Krásné místo pro život s výhledem na Prahu

Hlavní stránka » Aktuality » Krásné místo pro život s výhledem na Prahu

Vypravte se s námi na historicky známé místo, do pražské rezidenční čtvrti Košíře. Nabízí svým obyvatelům unikátní spojení života v přírodě s komfortem velkoměsta.

Přírodu tu zastupuje nejen lesopark Cibulka, který v posledních letech prošel důkladnou obnovou, ale také přírodní park Košíře-Motol, což je více než 350 ha zeleně. Na úbočí svahu Vidoule, v ulici Na Pomezí, v přímé blízkosti parku Košíře-Motol s rozlehlými výhledy na celou Prahu vzniká místo pro krásné bydlení – top’ rezidence POMEZÍ.

CENTRUM NA DOSAH, ZELEŇ POD OKNY

Zelená záplava hned pod okny je jen jedním z benefitů top’ rezidence POMEZÍ. Jde totiž o jedinečné místo, odkud je všude blízko, a navíc nabízí jedinečné pohledy do pražské kotliny. Poblíž ulice Na Pomezí naleznete nejen běžné obchody a služby, ale také např. Tenis Club Cibulka, squashové centrum, restaurace, základní školy, školky nebo Gymnázium Nad Kavalírkou. V centru Smíchova s obchody, multikinem, divadly či galeriemi jste odsud městskou dopravou za 15 minut a na golfovém hřišti v Motole budete za 10 minut, stejně jako na Pražském okruhu.

top’ rezidence POMEZÍ navazuje na úspěšnou a oceňovanou realizaci nízkoenergetických domů v Šáreckém údolí v Praze 6. „Svým rozsahem je Pomezí několikanásobně větší. Hovoříme o území 3,7 ha, na jehož urbanistickém návrhu pracovalo v rámci architektonického workshopu 12 zahraničních i tuzemských architektonických ateliérů. Odborná porota za účasti zástupců MČ Praha 5 vybrala koncept ,bydlení v parku‘, který bude realizován v několika etapách,“ říká generální ředitel KKCG Real Estate Petr Pujman.

Vítězný koncept „bydlení v parku“ vznikl kompilací práce ateliérů Bogle Architects (UK), sdružení Baumschlager Eberle (AT)/Hnilička architekti (CZ), majo architekti (CZ) a ABM architekti (CZ).

LUXUS V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU

Právě posledně jmenované studio ABM architekti v čele s Petrem Bouřilem přináší první čtveřici bytových domů s dispozicemi 2+kk až 5+kk o výměrách od 40 do 250 m2 podlahové plochy a variantách bytů s předzahrádkami, balkony či terasami. Celkem jde o 90 prémiových bytů. Pro milovníky komfortních otevřených prostorů jsou v nabídce vzdušné a velkorysé penthousy.

„Ano nabídka bytů v top’ rezidenci je pestrá, každý má možnost vybrat si byt s okny do již vzrostlé zeleně, nebo zůstat na dálku v kontaktu s pulzující metropolí. Všechny byty jsou navrženy jako nízkoenergetické s řízeným větráním s rekuperací tepla a dochlazováním přiváděného vzduchu. Vytápění je zajištěno podlahovými konvektory v koupelnách doplněnými elektrickými rohožemi. Penthousy jsou vytápěny teplovodním podlahovým topením. Ve standardech bytů top’ rezidence POMEZÍ jsou kvalitní dřevěné podlahy a dveře, stejně jako dřevěná okna, zasklená izolačním trojsklem s venkovními žaluziemi. Díky inteligentní elektroinstalaci je možné z jednoho místa ovládat topení, rekuperaci, klimatizaci (penthousy) i venkovní žaluzie,“ uvádí Otto Koval, obchodní ředitel KKCG Real Estate.

Šest výjimečných penthousů, z toho čtyři dvouúrovňové se střešními terasami, poskytne svým budoucím obyvatelům dostatek soukromí, prostoru, a především dechberoucí výhledy. Dispozičně jsou navrženy jako čtyř- nebo pětipokojové se dvěma koupelnami a velkorysým hlavním obytným prostorem, to vše minimálně na 150 m2. Neodolatelné jsou prostorné dřevěné terasy se soukromými zahradami s výměrou od 60 po téměř 290 m2. Svěží tráva, květiny či bylinky vám tak budou růst přímo pod okny a přitom skoro v oblacích. Instalovat si tu můžete nejen pergolu, gril či třeba pingpongový stůl, ale na určená místa lze umístit i vířivku.

„Dokončení první etapy plánujeme na jaro 2021. Pro výstavbu a realizaci jsme vybrali silné a stabilní dodavatele Metrostav Divize 9 a ENESU a.s., což přináší pro nás i budoucí rezidenty záruku dodržování nastavených harmonogramů v souladu se stavebními postupy,” zdůrazňuje Patrik Skála, technický ředitel KKCG Real Estate.

BYDLENÍ V PARKU

Druhá etapa, která je momentálně v povolovacím procesu, bude zahrnovat byty, vily, řadové rodinné domy a veřejný park s retenčním jezírkem. Celý urbanistický koncept „bydlení v parku“ bude tvořit 148 bytů, 38 řadových rodinných domů a pět samostatných vil, které jsou realizovány pod značkou top’ rezidence POMEZÍ.

„top’ rezidence je dnes již zavedená a mezi klienty známá značka projektů KKCG Real Estate. Garantuje kvalitu lokality i standardů a individuální přístup ke klientům. Proto každý rezidenční projekt nese tuto značku s přidaným názvem lokality,” upřesňuje Otto Koval, obchodní ředitel KKCG Real Estate.

Udělat zásadní krok a celou rodinu přestěhovat do nového, nebo zakotvit na novém místě a rodinu zde teprve budovat, je velké životní rozhodnutí. Ale v jednom se shodneme všichni, rodina si zaslouží krásné místo pro život.

WWW.TOP-REZIDENCE.CZ/POMEZI

BEAUTIFUL PLACE FOR LIFE WITH A VIEW OF PRAGUE

Come with us to the historically known area of the residential Prague district of Košíře. It offers its residents a unique connection of life in nature and the comfort of a city.

Nature is represented here by the forest park Cibulka, which has, in past years, undergone a thorough revitalization, as well as the natural park Košíře-Motol, which represents more than 350 ha of greenery. A place for beautiful housing, top’ rezidence POMEZÍ, is being built on the hillside of Vidoule, in Na Pomezí Street and within the immediate vicinity of the Košíře-Motol Prague with extensive views of the whole of Prague.

CENTRE WITHIN ARM’S REACH, GREENERY UNDER THE WINDOWS

A green mass directly under the windows is one of the benefits that top’ rezidence POMEZÍ offers. It is a unique place that is close to everywhere and also offers unique views of Prague basin. Nearby Na Pomezí Street, you can find shops and services as well as the Cibulka Tenis Club, a squash centre, restaurants, primary schools, nursery schools and the grammar school Nad Kavalírkou. In 15 minutes one can get to the centre of Smíchov with its shops and multiplex, theatres and galleries, and be just 10 minutes from the Motole golf course as well as Prague orbital road.

The top’ rezidence POMEZÍ follows up the successful and awarded realization of low-energy and energy-efficient buildings at Šárecké Valley in Prague 6. “Pomezí is multiply bigger with regards to its size. We are talking about a 3.7 ha area with an outline plan which was worked on by 12 foreign, as well as local, architectural studios within the framework of an architectural workshop. The specialist committee selected, with the participation of the representatives for the district of Prague 5, the concept of ‘living in a park’, which is to be realized in several stages,” says the Managing Director at KKCG Real Estate, Petr Pujman.

The winning concept of ‘living in a park’ emerged via the compilation of work by Bogle Architects (UK), the Baumschlager Eberle association (AT)/Hnilička architects (CZ), majo architects (CZ) and ABM architects (CZ).

LUXURY IN A LOW-ENERGY STANDARD

And it is the latter studio, ABM architects, headed by Petr Bouřil, that comes with the first quarter of housing blocks with layouts ranging from 1 bedroom + kitchenette to four bedroom apartments and sizes ranging from 40 sq m to 250 sq m and apartments that come either with a front garden, a balcony or terrace. For those who love well-appointed open areas, we offer airy and generous penthouses.

“Yes, the offer of apartments in the top’ rezidence is versatile and everyone has their chance to choose an apartment with windows facing grown greenery or to remain remotely in touch with the pulsating metropolis. All the apartments are designed as low-energy and energy-efficient with controlled ventilation and heat recovery as well as the cooling of supplied air. Heating is secured through floor convectors in bathrooms complemented with electric mats. Penthouses are heated via floor heating. The standard level of the top’ rezidence POMEZÍ apartments includes wooden flooring and doors as well as triple-glazed wooden windows with external blinds. Thanks to smart wiring, it is possible to control heating, heat recovery, air-conditioning (the penthouses) and external blinds from one place,” says Otto Koval, Business Manager at KKCG Real Estate.

The six exceptional penthouses where four are on two levels and with roof terraces are to provide future residents with a sufficient amount of privacy and mostly with breathtaking views. As for the layouts, they are designed as three or four bedroom apartments with two bathrooms and a generous living area, all this within an area of 150 sq m. What is not irresistible are the spacious wooden terraces with 60 sq m to almost 290 sq m private gardens. Fresh grass, flowers and herbs can grow directly under your window and yet almost to the skies. You can have a pergola, grill and table tennis installed and also put a whirlpool in a suitable place.

“We are planning completion for spring 2021. We have chosen secure and reliable suppliers for the construction and realisation, these being Metrostav Division 9 and ENESU a.s., which gives us and future residents a guarantee in keeping to set schedules in accordance with building procedures,” points out Patrik Skála, Technical Manager at KKCG Real Estate.

LIVING IN A PARK

The second stage, which is currently in the stage of the approval process, will comprise apartments, villas, terraced family houses and a public park with a retention lake. The whole of the urban concept of ‘living in a park’ will comprise 148 apartments, 38 terraced family houses and five detached villas, which are realised under the name top’ rezidence POMEZÍ.

“top’ residence is already an established residence and the well-known brand of KKCG Real Estate projects amongst clients. It guarantees quality of the location and standards as well as our individual approach to clients. That is why all our residential projects bear this brand name with the added title of the location,” specifies Otto Koval, Business Director at KKCG Real Estate.

Taking a fundamental step and moving the whole family into a new place or anchoring in a new place and only just starting a family is a ‘big life’ decision. But we can all agree on one thing and that is the fact that a family deserves a beautiful place for life.

WWW.TOP-REZIDENCE.CZ/POMEZI

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.