Ing. PAVEL ČERMÁK: Jsem hrdý, že máme stabilní tým

Hlavní stránka » Aktuality » Ing. PAVEL ČERMÁK: Jsem hrdý, že máme stabilní tým

Společnost Arcadis patří mezi dvě či tři celosvětově největší projekční a poradenské společnosti; má přibližně 28 000 zaměstnanců.

Ing. Pavel Čermák, dlouholetý ředitel Arcadis Czech Republic s.r.o. poskytuje našemu časopisu rozhovory pravidelně. I tentokrát se ho ptáme, co je nového ve společnosti Arcadis a na trhu obecně.

Jak se vede společnosti Arcadis jako jedné z největších firem ve svém oboru na světě?

Z mého pohledu myslím, že dobře. Aktivně podniká na všech kontinentech s velmi širokým portfoliem činností. A vidíme, že pražská kancelář se stává stále významnější svou velikostí nejen v regionu, ale i ve srovnání s celou Evropou.

A jak se daří Arcadisu na místním a regionálním trhu po prodeji geotechnické divize v roce 2016?

Také velmi dobře. Vrátili jsme se k našemu základnímu byznysu v oblasti budov a spojili síly, týmy a zkušenosti dvou předních místních společností – původně EC Harris s.r.o. a Arcadis Project Management s.r.o – v jeden subjekt, největší svého druhu na trhu. Geotechnická divize předmětem podnikání ani způsobem řízení nebyla ve shodě s naší představou a budoucími cíli. Na Slovensku úspěšně podnikáme prostřednictvím naší organizační složky v Bratislavě a rychle jsme se zde stali jedním z předních poskytovatelů širokého spektra poradenských služeb na stavebním trhu.

Co si pod tím spektrem můžeme představit?

Svým zákazníkům dodáváme projektový a cenový management, kontrolu kvality prováděného díla, tzv. technický dozor a koordinaci BOZP, projektový monitoring, programový management, poradenství v rámci smluvních vztahů a řešení smluvních sporů, technické audity a poradenství spojené s realitními transakcemi, certifikace budov především LEED a BREEAM… V portfoliu klientů máme široké spektrum domácích i zahraničních společností, investorů a bank spolu s globálními fondy a developerskými společnostmi.

Můžete být konkrétnější?

V oblasti realitních transakcí, kde jsme léta lídrem trhu, jsme loni podporovali desítky akvizic. Zvláště druhá polovina roku byla především v oblasti logistických a industriálních portfolií s několika stovkami auditovaných objektů opět lepší než v minulém roce, který jsme považovali za rekordní a svým způsobem nepřekonatelný. V oblasti tzv. zelených certifikací budov máme dokončeno více než 100 projektů a zhruba dalších 70 máme nasmlouvaných, a to jak na našem domácím trhu, tak v regionu i napříč celou Evropou. Jde především o certifikace BREEAM, LEED a WELL Naše společnost si celkově zakládá na zlepšování kvality života a prostředí okolo nás, proto oblast udržitelného rozvoje je jednou z hlavních priorit společnosti Arcadis. V projektovém managementu jsme dokončili např. budovu na Jungmannově náměstí, novou centrálu banky ve Stodůlkách, řadu kancelářských fit-outů a logistických nebo průmyslových objektů. V programové managementu z Prahy řešíme části celoevropských kancelářských nebo retailových programů v CEE, Pobaltí, na Balkáně a ve Skandinávii pro jedny z největších klientů z oblasti automotive. Jde o dlouhodobé programy s desítkami, ale také např. se třemi stovkami objektů. Na Slovensku jsme dokončili projekt mimořádně velké zahraniční automobilové investice, ale také jsme nasmlouvali několik větších déletrvajících projektů pro nastávající období. V oblasti poradenství v rámci smluvních vztahů a řešení smluvních sporů podporujeme naše klienty v případě několika velkých infrastrukturních projektů. Celkově považuji portfolio našich služeb za diverzifikované mezi kombinací místních a zahraničních klientů, nicméně neustále sledujeme vývoj trhu a zvažujeme rozšíření činností i možnost zajímavé akvizice. Jsme si vědomi, že na jedné straně je „top sezona“ už za námi, ale na straně druhé, žádné katastrofické scénáře na obzoru.

Hovořil jste o programovém managementu. Co to znamená?

Pod pojmem programový management se skrývá řízení a organizace výstavby desítek, někdy i stovek velmi podobných staveb, těm říkáme programy. Vyžaduje to specifický přístup, v Anglii se to dokonce vyučuje. Jde například o objekty bankovních řetězců nebo autosalony – ty jsou nejčastější. Při rebrandingu chce mít určitá značka naprosto stejné prodejní objekty – od Sarajeva až po Manchester. A programový management může dělat jen globální firma s dostatečným geografickým pokrytím.

Kolik lidí pracuje v Arcadis Czech Republic?

Máme kolem 90 zaměstnanců, někteří z nich jsou externisté nebo pracují na částečný úvazek. Samozřejmě to číslo je pohyblivé, na některé velké zakázky, jako byla ta z oboru automotive na Slovensku, nabíráme účelově větší počet pracovníků. V tomto případě jich bylo kolem 50, ale nebyli to jen místní, tým tvořilo devět národností. Byl to opravdu dobrý příklad mezinárodní spolupráce na tak velkém projektu. Jinak ve východní Evropě nemáme stálé zastoupení, Pobaltí, Skandinávii nebo Balkán pokrýváme z Prahy.

Jaká je u vás situace v době stávajícího nedostatku pracovních sil?

Současný trend samozřejmě vnímáme, ale určitě nepatříme mezi obory a společnosti s kritickým nedostatkem lidských zdrojů. Osobně jsem velmi hrdý na velmi stabilní tým vedení společnosti a klíčových zaměstnanců. Mnoho z nich u nás pracuje 15 a více let a za tu dobu vyrostli do seniorních pozic a jsou – stejně jako naše společnost – pro naše klienty garanty vysoké odbornosti, serióznosti a jistoty. Jsem přesvědčen, že to vychází i ze skutečnosti, že máme zázemí stabilní globální společnosti s výrazným renomé na místním trhu i v zahraničí, které vychází z vyspělých řídících a manažerských nástrojů a stejně tak programů na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Stabilitu týmu oceňují i klienti, protože dlouhodobě – třeba 20 let – pracují se stejnými lidmi, jimž nemusejí znovu vysvětlovat své představy a požadavky. Na současném turbulentním trhu, kdy lidé přecházejí z firmy do firmy „za lepším“ to není příliš obvyklé – a jsem rád, že u nás to tak je a klíčoví lidé zůstávají!

PR

Ing. PAVEL ČERMÁK: I AM PROUD TO HAVE A STABLE TEAM

Arcadis belongs globally amongst the two or three largest projects and consultancy companies; they have approximately 28,000 employees.

Ing. Pavel Čermák, the long-standing Director of Arcadis Czech Republic s.r.o. regularly provides our magazine with an interview. This time, we will also ask him what is new at Arcadis and in the market in general.

As one of the largest companies in its field in the world, how is Arcadis doing?

From my point of view I think that it is doing really well. The company is active on all continents with a very broad portfolio of activities. We particularly see that our Prague office is becoming not only more and more significant with its size within the region but also in comparison with the whole of Europe.

And how is Arcadis doing in local and regional markets after selling their geo-technical division in 2016?

Also very well. We returned to our basic business in the area of buildings and joined the strength, teams and experience of two leading local companies – originally EC Harris s.r.o. and Arcadis Project Management s.r.o. – into one entity, the largest of its kind in the market. The geo-technical division was not, with its line of business or its way of operation, in conformity with our ideas and future strengths. As for Slovakia, we conduct business successfully via our organizational branch in Bratislava and have quickly become one of the leading providers of a broad range of consultancy services in the building market there.

What can we imagine under that spectre?

We supply our clients with project and cost management, quality control for work being implemented, the so entitled technical supervision and H&S co-ordination, project monitoring, programme management, consultancy within the framework of contractual relations and handling contractual disputes, technical audits and consultancy associated with real estate transactions, building certification, especially LEED and BREEAM… Our client portfolio includes a broad spectre of both local and foreign companies, investors and banks together with global funds and development companies.

Can you be more specific?

In the area of real estate transactions where we have, for years, been the market leader, we supported dozens of acquisitions last year. Especially the second half of the year was, mainly in the area of logistics and industrial portfolios with several hundreds of audited buildings, better than last year, which we considered a record breaking time and in its way unrivalled. As for the area of green certification of buildings, we have completed over 100 projects and have approximately 70 other projects negotiated, both in our local market as well as within the region and throughout Europe. These mainly include the BREEAM, LEED and WELL certifications. Our company is very particular about improving the quality of life and our surrounding environment and that is why the area of sustainable development is one of the main priorities at Arcadis. As for project management, we have, for instance, completed a building at Jungmann Square, the new headquarters for a bank in Stodůlky, a whole number of administrative fit-outs and logistics and industrial buildings. Our programme management in Prague deals with part of Europe-wide administrative and retail programmes within the CEE, the Baltics and in Scandinavia for one of the largest clients from the automobile area. Those are long-term programmes with dozens and even, for example, three hundred buildings. In Slovakia, we have finished a project of a exeptionally large foreign automotive investment and have also negotiated several larger and long-term projects for time to come. As for the consultancy area within the framework of contractual relations and handling contractual disputes, we support our clients in the case of several large infrastructure projects. I generally consider the portfolio of our services diversified between a combination of local and foreign clients, however, we still follow market development and consider expanding our activities as well as the possibility of an interesting acquisition. We are aware of the fact that on the one hand, the ‘top season’ has gone but on the other hand, there are no disastrous scenarios in sight.

Your have spoken of programme management. What does that mean?

The term programme management conceals the management and organization of the construction of dozens, sometimes even hundreds of very similar buildings and those we call programmes. It requires a specific approach and in England they even teach it. Those, for instance, include the buildings of banks or car showrooms – those are the most frequent ones. When it comes to rebranding, some brands want to have entirely the same sales premises – from Sarajevo to Manchester. And programme management can only be done by a global company with sufficient geographic cover.

How many people work at Arcadis Czech Republic?

We employ approximately 90 people whereby some are external employees or work part-time. The number is naturally flexible as we purposefully hire higher number of employees for some larger jobs, such as that from the automotive area in Slovakia. In this case, there were some 50 of them and they were not just locals. The team comprised nine nationalities. It was really a good example of international co-operation on such a large project. Otherwise we have no permanent representation in Eastern Europe and the Baltics, Scandinavia and the Balkans are covered from Prague.

What is your situation with regards to a current lack of labour?

We naturally view the current trend but certainly do not belong amongst those fields and companies with a critical lack of labour. Personally, I am very proud of our stable team in the company’s mana­gement and key employees. Many of them have worked with us for 15 years and more and have since progressed to senior posts and – just like our company – represent the guarantee of first class expertise, respectability and security for our clients. I am convinced that this also stems from the fact that we are backed by a stable global company with a significant reputation in the local market and abroad, which results from advanced control and managerial tools as well as programmes for employee education and development. Clients also appreciate the stability of the team as they co-operate with the same people over the long term – even 20 years – and do not have to explain their ideas and requirements again and again. This is not that common in the current turbulent market when people move from one company to another ‘seeking better’– and I am glad that with us it is the way it is and that key people remain!

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.