Design jako klíč k úspěchu současných komerčních realit

Hlavní stránka » Aktuality » Design jako klíč k úspěchu současných komerčních realit

Glyn Evans pochází z Velké Británie, ale v České republice žije už od roku 2005. Je členem Královského institutu diplomovaných znalců (RICS) a akreditovaným expertem v oblasti certifikace LEED.

V oboru projektového managementu a designu působí již přes 15 let. V dubnu tohoto roku nastoupil do nové pozice ředitele projektového řízení a developmentu ve společnosti Cushman & Wakefield a zároveň vede z Prahy oddělení Design & Build Services, nově zřízenou platformu společnosti Cushman & Wakefield ve střední a východní Evropě.

Jaká je vaše role v Cushman & Wakefield?

Řídím zde oddělení PDS – Project & Development Services a byl jsem pověřen sestavit nový tým Design & Build, který působí v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rusku a Turecku. Zaměření na Design & Build je ve firmě novinkou a postupně bychom měli tyto služby rozšířit po celé Evropě. Tato expanze byla zahájena na konci loňského roku, kdy Cushman & Wakefield koupila společnost Admos, která patří k lídrům trhu právě v segmentu Design & Build. Tyto služby jsme začali poskytovat ve Španělsku a v Itálii a po mém nástupu letos v dubnu jsme je rozšířili do regionu střední a východní Evropy. Chtěli jsme zejména rychle zareagovat na rostoucí požadavky klientů, což je primární důvod, který nás k tomuto kroku vedl. Dál tedy nabízíme služby projektového managementu a k tomu navíc služby Design & Build. Projekty lze nyní stále řídit tradičním způsobem, tedy uzavírat pro klienta samostatné smlouvy s architekty, stavebními společnostmi apod. Další možností je „vše v jednom“ pod jedinou smlouvou s naší společností. V týmu máme nyní i vlastní architekty; společně se mnou nastoupila jedna z nejlepších českých architektek se specializací na komerční interiéry Marie Vlčková. V minulosti zpracovávala interiéry pro Amazon, MSD, Pfizer aj. – všechny na českém trhu.

Kolik architektů máte v týmu?

Nyní – pět měsíců po zahájení činnosti – máme čtyři české architekty. Dříve jsme spolupracovali s externími architekty, teď nabízíme všechny služby pod jednou střechou. Pro nás je výhodou, že máme celý proces pod kontrolou, a pro klienty je výhodou, že architekt může dohlížet na různé fáze výstavby. Mít vlastní architekty je velice přínosné. Běžné architektonické studio připraví velmi pěkné návrhy i realizace, ale nejsou schopni se zabývat všemi standardními komerčními aspekty nemovitosti. Pak mohou navrhnout něco, co není praktické nebo proveditelné. Naši vlastní architekti se konkrétní nemovitostí zabývají denně, vidí všechny komerční aspekty, mohou konzultovat se zástupci nájemce, investora, vidí nemovitost z nejrůznějších úhlů, chápou, proč je důležité brát v úvahu všechny názory.

Z jakého segmentu realitního trhu pocházejí vaši klienti?

Služby Design & Build využívají hlavně klienti z oblasti retailových a komerčních nemovitostí, odkud pochází většina zakázek. Mnohým komerčním nájemcům se model Design & Build líbí, protože své projekty řídí ze zahraničí, často i ze zámoří, a potřebují mít na místě spolehlivého partnera, což je právě naše společnost. Nabízíme jistotu globální společnosti s oddělením Design & Build, ale i lokální zkušenosti a kontakty. Podílíme se na otevírání nových obchodů podle jednotného modelu, ať už je to v Polsku, Německu nebo kdekoli jinde. Tento způsob našim klientům vyhovuje, protože nemusejí mít na místě mnoho svých lidí. Do budoucna rozšíříme své aktivity i do oblasti hotelnictví. Domnívám se, že o to bude zájem.

Retail se mění, důraz je kladen na jiné věci než v minulosti. Vyplývají z toho pro vás jiné nároky? Ovlivňuje to vaše služby?

Určitě. Velký potenciál vidíme v rekonstrukci stávajících nákupních center, třeba 5–10 let starých, která pociťují, že nedrží krok s dobou. Naši architekti znají trendy, vědí, kam se retailový trh ubírá, a dovedou tato starší centra upravit tak, aby byla konkurenceschopná. Přitom spolupracují s naším oddělením retailu, kde mohou načerpat potřebné informace. Synergie vznikající při spolupráci s velkým retailovým oddělením nám dává značnou výhodu oproti konkurenci. Jsme schopni nabídnout „insighty“, které jsou tak zásadní pro úspěch klienta.

Můžete uvést nějaké konkrétní výsledky práce oddělení PDS?

Koncem srpna jsme dokončili modernizaci recepce pro Invesco Real Estate. Nyní pracujeme na redesignech tří dalších recepcí v budovách, které Cushman & Wakefield spravuje. Vzhledem k tomu, v jaké jsou fázi, ještě nemohu být konkrétnější. Nicméně skutečnost, že naše firma působí jako property manager některých budov, je také nespornou výhodou. Pracujeme na nových kancelářích Oracle v Brně. Jde o 6 000 m2, kde působíme jako architekti a project manageři. V Praze připravujeme pro místního klienta projekt o 3 500 m2, ale zatím to nelze komunikovat…

Jak se mění trendy a co chtějí lidé, resp. firmy z hlediska designu?

Dneska je to hodně o technologiích, takže mnohem více musíme spolupracovat s jejich dodavateli a integrovat tyto prvky do celkového designu. Všechny technologie se propojují – zasedačky, rezervační systémy, různá speciální videotechnika. To je to, co firmy chtějí – chytrá zařízení apod. Nejsme tak daleko jako v USA nebo ve Velké Británii, nicméně je pomalu doháníme, rozdíly mezi regionem CEE a západními zeměmi se stírají. Mileniálové – ale i starší generace vyžadují alternativní pracovní prostředí. Psací stoly jim nestačí. Chtějí odpočinkové zóny, tichá pracoviště, různé typy zasedaček – formální, neformální, psací stoly, u nichž mohou lidé stát. Každá firma má své vlastní požadavky, ale některé rysy jsou společné. Před 10 lety chtěly společnosti spoustu stolů a jednoduché kuchyňky, dneska se prostory pro stoly zmenšily a kuchyně se zvětšily, staly se místem neformálního setkávání. Dříve měli lidé dojem, že když vstanou od stolu, bude si šéf myslet, že nic nedělají, dnes se toto vnímání výrazně posouvá… Komerční design momentálně zažívá asi nejdůležitější období v historii českého realitního trhu. Například kanceláře už nejsou pouhá pracoviště, ale inspirující krásná místa pro zaměstnance, kteří si také podle nich vybírají, koho si zvolí za svého zaměstnavatele.

Jak poznáte, co vaši klienti chtějí? Tráví u nich vaši lidé nějakou dobu, aby zjistili preference?

Někteří klienti mají velmi jasnou představu, s jinými je to třeba vydiskutovat, je třeba hovořit s mnoha lidmi, poznat, v čem je jádro jejich podnikání, apod. Obvykle ale záleží na tom, kolik máme času. Většinou málo, takže musíme být hodně kreativní. Pochopitelně je pro nás nejlepší, když se k projektu dostaneme ve velmi raném stadiu, to můžeme leccos ovlivnit. Stěžejní je zjistit potřeby klientů a jejich fungování, abychom jim dodali služby, které budou fungovat i v dlouhodobém horizontu a budou jim skutečně šité na míru.

Liší se nějak požadavky klientů podle zemí? Jaké jsou rozdíly mezi Českou republikou a třeba Polskem, Ruskem nebo Tureckem?

Český a polský trh jsou velmi podobné. V Rumunsku mají trochu jiné požadavky, trh je malinko pozadu. Za nejvyspělejší trhy považujeme Nizozemsko, Belgii a Francii. Jsou tam hodně napřed co do designu pracoviště i způsobu práce. Česká republika je v závěsu. Někdy před těmi 15 lety, než jsem přišel do Prahy, byl rozdíl mnohem výraznější, možná pět až deset let. Dnes je tu hodně patrný vliv zahraničních firem, ale také je to díky mladé generaci, která má jiná očekávání a představy. To ovlivňuje i vybavení kanceláří, objektů. Každá budova má vlastní aplikaci, v níž se dají objednat služby, které jsou k dispozici, ať už je to čistírna nebo catering apod.

Čím se liší společnost Cushman & Wakefield od konkurence?

Snažíme se zaměřovat na kvalitu. Chceme udržovat a rozvíjet vztahy se stávajícími klienty, a to jak na straně nájemců, tak asset managementu, a rozšiřovat služby, které poskytujeme. Iniciativa založit naše oddělení Design & Build vzešla z Londýna s tím, že z Prahy pokrýváme trhy v Německu, Belgii, Španělsku, Itálii a regionu CEE. Takže jsme jediné oddělení, které de facto z východní Evropy pokrývá aktivity v západní Evropě. Nespornou výhodou je také synergie s ostatními silnými odděleními, třeba retailem, jak již bylo řečeno.

AK

DESIGN OF COMMERCIAL PROPERTIES IS THE KEY TO THEIR SUCCESS

Glyn Evans is from Great Britain but has lived in the Czech Republic since 2005. He is a member of the Royal Institute of Charted Surveyors and a certified specialist in the area of LEED certification.

He has been involved in the areas of project management and design for over 15 years. This April, he acceded to the new post of Head of Project and Development services at Cushman & Wakefield and also heads the Design & Build Services department in Prague, a newly established platform for Cushman & Wakefield in Central and Eastern Europe.

What is your role at Cushman & Wakefield?

I manage the PDS – Project & Development Services department and was entrusted to form a new Design & Build team, which operates in the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Russia and Turkey. Specialization in Design & Build is a new concept within the company and we will gradually expand these services throughout Europe. This expansion was commenced at the end of last year when Cushman & Wakefield purchased Admos, which belongs amongst market leaders in the segment of Design & Build. We commenced the providing of these services in Spain and Italy and after joining this April, we expanded into the regions of Central and Eastern Europe. We mainly wanted to respond quicker to clients’ increasing requirements, which is the prime reason that made us take this step. We then offer project management services and also Design & Build services. Projects can still be managed in a traditional way that being the conclusion of individual contracts with architects, building companies and others on behalf of clients. Another option is to have an ‘all in one’ contract concluded with our company. We also have our own architects within our team now; one of the best Czech architects specializing in commercial interiors Marie Vlčková, came with me. In the past, she designed interiors for Amazon, MSD, Pfizer and others – all in the Czech market.

How many architects are on your team?

Now – five months since the commencement of activities – we have four Czech architects. Prior to that, we co-operated with external architects so now we can offer all services under one roof. It is advantageous for us to have the whole process under our control and for clients the fact that the architect can supervise different phases of the development. It is very beneficial to have architects ‘in house’. The usual architectural studio prepares very nice designs and realizations but they are unable to deal with standard commercial aspects of the property. Then they are able to design something that is impractical or feasible. Our own architects deal with a particular property daily. They see all the commercial aspects, can discuss relevant issues with tenants’ and investors’ representatives, view the property from different angles and to understand why it is important to take all opinions into consideration.

What real estate market segment are your clients from?

Design & Build services are mainly utilized by clients from the area of retail and commercial properties. That is where most of the procurements come from. Many commercial tenants like the Design & Build model as they manage their projects from abroad and need a reliable partner that is our company, in place. We offer the security of a global company with a Design & Build department as well as local experience and contacts. We participate at the opening of new shops and stores on the basis of a unified model, whether it is in Poland, Germany or anywhere else. Our clients appreciate this way of working as they don’t need to have many of their own people there. We will also expand our activities in the hotel area in future. I believe there will be sufficient interest in these activities.

Retail is changing and emphases are put on different things than in the past. Does it bring new demands on you? Does it influence your services?

Certainly. We see great potential in the reconstruction of existing shopping centres, for instance 5–10 year old ones, which feel that they do not keep up with the times. Our architects know the trends and know which way the retail market is heading and can modify these older centres in a way to make them competitive. They co-operate with our retail department whereby they are able to gain all necessary information. Compared with the competition, synergies arising during co-operation with large retail department provide us with a considerable advantage. We are able to offer insights, which are fundamental to a client’s success.

Can you provide us with some particular results of the PDS department’s work?

At the end of August, we completed the modernization of the reception for Invesco Real Estate. Now we are working on the redesigns of three other receptions in buildings that Cushman & Wakefield manages. With regards to fact as to what phase they are at, I cannot be any more specific just yet. Nevertheless, the fact that our company also operates as property manager for some other buildings also comes is a tremendous advantage. We are working on new Oracle offices in Brno. This involves 6,000 sq m where we act as architects and project managers. As for Prague, we are preparing a project of 3,500 sq m for our client but cannot speak about that just yet…

How are trends changing? What do people, or companies, want from a design point of view?

It is a lot about technology nowadays, so we must co-operate much more with their suppliers and integrate these features or elements within the overall design. All technologies are interconnected – meeting rooms, booking systems, various video technology. That is what companies want – smart appliances and others. We are not as far ahead as they are in the USA or Great Britain but we are catching up slowly. Differences between the CEE region and western countries are evening out. Generation Y – as well as the older generation – require an alternative work environment. Work desks are just not enough for them. They want relaxation zones, quiet zones, different types of meeting rooms – formal, informal, work desks where one can stand. Each company has its own requirements but some features are the same. Some 10 years ago, companies wanted a lot desks and simple kitchenettes. Nowadays, desk areas have reduced in size and kitchens are larger, becoming a place for informal meetings. In the past, people had a feeling that when they left their desk, a superior would think they were doing nothing. Nowadays, this issue has progressed… Commercial design is currently experiencing probably the most important period in the history of the Czech retail market. Offices, for instance, don’t only represent a work environment but also a beautiful inspiring place for employees who also choose, on the basis of premises, who to select as their employer.

How do you know what your clients want? Do your people spend time with them to see what their preferences are?

Some clients have a very specific idea and with others we need to discuss things. It is necessary to talk to many people, see what their core business activities are, etc. But it is often also about how much time we have. Usually it is a little, so we need to be really creative. What is best for us is to get the project at an early stage whereby we can influence all sorts of things. What is fundamental is to ascertain clients’ needs and functioning in order to provide them with services that would also work over a long-term horizon and would be made to suit them.

Do clients’ requirements differ depending on which country they come from? What are the differences between the Czech Republic and for instance Poland, Russia or Turkey?

The Czech and Polish markets are very similar. In Romania, they have slightly different requirements and the market lags behind a little. Those markets we consider most advanced are the Netherlands, Belgium and France. They are well advanced when it comes to the designing of a work environment as well as the way of work. The Czech Republic is on their tail. Some 15 years ago, before I came to Prague, the difference was much more prominent being maybe five to ten years. Today, there is an evidential influence of foreign companies here but this is also due to the younger generation who have different requirements and ideas. This also influences the equipping of offices and buildings. Each building arrives with its own application whereby one can request services that are available, whether it is a drycleaner’s, catering or others.

How does Cushman & Wakefield differ from its competition?

We try to focus on quality. We would certainly like to retain and develop our relations with existing clients, this on the tenant’s side as well as the asset management side and to expand the services we offer. The initiative to originate our Design & Build department stemmed from London with the fact that the Prague branch covers markets in Germany, Belgium, Spain, Italy and the CEE region. That means we are the only department that de facto covers activities in Western Europe from Eastern Europe. An indisputable advantage also lies in the synergy with other strong departments, for instance retail, as we have already said.

AK

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.