Dříve čekaly volné prostory na nájemce, nyní je to naopak

Hlavní stránka » Aktuality » Dříve čekaly volné prostory na nájemce, nyní je to naopak

O průmyslové nemovitosti je zájem jako nikdy předtím. Poskytují zázemí nejen logistickým firmám, ale i výrobním podnikům, jejichž produkce míří do celého světa.

Okolí Prahy už je vytížené, a proto musejí developeři při další výstavbě spoléhat na lokality dál od velkých měst, a přitom se skvělým napojením na dopravní síť. O tom, jak se developerům daří pokrývat hlad po průmyslových nemovitostech v dobách nedostatku vhodných lokalit pro výstavbu, jsme hovořili s ředitelem P3 pro Českou republiku Tomášem Míčkem.

Jak se vyvíjí segment logistických a průmyslových parků v letošním roce?

Logistické a průmyslové nemovitosti využívají hráči napříč všemi sektory ekonomiky. Pokud roste ekonomika jako celek, zvyšují se přirozeně toky zboží a logicky pak roste i poptávka po prostorách na jejich uskladnění. Situace na trhu průmyslového developmentu je příznivá a v P3 jsme byli v letošním roce v oblasti výstavby velmi aktivní. Zaměřili jsme se na lokality, které jsou dlouhodobě velmi žádané, jako je Mladá Boleslav nebo okolí Prahy, a pak na oblasti, v nichž vidíme do budoucna velký potenciál, jako je po dostavbě D8 sever Čech.

Nahrává situace spíše výstavbě na klíč, nebo té spekulativní? Jak se v posledních letech mění haly, které dodáváte na trh?

Z hlediska výstavby jako takové držíme krok s technologickými trendy a potenciálním i stávajícím klientům vždy nabídneme optimální řešení. To je standard P3, který se nemění. Situace na trhu – tedy poptávka převyšující nabídku – nahrává tomu, že haly postavené bez sjednaného nájemce nejsou prázdné „ani den“. Změnilo se to, že zatímco dříve prázdný prostor čekal několik měsíců na nájemce, nyní je to přesně naopak. Nebojíme se proto jít i do rozsáhlých projektů, jako je 60 000 m2, které pro nájemce připravujeme v Lovosicích.

Dodali jste (nebo dodáte) na trh nějaké nové prostory?

Letos jsme připravili nejvíc nových prostor pro stávající i potenciální nájemce především z automobilového průmyslu. V P3 Mladá Boleslav rozšiřujeme prostory pro dodavatele Škody Auto – společnosti HP-Pelzer a Yapp Czech Automotive – na bezmála 30 000 m2. Ve stejném parku jsme navíc zahájili stavbu dvou menších hal (3 800 m2 a 4 800 m2), které jsou nyní k dispozici nejen zájemcům ze sektoru automotive. Do parku P3 Prague D11 jsme také do nových prostor na míru přivedli první výrobní podnik – společnost Howden ČKD Compressors přesouvá výrobu z tovární čtvrti v pražských Vysočanech k nám do nové haly o rozloze více než 5 000 m2. Tato lokalita kombinuje dobrou dostupnost pro zaměstnance i možnost vysoce specializované výrobní činnosti a jejího dalšího rozvoje. Na konec jsem si nechal náš největší současný projekt v parku P3 Lovosice. Stávající halu o rozloze 30 000 m2, která vznikla na míru pro FM Logistic, nyní rozšiřujeme o dalších 60 000 m2 na celkových 90 000 m2. Hala je skvěle napojená na silniční a potenciálně i železniční nebo lodní dopravu; v regionu je dostatek kvalifikované pracovní síly do výroby i skladování. Nabízíme možnost pronajmout si v ní 5 000 m2 i 50 000 m2.

Přicházejí do ČR stále kvůli prostorám firmy, které mají zájem se tu etablovat? Získali jste v letošním roce nové nájemce?

Jsme tranzitní země uprostřed Evropy, takže je prakticky jisté, že příliv firem ze zahraničí v nejbližších letech neustane. My se jako správce průmyslových nemovitostí snažíme vybírat nájemce s co možná největší přidanou hodnotou. Jedním z takových je japonská společnost Advanex, pro niž jsme nedávno dokončili halu v našem vlajkovém parku P3 Prague Horní Počernice. Na ploše 7 300 m2 bude vyrábět precizní komponenty pro automobilový a letecký průmysl nebo pro oblast zdravotnictví. Projekt do parku přivede desítky pracovních míst ve specializované výrobě i administrativě.

Zůstává podél dálnic a v okolí Prahy ještě místo pro další výstavbu?

Praha je na trhu průmyslových nemovitostí vysokou poptávkou a zároveň nedostatkem volných prostor specifická. Naše hlavní parky přímo v Praze nebo v její těsné blízkosti jsou buď plně obsazené, jako například P3 Prague Letňany nebo P3 Prague D1, nebo zbývají poslední volné prostory pro pronájem nebo BTS výstavbu. To platí pro P3 Prague Horní Počernice, P3 Prague D11 a P3 Prague D8. Pro velká města se podle nás stane trendem city logistika, tedy skladování a distribuce zboží z menších logistických hubů v centrech měst formou šetrnou k životnímu prostředí, jako jsou elektromobily nebo vozy na CNG. Druhou variantou je výstavba dál od velkých měst, ale s podmínkou skvělého dopravního spojení, zpravidla na dálniční síti. Právě proto jsme se rozhodli pro tak zásadní výstavbu v Lovosicích – park je strategicky umístěn asi 30 minut jízdy od Prahy u dálnice D8 na ose Praha ¬– Drážďany – Lipsko, takže je vhodný zejména pro podniky exportující do Německa. Na volném trhu, navíc uprostřed Evropy, kudy proudí spousta zboží, jsou průmyslové nemovitosti nevyhnutelností. Teď jde jen o to, jak se v průběhu času bude měnit jejich podoba, rozvržení a umístění.

PR

IN THE PAST, VACANT SPACE USED TO WAIT FOR TENANTS – TODAY IT'S THE OPPOSITE

Demand for industrial properties has never been higher. They serve not only logistics companies, but also manufacturers whose products are delivered to various parts of the world. Because there is no more space available in the vicinity of Prague, developers are forced to seek localities that are further away from large cities and, at the same time, have an excellent connection to the transport network. We spoke to Tomáš Míček, P3’s Managing Director for the Czech Republic, about how successful developers are in dealing with the shortage of suitable localities for the construction of new facilities.

How is the segment of logistic and industrial parks developing this year?

Logistics and industrial properties are used by players from across all economic sectors. If the economy grows as a whole, the flow of goods increases, and so does demand for warehouse space where goods can be stored. The situation on the industrial development market is favourable, and P3 has been very active in building new facilities this year. We’ve focused on locations for which there is long-term demand, such as Mladá Boleslav and the vicinity of Prague, as well as on areas that we consider to have a high future potential, for instance, properties near the future extension of the D8 motorway in northern Bohemia.

Is the current situation more favourable for Build-to-Suit or speculative construction? How have the warehouses you deliver to the marketplace changed in recent years?

As regards construction, we stay abreast of the latest trends in technology, and we always offer an optimised solution to both existing and prospective tenants. That is P3’s standard that remains unchanged. Because of the situation on the market, where demand exceeds supply, warehouses built without a lease negotiated in advance are rented out immediately. What has changed is that while a vacant space used to wait for a tenant for several months in the past, now it’s the other way around. Given the situation on the marketplace, we’re not afraid to embark on extensive projects, such as a 60,000 sq m warehouse we’re currently building for tenants in Lovosice.

Have you recently delivered, or will you deliver, any new space to the market?

Most of the new spaces we have built this year went to existing and potential tenants, the majority of whom are from the automotive industry. At P3 Mladá Boleslav, we’re enlarging warehouse space for suppliers to Škoda Auto, HP-Pelzer and Yapp Czech Automotive, to as much as 30,000 sq m. In addition, we’ve begun building two smaller warehouses, 3,800 sq m and 4,800 sq m, in the same park, which are now available to prospective tenants from the automotive industry. A new facility we’ve constructed on a Build-to-Suit basis will house the first manufacturing company at P3 Prague D11, as Howden ČKD Compressors is transferring its operations from the industrial district in Prague’s borough of Vysočany to our warehouse, which features a floor area in excess of 5,000 sq m. This location combines good accessibility to workers with facilities for highly specialized manufacturing and options for further development. Finally, I want to talk about our biggest current project in the P3 Lovosice park. The existing warehouse with an area of 30,000 sq m, which was constructed as a Build-to-Suit venture for FM Logistic, is now being enlarged by another 60,000 sq m to the new total size of 90,000 sq m. The facility features excellent connections to the road network and, potentially, also to rail and water transport routes. In addition, the region has a sufficient number of qualified workers for both production and storage jobs. We’re offering between 5,000 sq m to 50,000 sq m of space for lease there.

Is commercial space in the Czech Republic still attracting companies wishing to establish themselves here? Have you signed lease contracts with new tenants this year?

Because we are a transit country in the middle of Europe, it is nearly certain that the influx of businesses from abroad will not stop in the upcoming years. In our role as a manager of industrial properties, our objective is to select tenants that provide the highest possible added value. One of them is Advanex, a Japanese company for which we have recently finished a warehouse in our flagship park, P3 Prague Horní Počernice. On an area of 7,300 sq m, the manufacturer will make high-precision components for applications in the automotive, aviation, and healthcare sectors. The venture will create dozens of jobs in the park, in both administration and specialised manufacturing.

Is there any more space alongside motorways and in the vicinity of Prague for further development?

Prague has a specific position on the market for industrial properties because of high demand and a lack of vacant space. Our main parks, located directly in Prague or in its direct proximity, are either fully occupied, such as P3 Prague Letňany or P3 Prague D1, or there are the last vacant spaces available for lease of BTS construction. That applies to P3 Prague Horní Počernice, P3 Prague D11, and P3 Prague D8. In our opinion, the future trend in large cities will be urban logistics. In other words, goods will be stored and distributed from smaller logistics hubs in city centres using environment-friendly means, such as electric or CNG-driven vehicles. The other option is building warehouses further away from large cities, which is conditional on the availability of excellent transport connections, usually proximity to the motorway network. This is why we have decided to go ahead with such a major project in Lovosice. The park is strategically located about 30 minutes by car from Prague near the D8 motorway on the Prague – Dresden – Leipzig axis, which makes it particularly suitable for companies that export goods to Germany. On the free market in the middle of Europe, an area through which large quantities of goods are transported, industrial properties are indispensable. The question is how their form, layout, and location will change as time goes on.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.