DOCK IN: Kde se práce, pohodlí a příroda doplňují

Hlavní stránka » Aktuality » DOCK IN: Kde se práce, pohodlí a příroda doplňují

Kontakt s přírodou býval pro člověka samozřejmostí. Dnes se však místa, kde žijeme a pracujeme, radikálně liší od toho, co pro lidi bylo přirozené.

To si naneštěstí vybralo svou daň – mnoho lidí se cítí v běžných administrativních prostorách nespokojeně a izolovaně. DOCK IN představuje alternativu spojující moderní kancelářské prostory, efektivní zázemí, a přímý kontakt s přírodou.

PRÁCE NA DOBRÉM MÍSTĚ

Multifunkční čtvrť DOCK se nachází na rozhraní pražské Libně, Karlína a Holešovic poblíž stanice metra Palmovka. Administrativní část představují už hotové kancelářské budovy DOCK IN ONE a DOCK IN TWO. Ve výstavbě je pak budova DOCK IN THREE s 16 000 m2, kterou čeká dokončení letos na podzim, a DOCK IN FOUR o ploše kanceláří 21 000 m2, která se otevře příští rok. Ještě letos pak začne stavba posledního administrativního objektu DOCK IN FIVE s 25 000 m2 kanceláří. Projekt se pyšní velkou pronajímatelnou plochou, která se nachází v bezprostřední blízkosti centra Prahy. Příhodná lokalita a velké prostory k práci však nejsou tím jediným, čím DOCK IN vyčnívá mezi podobnými projekty.

ZÁZEMÍ JE ZÁKLADEM PRODUKTIVITY

Produktivita není ovlivněna jen stále vyspělejšími technologiemi, ale i pohodlím těch, kdo tyto technologie ovládají. A velké firmy si již ujasnily, že ke komfortu zaměstnanců nestačí pouze pohodlné kancelářské křeslo nebo automatický kávovar. DOCK IN nabízí pestré zázemí, které komplexní požadavky na pohodlí zaměstnanců splňuje. V areálu nechybějí restaurace, kavárna, fitness centrum nebo koncept DOCK-IN-JOY, v rámci něhož si lze zapůjčit padddleboardy, šlapadla či motorové čluny. Nedaleko se pak nachází golfové odpaliště, kolem celého areálu vede běžecká tartanová dráha napojující se na městské cyklostezky. Developer Crestyl také počítá s otevřením mateřské školky, kadeřnictví a jiných užitných prostor a celý areál pak bude nabízet wifi připojení a možnosti si jednoduše nabít počítač nebo mobil. DOCK IN tedy kombinuje moderní pracovní prostředí s pohodlím, které si většina lidí asociuje pouze s domovem. Pomyslné mazání těchto hranic tak nabízí firmám velký potenciál k navýšení produktivity.

PŘÍSTAV S PŘÍRODOU NA DLANI

Projekt DOCK IN je charakteristický svým zasazením do zeleného a vodního prostředí. Ze stupňovitých teras budov se vine proud vegetace, který se napojuje na zeleň na zemi a vede k centrálnímu parku o rozloze 1 ha. Budovy tak nepůsobí jako betonové krychle narušující reliéf krajiny, ale harmonicky s ním splývají. V areálu se také nachází marina, která přímo nabízí možnost relaxovat na břehu řeky. Příroda není v projektu jen fyzicky přítomná, ale proniká i do jeho duše. Všechny budovy jsou projektovány podle mezinárodních kritérií programu dlouhodobě udržitelných projektů LEED Gold. Přímo v areálu tak je tak možné si snadno dobít elektromobil či elektrokolo podle potřeby. Na udržování vegetace bude požívána voda z přidružených studní a rezervoárů dešťové vody. DOCK In tak představuje projekt šetrný nejen k lidské mysli, ale i k životnímu prostředí.

TŘI V JEDNOM

DOCK IN už přilákal množství významných firem jako Saint-Gobain, Dáme jídlo, Cardif nebo Assa Abloy. A další stále přicházejí. „Máme vážné zájemce z Prahy 4, 5 i 10,“ říká Lenka Vašutová, šéfka komerčního oddělení developerské skupiny Crestyl. Důvodem takového zájmu je podle ní i to, že firmy v současnosti věnují zvýšenou pozornost službám a možnostem relaxace. „Kvalitní pracovní prostředí je velmi důležitým faktorem pro získávání a udržení talentovaných zaměstnanců,“ dodává L. Vašutová. DOCK IN jinými slovy kombinuje práci, pohodlí a přírodu a je to právě tento „3P“ faktor, co činí DOCK IN naprosto unikátní.

PR

DOCK IN: WHERE WORK, COMFORT AND NATURE COMPLEMENT EACH OTHER

Contact with nature used to come as a matter of course for us human beings but those places where we now live and work differ radically from what used to be natural for us.

This has, unfortunately, paid its way – many people feel unhappy and isolated in standard administrative premises. DOCK IN represents an alternative connecting modern administrative premises, effective background facilities and direct contact with nature.

WORK IN A GOOD PLACE

The multifunctional DOCK district is situated on the boundaries of Prague districts Libeň, Karlín and Holešovice, near the Palmovka underground station. The administrative part comprises already completed administrative buildings DOCK IN ONE and DOCK IN TWO. The DOCK IN THREE building with 16,000 sq m is currently under construction and is to be completed this autumn. DOCK IN FOUR with an office area of 21,000 sq m is to be opened next year. Construction of the last administrative building DOCK IN FIVE, with 25,000 sq m of office space, will also be commenced this year. The project is priding itself on a large rental area situated within the immediate vicinity of Prague’s centre. However, a suitable location and large premises are not the only thing that DOCK IN stands out for amongst similar projects.

BACKGROUND FACILITIES – BASE OF PRODUCTIVITY

Productivity is not only influenced by more and more advanced technologies but also by the comfort of those operating and controlling the technologies. And large companies have already realised that a comfortable chair or automatic coffee maker are not enough when it comes to employees’ comfort. DOCK IN offers versatile background facilities that meet comprehensive requirements for employees’ comfort. The complex also includes a restaurant, café, a fitness centre and the DOCK-IN-JOY concept within the framework of which you can hire paddleboards, paddle boats and motorboats. Near the complex is a golf driving range and all around the complex is a tartan running track, which connects to the city cycleway. Developer Crestyl also accounts with the opening of a nursery school, a hairdresser’s and other useful premises and the whole complex will also come with wi-fi connection and the possibility to charge laptops and mobiles. DOCK IN thus combines a modern work environment with a comfort that many people associate with their home. The imaginary wiping off these boundaries thus provides companies with great potential regarding increased productivity.

HARBOUR WITH NATURE AT HAND

The DOCK IN project is characteristic for being positioned within a green and water environment. An overflow of vegetation meanders down from terraced buildings, connecting to ground greenery, leading to a 1 ha central park. The buildings therefore do not give out an impression of a concrete cube that would interfere with nature’s relief but blend with it in harmony. The complex also comes with marina offering relaxation on riverbanks. Nature is not only present physically but also permeates its soul. All buildings are designed in accordance with international criteria within the programme of the long-term sustainable project LEED Gold. One can then charge an electric car or bike as necessary directly within the complex. As for vegetation maintenance, they will utilize water from associated wells and rainwater reservoirs. DOCK IN thus represents a project that is both human mind and environmentally friendly.

THREE IN ONE

DOCK IN has already attracted a number of significant companies such as Saint-Gobain, Dáme jídlo, Cardif and Assa Abloy. And more are coming. “We have serious clients coming from Prague 4, 5 and 10,” says Lenka Vašutová, Head of the Commercial Department at Crestyl. The reason for such interest is, according to her, in the fact that companies nowadays pay significant increased attention to services and relaxation potential. “A quality working environment is a very important factor for gaining and retaining talented employees,” adds Lenka Vašutová. In other words, DOCK IN combines work, comfort and nature and it is this triple factor that makes DOCK IN entirely unique.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.