Každý projekt přizpůsobujeme lokalitě

Hlavní stránka » Aktuality » Každý projekt přizpůsobujeme lokalitě

Společnost V Invest CZ, a.s., oslavila na sklonku loňského roku 25. výročí působení na trhu. Původně inženýrská firma se postupem let změnila v úspěšného developera.

Jak říká Ing. Jaroslav Vondřička, partner a ředitel společnosti, ke každému projektu přistupují komplexně, před jeho zahájením analyzují trh a na architektonické návrhy všech staveb – i těch relativně malých – vypisují výběrové řízení, aby našli to opravdu nejvhodnější řešení pro příslušnou lokalitu.

Dlouhá léta sídlíte v atraktivním, i když zatím chátrajícím areálu Jinonického zámečku. Jak se vyvíjejí plány na jeho rekonstrukci?

V loňském roce jsme přehodnotili záměr jeho přestavby na hotel a wellness. Konsolidovali jsme majetkové poměry a rozhodli jsme se, že zde ve třech etapách vznikne rezidenční projekt. Tedy něco, co umíme a k čemu nepotřebujeme partnery. Ve spolupráci s památkáři velmi pečlivě zrekonstruujeme historický objekt, v němž by vedle bytů a kancelářských prostor byla restaurace, možná s vlastním pivovarem. Tu bychom chtěli terasou propojit s exteriérem. Vlastníme i sousední pozemky, které bychom chtěli zpřístupnit, upravit a zakomponovat do urbanistického řešení. V blízkosti vede poměrně frekventovaná cyklostezka, takže by zde mohla vzniknout klidová zóna s příjemným bydlením v parkové zeleni s jezírkem.

Kolik bytů zde plánujete?

Vznikne tu asi 80 bytových jednotek. Část bytů, 60–70, vznikne v zámečku a na místě bývalé stodoly v horní části pozemku postavíme asi deset řadových rodinných domů se zahrádkami a vstupem přímo z podzemního parkingu. Tvarosloví domů bude odpovídat požadavkům památkářů a bude korespondovat se stylem zámečku, takže to nebudou žádné moderní kostky, ale spíše klasika s historizujícím tvaroslovím doplněná o moderní architektonické prvky vyjadřující soudobý architektonic­ký styl.

Kdy rekonstrukci zahájíte? Kteří architekti na projektu pracují?

Výstavba nových rodinných domů na místě někdejší stodoly by měla začít už letos koncem roku, mezitím budeme pracovat na dokumentaci pro všechna povolení k rekonstrukci historické části, která by měla následovat v roce 2018. Ve fázi studie jsme spolupracovali s více ateliéry, nakonec jsme se rozhodli pro realizaci od MS Architekti.

Před lety jste jako jeden z prvních pražských developerů přišli do Plzně. Jak pokračuje Nová Valcha?

Tento projekt i nadále úspěšně rozvíjíme. Loni se nám podařilo navýšit prodej oproti plánu o více než 30 % a zahájili jsme už pátou fázi výstavby. První čtyři jsou téměř vyprodané. Ta současná bude zahrnovat asi 90 rodinných domů a 60 bytových jednotek a hotová by měla být přibližně do tří let. Předpokládáme, že v téže době také vše rozprodáme.

Tím už na Valše skončíte?

Kdepak! Pátou fází budeme zhruba v polovině kapacit projektu a počítáme s tím, že ho budeme rozvíjet ještě dalších pět až osm let. Každý rok přicházíme s novými produkty, které lokalitu oživují. Najdete zde bytové domy, rodinné řadovky i solitérní domy. Ty navíc nejsou podle „stejného mustru“, ale liší se typem, výškou, velikostí pozemku apod.
Klienti si proto mohou vybrat nejen podle potřeb, dispozic nebo finančních možností… Stává se, že jdou na obhlídku bytu a skončí v domku, nebo naopak. V současné době máme postavených asi 150 rodinných domů nebo bytových jednotek, stávající etapa bude mít stejný rozsah. Celkově počítáme zhruba se 700 domy či byty.

Co vaše další aktivity?

V pražském Podolí jsme dokončili WhiteGray Rezidenci se 14 bytovými jednotkami, která byla doprodána tři měsíce po kolaudaci. Musíme se pochlubit, že tento projekt získal třetí cenu v soutěži Best of Realty, čehož si velice vážíme a doufáme, že to ocení i klienti. Rovněž z toho vyplývá, že dokážeme dobře postavit větší, etapový projekt typu Nová Valcha stejně jako komorní záležitost s 11 byty – to je jeden ze stávajících projektů v přípravě. To patří k filozofii naší společnosti: Zajímá nás každá lokalita a jsme schopni jí projekt přizpůsobit tak, aby poměr ceny a výkonu byl vyvážený a dával smysl. Snažíme se jít s proudem a do každé lokality zasadit projekt, který do ní zapadne, hodí se do ní a splní očekávání klientů. Zaplňujeme tak v Praze různé proluky, i relativně malé. Máme nyní menší projekty se 14 až 20 bytovými jednotkami v Praze 5 poblíž Klamovky a v Praze 6 ve Starých Dejvicích.

V Praze se tedy zaměřujete spíše na komornější domy?

Ano. Chystáme ale i objemnější projekty. Například v blízkosti Kobyliského náměstí projekt s 35 jednotkami nebo větší polyfunkční projekt na Proseku, kde bude asi 80–90 jednotek a obchodní prostory. Je to v blízkosti metra, v oblasti s plnou občanskou vybaveností. Předpokládáme, že o část bude zájem jako o investici. Proto to bude mix malometrážních a rodinných bytů. Součástí řešení tohoto projektu je i spolupráce s městem na zakomponování lávky pro pěší přes rušnou sousední ulici. Do poloviny roku bychom chtěli dát na trh také projekt s 80 až 100 byty na rozhraní Barrandova a Hlubočep, který jsme koupili loni se stavebním povolením; nyní ho dolaďujeme, zefektivňujeme. Dále připravujeme projekt s více než 70 byty v Praze 4 – Kačerově.

Kolik tedy aktuálně připravujete rodinných domů a bytů?

V současné době máme ve výstavbě nebo přípravě 13 projektů, jejichž celkový objem činí bezmála 1 000 jednotek, které budou dokončeny průběžně do roku 2021, tedy asi 200 ročně, a stejný objem plánujeme i v dalších letech.

V minulosti jste se dost zaměřovali na horské apartmány, na Šumavě provozujete penzion Kilián. Orientujete se stále i tímto směrem?

Hory jsou naše srdeční záležitost. Na Kvildě a v Zadově chystáme výstavbu apartmánových domů na prodej, což bude zajímavá příležitost pro investory i milovníky hor. Teď o víkendu jsem byl v našem penzionu Kilián, vytáhl běžky a sbíral inspiraci pro naše budoucí projekty!

We adjust each and every project to its location

V Invest CZ, a.s., celebrated, towards the end of last year, its 25th anniversary of operating within the market. What was originally an engineering company has changed over the years to become a successful developer.

As Ing. Jaroslav Vondřička, partner and director of the company says, we approach each and every project comprehensively. We analyse the market prior to commencement of the project and announce tenders for architectural designs for all buildings – even those relatively small ones, in order to find the best suitable solution for the particular location.

You have, for many years, resided in the attractive, yet at the moment, dilapidating complex of the Jinonice chateau. How are plans regarding its reconstruction go­ing?

Last year, we re-evaluated the project for a conversion to an hotel and wellness. We consolidated proprietary relations and decided there will be a residential project built in three stages. That is something that we can do and for which we do not need any partners. In co-operation with conservationists, we will reconstruct the historical building carefully and will, apart from apartments and administrative premises, also add a restaurant, perhaps even with its own brewery. That one we would like to connect to the exterior with a terrace. We also own the neighbouring plots, which we would like to make accessible, to modify and incorporate within the urban plan. Nearby, there is a relatively busy cycleway so there could be a quiet zone with pleasant housing situated in park greenery plus a lake.

How many apartments are you planning there?

There will be approximately 80 residential units. Some of the apartments, 60–70, will be in the chateau and in the place of the former barn located at the top section of the plot there will be approximately ten terraced family houses with gardens and access directly from underground parking. The morphology of the houses will correspond with conservationists’ requirements and the styling of the chateau, which means they won’t be some modern boxes but more like a classic with morphology inspired by historical styles complemented with modern architectural features that express contemporary architectural sty­le.

When will you commence reconstruction? What architects are working on the project?

The construction of new family houses in the place of the former barn should be commenced by the end of this year. Meanwhile, we will be working on documentation for all the permits necessary for the reconstruction of the historical part, which should follow in 2018. At the study phase, we co-operated with more studios and eventually decided for its realisation by MS Architekti.

Years ago, you were one of the first Prague developers who came to Plzeň. How is Nová Valcha going?

We continue developing this project successfully. Last year, we managed to increase sales in comparison with the original plan by more than 30% and have already commenced the fifth construction phase. The first four are sold out. The present one will comprise approximately 90 family houses and 60 residential units and should be completed in about three years. We believe that we will sell everything within the same period of time.

Will that be the end of Valcha?

Not at all! The phase represents about half of the project capacity and our plan is to develop it for a further five to eight years. We have new projects that revive the location every year. You can find housing blocks, family link-detached houses as well as detached ones. Moreover, these are not built from the same mould but differ in style, height, size of plot etc. That means that our clients can choose according to their needs, disposition and finances… What happens is that they go to see an apartment and end up in a house and vice versa. Currently there are about 150 family houses and/or residential units and the existing stage will be of the same extent. On the whole, we are accounting with about 700 houses and/or apartments.

What about your other activities?

In Podolí, Prague, we have completed the WhiteGray Residence comprising 14 residential units. This was sold out three months after final building approval. We must boast about the fact that this project received third price in the Best of Realty competition, which we are really grateful for and hope that our clients will also appreciate it. Resulting from that is also the fact that we are capable of building a larger staged project such as Nová Valcha just as a smaller project with 11 apartments – that is one of our existing projects that is in preparation. This belongs to our company’s phi­losophy: We are interested in every location and are able to adjust the project to it so that the price and performance ratio is well-balanced and makes sense. We try to go with the flow and to bestow each location with a project that fits it and will fulfil clients’ expectations. Therefore, we fill up various gap sites in Prague, even relatively small ones. We currently have smaller projects with 14–20 residential units in Prague 5, near Klamovka, and in Prague 6, in Staré Dejvice.

Does that mean that you would rather focus on smaller buildings in Prague?

Yes, it would, but we are also planning some larger projects. For instance, there is a project with 35 units near Kobyliské Square and a larger poly-functional project at Prosek, which will comprise approximately 80–90 units and retail premises. It is near the underground, in an area with comprehensive civic amenities. We assume that clients will show interest in some as investments. That is why there will be a mixture of small size apartments and family size ones. This project also includes co-operation with the city council with regards to incorporating a footbridge across the busy neighbouring street. In 6 months, we would also like to put onto the market a project with 80–100 apartments situated on the boundary of Barrandov and Hlubočepy, which we purchased last year with a building permit; we are currently putting the finishing touches to it, making it more effective. Then we are also preparing a project with more than 70 apartments, this being in Prague 4 – Kačerov.

How many family houses and apartments are you currently preparing then?

We are currently constructing and/or preparing 13 projects whose overall volume amounts to almost 1,000 units and which will be completed gradually through to 2021, that means about 200 units a year and the same volume is planned for years to come.

In the past, you focused a lot on mountain apartments and you operated the Kilián Inn in Šumava. Do you still focus this way?

Mountains are our heart’s issue. We are preparing construction of apartment buildings for sale in Kvilda and Zadov, which will represent an interesting opportunity for both investors and mountain lovers. This weekend I visited the Kilián Inn, took out my cross-country skis and furthermore gained inspiration for our future projects!

ak

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.