Karlín Group: Velké projekty po celé Praze

Hlavní stránka » Aktuality » Karlín Group: Velké projekty po celé Praze

Významný tuzemský developer Karlín Group, který stojí za přeměnou pražského Karlína v moderní městskou čtvrť s hodnotnou architekturou, nyní směřuje své úsilí do nových projektů v celé Praze.

Developerská firma přinesla do Prahy již před 20 lety zcela nový koncept: Nesoustředila se na jednotlivé stavby, ale na tvorbu funkčních urbanistických celků, v nichž se propojuje bydlení, služby a pracovní příležitosti. To vše při využití služeb špičkových architektonických studií. Díky tomu se ze společnosti Karlín Group stala firma oceňovaná za komplexní pojetí developmentu, od níž se učily i další firmy v oboru. Dnes Karlín Group na toto své úsilí navazuje dalšími významnými projekty i v jiných částech Prahy.

Obytná čtvrť nabídne 800 bytů

Aktuální je její bytový projekt na pomezí Hodkoviček a Modřan, kde v sousedství golfového hřiště a poblíž Vltavy vznikne nová obytná čtvrť s přibližně 800 byty a službami pro občany. Projekt s názvem Zahálka získal v minulých dnech pravomocné stavební povolení a Karlín Group jej postaví ve spolupráci se společností Horizon Holding.

„Jde o velmi otevřený projekt s velkorysými plochami zeleně a oddychových prostor. Své úsilí zde spojila tři mezinárodní architektonická studia a ateliér krajinné architektury. Díky tomu je poznávacím znakem Zahálky kvalitní moderní architektura zasazená do městského parku s desítkami stromů, hřišti, loukami, biokoridorem přírodního potoka a dalšími funkcemi, které zpříjemní život novým obyvatelům. Projekt je unikátní svou polohou u řeky a golfového hřiště, architekti maximalizovali využití překrásných pohledů na údolí Vltavy s přírodní dominantou Chuchelského háje v pozadí,“ představil nový projekt Jan Ludvík, generální ředitel společnosti Karlín Group.

Záměrem Karlín Group bylo podtrhnout jedinečnost místa a nabídnout kvalitní bydlení s přímou návazností na jednu z nejoblíbenějších rekreačních oblastí podél Vltavy. Velkorysé krajinné úpravy jsou doplněny vysokým standardem projektu, který je navíc navržen tak, aby byl energeticky úsporný a ekologicky udržitelný.

Studentská rezidence vzniká v Holešovicích

Hodkovičky nejsou jediným místem, kam Karlín Group rozšířila své aktivity. Firma se začala věnovat také pražským Holešovicím. Prvním projektem z její dílny v této lokalitě je největší novodobá studentská rezidence v Praze s více než 500 pokoji. Jedinečná je nejen svou velikostí, ale i celkovým pojetím a rozsahem nabízených služeb, které výrazně předčí dosud běžný standard studentského ubytování v Praze.

Projekt počítá s restaurací, která bude součástí uličního parteru a bude otevřená pro studenty i veřejnost, dále s party místnostmi, rozlehlou terasou se skybarem a s prostorem na letní grilování a podzemním parkovištěm pro 71 vozů. Studentům budou sloužit také studovny, dva malé kinosály, jeden velký multifunkční sál a tři větší kuchyně s vybavením pro případné společné vaření. Objekt nabídne i skladovací prostory pro každý z pokojů. V areálu bude i fitness centrum, venkovní sportovní hřiště a velká půjčovna kol. Ze služeb se počítá i s prádelnou. Podobně koncipovaný projekt bydlení pro studenty s mnoha službami a možnostmi zatím v Praze chybí. Stavba bude zahájena ještě v letošním roce a s jejím dokončením se počítá v roce 2020.

Projekt vznikne u křižovatky ulic Na Zátorách a Partyzánská, poblíž vlakového nádraží a stanice metra Praha-Holešovice. Je to významné pražské rozvojové území stojící na prahu rozsáhlé transformace v moderní městskou čtvrť. Zároveň je v blízkosti klidových zón Stromovky a Troje.

„Věříme, že území pražských Holešovic a Bubnů čeká rozsáhlá proměna na moderní městskou čtvrť a jsem rád, že jsme jedni z prvních, kdo k tomu přispívá. Se zkušenostmi s transformací Karlína můžeme i zde pomoci s tvorbou funkčního a architektonicky cenného území heterogenního města,“ konstatoval Serge Borenstein, prezident Karlín Group.

Karlín Group hledal pro tento projekt spoluinvestora a budoucího provozovatele. Našel ho v přední evropské firmě na trhu studentského bydlení International Campus. Oba partneři se společně dohodli nejen na stavbě tohoto projektu, ale i na pokračování spolupráce v dalších projektech. Celkem v Praze plánují postavit zhruba 2 500 lůžek pro studenty a mladé profesionály.

„Spojení se silným partnerem, který v západní Evropě provozuje již řadu podobných zařízení, nám umožní realizovat náš dlouhodobější záměr přinést investorsky zajímavý produkt kvalitního studentského ubytování na pražský trh,“ uvedl Serge Borenstein. V současné době je v přípravě druhý společný projekt pro studenty a mladé profesionály s kapacitou téměř 450 ubytovacích jednotek, tentokrát na Smíchově.

Aktivity pokračují i v Karlíně

Nové projekty navazují na činnost společnosti Karlín Group v jeho domovské čtvrti Karlín. Aktuálně zde firma pracuje na dvou projektech multifunkčních domů v Thámově a také Křižíkově ulici, kde je spoluinvestorem katolická církev prostřednictvím královéhradecké diecéze. Tyto projekty nabídnou celkem 170 bytů a dále kanceláře, provozovny a prodejny v nižších patrech objektu. Parkování a další zázemí objektů budou umístěny v podzemních garážích. Obě budovy zastavují proluky mezi stávajícími karlínskými budovami a svým architektonickým pojetím vytvoří významné městotvorné prvky. V Karlíně pak Karlín Group připravuje ještě další dva převážně bytové projekty, pro něž již dříve společnost zakoupila se svými partnery potřebné pozemky. Jedním z těchto partnerů je i společnost Ungelt Partners, s níž má Karlín Group bohatou zkušenost, například z dřívější spolupráce na projektech River Diamond a River Gardens.

Kdysi opomíjený průmyslový Karlín je nyní, i díky úsilí developerské společnosti Karlín Group, respektovanou částí Prahy. „Je místem, kde lidé rádi bydlí, kde sídlí úspěšné firmy a živnostníci, kde je velký výběr kaváren a restaurací a kam se dnes chodí za kulturou. Naše nové projekty tento charakter živé městské čtvrti skvěle doplňují tím, jak v sobě spojují komerční a bytové prostory přímo v srdci této části města,“ řekl Serge Borenstein, prezident Karlín Group.

Multifunkční objekty v Karlíně navazují na předchozí úspěšné realizace společnosti Karlín Group. Ta se vždy snažila o rozvíjení živého a pestrého charakteru karlínské čtvrti, a to jak z hlediska architektonického, tak z hlediska prolínání různých funkcí.

Za své aktivity v Karlíně získala společnost mnohá ocenění. Projekt Corso Karlín byl vyhlášen Stavbou roku 2001 a získala i cenu Best of Realty 2001. Zároveň stavbou bytového projektu River Diamond firma otevřela postupnou zástavbu celého Rohanského ostrova.

Karlín Group je i jedním z iniciátorů vzniku profesní organizace Asociace Developerů, která si již několik let klade za cíl kultivaci profesního prostředí a zlepšení obrazu komerčního developmentu u veřejnosti.
JF

LARGE PROJECTS THROUGHOUT PRAGUE

The significant local developer, Karlín Group, which is behind the conversion of Prague’s Karlín into a modern city district with valuable architecture, is now putting their efforts into new projects throughout Prague.

The development company brought an entirely new concept to Prague 20 years ago: They didn’t focus on individual constructions but on creating functional urban complexes that combined housing, services and job opportunities and did so with the utilization of first class architectural studios. That is why Karlín Group has become a company that is being awarded for their comprehensive approach to development and by which other companies from this segment have been learning. Today, Karlín Group follows up these efforts with other significant projects in other areas of Prague.

Residential district with an offer of 800 apartments

Their current projects include a residential one being situated on the boundary of Hodkovičky and Modřany, where a new residential district with approximately 800 apartments and services for residents will be built within the neighbourhood of a golf course near the Vltava River. The project entitled Zahálka has achieved its building permit and Karlín Group will now commence construction in co-operation with Horizon Holding.

“It is a very open project with generous green and relaxation areas. Three renowned international architectural studios and a landscape architecture studio put their finest efforts into this project. That is why the characteristic sight of Zahálka is quality modern architecture set in a city park with dozens of trees, playgrounds, meadows, a bio-corridor of a natural brook and other functions that will certainly make life for new residents far more pleasant. The project is unique for its location by both the river and golf course. The architects maximised the utilization of the beautiful views of the Vltava River valley with the natural dominant sight of Chuchle Grove in the background,” said Jan Ludvík, managing director at Karlín Group, about the new project.

Karlín Group’s intention was to emphasise the uniqueness of the area and to offer quality housing with a direct connection to one of the most popular recreational areas along the Vltava River. Magnanimous landscape modifications are complemented within the high standard of the project, which was, amongst others, designed in such a way as to be energy efficient and ecologically sustainable.

A student residence is being built in Holešovice

Hodkovičky is not the only place to where Karlín Group would expand. The company also started to take an interest in Holešovice, Prague. Their first project in this location is the largest contemporary student residence in Prague with more than 500 rooms. It is unique for its size as well as the overall concept and extent of offered services, which are to considerably surpass the present common student accommodation in Prague.

The project accounts with a restaurant, which will become part of the street parterre and will be open to students as well as the general public. The restaurant will also have party rooms, an extensive terrace with a sky bar and space for summer barbeques plus an underground car park with spaces for 71 cars. There will also be study rooms, two small cinema auditoriums, one large multifunctional hall and three large kitchens equipped for possible joint cooking available for students. The building will also offer storage facilities for each room. Within the complex, there will also be a fitness centre, outdoor sports grounds and a large bike hire service. As for services, the project is also accounting with a laundry room. This way of designing housing project for students with so many services and possibilities has so far been lacking in Prague. Construction will commence this year and completion is scheduled for 2020.
The project will be built by the junction of Na Zátorách and Partyzánská Streets, near the railway station and Prague-Holešovice underground station. It is a significant development area in Prague, currently on the threshold of extensive transformation into a modern city district. It is also situated within the vicinity of the relaxation zone of Stromovka and Troja.

“We believe that the areas of Holešovice and Bubny in Prague are to expect extensive transformation into modern city districts and are pleased that we are one of the first contributing to it. With our experience of the transformation of Karlín, we can also help with the creation of a functional and architecturally valuable heterogeneous city,” said Serge Borenstein, president of Karlín Group.

Karlín Group was looking for a co-investor and future operator for this project. They found them in a leading European company in the market of student housing, International Campus. The two partners agreed on the construction of this project as well as on continuing with other projects. In total, they are planning to build approximately 2,500 beds for students and young professionals. “The connection with a strong partner, which is already operating a number of similar establishments in western Europe, will allow us to realise our long term plan which is to bring a project of quality student accommodation onto the Prague market, which would certainly be interesting from an investment point of view,” said Serge Borenstein. There is currently a second joint project for students and a young professionals with a capacity of almost 450 accommodation units, this time in Smíchov.

Activities in Karlín also carry on

The new project follows the activities of Karlín Group in their home district of Karlín. The company is currently working there on two projects of multifunctional buildings in Thámova and Křižíkova Streets, where the co-investor is the Catholic Church via the Roman Catholic Diocese of Hradec Králové. These projects will offer approximately 170 apartments as well as offices and retail premises on the lower floors of the building. Parking and other facilities will be located in the underground garage. Both buildings are filling gap sites between existing buildings in Karlín and with their architectural design will create significant urban forming features. As for Karlín, Karlín Group is preparing two other mainly residential projects for which they purchased the required land some time ago with their partners. One of these is the company Ungelt Partners, with which Karlín Group has abundant experience, for example from their previous co-operation on the projects of River Diamond and River Gardens.

At one point, the neglected industrial area of Karlín is now, also due to the efforts of the development company Karlín Group, a respectable part of Prague. “It is a place where people want to live and where successful companies and sole traders are based and where there is a superb choice of cafés and restaurants and where one nowadays goes for cultural issues. Our new project perfectly complements this character of a lively city district by combining commercial and residential premises directly in the centre of this part of the city,” said Serge Borenstein from Karlín Group.

The multifunctional buildings in Karlín follow previous successful realizations by Karlín Group. The company has always tried to develop the lively and versatile character of the Karlín district from an architectural point of view as well as from the point of view of blending in various functions.

The company has received a number of awards for their activities in Karlín. The Corso Karlín project was announced as Building of the Year 2001 and received the Best of Realty 2001 award. With the construction of the residential project River Diamond, the company also opened up the gradual development of Rohanský ostrov.

Karlín Group is also one of the initiators of the origination of the Association of Developers, whose aim has, for several years now, been to cultivate the professional environment and improve the image of commercial development with the general public.

JF

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.