Inovativní kanceláře Skanska v Karlíně a na Pankráci

Hlavní stránka » Aktuality » Inovativní kanceláře Skanska v Karlíně a na Pankráci

Na konci srpna se uskutečnilo slavnostní otevření nové kancelářské budovy Praga Studios v Karlíně od společnosti Skanska. Akce se zúčastnili nejen nájemci budovy, ale i veřejnost.

Podobnou akci společnost zamýšlí uspořádat i v roce 2020 po dokončení stejně inovativní budovy Parkview na Pankráci.

PRAGA STUDIOS

Praga Studios je jedním z nejinovativ­nějších kancelářských projektů na trhu, který proměnil areál bývalé autoopravny Praga na moderní budovu s pokročilými technologiemi a službami. Inovace spočívají jak v ekologicky přívětivých technologiích, které šetří vodu a energii, tak i v celém konceptu budovy s možností využít atria budovy pro kulturní dění jako jsou koncerty, divadelní představení a umělecké výstavy. To vše na nájemní ploše téměř 12 000 m2.
Mezi inovativní technologie budovy patří kromě jiných i mobilní aplikace Connected by Skanska. Díky ní si mohou zaměstnanci prohlédnout menu restaurace v budově, využívat služby prádelny či inteligentní parkovací systém. Aplikace slouží také místo přístupové karty do budovy. Vše je tak na dosah ruky.

Budova Praga Studios je plně pronajata; mezi nájemce patří zdravotnická společnost Edwards Lifesciences, Scott & Weber, poskytovatel plně vybavených kanceláří a coworkingových prostor nebo IT společnosti Pipedrive a BizMachine. V přízemí budovy najdete moderní eventové prostory Spojka Events a také restauraci Spojka Karlín.

Že to zní jako skvělé místo i pro vaši kancelář, ale promeškali jste příležitost? Nevadí. Skanska má v nabídce další budovu ve fázi výstavby. Tou je komplex Parkview ve velmi dobře zavedené obchodní lokalitě pražské Pankráce.

PARKVIEW

Parkview je projekt navržený světově proslulým architektem Richardem Meierem. Jde o devítipodlažní komplex o rozloze téměř 16 000 m2. Upoutá především svou bílou, prosklenou fasádou. Ta v kombinaci s půdorysem ve tvaru písmene „U“ zaručuje po většinu dne 100% přirozené osvětlení. K relaxaci budou nájemcům sloužit balkony mezi druhým a osmým podlažím budovy, zapuštěný ostrůvek obklopený vzrostlými stromy či střešní terasa s barem, grilem a posezením.
Díky své poloze je komplex Parkview dobře dostupný městskou i soukromou dopravou. Minutu chůze pěšky se nachází stanice metra; nadstandardní je dostupnost dálnice D1 a pražský okruh. Kromě toho nabízí okolí komplexu paletu služeb a občanské vybavenosti.

Komplex Parkview, stejně jako Praga Studios, bude postaven podle standardů certifikací LEED Platinum a WELL na úrovni Gold. Certifikace LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je mezinárodně uznávaným standardem v oblasti navrhování a výstavby tzv. zelených budov. Na druhou stranu certifikace WELL z angl. well-being (pohoda) sleduje prvky, které mají vliv na zdraví a duševní pohodu lidí. Certifikace sleduje celkem sedm aspektů vnitřního prostředí, a to kvalitu ovzduší, vody, osvětlení, možnosti stravování, relaxu (fyzického i psychického) a celkového komfortu. Budova tak bude ohleduplná k životnímu prostředí i k potřebám svých nájemců.

Prvním nájemcem v komplexu Parkview, který si pronajal 4 000 m2, je společnost IWG, provozující coworkingové centrum Spaces. „Coworkingové prostory jsou dnes vyhledávaným doplňkem firemních kanceláří a jsme rádi, že budou prostřednictvím Spaces k dispozici i v Parkview. Díky tomu získáme potřebnou flexibilitu i pro ostatní nájemce, kteří budou moct prostory využívat ke schůzkám, či krátkodobě řešit např. nedostatek kapacity ve vlastních kancelářích apod. Náš projekt spojuje špičkové moderní pracovní prostředí s řadou míst pro relaxaci, kde se budou moci uživatelé budovy přirozeně setkávat, ať už se jedná o velkoryse řešené atrium plné zeleně, nebo krásnou střešní terasu s příjemným posezením, barem a grilem,“ popisuje výhody komplexu Alexandra Tomášková, ředitelka Skanska Property Czech Republic. Dalším nájemcem je restaurace The PUB Praha 4, která nabídne zaměstnancům a lidem z okolí Pankráce unikátní gastronomický koncept.

PR / FOTO: TOMÁŠ HEJZLAR

SKANSKA'S INNO­VATIVE OFFICES IN KARLÍN AND PANKRÁC

The inauguration of the new administrative building, Praga Studios in Karlín, was held by Skanska at the end of August. The event was attended by the tenants of the building as well as the general public. The company will hold a similar event in 2020 after the completion of the innovative building Parkview in Pankrác.

PRAGA STUDIOS

Praga Studios is one of the most innovative administrative projects on the market, which transformed the complex of the former Praga car repair shop to a modern building with advanced technologies and services. The innovations lie in ecologically friendly technologies that preserve water and energy as well as in the overall concept of the building with the possibility of utilizing the building’s atrium for cultural events such as concerts, theatrical performances and art exhibitions – and all this in a rental area of almost 12,000 sq m.

The innovative technologies include, amongst others, the mobile application Connected by Skanska, which allows employees to view the menu in the restaurant situated in the building, use the services of a launderette and an intelligent parking system. The application also works as an access card to the building. Everything is therefore at arm’s length.

The Praga Studios building is fully leased; Tenants include the medical company Edwards Lifesciences, provider of fully equipped offices and coworking Scott & Weber and IT companies Pipedrive and BizMachine. On the ground floor of the building, there are modern event premises Spojka Events as well as the Spojka Karlín restaurant.

Does it sound like a great place for your office to be but you missed your opportunity? It doesn’t matter. Skanska’s portfolio includes one more building, which is at construction phase now. It is the Parkview complex situated in the very well-established business location of Pankrác, Prague.

PARKVIEW

Parkview is a project designed by the world renowned architect Richard Meier. It is a nine-storey complex of almost 16,000 sq m. It is primarily attractive for its white, glazed façade. In combination with a U-shape ground plan, it secures 100% natural light for most of the day. Relaxation will be provided by balconies situated between the second and eighth storey of the building, a sunken island surrounded by grown trees and a roof garden with bar, barbeque and seating area.

The Parkview complex is, due to its location, well accessible by both public and private transport. An underground station is a minute’s walk away; access to the D1 motorway and Prague ring road come at a premium. Apart from that, its neighbourhood offers an excellent range of services and civic amenities.

The Parkview complex will be, built in accordance with LEED Platinum and WELL certifying standards at the Gold level. The LEED certification (Leadership in Energy and Environmental Design) is an internationally recognized standard in the area of design and construction of so called green buildings. The WELL certification (from the English well-being), on the other hand, follows features and elements that have an impact on people’s health and well-being. The certification monitors seven aspects of the interior environment, these being the quality of air, water, lighting, options for healthy food, relaxation (physical and mental) and overall comfort. The building will then be friendly to the environment as well as to its tenants’ needs.

The first tenant in the Parkview complex is IWG, which operates the coworking centre Spaces and leased 4,000 sq m. “Coworking premises represent a sought-after complement to corporate offices and we are happy that they will also be available in Parkview through Spaces. That will allow us the necessary flexibility for other tenants who will be able to utilise the premises for meetings or coping, in the short-term, with a lack of capacity in their own offices, etc. Our project combines a first class modern working environment with a number of places for relaxation, where users of the building will be able to meet naturally, these being a generously designed atrium full of greenery and the beautiful roof garden terrace with pleasant seating area, a bar and barbeque,” said Alexandra Tomášková, Managing Director of Skanska Property Czech Republic, about the advantages of the project. Another tenant is The PUB Prague 4 restaurant, which will provide both employees and residents from the Pankrác neighbourhood with a unique gastronomic concept.

PR / PHOTO: TOMÁŠ HEJZLAR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.