InterCora podporuje i vzdělávání

Hlavní stránka » Aktuality » InterCora podporuje i vzdělávání

Za téměř 25 let působení na českém trhu společnost InterCora navrhla a pronajala již více než 250 nákupních center o celkové výměře přes 1,5 mil. m2 provozní plochy.

O nejnovějším projektu developerské skupiny InterCora s námi hovořili Günther Zembsch a Ing. Ivan Hlaváček, jednatelé společnosti.

V září jste v centru Banské Bystrici otevřeli velké nákupní centrum. Jak bylo obtížné skloubit požadavky na dopravní terminál a nákupní centrum?

GZ: V září jsme otevřeli OC Terminal v Banské Bystrici, který svým logem – vlak, bus, shopping prozrazuje odlišnost od standardních projektů. V tomto OC je propojeno vlakové nádraží a autobusový terminál prostřednictvím obchodního centra. Znamená to, že cestující mohou pohodlně využít času před odjezdem svého autobusu v obchodech a restauracích, kde jsou umístěny informační displeje s jízdním řádem. Důležité je zmínit, že jde o tzv. hybridní obchodní centrum – v tomto případě spojení retailového parku s velkým mallem. Celá architektura byla svěřena rakouské architektonické společnosti – Jahn Development & Consulting. Věřím, že OC Terminal, který byl realizován společně s městem Banská Bystrica, bude patřit mezi architektonicky a funkčně nejlepší obchodní domy na Slovensku. To potvrzuje i integrované autobusové nádraží s nejmodernější technologií provozu s 21 zastávkami pro místní i mezinárodní autobusovou dopravu. Mezi hlavní nájemce patří Billa, dm drogerie, CCC, C&A, Deichmann, Lindex, Martinus knihkupectví, Takko, KiK, Sportisimo, Dráčik, TEDi, ORION TRADE, PEPCO a OKAY a další menší obchody a služby s velkým food courtem.

Jak se vyvíjejí trendy při výstavbě obchodních center?

IH: Doba se mění i v naší branži, naši nájemci kladou stále větší nároky na lokality a na stavební vybavení prodejen. Velký důraz se klade na ekonomiku, energie, internetová napojení a poslední dobou také na dobíjení elektromobilů. Připravte se i na to, že na parkovištích přibudou kontejnery s prádelnami, aby si zákazník během nákupu mohl dát vyprat prádlo!

Jaký byl rok 2017 pro společnost InterCora? Povedlo se vám realizovat všechny plány?

GZ: V roce 2017 otevíráme poměrně hodně center. O 2 500 m2 jsme rozšířili obchodně-administrativní centrum Rondel v Plzni, v němž je i sídlo naší společnosti. Do něj jsme integrovali a otevřeli zde náš první projekt v oblasti gastronomie, a to FOOD point RONDEL na ploše 500 m2 včetně drive-in. Teď na podzim otevřeme další tři retail parky – v Kutné Hoře, Valašském Meziříčí a Vyškově. Rovněž jsme se podíleli na realizaci Kauflandu v Kolbenově ulici v Praze. Dále jsme otevřeli retail park na Slovensku v Bánovcích nad Bebravou a již zmíněný OC Terminal v Banské Bystrici.

Můžete nám přiblížit záměry pro příští rok?

IH: V příštím roce máme 25. výročí založení společnosti InterCora. Samozřejmě máme připravených několik dalších projektů, které budeme realizovat. Také se nadále budeme věnovat remodelingu center, která byla otevřena před 15–20 lety. Jako příklad mohu uvést ostravskou Karolínu, kde proběhne kompletní modernizace ve spolupráci s Kauflandem. Více zatím neprozradím, budu se držet naší firemní strategie a projekty představíme v příštím článku. Ještě bych rád zmínil, že jsme se rozhodli za podpory nadace Dr. Günthera Zembsche nabídnout své dlouholeté odborné zkušenosti v oblasti stavebního developmentu a provozování nemovitostí. Podporujeme vznik nového navazujícího magisterského studijního programu zaměřeného na správu a rozvoj nemovitostí. Ten je připravován na Západočeské univerzitě v Plzni ve spolupráci s Institut für Immobilienmana­gement der Universität Leipzig. Půjde o dvouleté studium, které bude otevřené absolventům ekonomických, technických i právnických bakalářských programů. Absolventi budou připravováni pro výkon péče o nemovitosti od přípravy a financování jejich vzniku nebo pořízení přes jejich optimální fungování a provoz (monitoring, bezpečnost, údržba, modernizace, pronájem atd.), až po ukončení jejich životnosti a fyzickou likvidaci. Rozlišována budou specifika soukromých, komerčních i státních a obecních nemovitostí v ekonomických, technických, environmentální a právních souvislostech. V současné době je připravována akreditace studijního programu.

red

INTERCORA ALSO SUPPORTS EDUCATION

In almost 25 years of operation in the Czech market, InterCora designed and leased more than 250 shopping centres with a total area of over 1.5 million sq m of operational premises.

We were talking to CEOs, Günther Zembsch and Ing. Ivan Hlaváček, about the latest project from the development group InterCora.

In September, you opened a large shopping centre in the centre of Banská Bystrica. How difficult was to combine requirements for both the transport terminal and shopping centre?

GZ: In September, we opened the OC Terminal in Banská Bystrica where the logo – train, bus, shopping – discloses its variance from standard projects. In OC, the train station and the bus terminal are interconnected via the shopping centre. That means that passengers can utilize their time before the leaving of the bus comfortably in the shops and restaurants, which are equipped with information displays and timetable. What is important to mention is that it is a hybrid shopping centre – in this case, the interconnection of a retail park with a large mall. The entire architecture was entrusted to the Austrian architectural company – Jahn Development & Consulting. I believe the OC Terminal, which was realized in co-operation with the town of Banská Bystrica, will belong amongst the best architectural and functional department stores in Slovakia. This is also proven by the integrated bus station with state-of-the-art operational technology and 21 stops for both local and international bus transportation. Primary tenants include Billa, dm drogerie, CCC, C&A, Deichmann, Lindex, Martinus knihkupectví, Takko, KiK, Sportisimo, Dráčik, TEDi, ORION TRADE, PEPCO, OKAY and other smaller shops and services with a large food court.

How do trends develop with regards to the construction of shopping centres?

IH: Times are changing in our business arena as well and our tenants put more and more demand on the location and equipping of the stores. A great degree of emphasis is put on the economy, energies, internet connection and lately also e-car charging. Also, get ready for the fact that car parks will be complemented by containers with launderettes so that customers can have their washing done whilst doing their shopping!

What was the year 2017 like for InterCora? Have you managed to realize all your plans?

GZ: We opened a relatively large amount of centres in 2017. We expanded the shopping-administrative centre Rondel in Plzeň, where our company is based, by 2,500 sq m. There, in an area of 500 sq m, we integrated and opened our first project from the area of gastronomy, this being the FOOD point RONDEL, including a drive-in. In the autumn, we are going to open another three retail parks – in Kutná Hora, Valašské Meziříčí and Vyškov. We also participated in the realization of Kaufland in Kolbenova Street in Prague. Furthermore, we opened a retail park in Bánovce nad Bebravou in Slovakia and the aforementioned OC Terminal v Banská Bystrica.

Can you outline closer your plans for next year?

IH: Next year, we are celebrating our 25th founding anniversary. There are certainly other projects that we are going to realize. We will also continue attending to the remodelling of the centres that were opened 15–20 years ago. As an example I can state Karolína in Ostrava, which is to undergo comprehensive modernization in co-operation with Kaufland. I will not disclose anything else for the moment and will keep to our corporate strategy and introduce these projects in our next article. I would also like to mention that we decided to offer our long-term experience in the building development area and real estate operations via the support of the Dr. Günther Zembsch Foundation. There we support the origination of a new Master’s Degree study programme focusing on facility management and property development. The programme is being prepared at the West-Bohemian University in Plzeň in co-operation with the Institut für Immobilien-Management Univerzity in Leipzig. It will be a two-year study, which will be open to graduates from economic, technical and law based Bachelor programmes. Graduates will be prepared for property management from the preparation and financing of their origination or acquiring via their optimal functioning and operation (monitoring, safety, maintenance, modernization, lease, etc.) to the end of their life cycle and liquidation. What will also be differentiated on will be the specifics of private, commercial and state and municipal real estate in economic, environmental and legal coherence. The accreditation of the study programme is currently in preparation.

red

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.