Kanceláře s certifikací LEED Platinum

Hlavní stránka » Aktuality » Kanceláře s certifikací LEED Platinum

Kancelář společnosti Arcadis Czech Republic s.r.o., která sídlí v Bredovském dvoře, získala certifikaci LEED Platinum v kategorii komerčních prostor s celkovým ziskem 83 bodů.

Objekt Bredovského dvora vlastní skupina EURAMCO a spravuje společnost EURAMCO Asset Czech s.r.o. Certifikační proces byl vypracován interně společností Arcadis. Využili jsme této příležitosti a na další aspekty nejen této certifikace jsme se zeptali Lenky Matějíčkové, vedoucí oddělení Sustainability Europe Arcadis.

Co je to vlastně certifikace LEED a LEED Commercial Interiors?

LEED je zkratka Leadership in Energy and Enviromental Design a jde o certifikaci budovy třetí nezávislou stranou, která prokazuje, že budova splňuje požadavky v rámci projektové fáze, fáze výstavby a následného provozu na udržitelný rozvoj. Certifikace LEED CI je více zaměřená na provoz jako takový a je zde velmi důležitý individuální přístup samotného nájemce a jeho spolupráce s majitelem budovy.

Proč byla vlastně vybrána tato certifikace – a ne třeba BREEAM?

Většinu kreditů či hodnoticích kritérií mají certifikace BREEAM a LEED stejnou, jen některé z nich jsou odlišné. LEED je detailnější a klade větší důraz na jednotlivé spotřeby energií, které optimalizuje pomocí energetického simulačního modelu a faktoru tzv. well being – je zaměřen více na kvalitu vnitřního prostředí z hlediska zaměstnance. Proto byla zvolena certifikace LEED.

Zmínila jste energetický simulační model. Co si pod tímto pojmem máme představit?

Energetický simulační model ve své podstatě představuje budovu nebo její část, která se namodeluje v rámci 3D simulačního softwaru a aplikuje se na ní s hodinovým krokem model chování, z něhož je patrné, jak se budova a její části chovají v průběhu celého roku, přičemž program počítá s reálnými daty o počasí. Na základě toho modelu lze nastavit tepelný komfort, který pomůže vyloučit nevhodné umístění např. zasedacích místností do oblastí se značnými tepelnými zisky apod.

Společnost Arcadis má jeden z největších týmů na zelené certifikace v rámci Evropy. Jak často si klienti objednávají certifikaci pro komerční prostory?

LEED pro komerční prostory jako takový většinou cílem nebývá. Firmám často stačí certifikace budovy jako takové a nemá potřebu ještě zvlášť certifikovat svoje kancelářské prostory. Momentálně evidujeme pouze 56 certifikací LEED CI Platinum pro kancelářské prostory v celé Evropě, přičemž v Česku jich je pět a z toho čtyři certifikace byly zpracovány přímo společností Arcadis.

Jak se zlepšilo vnitřní prostředí pro zaměstnance vaší firmy?

Jde o celý soubor opatření, z nichž bych zmínila dodatečně instalované zvlhčování do zařízení vzduchotechniky, upravený rozvod chladného vzduchu na základě speciálního projektu, výměnu osvětlení za LED, přičemž toto řešení bylo ověřeno energetickým simulačním modelem, a v neposlední řadě velké množství zeleně a výhled ven z každého pracovního místa. Velmi pozitivně vnímaným aspektem je také dobrá dopravní dostupnost budovy Bredovského dvora, která zajišťuje nižší uhlíkovou stopu způsobenou dojížděním zaměstnanců.

Do úpravy fit-outu a certifikace jste investovali nemalou částku. Je návratnost vložené investice ekonomická? Jak dlouho vlastně celý certifikační proces trval?

Veškeré investice byly předem spočítány pomocí energetického simulačního modelu ve spolupráci s našimi interními cenovými manažery. Při návratnosti v délce typického trvání nájemní smlouvy 5–10 let bylo potvrzeno, že vložená investice je ekonomická. Co se týká celkového trvání, zabral certifikační proces přibližně rok a půl.

Současní komerční developeři se částečně přeorientovávají na novou certifikaci WELL, která začíná být v Evropě trendem. Jsou nějakým způsobem požadavky této certifikace reflektovány v rámci fit-outu Arcadis?
Vzhledem k faktu, že společnost Arcadis také poskytuje zajištění certifikace WELL, takže některé z těchto požadavků byly nad rámec již zmíněného zakomponovány do koncepce rekonstrukce našich kancelářských prostor. Jde např. o zřízenou odpočinkovou zónu, výměnu vody v PET lahvích za vodu z vodovodu či zeleň, obrázky a tapety na stěnách.

PR

OFFICES WITH LEED PLATINUM CERTIFICATE

The office fit-out of Arcadis Czech Republic s.r.o. in Bredovský dvůr has been certified with LEED. Platinum under the category Commercial Interiors with a total score of 83 points.

Administrative complex of Bredovský dvůr is owned by EURAMCO group and managed by EURAMCO Asset Czech s.r.o. The certification process was managed by internal resources of Arcadis. We have taken advantage of this opportunity and interviewed Lenka Matějíčková, Head of Sustainability Europe from Arcadis for other aspects of this certification.

Could you summarize what the LEED and LEED Commercial Interiors certification is about?

LEED stands for Leadership in Energy and Enviromental Design and it is a third-party certification of the building demonstrating that the building meets the requirements in the project phase, the construction phase, and during subsequent operation phase for sustainable development. Certification LEED CI is more focused on the operation and the individual approach of the tenant himself and his cooperation with the landlord is very important.

Why was this certification actually chosen instead of BREEAM for example?

Most BREEAM and LEED credits are the same, only a few are different. LEED is more detailed and puts more emphasis on individual energy consumption, optimized by the energy simulation model and the well-being factor – it is in general more focused on the quality of internal environment affecting the employees, therefore the decision to choose LEED certification was relatively unambiguous.

You have mentioned an energy simulation model. What are we supposed to imagine under this term?

An energy simulation model presents a building or a part of it, that is modeled in 3D simulation software and a pattern of behavior is applied on it with an hour steps, showing how the building and its parts behave throughout the year, while the program accounts with real weather data. On the basis of this model, for instance, the thermal comfort can be set, which will help to avoid the inappropriate location of, for example, meeting rooms in areas with significant thermal gains.

Arcadis has one of the largest green certification teams in Europe. Are you able to tell us how often clients undergo the Certification for Commercial Interiors?

LEED for Commercial Interiors is mostly not the major goal. Clients often require the building as such to be certified and they do not need to certify their offices separately. Currently there are only 56 LEED CI Platinum certifications of office fit-out across Europe, with five in the Czech Republic, out of which four certifications have been processed directly by Arcadis.

How was the working environment improved for employees in your office?

The improvements consider broad variety of this, among which I would mention additionally installed humidifiers into the ventilation system, modified distribution ducts of the chilled air according to a specialized design, replacement of the light fixtures for LED based on the evaluation of the energy simulation model and foremost rather large amount of greenery and view out from every workplace. Very positive affect on the certification had the good accessibility of the Bredovský dvůr which lowers the carbon footprint of the employees commuting.

You have invested quite a sum into the fit-out extension and certification as such. Is the return on such an investment economical and how did it long in total to achieve it?

All the investments were verified using the energy simulation model in cooperation with our internal cost managers. At a return of a typical lease term of 5–10 years, it was confirmed that the investment is economical. Regarding the total duration of the certification, the process took about a year and a half.

Current commercial developers are partly re-orienting towards the new WELL certification, which is beginning to be a trend in Europe. Are some of the requirements of this certification reflected within your Arcadis’ fit-out?
Due to the fact that Arcadis also provides WELL certification, some of these requirements have been embedded in the concept of the fit-out reconstruction on top the already mentioned. Those include a break-out area, replacement of bottled water for a tap water, more plants, pictures and wallpapers.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.