Colliers International: Rok růstu v České republice

Hlavní stránka » Aktuality » Colliers International: Rok růstu v České republice

„Byl to rušný rok,“ říká Tewfik Sabongui, managing partner Colliers. Nový směr společnosti Colliers Czech Republic od srpna 2018 měl za cíl zřídit komplexnější, silnější a integrovanější platformu služeb, z níž mohou klienti těžit.

Pro dosažení velmi jasných cílů a ambicí bylo na jedné straně rozhodující nejen rozšířit společnost, ale i otevřít nová oddělení. Vznikly tak dvě nové servisní linky – Design & Build a Retail Agency, vedené vysoce kvalifikovanými a uznávanými odborníky s dovednostmi, znalostmi trhu a vztahy, které prověřil čas. Stejně důležité bylo posílení stávajících oddělení a nábor nejlepších talentů, které na trhu existují. Colliers International Czech Republic dokázala během jednoho roku přilákat tolik skvělých profesionálů, jako žádný jiný poskytovatel realitních služeb na českém trhu. „Snažíme se stát důvěryhodnou a přirozenou volbou pro naše klienty v oblasti komerčních nemovitostí v České republice,“ tvrdí Tewfik Sabongui.

NOVÉ OBCHODNÍ LINIE A JINÉ ZMĚNY

„Dvě nová oddělení Design & Build a Retail Agency byla důležitým doplňkem našich stávajících služeb,“ vysvětluje Tewfik Sabongui. Design & Build je momentálně rostoucí odvětví na všech trzích. Přibývá společností a uživatelů, kteří se vypořádávájí s potřebami a výzvami zlepšování kvality svých prostor a kteří je chtějí přetvořit na atraktivní místo pro práci svých zaměstnanců. Dobře navržené prostory týmem D&B pomáhají společnostem nejen přilákat talenty, ale také udržet talent. V současné situaci na stavebním trhu se stoupajícími cenami a nedostatkem kapacit odmítají některé větší stavební společnosti menší a středně velké projekty, aby se mohly zaměřit na ty větší. „Zde mohou být naše služby Design & Build velmi užitečné. Naši zkušení architekti ve spolupráci se specialisty na pracovní prostředí dokážou dokonale naplánovat a doporučit to nejlepší nastavení prostor pro všechny typy nájemců s různými typy podnikání. A to včetně realizace úprav, až po řešení na klíč a předání,“ říká Tewfik. Tuto službu mohou využívat nájemci, pronajímatelé a investoři pro své nové či stávající prostory, nebo pro jejich rozšíření. Většinu prací pak řídí a dodá Colliers, čímž klien-
tům poskytne čas a šetří finanční prostředky.

Druhá obchodní linie – Retail Agency – se zaměřuje především na high-street retail a luxusní segment. Praha je v tomto ohledu v rámci střední a východní Evropy velmi specifická a na trh přicházejí různé mezinárodní značky hledající příležitosti, včetně některých franšízových obchodních modelů, což je také služba, kterou Colliers umí podpořit. Aktivita v segmentu maloobchodu umožňuje konzultantům Colliers lepší informovanost při oceňování maloobchodních nemovitostí.
„Částečně jsme restrukturalizovali a celkově posílili existující oddělení, vzali jsme na palubu další zkušené lidi,“uvádí Tewfik a upřesňuje: „Předefinovali jsme Office Agency, abychom mohli nabízet služby nejen zastupování vlastníků nemovitostí včetně zprostředkování, ale i služby zastupování nájemců. Máme zkušené lidi v obou týmech. Naše oddělení Industrial Agency, Asset Management a Property Management, Stavební poradenství, Oceňování a Workplace Advisory – poradenství v oblasti pracovního prostředí byla posílena s jediným cílem: přiblížit se našim klientům a nabídnout kvalitnější služby. Workplace Advisory se v poslední době stalo novým žhavým tématem na trhu a asi jen málokdo ví, že tuto službu zavedla firma Colliers již v roce 2015.“ Kromě restrukturalizace a organického růstu se společnost zaměřila také na přepracování a zdokonalení některých svých digitálních nástrojů a opětovně spustila nové a vylepšené vyhledávače nemovitostí pro kancelářský a průmyslový, resp. logistický sektor OfficeMap.cz a Warehousesmap.cz. „Také jsme spustili náš nový, uživatelsky přívětivý a snadno ovladatelný web společnosti. Strategie společnosti a tvrdá práce za posledních 12 měsíců se vyplatily a naše úsilí a zaměření se pomalu ale jistě začaly proměňovat v úspěšné transakce napříč všemi liniemi. Za rok jsme toho hodně dosáhli, ale to je teprve začátek,“ říká Tewfik.

NAŠE ÚSPĚCHY

Existuje mnoho úspěchů, o nichž bychom mohli mluvit, a to v různých odděleních, takže uvádíme jen několik vybraných příkladů, které stojí za zmínku v oblasti investic. Jde o zprostředkování prodeje kancelářské budovy Crystal Vinohradska (prodejce CFH, kupující ČMN), prodej historické budovy v Celetné ulici v Praze a úspěšně poradenství společnosti METRO PROPERTIES s největší transakcí ve střední Evropě v roce 2019 a jedné z největších transakcí typu sale & leaseback (prodeje a opětovného pronájmu) v Evropě. Také očekáváme, že koncem 2019 zdvojnásobíme naše tržby v ČR.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JSOU NAŠI LIDÉ

Colliers se rozrostl o téměř 60 %. Přilákal 29 nových zkušených lidí, nebo – podle Tewfikových slov, některé z nejlepších lidí na trhu se skvělými dovednostmi, zkušenostmi, silnými vztahy s klienty a solidními znalostmi trhu. „Investujeme do našich lidí a jejich pohody. Chodím do práce a vidím, jak se mnoho kolegů těší, že jsme součástí toho, čím jsme,“ konstatuje Tewfik Sabongui a pokračuje: „Vzhledem k nárůstu počtu zaměstnanců jsme také museli rozšířit své kanceláře a téměř jsme zdvojnásobili náš prostor. Celá kancelář byla přestavěna, dvě patra jsou nově propojena interním schodištěm. To vše bylo kompletně navrženo a dodáno týmem Design & Build, který odvedl skvělou práci.“
Pevně věříme v komunikaci, a proto jsme také zřídili naše interní PR a marketingové týmy a posilujeme náš průzkum trhu o nového vedoucího, který se k nám připojil v regionální roli a zaštiťuje území CEE (střední a východní Evropa), abychom silněj propojili platformy Colliers v regionu.

ČÍM SE COLLIERS ODLIŠUJE?

Colliers jako mezinárodní hráč není tak „korporátní“ jako ostatní mezinárodní majetkové subjekty – podnikání je řízeno více v podnikatelském duchu. Vedoucí oddělení mají relativně volnou ruku při rozhodování o tom, co považují za klíčové při vedení a růstu svého podnikání.„Není to vše přísně řízeno centrálně z našeho vedení. To znamená menší byrokracii, takže máte čas se zaměřit na budování vztahů, vytváření obchodních příležitostí a kreativitu. To je podle mého názoru zásadní rozdíl,“ říká Tewfik a uzavírá: „Máme solidní platformu, což znamená, že na ní nyní můžeme začít stavět. Ve firmě je tahle energická dynamika změny cítit v procesu toho, jak do sebe všechno pomalu zapadá. Chtěl bych, aby Colliers ČR patřili mezi přední hráče na trhu, ale aby naši klienti byli středem našich zájmů.“

KATARÍNA KARMAŽINOVÁ, PR COLLIERS

COLLIERS INTERNATIONAL: A YEAR OF GROWTH IN THE CZECH REPUBLIC

“It has been a busy year,” says Tewfik Sabongui, the Managing Partner of Colliers. The new course of Colliers Czech Republic since August 2018 was to set up a more complex, stronger and more integrated platform of services that clients can benefit from.

To achieve the very clear goals and ambitions it was critical to expand the organization organically on the one hand and to set up new business lines on the other. Two new service lines were introduced, ‘Design & Build’ and ‘Retail Agency’, both led by highly qualified and talented experts whose skills, market knowledge and established relationships were well-proven and acknowledged. Equally important was to strengthen the existing service lines and we have given this maximum attention to recruit and employ some of the best talents there are on the Czech market. I think Colliers Czech Republic has managed to attract so many great professionals within one year as no other real estate service provider did in our market. We strive to become our clients’ natural and trusted choice in commercial real estate in the Czech Republic.

NEW BUSINESS LINES AND INTRODUCED CHANGES

“The two new business lines Design & Build and Retail Agency were an important addition to our existing service lines,” explains Tewfik Sabongui. Design & Build has been a growing business across all markets, more companies and occupiers deal with the needs and challenges of improving the quality of their premises and making them an attractive place for employees to work at. It helps companies not only to attract but also to retain talent. In the recent construction business market with the rocketing prices and lack of capacities, some of the bigger construction companies are turning down smaller to mid-sized projects to be able to focus on the bigger ones. „This is where our Design & Build services can be very handy,” says Tewfik, and adds: “Our experienced architects in collaboration with our Workplace Advisory team can perfectly plan and recommend the best set up of the premises for all different types of occupiers and business types including the realization of the fit-out works up to turnkey solutions and handover.” This service can be used by occupiers, landlords and investors, for new premises, existing premises and expansions. The bulk of the work will be managed and delivered by Colliers, freeing the clients’ time and resources.

The second business line – Retail Agency – has a primary focus on high street retail and the luxury segment. Prague is very specific within CEE in this segment and various international brands are entering the market looking for opportunities, including some franchise business models, which is also a service Colliers can support. Being also active in the retail segment allows the consultants to be more informed when offering retail valuation services.

“We have partly restructured our existing business lines by taking additional experienced people on board,” says Tewfik. “We have redefined The Office Agency to be able to offer both Landlord Representation services, including brokerage, and Tenant Representation services, with dedicated people in both teams. Our Industrial Agency, Asset & Property Management Services, Building Consultancy, Valuation, and Workplace Advisory were all strengthened with one goal in mind: to get closer to our clients and to be able to offer a better-quality service. Workplace Advisory has recently become the new hot topic in the market and probably very few people know that Colliers already introduced this service back in 2015,” adds Tewfik.

Apart from the restructuring and organic growth, the company has focused on redesigning and improving some of its digital tools and has relaunched its new and improved property search engines for the office sector and industrial/lo­gistics sector OfficeMap.cz and Warehousesmap.cz. “We have also relaunched our new user-friendly and easy to navigate company website. Our strategy and hard work over the past 12 months have paid off and our efforts and focus slowly but surely started to translate into successful wins and transactions across all business lines. We have achieved a lot in one year, but that is only the beginning,” concludes Tewfik.

OUR ACHIEVEMENTS

There are many deals we could talk about across the various business lines so, a few selected examples worth mentioning in Investment are the intermediation of the sale of the office building Crystal Vinohradska (seller CFH, buyer ČMN), the sale of a historic building on Celetná Street in Prague and successfully advising METRO PROPERTIES on the largest transaction in Central Europe to date for 2019 and one of largest sale and leaseback transactions in Europe. We also expect to have doubled our revenues YoY by the end of 2019.

WHAT MATTERS MOST, ARE OUR PEOPLE

Colliers has grown by almost 60%, attracting 29 new experienced people, or, in Tewfik’s words, some of the top people in the market with a track record, great skills, strong client relationships, and solid market knowledge. “We invest in our people and their well-being. I come to work, and I see many motivated colleagues enjoying being part of what we are,” says Tewfik, and adds: “Due to that growth in headcount we also had to expand our offices and we almost doubled our space. The entire office has been redesigned, two floors are newly connected by an internal staircase, which has been fully designed and delivered by our Design & Build team and they have done great work.”
Colliers believes in strong communication and hence the company has also set up internal PR and Marketing teams and strengthening its Research with a new Head joining in a regional CEE role to ensure Colliers has a strongly connected CEE platform.

WHAT MAKES COLLIERS DIFFERENT?

Colliers as an international player is not as ‘corporate’ as the other international property players – there’s a more entrepreneurial spirit driving the business; the department heads are given a relatively free hand to make decisions they find critical to run and grow their business. “It’s not being strictly steered centrally from our headquarters, and this means less bureaucracy, so you do have time to focus on relationships, business generation, and creativity. This is a major difference in my opinion,” says Tewfik, and concludes: “We have a solid platform, which means now we can start building on it. You can see and feel the momentum building up as pieces are falling into place. I would like Colliers CR to be among the top players in our market, whilst our ultimate focus stays on our clients.”

KATARÍNA KARMAŽINOVÁ, PR COLLIERS

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.