Masaryčka spojuje

Hlavní stránka » Aktuality » Masaryčka spojuje

Okolí Masarykova nádraží projde v nejbližších letech velkou proměnou. Administrativní čtvrť s obchody a restauracemi, průchozí park, místo ulice Na Florenci skutečný bulvár se vzrostlými stromy, zrekonstruované nádraží, to vše přinese revitalizace projektu, který pro Pentu a zejména Pražany navrhla světoznámá architektka Zaha Hadid.

V jeho rámci je maximálně respektována historie území i skutečné potřeby města. Pro samotný projekt je velmi důležité veřejné mínění. Urbanismus místa je záležitostí odborníků, třeba výška staveb pak věcí příslušných norem. Od nové Masaryčky se očekává, že se stane novým, živým centrem společenského a obchodního života. Penta Real Estate proto věnuje maximální pozornost komunikaci s veřejností, která může až do 11. listopadu přímo ovlivnit podobu veřejných prostranství a také skladbu retailových ploch v první budově projektu, kterou chce Penta začít stavět ke konci příštího roku. V týdnu od 22. do 26. října mohli Pražané konzultovat příští podobu léta zanedbaného brownfieldu s Jakubem Klaškou, architektem londýnského studia Zaha Hadid Architects, i zástupci ateliéru Jakub Cigler Architekti, který má na starosti realizační fázi projektu. Připomínky mohli návštěvníci zaznamenat na připravený formulář do konce týdne, do 11. listopadu pak prostřednictvím webových stránek www.masaryckaspojuje.cz.

Masarykovo nádraží by se v budoucnu mělo stát nejen dopravním uzlem s napojením na letiště, ale také místem setkávání. Stane se lokalitou, která propojí pro pěší přilehlé městské části od Florence po Žižkov, místem, které navazuje na svou minulost, a zároveň přináší novou dynamiku a možnosti využití. Projekt je aktuálně v přípravné fázi, společně s Florentinem má ambici vytvořit pražský Central Business District. Zahrnuje také rekonstrukci a modernizaci prostor historického Masarykova nádraží. Po jeho dokončení v roce 2025 nabídne kancelářské prostory o 100 000 m2, retailové obchody i rezidenční bydlení. Velký důraz je v celém projektu kladen na veřejné plochy, zeleň a městské parky. Navržené unikátní zastřešení kolejiště Masarykova nádraží by pak mělo poskytnout nové propojení Prahy 1 s Karlínem a Žižkovem.

PR

MASARYČKA CONNECTS

The surroundings of the Masaryk Station (so called Masaryčka) will undergo a major change in the years to come.

An administrative district with shops and restaurants, a walk-through park, a real boulevard with tall trees instead of Na Florenci Street, a renovated railway station, all of these will emerge thanks to the revitalization of the project, designed by the world-famous architect Zaha Hadid for Penta and especially for the citizens of Prague. Within its framework, the history of the area and the real needs of the city are respected to a maximum extent. Public opinion is very important for the project itself. Urbanism of the site is a matter of experts and such features as e.g. the height of the buildings are regulated by relevant standards. The new Masaryk Station is expected to become a new, lively hub of social and business life. Penta Real Estate therefore pays the utmost attention to communication with the public, who have a direct opportunity, until 11th November, to affect the appearance of the public space and also the retail space composition in the first building of the project, the construction of which Penta intends to start at the end of next year. During the week from 22nd to 26th October, Prague residents could consult the future appearance of the long-neglected brownfield with Jakub Klaška, architect of the London-based Zaha Hadid Architects studio, as well as with the representatives of the Jakub Cigler Architects studio, which is in charge of the implementation phase of the project. The visitors, comments could be recorded on the prepared form by the end of the week, and by 11th November through the website www.masaryckaspojuje.cz.

In the future, the Masaryk Station should become not only a transport hub with the connection to the airport, but also a meeting point. It will represent a site that connects the adjacent neighbourhoods from Florenc to Zižkov for pedestrians. A place that builds on its past, and at the same time brings about new dynamics and opportunities to be used. The project is currently in the preparatory phase and together with Florentinum it has the ambition to create the Prague,s Central Business District. It includes the reconstruction and modernization of the historical Masaryk Station too. After its completion in 2025, it will offer office space of 100,000 sq m, retail shops and residential housing alike. Within the entire project, great emphasis is placed on public space, greenery and city parks. The designed unique roofing of the Masaryk Station should provide a new connection between Prague 1 and Karlín and Žižkov.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.