DOCK IN: Pracovní prostředí jako inspirace

Hlavní stránka » Aktuality » DOCK IN: Pracovní prostředí jako inspirace

Zejména v poslední době se ukazuje, že vysoký standard pracovního prostředí jde ruku v ruce s bojem firem o kvalitní talenty.

Kanceláře jsou místem, kde se lidé setkávají, spolupracují, vytvářejí nové nápady a především v nich tráví většinu svého času. Pro úspěch podnikání je proto klíčové atraktivní a dobře dostupné pracovní prostřední.

Tento trend následuje i administrativní čtvrť DOCK IN, která je součástí rezidenčního a komerčního kampusu DOCK developerské skupiny Crestyl na rozhraní pražských čtvrtí Libně, Karlína a Holešovic poblíž stanice metra Palmovka.
DOCK IN je synonymem pro moderní administrativní centrum uprostřed metropole. Ojedinělá koncepce lokality nabízí kromě krásného výhledu na řeku a nového přívalu energie i přilehlou promenádu, přístup k marině, kde si můžete i zaparkovat vlastní loď, blízké golfové odpaliště nebo přímé napojení na cyklostezku. Přes klidné prostředí nabízí DOCK vynikající spojení autem i městskou hromadnou dopravou díky blízkým tramvajovým zastávkám a stanici metra – cesta do centra tak zabere jen pět minut.

Celý projekt DOCK IN je rozvrstven do několika etap a po svém dokončení nabídne plochu přibližně 80 000 m2. První dvě již dokončené etapy jsou obsazené a v současné době probíhá stavba administrativních budov DOCK IN THREE a DOCK IN FOUR, které nabídnou celkem 36 000 m2 kancelářských ploch a dalších 4 500 m2 obchodních prostor pro restaurace a služby.

Budovy DOCK IN byly projektovány na základě mezinárodních kritérií certifikačního programu dlouhodobě udržitelných projektů LEED v úrovni Gold. Součástí areálu DOCK IN tak jsou např. i dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola. Spolu s dokončením DOCK IN THREE v příštím roce se v přímém sousedství otevře i nový relaxační park o rozloze 1 ha hektaru, který umožní odpočinek v zeleni s vodními prvky a lavičkami, ale i možnost sportovního vyžití např. při venkovním fitness či lekcích jógy. Sportovci ocení i speciální běžeckou tartanovou dráhu okolo celého areálu, která bude napojena na městské cyklostezky. Samozřejmostí je zázemí v podobě sprch a šaten v budově; přímo na vodní hladině pak bude umístěna plovoucí restaurace.

PR

DOCK IN: WORKING ENVIRONMENT AS AN INSPIRATION

It has, especially lately, shown that a high standard of working environment goes hand in hand with companies’ battle for quality talent.

Offices are a place where people meet, co-operate, create new ideas and mainly spend most of their time there. That is why an attractive and well accessible working environment is the key to successful business.

The administrative district DOCK IN, part of the residential and commercial campus DOCK by the development group Crestyl situated on the boundary of the Prague districts of Libeň, Karlín and Holešovice near the Palmovka underground station, also follows this trend.

DOCK IN is the synonym for a modern administrative centre situated in the centre of the metropolis. The unique concept of the location provides a beautiful view of the river and a new influx of energy as well as an adjacent promenade, access to the marina where you can moor your own boat, a nearby driving range and direct connection to a cycleway. Despite its peaceful surroundings, DOCK offers an excellent connection for both car and public transport thanks to its tram stops close by and an underground station – the journey to the centre takes just five minutes.

The whole DOCK IN project is divided into several stages, and once completed will offer an area of approximately 80,000 sq m. The first two of the already completed stages are occupied and construction of the administrative buildings DOCK IN THREE and DOCK IN FOUR, which are to offer a total of 36,000 sq m of administrative premises and a further 4,500 sq m of retail premises for restaurants and services, are currently under construction.

The DOCK IN buildings were designed on the basis of international criteria by the certification programme of the long-term sustainable projects, LEED, at the Gold level. The DOCK IN complex therefore includes a charging station for e-cars and e-bikes. Together with the completion of DOCK IN THREE, there will also be a new 1-ha relaxation park opened in the direct neighbourhood, which is to allow relaxation in beautiful greenery with water features and benches as well as the possibility for sports entertainment and activities, for instance during outdoor fitness or yoga lessons. Sportsmen will also appreciate the special running track around the whole complex, which is to be connected to the town’s cycle ways. Background facilities, such as showers and changing rooms inside the buildings, come as a matter of course; a floating restaurant will be positioned directly on water.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.