Kanceláře jsou pro investory žhavým artiklem

Hlavní stránka » Aktuality » Kanceláře jsou pro investory žhavým artiklem

Česká republika je pro lokální i zahraniční investory dlouhodobě velmi atraktivní díky nejstabilnějšímu ekonomickému prostředí v rámci regionu CEE.

Svou roli hrají také příznivé podmínky pro financování a množství volného kapitálu, které zahraniční a v poslední době stále častěji i čeští investoři umisťují do zdejších komerčních nemovitostí s cílem dosažení atraktivního výnosu. Situaci ale komplikuje nedostatek dostupných produktů, omezený především územním plánováním.

Díky tomu, že západoevropské trhy v současnosti vykazují historicky nejnižší výnosy, hledají investoři trhy, které nabízejí atraktivní výnosový profil a současně zaručují stabilitu a bezpečí pro investice. A právě takovým trhem region CEE v čele s Českou republikou je. Největší zájem je aktuálně o kancelářské nemovitosti, kde o ty nejzajímavější dnes v Praze soupeří deset i více zájemců. Výnosová míra prémiových kancelářských nemovitostí se pohybuje na stávající nízké úrovni kolem 4,5 %, což je nejméně v regionu CEE. Obecným důvodem je především míra volného kapitálu a nedostatek nabídky. Investoři ale v Praze nákupem stále získají více než na západoevropských trzích – a právě proto je o Česko tak velký zájem. V zahraničí se totiž výnosové míry pohybují často hluboko pod 4 %, někdy dokonce i pod 3 %. Příkladem může být sousední Rakousko. V jeho hlavním městě Vídni je míra výnosu kanceláří přibližně 3,9 %. Ještě hůře je na tom německý Frankfurt, kde se výnosy rovnají hodnotě kolem 2,95 %. Nejméně pak vydělají investoři v Paříži, a to s výnosem kolem 2,75 %. O něco lépe jsou na tom investoři v Amsterdamu (3 %), švédském Stockholmu a v Londýně (obojí 3,5 %).

„Snižování výnosů pražských kanceláří navíc nemusí být finální. Po prodeji budovy DRN začátkem srpna se totiž historicky poprvé na pražském trhu stalo, že se kancelářská budova prodala s výnosem pod 4 %. Vývoj výnosové míry směrem dolů tak lze předpokládat i v nadcházejícím období,“ uvedla Hana Kollmannová, ředitelka oddělení kapitálových trhů v JLL.

Převažuje také trend dominance českého kapitálu, který dosahuje téměř 50 % z celkového investičního objemu, což je nejvyšší podíl domácího kapitálu ve střední a východní Evropě. Přetrvává i poptávka jihokorejských investorů, kteří se stahují z britského trhu. Vzhledem k tamější politické a ekonomické situaci lze tento trend očekávat v průběhu celého letošního roku. Silný investiční apetit přichází také tradičně z Německa. Němečtí investoři mají navíc velký zájem o industriální nemovitosti, kde ale na nedostatek produktů narážejí ještě palčivěji. Láká je totiž strategická poloha České republiky a její dobré napojení na evropskou infrastrukturu. Výnosy se přitom i zde pohybují na nejnižší úrovni z celého regionu CEE (5,5 %). Sklady však v Česku vlastní jen několik málo developerů, kteří nemají zájem je odprodávat. Proto v první polovině roku představovaly investice do industriálních nemovitostí i přes obrovský zájem investorů jen 7 % z celkového objemu transakcí. Investoři se tedy poohlížejí po jiných produktech. Zajímavou alternativou pro ně mohou být například budovy pronajaté poskytovatelům coworkingových center, čímž si zajistí jistotu příjmu na delší dobu než u standardních nájemců.

Za první polovinu letošního roku se v České republice zatím zobchodovalo téměř 1,7 mld. eur. Výhledově za letošní rok očekáváme, že se transakce v České republice přiblíží v celkovém objemu 3 mld. eur. Ve střední a východní
Evropě pak předpokládáme, že by celkový investiční objem za letošní rok mohl překonat rekordní hodnotu z minulého roku, tedy 13,2 mld. eur.

JLL

OFFICES ARE A HOT TOPIC FOR INVESTORS

The Czech Republic is, in the long term, very attractive for both local and foreign investors thanks to the most stable economic environment within the framework of the CEE region.

Positive conditions for financing and the volume of free capital, which foreign and lately even Czech investors have put more and more often into local commercial real estate, with the aim of achieving attractive yields, also plays its role. However, the situation becomes complicated with the lack of accessible products, which is mainly restricted by local planning regulations.

Thanks to the fact that Western European markets currently show their historically lowest yields, investors are seeking markets that offer an attractive yield profile and at the same time guarantee stability and security for the investment. And the CEE region headed by the Czech Republic is just such a market. Most interest is currently shown in administrative real estate, where there are ten or even more interested parties battling for the most interesting ones in Prague. The yield rate with premium administrative real estate is on a currently low level of about 4.5%, which is the least within the CEE region. The general reason mainly lies in the extent of free capital and lack of offers. However, investors can still gain more by buying in Prague than in Western European markets – and that is the reason for such a large interest in the Czech Republic as yield rates abroad are often below 4% and sometimes even below 3%. Neighbouring Austria can serve as such an example. The yield rate for offices in the capital city of Vienna is approximately 3.9%. Frankfurt in Germany, where yields equal a value of about 2.95%, are doing even worse. Investors in Paris make the least with a yield of about 2.75%. Investors in Amsterdam (3%), Stockholm and London (both 35% are doing somewhat better).

“Moreover, the reduction of yields for Prague offices does not need to be final. After the sale of the DRN building at the beginning of August and for the first time in the history of Prague’s market, it occurred that an administrative building was sold with a yield below 4%. Development of the yield rate downwards can therefore also be presumed for the forthcoming period,” said Hana Kollmannová, Director of Capital Markets at JLL.

The trend of the Czech capital’s dominance also prevails with capital reaching almost 50% from the total investment volume, which is the highest share of local capital in Central and Eastern Europe. Demand from South Korean investors, who are transferring from the British market, also prevails. With regards to their political and economic situation, this trend can also be expected during the whole of this year. Strong investment appetite traditionally comes from Germany. German investors are also particularly interested in industrial real estate where they, however, come across an even more acute lack of products. They are attracted by the Czech Republic’s stra­tegic location as well as its excellent connection to the European infrastructure. Still, yields here are at the lowest level from within the whole of the CEE region (5.5%). However, warehouses in Czech are owned by just a few developers who are not interested in selling them. That is why investment in industrial real estate represented, in the first half of the year, only 7% from the total volume of transactions despite significant investor interest. So, investors are looking for other projects. Interesting alternatives can, for instance, represent buildings leased to providers of co-working centres, whereby they can secure income for a longer period than with standard tenants.

In the first half of this year, there was almost EUR 1.7 billion traded in the Czech Republic. Prospectively, we expect that transactions in the Czech Republic will near a total volume of EUR 3 billion. As for Central and Eastern Europe, we expect that the total investment volume for this year may well exceed last year’s record breaking amount of EUR 13.2 billion.

JLL

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.