Jak správně začít s BIM?

Hlavní stránka » Aktuality » Jak správně začít s BIM?

Zkratku BIM (Building Information Modeling) zná jistě převážná většina čtenářů. Tento moderní způsob projektování získává své pevné místo v oblasti stavebnictví po celém světě, a Česká republika není výjimkou.

Také u nás už stojí první stavby projektované a někdy i postavené za použití BIM. Mnoho dalších je v různých fázích přípravy. Mezi nesporné výhody BIM patří především možnost koordinace díky 3D modelům, velmi přesné kalkulace nákladů, snadné promítnutí změn do projektu a možnost analyzovat prakticky cokoliv. Velmi vítanou přidanou hodnotou je možnost „zhmotnit“ časový harmonogram stavby při jeho propojení s 3D modelem.

Je třeba vytvořit podmínky
Praxe ukazuje, že přechod na BIM představuje komplexní změnu. Ta od každého účastníka stavebních projektů vyžaduje absolvovat řízený proces, který definuje, připraví a zavede do praxe všechny potřebné podklady a postupy. V architektonických a projekčních kancelářích je potřeba pro správné zavedení BIM projít takzvanou implementací, v rámci níž se vytvoří potřebné šablony a knihovny prvků a nově se nastaví pracovní postupy a způsoby výměny dat. Pro stavební firmy a investory, kteří chtějí maximálně využít výhod BIM, je základním nástrojem BIM Execution Plan neboli BEP. Tento dokument jasně stanovuje požadavky zadavatele na formát, strukturu a výstupy BIM projektu. V rámci tohoto dokumentu jsou také definovány technologie a formáty dat požadované pro tvorbu projektu, dále pak směrnice pro tvorbu modelu a číselník, který specifikuje syntaxi značení jednotlivých prvků.

BEP je závazný dokument, který definuje ke konkrétnímu projektu minimálně následující:

  • základní identifikační data projektu
  • definici jednotlivých partnerů a jejich zodpovědností včetně kontaktních informací
  • jednotlivé softwarové prostředky, které lze využívat pro práci
  • způsob výměny dat
  • způsob údržby BIM modelu
  • jednotlivé úrovně detailu pro jednotlivé profese a stupně PD

Specifikace tvorby BIM dat je doplňkem BEP a blíže stanovuje, jaké nástroje jednotlivých softwarových řešení lze použít na tvorbu jednotlivých prvků a kdy je možné použít předem dohodnutých výjimek. Zároveň specifikuje způsob značení prvků na úrovni typů či instancí. Tento dokument má významný vliv na konzistentnost výstupu výkazů výměr a dalších výstupů z BIM modelu.

Základem je přesná definice
Nejasně nebo příliš obecně definované požadavky na BIM projekt ze strany zadavatele mohou být příčinou zklamání z nasazení BIM na pilotním projektu ze strany investora nebo stavební firmy, nebo na druhé straně příčinou podcenění množství práce, a tedy i ceny ze strany projekční firmy. Zvláště v prostředí českého stavebnictví, kde neexistují normy a standardy, ale ani zažité a vyzkoušené postupy a zvyklosti pro tvorbu BIM projektů, je přesná definice ze strany zadavatele klíčová pro dosažení úspěchu. Dále pokud mají být data získaná v průběhu projektování nebo výstavby použita pro zpracování v softwaru pro projektové řízení nebo FM, je přesná definice BEP pro úspěch projektu naprosto zásadní.
Využijte lokálních i mezinárodních zkušeností společnosti GRAITEC s.r.o. při přípravě BIM Execution Plan a nastartujte BIM také ve vaší firmě. Náš tým zkušených profesionálů je vám k dispozici!
Ing. Miroslav Kohout, kohout@graitec.cz

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.