Jak využít data pro optimální správu parkoviště

Hlavní stránka » Aktuality » Jak využít data pro optimální správu parkoviště

Parkoviště jsou dnes již nedílnou součástí stavebních projektů. Ať už jde o kancelářské budovy, průmyslové areály či obchodní centra, jejich zabezpečení a správa mají velký vliv na hladký provoz objektu a jeho ziskovost.

Parkovací a navigační systém GREEN Center sbírá všechna dostupná data o průjezdu vozidel a obsazenosti parkovacích míst, a umožňuje tak kontrolovat mnoho důležitých aspektů.

ŘÍZENÍ, PREDIKCE A OPTIMALIZACE

Parkovací systém shromažďuje všechny historické údaje. Provozovatel tak má reálné údaje o vytížení v době špiček či mimořádných akcí, počtu průjezdů vozidel, uskutečněných plateb atd. Srovnání souboru dat z minulosti s daty v reálném čase může poskytnout vodítka, jak optimalizovat řízení i těch nejvyšších objemů provozu. Zároveň je možné vytvářet prediktivní modely, které umožní například odklonit část dopravy na jiné parkoviště v blízkosti. To může být u rozsáhlejších areálů s více parkovacími plochami užitečný nástroj kontroly dopravy. Analýza dostupných dat nám může také pomoci odhalit vzorce parkování. Ty mohou být využity pro úpravu cen v exponovaných časech během dne nebo pro vytvoření nové strategie k dosažení maximálního využití volných parkovacích prostor.

APLIKACE PRO VYHODNOCOVÁNÍ DAT

Vývojáři GREEN Center se nepřetržitě zabývají rozšiřováním portfolia softwarových aplikací, které umožňují získaná data třídit a analyzovat. Výsledkem je výrazné zjednodušení správy parkoviště pro provozovatele, který má k dispozici statistiky, reporty, podklady pro fakturaci za pronájem parkovacích míst a přehled o jejich vytíženosti. Základní software pro tvorbu databázových reportů GPSW Report tak může být rozšířen o mnoho dalších funkcí, ať už ze standardně nabízených řešení, či o zákaznickou úpravu pro konkrétní projekt.

PRONÁJEM PARKOVACÍCH MÍST BEZ STAROSTÍ S PARK RENT INFO

Jako příklad uvedeme jednu z oblíbených aplikací – Park Rent Info. Ta slouží všem provozovatelům parkovišť, kteří pronajímají část stání firmám nebo jiným subjektům a chtějí mít přehled a kontrolu nad reálným dodržováním smluvních podmínek. Je skvělým nástrojem v situaci, kdy provozovatel pronajímá část parkoviště, která není ohraničena a nemá vlastní vjezdový a výjezdový terminál. Nájemcem těchto parkovacích stání může být například firma či jiná větší instituce. Ta poskytuje parkování svým zaměstnancům i obchodním návštěvám. Zaměstnanci firmy mají dlouhodobé parkovací karty, a jsou tedy u vjezdu jasně identifikováni parkovacím systémem. Návštěvy však využívají klasické papírové parkovací lístky, které jsou následně validovány nájemcem a slouží k bezplatnému opuštění parkoviště. V takovém případě musí mít provozovatel parkoviště jistotu, že nájemce nepřekračuje smluvený počet návštěvnických míst na úkor platící veřejnosti. Potřebuje tedy nástroj zobrazující reálnou obsazenost vyhrazených míst.

Proto GREEN Center vyvinul právě řešení Park Rent Info. Jde o sestavení statistiky validace návštěvnických karet. Při validaci návštěvnické karty nájemcem parkovacích stání je karta v parkovacím systému označena jako „zákaznická“ od okamžiku vjezdu návštěvy na parkoviště. Je tedy evidován veškerý čas, který návštěva na parkovišti strávila. Provozovatel parkoviště má pak k dispozici report vyhodnocených dat za libovolné období. Tuto statistiku lze zobrazit v přehledném grafu a snadno interpretovat. Provozovatel je tedy schopen jednoduše kontrolovat, zda počet aut, která využívají pronajatá stání prostřednictvím dlouhodobých karet, a návštěv není v exponovaných časech vyšší, než bylo smluvně ujednáno.
Řešení Park Rent Info je vhodné pro parkoviště, kde není možné vytvořit oddělenou zónu pro jednotlivé nájemce.

Data jsou všudypřítomná a jejich význam ve všech odvětvích prudce narůstá. Využívání nástrojů vhodných k jejich analýze, může přinést provozovatelům parkovišť kontinuální růst kvality služeb, spokojenosti zákazníků a zisku.

Více informací na www.green.cz

PR

HOW TO UTILIZE DATA FOR OPTIMAL CAR PARK MANAGEMENT

Car parks nowadays come as an integral part of building projects. Whether they are administrative buildings, industrial complexes or shopping centres, their security system and management have a significant influence on a building’s smooth operation and profitability.

The parking and navigation system of GREEN Center gathers all available data regarding traffic movement and the occupancy rate of parking places, therefore allowing the controlling of many important aspects.

MANAGEMENT, PREDICTION AND OPTIMIZATION

The parking system gathers all historical data. The operator therefore has realistic data about the car park’s capacity at peak time and exceptional events, traffic volume, realised payments etc. Comparing past data with that of real time can provide a lead as to how to optimize management of even the largest traffic volume. It is also possible to create predicative models, which are to allow, for instance, the diverting of some of the traffic into a different car park nearby. This can represent a useful tool for traffic control with large complexes with more parking areas. The analysis of available data can also help us to disclose parking patterns. These can be utilized for price modification in peak hours or for creating new strategies in order to achieve the maximal utilization of vacant parking areas.

APPLICATION FOR DATA ASSESSMENT

GREEN Center developers continuously pay attention to expanding their portfolios of software applications, which allow for the sorting of and analysing of acquired data. This results in a significant simplification of the car park’s management for the operator, who has the use of statistics, reports, data for invoicing the rent of parking places and an overview of their capacity rate. GPSW Report, the basic software for the creation of database reports, can therefore be expanded via many other functions, either from those solutions that are offered as standard or by a customer’s mo­dification of a particular project.

RENT OF PARKING PLACES WITHOUT WORRIES WITH PARK RENT INFO

We will mention one of the popular application as an example, this being the Park Rent Info. This serves all car park operators who rent part of their parking places to companies and other entities and want to have a clear idea about the realistic retention of contractual conditions and having control over it. It is a great tool in the situation when the operator rents a part of the car park, which is not restricted and doesn’t have its own entry and exit terminal. The renter of these parking places can be, for instance some company or some other larger institution, which provides parking to their employees and business visitors. The company’s employees have long-term parking cards and are, therefore, clearly identified by the parking system at entry. As for visitors, they utilize classic parking tickets, which are subsequently validated by the renter and are used for free of charge departing from the car park. In such a case, the car park operator must be sure that the renter does not exceed the contracted number of visiting places to the detriment of a paying public. So operator needs a tool that displays the real occupancy rate of assigned parking places.

That is why GREEN Center has developed the Park Rent Info solution, a formation of statistics for the validation of visitors’ cards. When validating visitors’ cards by the renter of the parking place, the card is, from the moment the visitor enters the car park, marked as a ‘customer’ card in the parking system. That means that it monitors the time that the visitor spent at the car park. The car park operator then has a report of data assessment for any period of time available. This statistic can be displayed in a clear graph and can be easily interpreted. The operator is then able to control easily whether the number of cars that use the rented parking places via the long-term cards and the number of visitors is not higher in the peak hours higher than was agreed by contract.

The Park Rent Info solution is suitable for car parks where it is impossible to create a separate zone for individual renters.

The data is omnipresent and its significance increases abruptly in all business segments. Utilizing tools suitable for their analysis can provide car park operators with a continual growth of quality of services, customer satisfaction and profit.

For more information see www.green.cz.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.