K Port7 přibyla Merkuria

Hlavní stránka » Aktuality » K Port7 přibyla Merkuria

Projekt nové čtvrti v Praze 7, který mj. také symbolizuje návrat Milana Janků do developerské branže, se rozbíhá. Skanska, která s ním v této lokalitě spolupracuje, nyní získala také administrativní budovu Merkuria a přilehlé pozemky.

Akvizice budovy Merkuria v Argentinské ulici v Praze 7 byla součástí obchodu se společností HB Reavis, jenž zahrnoval také prodej pozemků v Praze 5 podél ulice Radlické. Ten má rozlohu 13 000 m2 a Skanska jej chce v budoucnu využít pro výstavbu kancelářské budovy s odhadovanou pronajímatelnou plochou přibližně 24 000 m2. Skanska v Praze 5 již postavila dva úspěšné projekty: Five (dokončeno v roce 2017) a Riverview (dokončeno v roce 2014). Podobně Merkuria zapadá do dlouhodobých plánů Skansky v pražských Holešovicích. Téměř jen přes ulici (Argentinskou), v bývalém brownfieldu po někdejší panelárně, společnost vlastní dvě třetiny projektu Port7.

DRUHÝ ŽIVOT GEONE

Projekt loni rozhýbala developerská skupina Geone, kterou vlastní a řídí Milan Janků, bývalý majitel společnosti ECM Real Estate Investments. Ta patřila svého času k největším developerským společnostem v republice a soustředila se především na výstavbu kancelářského downtownu na Pankrácké pláni. Doplatila však na úvěrovou a později hospodářskou krizi v začátku tohoto desetiletí a roku 2013 skončila v konkurzu.

Zároveň začala vznikat skupina Geone. Výrazněji se zapsala na pražském realitním trhu založením projektu Geone Marina, později pojmenovaného Rivery. V prostoru mezi nádražím Holešovice a levým břehem Vltavy mají vzniknout bytové objekty, loftové byty, kanceláře, hotel, škola, lázeňský resort a marina s vlastním přístavištěm a doky. Geone jej realizuje společně s nizozemskou společností Skanska Commercial Development Europe. Z celkové výměry pozemku 54 000 m2 náleží Geone něco přes 16 000 m2. Loni projekt získal územní rozhodnutí, nyní se čeká na stavební povolení.

Projektová společnost Geone Holešovice One zahájila na podzim 2018 rekonstrukci kancelářské budovy, dokončena bude letos. „Z částečně rekonstruované budovy bývalého ředitelství Wolf Prefa plánuje představit konečným uživatelům moderní flexibilní prostor o celkem 1 500 m2 užitné plochy se střešní terasou a krytým parkováním,“ představila svůj nejbližší záměr skupina Geone.

Další firma Geone Holešovice Two pracuje na přípravě veřejně přístupného lázeňského resortu v budově původního statku U Šimků. Po dokončení by mělo jít o jeden z největších podobných objektů v Praze. Geone Holešovice Three připravuje rekonstrukci a výstavbu loftových ateliérů se zachováním unikátního industriálního vzhledu původní armovny. Záměr je vybudovat sedm městských domů s prostornou terasou a sdíleným bazénem na vlastním pozemku. Geone Holešovice Four připravuje projekt výstavby dvou objektů o celkové hrubé podlažní ploše 13 200 m2, dále plánuje vybudovat přístaviště s kotvištěm sportovních lodí, restaurační lodí a hausbóty.

Celkové investiční náklady odhaduje Geone na 1,5 mld. Kč, jednotlivě nejdražší investice bude čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 210 lůžek. Provozovat jej bude mezinárodní hoteliérská společnost Accor.

Firma Geone v současné době připravuje také projekt domu se 104 byty v Praze 4 – Záběhlicích. Byty hodlá nabídnout ke střednědobému a dlouhodobému pronájmu.

MERKURIA ZATÍM TAK, JAK JE

Skanska ve své části projektu Port7 připravuje stavbu administrativní budovy se 35 000 m2 pronajímatelných ploch, celková výměra zamýšleného domu bude zhruba 45 000 m2.

Projekt Merkuria, který s Portem7 bezprostředně sousedí, zahrnuje stávající administrativní budovu a projekt nové kancelářské budovy s platným územním rozhodnutím. Do doby, než Skanska pro svůj nový projekt získá platné stavební povolení, budou zde současné kanceláře fungovat jako doposud.

Skanska ve stejné lokalitě, na rohu ulic Argentinská a Plynární, v loňském roce dokončila kancelářský projekt Visionary s 20 300 m2 kancelářských a 2 300 m2 maloobchodních ploch.

JAN FERENC / FOTO: ARCHIV AUTORA

PORT7 WAS JOINED BY MERKURIA

The project for the new district in Prague 7, which, amongst others, also symbolizes Milan Janků’s return to development, is being started. Skanska, which co-operates with it in this location, also acquired the Merkuria administrative building and adjacent land.

The acquisition of the Merkuria building in Argentinská Street in Prague 7 was part of the transaction carried out with HB Reavis, which also included the sale of land in Prague 5 along Radlická Street. The land has 13,000 sq m and Skanska wants to utilize it in future for the construction of an administrative building with an estimated rental area of approximately 24,000 sq m. Skanska has already built two successful projects in Prague 5: The Five (completed in 2017) and Riverview (completed in 2014). Merkuria also fits in with Skanska’s long-term plans in Holešovice, Prague. Just across the street (Argentinská Street), the company owns two thirds of the Port7 projects in the former brownfield left after a former concrete plant.

SECOND LIFE FOR GEONE

The project was commenced last year by the development group Geone, which is owned and run by Milan Janků, the former owner of ECM Real Estate Investments. In its time, this belonged amongst the largest development companies in the country and mainly focused on construction of the administrative downtown in Pankrácká pláň. But they suffered the consequences of economic crisis at the beginning of this decade and in 2013 declared bankruptcy.

Geone group started at the same time. They became more significant in Prague’s real estate market with the founding of the Geone Marina project, later renamed Rivery. In the area behind Holešovice Station and the left riverbank of the Vltava River, there are proposed to be residential buildings, loft apartments, offices, an hotel, school, spa resort and marina with its own harbour and docks. Geone is realizing it in co-operation with the Dutch company Skanska Commercial Development Europe. From a total area of 54,000 sq m, Geone owns a little over 16,000 sq m. The project received its planning permit last year and is now awaiting its building permit.

Project company Geone Holešovice One commenced the reconstruction of the office building in the autumn 2018 and is to be completed this year. “Their plan is to introduce the partially reconstructed building of the former Wolf Prefa headquarters to final users as modern flexible premises with a total of 1,500 sq m usable area with a roof terrace and indoor parking,” says the Geone Groupe about their nearest plan.

The other company, Geone Holešovice Two, is working on the preparation of a spa resort in the building of the former U Šimků farmstead, which is to be open to the public. Once completed, it should be one of the largest similar buildings in Prague. Geone Holešovice Three is preparing the reconstruction and construction of loft studios whilst retaining its unique industrial appearance of the former cut and bend rebar hall. The intention is to build seven town houses with spacious terrace and shared swimming pool on its own land. Geone Holešovice Four is preparing a development project for two buildings with total gross floor area of 13,000 sq m and is also planning to build a marina with moorings for sports craft, restaurant boat and houseboats.

Geone estimates the total investment costs to be CZK 1.5 billion with the most expensive investment being a four-star hotel with a capacity of 210 beds. It will be operated by the international hotel company Accor.

Geone is currently also preparing the project of a building with 104 apartments in Záběhlice, Prague 4. They are planning to offer the apartments for medium and long-term lease.

MERKURIA SO FAR AS IT IS

Skanska is preparing, within their section of the Port7 project, administrative buildings with 35,000 sq m of rental areas with the total size of the intended building is to be approximately 45,000 sq m.

The Merkuria project, which neighbours immediately with Port7, comprises the existing administrative building and a project for the new administrative building with a valid planning permit. The current offices will work as they have done up to now until the time Skanska gets a valid building permit for their new project.

During the past year Skanska completed in the same location, on the corner of Argentinská and Plynární Streets, the administrative project Visionary with 20,300 sq m of administrative and 2,300 sq m of retail premises.

JAN FERENC / PHOTO: AUTHOR'S ARCHIVE

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.