Do kanceláře s radostí (a třeba se psem)

Hlavní stránka » Aktuality » Do kanceláře s radostí (a třeba se psem)

Oficiál Borman z filmu Katakomby by asi nevěřil svým očím, kdyby viděl současné kanceláře plné světla s barevným odpočinkovým nábytkem, stolním fotbálkem, kávovými kuchyňkami… a občas také s psacími stoly.

Kanceláře jako pracovní prostor prošly v posledních letech překotným vývojem. Za posledních 30 let se změnily snad více než kdy jindy. Ze zaprášených „kutlochů“ přeplněných mohutnými psacími stoly, registračkami, rozvrzanými židlemi se zaměstnanci postupně stěhovali do světlých open space kanceláří s obrovskými, neotevíratelnými okny, kde neměli kousek soukromí (a v podstatě ani klid na práci) a v důsledku nemožnosti regulovat klimatizaci byli věčně nastydlí. Pak nastala doba přepažování, skleněných příček, mobilních zástěn, lépe regulovatelné klimatizace, vrátila se možnost otevírat okna… S chytrými technologiemi přišlo období bezdrátového ovládání téměř čehokoli: větrání, osvětlení, zastínění, tiskáren, kávovarů. Generace mileniálů si vydobyla relaxační prostory, kanceláře pro týmovou práci, stejně jako zvukově izolované „telefonní budky“ či sprchy a šatny pro cyklisty, dětské koutky i psí pelíšky. A život bez mobilních aplikací, jejichž prostřednictvím si lze objednat zasedačku s občerstvením, parkovací stání pro obchodního partnera nebo místo na lekci jógy, si uživatelé moderních kancelářských budov už ani nedokážou představit. Mění se i jednotlivá pracovní místa. Od „zabydlených“ psacích stolů s mnoha zásuvkami plnými pokladů, u nichž lidé trávili čas v podstatě od maturity do důchodu, se postupně přesouvají ke sdíleným stolům, počítačům, do kaváren, či dokonce domů… Anebo do prostor, kde se jako doma cítí…

KLÍČOVÝM FAKTOREM JE LOKALITA

Změny se netýkají jen vzhledu kanceláří, ale i přístupu firem. Zejména menší společnosti a start-upy nepovažují za nutné sedět „ve vlastním“. Je pro ně výhodnější využívat prostory servisované, sdílené, flexibilní, coworkigové, nebo dokonce jen virtuální adresy. Všechny tyto možnosti najdeme na českém kancelářském trhu. Některé formáty sice jen v Praze, další v Brně, Ostravě nebo Plzni, ale sdílené prostory se objevují také v menších městech.
V Praze je otevřeno již 57 poboček coworkingových center celkovou plochou 47 300 m2, která provozuje celkem 37 poskytovatelů. Nejvíce poboček lze nalézt v centru, v Praze 1 – celkem 19, ale uživatele přitahují i Praha 5, 7 a 8. Pro uživatele flexibilních kanceláří je důležitá především jejich snadná dostupnost veřejnou dopravou nebo autem (v tom případě i dostatek parkovacích míst), ale také dostatek služeb v okolí (fitness, restaurace a kavárny). I proto jsou nejoblíbenější právě zmíněné městské části. Právě lokalita je totiž pro fungování těchto konceptů klíčovým faktorem. Za jedno pracovní místo zájemce zaplatí podle poradenské společnosti JLL průměrně 4 800 Kč měsíčně (bez DPH). „V současnosti vnímáme velký potenciál pro růst těchto flexibilních pracovních ploch v Praze. Předpokládáme také vzestup významu tohoto trendu i ve větších regionálních městech, nicméně až vývoj v Praze naplno ukáže, kam se tento trend bude ubírat. V tuto chvíli je těžké predikovat vývoj v delším časovém horizontu,“ uvedl Martin Stričko, senior analytik JLL. Trend flexibilních prostor, který stále více ovlivňuje pražský kancelářský trh, potvrdila v prvním výzkumu na toto téma v České republice realitní poradenská společnost JLL.

KORPORACE TVOŘÍ VELKOU ČÁST POPTÁVKY

Podle JLL je hnacím motorem tohoto trendu celkový vývoj našeho životního stylu a způsobu práce. Přispívá tomu technologický vývoj umožňující pracovat kdykoli a odkudkoli. Jak ukazuje celoevropský průzkum JLL, nejde pouze o poptávku ze strany lidí na volné noze, jak by se mohlo na první pohled zdát. V západní Evropě projevují největší zájem korporace, které tento způsob poskytování pracovních míst pro své zaměstnance využívají, pokud pociťují potřebu expandovat, ale jejich stávající kanceláře nemají dostatečnou kapacitu. Korporace současně coworkingová centra vnímají jako prostředí, které do jejich pracovní aktivity může vnést nové podněty a nápady a může sloužit i k navazování kontaktů. Podobný vývoj lze očekávat i v České republice. Podle informací JLL takové prostory využívají v Praze společnosti jako WMC, Škoda, Honeywell nebo Ernst & Young.

Že nejde pouze o dočasný trend na trhu, potvrzuje také fakt, že do Prahy přicházejí, nebo se zde chystají otevřít prostory, stále noví provozovatelé jako WeWork, HubHub, Spaces nebo New Work Offices. V roce 2019 očekává JLL růst nabídky flexibilních kanceláří v Praze ve srovnání s předcházejícím rokem o 67 %. V České republice jsou flexibilní kanceláře stále v začátcích. V roce 2018 představoval jejich podíl na pražském kancelářském trhu přibližně 1 %, zatímco v Amsterdamu to bylo téměř 7 %.

HUBHUB SE ROZRŮSTÁ…

Coworking HubHub patří do portfolia společnosti HB Reavis. Najdete ho v samém centru Prahy, na adrese Na Příkopě 14 – a daří se mu. Loni v létě byly otevřeny prostory o ploše 2 000 m2 v pátém podlaží a od února slouží zájemcům dalších 1 500 m2 o patro níže. Autory obou interiérů je Studio Perspektiv, jejichž řešení původních prostor, tedy pátého podlaží, postoupilo do letošního finále soutěží Kanceláře roku a CBRE Zasedačka roku.

Zatímco původní prostory jsou vhodné především pro jednotlivce, start-upy a menší týmy, nově otevřené čtvrté patro je určeno především rychle rostoucím firmám, které svou velikostí nebo potřebami už přesáhly tradiční coworkingová řešení a vyžadují vlastní působiště s možností růstu. Pro ně je určen nový typ členství, který se na 4. patře testuje – TeamCell. Jde o velice flexibilní pracovní jednotky pro 12–32 osob, které lze snadno upravit podle přání klienta včetně možnosti adaptace do vlastní firemní identity. Každá jednotka má prostor pro zabudování vlastní zasedačky, integrované telefonní budky nebo kávového koutku. Součástí společných prostor jsou dvě plně vybavené kuchyňky, relaxační zóny s gauči a televizí, sprcha aj. Součástí TeamCell je i služba „grow consultancy“, která firmám pomáhá a radí v případě zvětšení prostor pro tým, takže TeamCell roste společně s firmou.

S tímto typem členství klienti nepřijdou ani o stávající výhody, které HubHub nabízí v již zavedených prostorách v pátém podlaží. Stávají se nedílnou součástí mezinárodní komunity s přímým přístupem k nejrůznějším vzdělávacím aktivitám, které HubHub společně se svými partnery pořádá.

NEJEN V PRAZE, ALE I V ZAHRANIČÍ

Nové prostory jsou vhodné také pro firmy a korporace, které hledají dočasné místo pro speciální projekty nebo čekají na dokončení svého sídla. To je třeba případ přepravní společnosti FlixBus, která se do HubHubu přestěhovala na půl roku, než půjde do vlastního.

Služeb nového čtvrtého podlaží využívá i estonský start-up Pipedrive, který patří mezi nejrychleji rostoucí firmy v Evropě. Šéf jeho pražské pobočky Tomáš Řehoř k tomu říká: „V HubHubu jsem začínal před osmi měsíci sám, postupně jsme vytvořili tým a stále rosteme. I proto jsme se rozhodli využít prostor čtvrtého patra, kde máme pružnější možnosti růstu.“

Otevřením nového podlaží expanze coworkingové sítě HubHub nekončí. V krátké době přibude nový HubHub v zrekonstruovaném Paláci ARA na pražském Jungmannově náměstí, který na pěti podlažích nabídne přes 2 500 m2. V zahraničí nedávno přivítal nové členy HubHub v Budapešti, připojil se už druhý HubHub ve Varšavě a nově láká i HubHub 20 Farringdon Street v centru Londýna. Jednou z výhod členství v HubHubu je právě možnost využívat stejnojmenná coworkingová centra v zahraničí.

AK

TO AN OFFICE GLADLY (AND PERHAPS EVEN WITH A DOG)

The official Borman from the Czech film Catacombs would probably not trust his own eyes if he saw today’s offices full of light with colourful relaxing furniture, table football, kitchenette… and sometimes also with writing desks.

Offices have, as a working area, undergone rapid development over past years. They have probably changed mostly over the past 30 years. Employees were gradually moving from dusty ‘dens’ overcrowded with huge writing desks, filing cabinets, squeaky chairs to light open space offices with huge non-opening windows where they had no privacy whatsoever (and basically peace and quiet for their work) and due to the inability to regulate air-conditioning, they were always plagued with a cold. Then came the time of partition walls, glazed walls, mobile screens, better regulated air-conditioning and the possibility to open windows returned. Smart technologies brought a period of wireless control of everything and anything: air-conditioning, lighting, shading, printers, coffee makers. The generations of millennials achieved relaxing premises, offices for team work as well as sound insulated ‘phone boxes’ and showers and changing rooms for cyclists, for a creche and dog beds. And the users of modern administrative buildings cannot imagine life without mobile applications, through which one can order a meeting room with refreshments, parking for a business partner or a spot of yoga anymore. Even individual vacancy is changing. From ‘well-settled’ writing desks with many drawers full of treasures and at which people basically used to spend time from their graduation to retirement, they are moving to shared desks, computers, cafés or even being at home… or to premises where they feel at home…

LOCATION, THE KEY FACTOR

These changes do not only apply to the appearance of offices but also a companies’ approach. Especially smaller companies and start-ups that do not consider it necessary to sit ‘on their own’. What they find more advantageous is to use premises that are serviced, shared, flexible, co-working or even just virtual addresses. All these options can be found in the Czech market. Some of them only in Prague, others in Brno, Ostrava and Plzeň and shared premises also seem to be appearing in smaller towns.

In Prague, there are already 57 branches of co-working centres opened with a total area of 47,300 sq m, operated by 37 operators. Most of the branches can be found in the centre, Prague 1 – a total of 19, but Prague 5, 7 and 8 also seem to attract their users. What is mainly important for users of flexible offices is their easy accessibility by public transport or by car (in that case also a sufficient number of parking places), as well as a sufficient amount of services within its vicinity (fitness, restaurants and cafés). That is also the reason why the aforementioned areas are the most popular ones. And it is location that represents the key factor for the functioning of these concepts. According to JLL, one job vacancy costs interested parties on average CZK 4,800 a month (excluding VAT). “We currently see significant potential for the growth of these flexible working premises in Prague. We also expect this trend to increase in importance in other large regional towns but it is however development in Prague that is to show us in which direction the trend will lead. At this moment it is difficult to predict development over a long time horizon,” said Martin Stričko, senior analyst at JLL. The real estate consultancy company JLL confirmed this trend of flexible premises, which continues influencing Prague’s admi­nistrative market, in their first research held in the Czech Republic on this topic.

CORPORATIONS FORM LARGE PART OF DEMAND

According to JLL, the driving force of this trend is the overall development of our lifestyle and way of work. This is contributed to by technology development that allows for work anytime and from each place. As JLL’s Europe-wide research shows, it is not just about demand from sole traders as it may appear at first sight. As for Western Europe, the corporations that show most interest are those that use this way of providing job vacancies for their employees if they feel the need to expand but their existing offices do not offer sufficient capacity. Corporations also see co-working centres as an environment that can bring new stimulus and ideas into their work activities and can also help with making new contacts. Similar development can also be expected in the Czech Republic. According to JLL’s information, such premises are utilised in Prague by companies such as WMC, Škoda, Honeywell and Ernst & Young.

The fact that this is not just a temporary trend in the market is that new operators, such as WeWork, HubHub, Spaces and New Work Offices, are coming to Prague or planning to open their premises there. In 2019, JLL expects the supply of administrative offices in Prague to increase by 67% in comparison with the previous year. As for the Czech Republic, flexible offices are still at the infancy stage. In 2018, their share of Prague’s real estate administrative market represented approximately 1% whilst in Amsterdam it was almost 7%.

HUBHUB IS EXPANDING…

Coworking HubHub belongs within the portfolio of HB Reavis. You can find it in the very centre of Prague, at 14 Na Příkopě – and it is doing very well. Last summer, they opened 2,000 sq m of premises on the fifth floor and from February, clients can enjoy a further 1,500 sq m on the floor below. The author of both projects is Studio Perspektiv, whose solution of the original premises that is those on the fifth floor, advanced to this year’s final of Office of the Year and CBRE Meeting Room of the Year competitions.

Whilst existing premises are mainly suitable for individuals, start-ups and smaller teams, the newly opened fourth floor is mainly intended for fast growing companies, which have already exceeded traditional co-working solutions with their size and needs and require their own operation with the possibility of growth. These are the ones that the new type of membership is intended for, the one that is being tested on the fourth floor – TeamCell. Those are flexible working units for 12–32 persons and can easily be modified in accordance the with client’s requ­irements, including modifications or adaptation within their own corporate identity. Each unit comes with sufficient space for being fitted out with its own meeting room, integrated phone box and coffee area. Common areas also come with fully equipped kitchens, relaxation zones with sofas and television, a shower and others. TeamCell also comes with services of ‘grow consultancy’, which helps companies and advises them in the case of increasing premises for their team, which means that TeamCell grows together with the company.

Clients will not lose their existing advantages and benefits that HubHub offers in their already established premises on the fifth floor with this type of membership either. They become an integral part of the international community with direct access to various educational activities that HubHub organises together with their partners.

IN PRAGUE AS WELL AS ABROAD

The new premises are also suitable for companies and corporations that are looking for a temporary place for their special projects or are waiting for their headquarters to be completed. This, for instance, applies to FlixBus, which moved to HubHub half a year ago before going to their own premises.

Services on the new fourth floor are also being used by Estonian start-up Pipedrive, which belongs amongst the fastest growing companies in Europe. The head of its Prague’s branch, Tomáš Řehoř, says: “I started working in HubHub alone eight months ago and have gradually created a team which is still growing. That is also the reason why we decided to utilise the premises of the fourth floor and which provides us with more flexible possibility of growth.”

The opening of the new floor for the expanding of the HubHub co-working network does not mean it is over. Shortly, there will be a new HubHub in the reconstructed ARA Palace at Jungmann Square, Prague, which will offer more than 2,500 sq m on five storeys. As for other countries, HubHub has recently welcomed new members in Budapest, being joined by a second HubHub in Warsaw and now also the newly attractive HubHub 20 at 20 Farringdon Street in London’s Centre. One of the advantages of HubHub membership is the possibility to utilize co-working centres of the same name abroad.

AK

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.