Developerské projekty v Česku a na Slovensku ve spolupráci s mmcité

Hlavní stránka » Aktuality » Developerské projekty v Česku a na Slovensku ve spolupráci s mmcité

Představte si část městského organismu, která nevyrostla organicky, ale byla vytvořena na stole architektů.

Ano, je to zpravidla nějaký developerský projekt – nákupní či kancelářské centrum nebo nový obytný komplex, často jsou funkce kombinovány. Architekti zde stojí před úkolem vytvořit prostředí, které – vedle toho, že splňuje všechny funkční požadavky a drží se stanoveného rozpočtu – je příjemné pro lidi v něm se pohybující. Mezi novou, často docela nepřístupně se tvářící architekturou vznikají nové ulice, náměstí, parky. Právě tady, v nově projektovaném prostředí, je mimořádně důležitá kvalita všech zařizovacích prvků. Na několika typických příkladech z Česka a Slovenska se podíváme, jak to může městský mobiliář podtrhnout. Je logické, že se uplatní především výrobky se svěžím současným designem. A právě takové vznikají v mmcité1, jedné z mála firem v oboru disponující vlastním designérským studiem. To je pro výslednou kvalitu klíčové. Zkušenosti z projektů po celém světě a spolupráce s nejvýznamnějšími architektonickými studii také není na škodu.

Projekt Waltrovka a lavičky s přidanou hodnotou

Na místě slavné továrny na letecké motory vznikl ambiciózní projekt, který krásně ukazuje důležitost kombinace funkcí. Najdete zde nejen kanceláře a obchodní plochy, ale i významnou rezidenční část. Vyspělé architektonické řešení vyžaduje odpovídající městský mobiliář. Zde se uplatnily hlavně monumentálně působící lavičky Woody, které pracují s estetikou uskladněného řeziva. Byla použita i jejich chytrá varianta, takže si zde můžete kdykoli nabít svůj mobil či laptop – třeba když čekáte na schůzku nebo máte chvíli pauzu. Je to drobná funkce, která však pobyt venku velmi zpříjemní.

Skandinávský styl bydlení uprostřed Vršovic

Nízkoenergetické stavební materiály, rekuperace vzduchu, tepelná čerpadla nebo nabíjení elektromobilů, to vše nabízí nový rezidenční projekt 4BLOK, kde mobiliář od mmcité nemůže chybět. Polyfunkční blok s více než 200 bytovými jednotkami se nachází v místě bývalého areálu Tesla ve Vršovicích a na první pohled působí jako zdravé bydlení plné zeleně. I zde zkušení designéři, kteří si pohráli i s těmi nejmenšími detaily, použili lavičky Woody v provedení s integrovanými stolky představujícími další přidanou funkci. Ocelový stolek slouží jako praktický a zajímavý doplněk sedacího prvku a může sloužit k odložení kávy, knihy či laptopu.
Set městského mobiliáře doplnily i odpadkové koše. Střídmý geometrický design řady Crystal doplňuje celý prostor více než dobře.

Lavičky, koše a dětské hřiště v Bratislavě

I na Slovensku rostou exkluzivní rezidenční projekty. Jedním z nejzajímavějších developerských projektů posledních let je jednoznačně Panorama City v Bratislavě. Dvě ikonické obytné věže o 33 poschodích s charakteristickým trojúhelníkovým půdorysem navrhl jeden z nejvýznamnějších světových architektů Ricardo Bofill z Barcelony. I tady se uplatnil nejen kvalitní městský mobiliář, ale i další významný prvek venkovního prostoru, jímž je dětské hřiště. V kolekci playcité, což není nic jiného než značka mmcité pro dětská hřiště a další herní prvky, se setkáte s podobným přístupem jako u mateřské firmy – s důrazem na design a kvalitu. Hřiště playcité se snaží ve svých návrzích přizpůsobit hlavně místu a atmosféře, protože díky své velikosti je významným prvkem městského prostředí. Jejich osobitý design splňuje všechna funkční a bezpečnostní kritéria a rovněž zvyšuje estetickou hodnotu konkrétního místa. Návrh hřiště je vždy důležité přizpůsobit především místním obyvatelům; proto jsou vybavena aktivitami nejen pro dětskou hru, ale v parcích si najdou své i teenageři, dospělí a senioři.

Nechybějí nezbytné odpadkové koše Nanuk, zde s opláštěním z vysokotlakého laminátu HPL, což není až tak obvyklý materiál v oboru městského mobiliáře. V kombinaci s lavičkami Limpido, které přinášejí do veřejného prostoru hlavně pocit transparentnosti, fungují opravdu mimořádně.

Vypadá to sice, že průmyslový design nemá co říct moderní architektuře, ale na konkrétních příkladech vidíme, že to není tak úplně pravda. Kvalitní výrobky z kvalitních materiálů a s vynikajícím designem dokážou i ve veřejném prostoru opravdu mnoho. A to i ve světě developerských projektů.

David Karásek

DEVELOPMENT PROJECTS IN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLICS IN CO-OPERATION WITH MMCITÉ

Imagine a part of urban organism which did not arise organically but was created on architects’ desks.

Yes, it is usually a development project – a shopping or administrative centre or a new residential complex where the functions quite often tend to be combined. The architects are positioned in the forefront of a task to create an environment that is – apart from the fact that it represents all functional requirements and keeps to a set budget – pleasant for those using it. Amongst the new, often quite unapproachably looking architecture, are new streets, squares and parks. And it is here, in the newly designed environment, where the quality of all equipping features is exceptionally important. We will look at some typical examples from the Czech Republic and Slovakia as to how urban fixtures and fittings can emphasise it. It is logical that it will mainly be products with fresh contemporary design that will prove successful and these are the ones that are arising in mmcité1, one of the few companies from the segment that disposes with its own design studio. This is key for the final quality. Having experience from projects from all over the world and co-operation with the most significant architectural studios is also good.

The Waltrovka project and benches with added value

An ambitious project, which shows the importance of combining functions, was built at the place of the famous factory for aircraft engines. You can find offices and retail premises there as well as a significant residential sector. Advanced architectural solutions require relevant urban fixtures and fittings. What proved successful here were mainly the Woody benches, which give a monumental impression and work with the aesthetics of stored timber. They come in the smart version, which allows one to charge their mobile or laptop at any time – for instance when waiting for a meeting to commence or having a break. It is an excellent function that will make your stay outside more pleasant.

Scandinavian housing style in the middle of Vršovice

Low-energy building materials, air recovery, heat pumps and the charging of electric cars – all this is provided by the new residential project 4BLOK, which cannot do without fixtures and fittings from mmcité. The poly-functional block with more than 200 residential units is situated in the area of the former complex of Tesla in Vršovice and at first sight gives the impression of healthy housing full of greenery. Experienced designers, who attended to the smallest detail, also used the Woody benches here, this time combined with integrated tables, which represent yet another added function. The steel table serves as a practical and interesting addition to the seating feature and one can put his coffee, book or laptop there.

The fixtures and fittings set was complemented by waste bins. The austere geometrical design from the Crystal line complements the whole area far better than anything else.

Benches, bins and children’s pla­yground in Bratislava

Exclusive residential projects are also arising in Slovakia. One of the most interesting development projects of latter years is unquestionably Panorama City in Bratislava. Two iconic 33-storey residential towers with a characteristic triangle-shaped ground plan was designed by one of the most renowned worldwide architects, Ricardo Bofill from Barcelona. Here he also utilized quality urban fixtures and fittings as well as another significant feature for an outdoor area, a children’s pla­yground. In the playcité collection, which is nothing other than mmcité’s brand name for children’s pla­ygrounds and other playing features, you can see a similar approach as with the holding company – with the emphases put on design and quality. The playcité playground tries to adapt to a particular place and atmosphere as it is, due to its size, a significant feature of urban environment. The distinctive design meets all functional and safety criteria and also increases the aesthetic value of a particular place. Playground design always needs to be adjusted to local residents needs and requirements; that is why they are equipped with activities for child’s play as well as for teenagers’, adults’ and seniors’ activities.
It also comes with Nanuk waste bins, this time sheathed with casings from HPL high-pressure laminated plastic, which is not that common for urban fixtures and fittings. In combination with Limpido benches, which mainly give public areas a feel of transparency, work exceptionally.

It seems as if industrial design had nothing to say to modern architecture but we can see on particular examples that that is not entirely true. Quality products from quality materials and with exceptional design can really do a lot within the public environment. And this also applies to the world of development projects.

David Karásek

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.