Když se v architektuře setkává příroda se sklem

Hlavní stránka » Aktuality » Když se v architektuře setkává příroda se sklem

Architekti z ateliéru Boeri Studio stojí za zrodem projektu s názvem Bosco Verticale. Za tuto stavbu mj. získali mezinárodní cenu Highrise Award International za rok 2014.

Jde o dvě obytné výškové budovy s fasádou, jejíž součástí je – jak naznačuje název – „vertikální les“. Z teras a balkonů těchto dvou hranolovitých věží o výšce 87 a 119 m vyrůstá zhruba 800 stromů a mnoho dalších rostlin, které působivě propojují přírodu s městskou architekturou. Rostliny a stromy pohlcují prach, přeměňují CO2 na kyslík a chrání byty před sluncem a hlukem. Energetická rovnováha věží je navíc ještě umocněna použitím 10 000 m² skla regulujícího sluneční záření od společnosti AGC (ipasol neutral 73/42, ipasol neutral 48/27 a Stopray Vision-36T) na fasádách. Tato vysoce výkonná skla umožňují skvělou ochranu před přehříváním v létě a zároveň dovolují přístup dostatečného množství světla do všech prostor budov.

Projekt Bosco Verticale byl vystavěn v parku Porta Nuova v severní části Milána jako součást urbanistického programu regenerace s názvem Metrobosco. Jeho cílem je využít tuto část města způsobem šetrným k životnímu prostředí – dosud ve městě v rámci programu vzniklo přibližně 7 700 m² nových zelených ploch. Do programu patří i tyto dvě obytné výškové budovy: svými 19 (věž D) a 27 (věž E) patry poskytují dostatek prostoru pro 113 bytů nejrůznějších velikostí.

Věže jsou nejen pozoruhodné, ale i velice inovativní. Jednotlivá podlaží jsou kolem jádra budov uspořádána do nepravidelných vzorů, takže terasy a balkony z fasády asymetricky vyčnívají; obyvatelům nabízejí celkem 8 900 m² plochy k opalování a odpočinku uprostřed téměř hektarového „vertikálního le­sa“.

Udržení optimální teploty uvnitř budovy udržuje po celý rok 10 000 m² skla regulujícího sluneční záření od společnosti AGC. Na fasády byly instalovány různé typy skel s regulací slunečního záření podle toho, kam jsou orientována. Výběr skla vyhovuje potřebám izolace a osvětlení. Ipasol neutral 73/42 má solární faktor 42 % a faktor světelné prostupnosti o vynikající hodnotě 73 %, umožňující přístup maximálního množství denního světla do budovy. V případech, kde je třeba o něco větší ochrany před sluncem, je ideálním řešením ipasol neutral 48/27. Díky jeho nízkému solárnímu faktoru 27 % se prostory za skleněnou fasádou nikdy nadměrně nezahřejí, dokonce ani uprostřed léta, což umožňuje úspory nákladů na klimatizaci. I přitom má sklo stále faktor prostupnosti světla 48 % zachovávající soulad se vzhledem fasády orientované na světlo. Sklo Stopray Vision-36T umožňuje maximální ochranu proti slunečnímu záření fasád obrácených k jihu. Má velmi nízký solární faktor, pouze 22 %, a faktor světelné prostupnosti 33 %. Díky vynikající úrovni tepelné izolace s hodnotou Ug = 0,9 W/(m²K) nabízí sklo i účinnou ochranu proti tepelným ztrátám v zimě.

PR / FOTO: © AGC GLASS EUROPE, FOTOGRAF ANDREA MARTIRADONNA, © AGC INTERPANE

WHEN NATURE AND GLASS COME TOGETHER IN ARCHITECTURE

Architects from the Boeri Studio are behind the project entitled Bosco Verticale. They have also received the Highrise Award International 2014 for this building.

The project represents two residential highrise buildings with a facade embodying a ‘vertical forest’ – as its title suggests. Approximately 800 trees and many other plants, which impressively interconnect nature with urban architecture, grow from these two prismatic 87 and 119 m towers. The plants and trees absorb dust, turn CO2 to oxygen and protect apartments from sun and noise. The energy balance of the two towers is also enhanced by the utilization of 10,000 sq m of glass by AGC (ipasol neutral 73/42, ipasol neutral 48/27 and Stopray Vision-36T) that regulates solar radiation on facades. This highly efficient glass allows for perfect protection from overheating in the summer and also allows for a sufficient amount of daylight permeating into all the premises inside the buildings.

The Bosco Verticale project was displayed in within Porta Nuova Park in the northern part of Milan as a part of the urban regeneration programme titled Metrobosco. The aim of the programme is to utilize this part of the city in such a way that would be environmentally friendly – so far there have been approximately 7,700 sq m of new green areas established in the city within this programme. These two highrise buildings also belong within the programme: with their
19 (tower D) and 27 (tower E) storeys, they provide sufficient space for 113 apartments of various dimensions.

The towers are remarkable as well as very innovative. The individual storeys are arranged around the core of the buildings into irregular patterns so the terraces and balconies protrude from the facade asymmetrically; in total, they will provide residents with 8,900 sq m area for sunbathing and relaxation in the middle of an almost one-hectare ‘vertical forest’.

Optimal temperature inside the building is sustained throughout the year by 10,000 sq m of glass by AGC that regulates the sun radiation. The facades were fitted with various types of glazing with the regulation of the sun radiation depending on which way they face. The choice of glass suits both insulation and lighting needs. Ipasol neutral 73/42 has a 42% solar factor and a factor of daylight permeability with an excellent value of 73%, which allows for a maximal amount of daylight inside the building. The ideal solution for those instances when higher sun protection is needed is Ipasol neutral 48/27. Thanks to its low solar factor, 27%, the glazed premises never overheat, not even in mid summer, which saves considerable costs on air-conditioning. Even then, the glass still has a 48% factor of daylight permeability, which retains comformity with the light-focused facade appearance. The Stopray Vision-36T glass allows for maximal protection from sun radiation for those facades facing south. It has a very low solar factor, only 22%, and a factor of daylight permeability of 33%. Thanks to the excellent level of thermal insulation with a value of Ug = 0,9 W/(sqmK), the glass also offers efficient and effective protection from heat loss in winter time.

PR / PHOTO: © AGC GLASS EUROPE, PHOTOGRAPHER ANDREA MARTIRADONNA, © AGC INTERPANE

Údaje o projektu

Bosco Verticale, Miláno
Adresa: Via de Castilla Gaetano, 20124 Miláno
Majitel: Hines Italia SGR S. p. A.
Architekt: Boeri Studio, Miláno
Projekt fasády: CNS, Miláno
Kovová konstrukce: Nuova Allwork, Bagnolo Cremasco
Použitá skla: ipasol neutral 73/42, ipasol neutral 48/27, Stopray Vision-36T
Výrobce skel: Interpane Plattling

Project details

Bosco Verticale, Milan
Address: Via de Castilla Gaetano, 20124 Milan
Owner: Hines Italia SGR S. p. A.
Architect: Boeri Studio, Milan
Facade project: CNS, Milan
Metal structure: Nuova Allwork, Bagnolo Cremasco
Utilised glass: ipasol neutral 73/42, ipasol neutral 48/27, Stopray Vision-36T
Glass producer: Interpane Plattling

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.