatelské vnímání a obchodní nálada jsou stále pozitivní. Je zřejmé, že v realitním segmentu existují výzvy, ale žádná z nich by nás neměla překvapit, nebo by nebyla všeobecně známá. Některé segmenty trhu mohou zaznamenat zpomalení, nedostatek produktů a dodávek nebo nedostatek zdrojů pracovní síly atd. Osobně si nemyslím, že nás potká podobná krize jako ta v roce 2008, pokud vůbec je nějaká krize, která by nás měla zasáhnout, na obzoru. Krize a ekonomické vzestupy jsou cyklické, takže se situace nakonec obrátí, ale bude víc pod kontrolou. Na druhou stranu jsme stále zranitelní vůči vnějším faktorům a globálním ekonomikám, zejména je-li naše ekonomika silně zaměřená na vývoz. Proto je naprosto logické mít opatrný přístup, ale ne příliš konzervativní.

AK

COLLIERS INTERNATIONAL – 25 YEARS IN THE CZECH REPUBLIC

Colliers International Group is the fastest developing global company that deals with real estate services and investment management. This year they will celebrate their 25-year anniversary of operations in the Czech market. As of last year, Colliers Czech Republic is led by the experienced real estate specialist, Tewfik Sabongui. We asked him to introduce the company to us in more detail.

What is the history of Colliers International in the Czech Republic and also the world? In which other countries do they operate? How large is the Czech branch?

Colliers International Group Inc. (NASDAQ: CIGI) (TSX: CIGI) is operating in 69 countries with a workforce of more than 13,000 profes­sionals. Colliers is the fastest-growing publicly listed global real estate services and investment management company, with 2017 corporate revenues of USD 2.3 billion (USD 2.7 billion including affiliates). The Colliers brand globally began back in 1976 and in 2015 Colliers went public. The Colliers Czech Republic operation and set up commenced back in 1994, being amongst the first international player in CEE. Colliers has been ranked among the top 100 global outsourcing firms by the International Association of Outsourcing Professionals for 13 consecutive years, more than any other real estate services firm.

On which segments of the real estate market do you focus? What is the core of the company’s ope­rational activities?

We focus on a wide range of different services, starting with leasing services across Offices, Industrial and Retail, Tenant Representations, Valuations and Appraisals, Investment, Debt Advisory & Financing, Project Management, Design & Build services, Workplace Solutions, Asset & Property Management and Research. All business lines are equally important as today’s needs require more complex solutions and an integral service is the way as to how to move forward.

You have recently expanded your activities by the new department Design & Build. What do you expect from that?

Design & Build was among the first new additions we introduced to Colliers in Czech by the end of last year. Design & Build is becoming more critical in current times where change and transformation has evolved about how to design and equip offices to make them more attractive and productive. Some of the key challenges today are not only finding the right people to employ but also to retain them. Additional challenges the market faces is the growing cost of building materials and lack of construction companies, hence having a professional team which can assist, will be valued. Also, the Design & Build team together with Workplace Solutions, Project Management and the Office Leasing teams, will together offer a complete package of services every occupier can benefit from.

Are you preparing anything else new?

Other recent news is that we have also started a Retail Consultancy department, which focuses on offering advisory and leasing services to both landlords and tenants in retail shopping centres and retail outlet parks but also with a special focus on high street retail and luxury brands. Apart from new business lines we introduced, we have also strengthened our Industrial Team where three more professionals have joined us, to allow a better service for this very critical market segment which has been constantly growing worldwide. We are also strengthening both our Office Agency and Tenant Representation teams knowing that office leasing continues to be vital to our business.

I know you are not a specialist in the residential real estate market. Nevertheless, can you see any way as to how to deal with the issue of lack of available housing in the Czech Republic? This issue does not only apply to Prague…

We do have certain activities within residential, but are more focused on valuing and selling residential projects and land than selling individual units or leasing them. The basic problem, not only for residential but also commercial projects as well, is the long and complicated permit process required by the authorities. This has two effects. One, many investors/deve­lopers will consider other markets to focus on, where the required time to make a good return on their investments is shorter and second is the supply which is entering the market and doesn’t match the excessive demand, hence there will be a growing pressure on prices making them more expensive. This second effect is also driven by the fact of scarcity of available land for development, especially in the city of Prague, which has its own set of restrictions on top of the growing prices of the building materials, construction and building costs and lack of people to employ. Nevertheless, with strong financial liquidity and cheap money, some investors will still overpay to secure certain development projects but will expect to make a good return on their investment.

How do you view the current situation in the real estate market? Do you think there is a threat of a similar crisis as that which we witnessed in 2008?

In general, so far both the business perception and business mood are still positive. Obviously, we have our challenges in the RE segment but none which should come as a surprise to us or being not commonly known to us. Some market segments might experience a slowdown, or lack of product or supply or lack of workforce resources, etc, and I personally don’t think we will see a similar crisis like the one in 2008 whereby any crisis would be on its way to hit us soon. Crises and economic booms are cyclical, so eventually things will turn around, but in a more controlled way. On the other hand, we are still vulnerable to external factors and global economies, especially because we are a heavily export based economy, hence it makes perfect sense to have a cautious approach, but not be too conservative.

AK

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.