Miroslav Barnáš: Našou ambíciou je byť lídrom na trhu

Hlavní stránka » Aktuality » Miroslav Barnáš: Našou ambíciou je byť lídrom na trhu

Česká pobočka finančnej a poradenskej spoločnosti JLL tento rok v septembri oslávila 25 rokov od svojho založenia.

Od začiatku tohto roka stojí v jej čele Miroslav Barnáš. Súčasne vedie aj slovenskú pobočku JLL, v ktorej pôsobí už vyše 10 rokov. V roku 2006 nastúpil do King Sturge, pre ktorú zakladal slovenské zastúpenie firmy v Bratislave. Po zlúčení King Sturge a JLL v roku 2011 bol potvrdený vo funkcii riaditeľa slovenskej pobočky, stal sa členom stredoeurópskeho vedenia JLL a prevzal zodpovednosť za investičný tím JLL na Slovensku. Požiadali sme ho, aby zhodnotil končiaci rok.

Čo sa zmenilo od vášho príchodu?

Dosť. V tichosti sme upravili zloženie tímu. Prišlo cez 30 nových ľudí, čo je tretina osadenstva, došlo k obmene manažmentu, utlmeniu „neperformujúcich“ činností, ale aj k naštartovaniu nových aktivít a produktov, na ktoré sa JLL doteraz z rôznych dôvodov nezameriavalo. Firma sa od februára mentálne zmenila. Málo o tom hovoríme, čo je možno chyba, ale urobili sme krok dopredu v tom, ako rozmýšľame a aj konáme. Otvorili sme s kolegami okná a vyvetrali sme. Ak je ľudský mozog správne okysličený funguje výrazne lepšie. Je len logické, že cez tie okná prišli aj noví kolegovia, a s nimi nové nápady, prístupy, riešenia a príležitosti. Tým nechcem povedať, že teraz je firma stopercentne lepšia ako predtým. Je však mentálne silnejšia, odolnejšia a pripravenejšia na výzvy, ktoré ponúka dnešný trh. Rozhodli sme sa budovať komunitu, ktorá dokáže byť proaktívna, flexibilná, ponúkajúca profesnú a životnú skúsenosť a hlavne rôznorodosť – či už vekovú, národnostnú alebo skúsenostnú. Už dnes je náš tím tvorený kolegami rôznych národností, vierovyznania a s vekovým rozptylom 35 rokov a viac. JLL bolo vždy „full service agency“ – dnes to už pre nás nie je len fráza, ale realita a záväzok. Vzhľadom k tomu, že žijeme v digitálnom veku, začali sme modernejšie komunikovať externe aj interne, čo nám mnohokrát pomáha pri získavaniu nových šikovných kolegov.

Môžete to špecifikovať?

Pozrite sa: Dnes šikovný „millenial“ kolega chce pri pohovore vedieť nielen, čo bude robiť, ako to bude robiť, s kým to bude robiť, odkiaľ to bude robiť, ale dokonca vás požiada, aby ste mu ukázali, kde bude sedieť. Takže rovno z pohovoru ho zavediete na konkrétne oddelenie, ku konkrétnej stoličke. Mladí chcú vopred vedieť, v akom prostredí budú pracovať, koľko času musia tráviť vo firme, koľko času budú mať home office, aký je priemerný vek kolegov, aký je dress code apod. Na to všetko sa snažíme odpovedať a byť flexibilní, kde je to čo i len trochu možné tak, aby pracovné podmienky boli zdrojom inšpirácie. Úspešne sme zaviedli Mobile Working Program garantujúci kolegom možnosť stráviť až 15 % pracovného času mimo kanceláriu. Snažíme sa teda vytvárať rôzne podmienky pre rôzne typy ľudí, pretože každý sme iný… Oceňujú to aj klienti. Iný prístup očakáva napr. konzervatívna právnická kancelária a iný zasa mladá a progresívna IT firma.

V úvodu ste povedali, že ste opustili niektoré činnosti a orientujete sa iným smerom. Čo sa teda zmenilo?

Utlmili sme rezidenčné oddelenie, pretože sme nemali správne vedenie, štruktúru a hlavne „scale“. Podporili sme však rezidenčný prieskum trhu, ktorý je veľmi dôležitý pre našu činnosť. V objeme a kvalite dát sme dnes market lídri. Postavili sme start up, ktorý sa zameriava na investície do nehnuteľností (aj rezidenčných) v objeme od 0,5 do 10 mil. eur. Ide o synergické doplnenie už existujúceho, skvele fungujúceho oddelenia investícií, avšak so zameraním na úplne iný segment klientov a produktov. Investujeme do služieb spojených s výstavbou a manažmentom stavieb. Tetris, naša fit out & workplace spoločnosť, už dnes zabezpečuje kompletnú výstavbu komerčných priestorov na kľúč pre top spoločnosti na trhu a je našou snahou dnes tento produkt ponúkať i ďalším klientom. Okrem toho kontinuálne navyšujeme ľudské zdroje a kvalitu v oddeleniach oceňovania, ale aj prenájmu komerčných nehnuteľností, kde dlhodobo patríme k tomu najlepšiemu, čo trh ponúka. Už som spomenul, že JLL je „full service agency“. Naša ponuka služieb bola vždy dostatočne široká. Osobne si myslím, že dnes už nestačí sa len prispôsobiť tomu, čo si trh vyžaduje. Naopak, ak chcete byť market lídrom, musíte mať ambíciu byť jeho spolutvorcom. A to nielen produktom, službou ale aj flexibilitou a rýchlosťou ich implementácie. A my rozhodne ambíciu byť market lídrom máme. Aj preto spúšťame službu property marketingu. Navyše kompletne prerábame naše pôsobenie online.

Čo považujete za najväčší tohoročný úspech?

V podstate celý transformačný proces. Napriek počiatočným miniturbulenciám sme to s kolegami zvládli veľmi dobre. Samozrejme až budúcnosť nám ukáže nakoľko úspešne. Nič z toho by však nebolo možné bez podpory našich klientov a partnerov, za čo sa chceme úprimne každému jednému poďakovať. Treba povedať, že za posledných 25 rokov JLL Česká republika ešte nemala tak úspešný rok ako 2017. Podarilo sa nám úspešne nastaviť a rebalancovať nielen výnosovú ale i nákladovú časť nášho P&L. Vylepšili sme produktivitu a taktiež máme výrazne zdravšie, reálnejšie a optimistickejšie nastavené plány na budúci rok. A to aj napriek všetkým zmenám, ktoré sa udiali. V každom jednom našom oddelení sa nájde obchod, ktorý je svojou podstatou rekordný, nielen v ČR, ale mnohokrát aj v rámci CEE regiónu. Okrem toho, čo sa týka oddelenia investícií, v posledných piatich rokoch sme sa podieľali na obchodoch za 3,3 bilióna eur. V posledných 12 mesiacov JLL participovala na uzavretí dvoch najväčších obchodov – Florentinum v minulom roku a Olympia Brno v tomto. Od roku 2003 sme prenajali 1 mil. m2 a z toho 600 000 m2 za posledných päť rokov, čo zodpovedá veľkosti 2 270 tenisových kurtov. A to všetko len preto, že máme perfektných kolegov a jednoznačne najlepších klientov.

ak

OUR AMBITION IS TO BE MARKET LEADER

The Czech branch of the finance and consultancy company JLL celebrated their 25-year anniversary this September.

Miroslav Barnáš has been at the head of the company since the beginning of this year. He also controls the Slovak JLL branch, where he has already been for more than 10 years. In 2006, he came to King Sturge, where he established Slovak representation in Bratislava. After the merger of King Sturge and JLL in 2011, he achieved the post of director of the Slovak branch, became a member of the Central European management at JLL and took over responsibility for JLL’s investment team in Slovakia. We asked him to evaluate this ending year.

What has changed since your arrival?

A lot. We have progressively modified the team structure with more than 30 new people, which is one third of the staff, changed the management, suppressed ‘non-performing’ activities but also launched new activities and products that JLL hasn’t specialized in so far for various reasons. The company has changed ‘mentally’ since February. We don’t talk about it a lot, which may not be right, but we have made forward steps in our thinking and operating. We have opened the windows and aired the place. If the human brain is well oxygenated, it works far better. And the fact that new colleagues with new ideas, approaches, solutions and opportunities came through those windows is only logical. I am not trying to say that the company is now 100% better than before but is mentally stronger, more resilient and prepared for challenges that the present day market offers. We decided to build a community, which can be proactive, flexible and offer professional and life experiences and primarily determination – whether it is from age, nationality or an experience point of view. Our team already comprises colleagues of various nationalities, religions and an age spread of more than 35 years. JLL have always been a ‘full service agency’ – now, this is not just a motto for us. It represents reality and obligation. With regards to the fact that we live in digital times, we have also commenced more modern communication, both externally and internally, which often helps us with acquiring new and skilful colleagues.

Can you be more specific?

Of course. Today, a skilful ‘millennial’ colleague wants to know during the interview what he/she is going to do, how to do it, with whom, where from and will even ask you to show him where his chair is going to be. That means that you are going from the interview directly to a particular department, to a particular chair. The younger ones want to know in advance about the environment in which they are to work, how much time they must spend in the company, how much time is to be dedicated to home/office, what is the average age of his/her colleagues, is there a dress code and others. We try to answer everything and be flexible whenever and wherever possible so that working conditions are inspirational. We have successfully established the Mobile Work Programme, which guarantees colleagues the possibility of spending up to 15% of their work time outside the office. There, we try to create different conditions for different types of people as we are all different… This is also appreciated by our clients. A conservative legal office, for instance, expects a different approach than a young and progressive IT company.

At the beginning you said that you have ceased certain activities and are heading in a different direction. What then has changed?

We have reduced the residential department as we didn’t have the right management, structure and primarily the ‘scale’. But we have, on the other hand, supported residential market research, which was very important for our activities. Now we are market leaders with regards to both volume and data quality. We have established a start-up, which focuses on investment in real estate (also residential) in a volume of EUR 0.5–10 million. This represents a synergic complementation of the already existing and perfectly functioning investment department, which, however, focuses on an entirely different segment of clients and products. We invest in services associated with development and facility management. Tetris, our fit out & workplace company, nowadays secures comprehensive ‘turnkey’ development of commercial premises for top companies in the market and our endeavour is to also offer this product to other clients. Apart from that, we continue to increase our human resources and quality in their valuation, as well as the department for the lease of commercial real estate where we have, over the long term, belonged to best being offered in the market. I have already mentioned that JLL is a ‘full service agency’. Our portfolio of services has always been very broad. Personally, I think that nowadays, it is not enough to only adjust to what the market requires. On the contrary. If you want to be a market leader, you must be ambitious in being its co-creators. This does not only apply to products and services but also flexibility and swiftness in their implementation. And we are certainly ambitious enough to be the market leader. That is also the reason for launching property services marketing. As well as that, we are also ‘redoing’ our online activities.

What do you consider to be your biggest success this year?

Generally, the entire transformation process. Despite initial mini-turbulence, we managed it well with our colleagues. However, it will be the future that will show to what extent it was successful. None of it would be possible without our clients’ and partners’ support, for which we would like to give our heartfelt thanks to each and every one of them. It is safe to say that in 2017 JLL Czech Republic had one of the most successful years in the past 25 years. We managed to set out and rebalance revenue successfully as well as the cost section of our P&L. We have improved productivity and also have significantly healthier, more realistic and optimistically set plans for next year. This being despite all the changes that have taken place. In each of our departments you can find some deal that is in fact record breaking and not only applying to the Czech Republic but quite often also within the framework of the CEE region. As for the investment department, we have, over the past five years, participated in projects valued at EUR 3.3 billion. In the past 12 months, JLL participated in the conclusion of the two largest transactions – Florentinum last year and Olympia Brno this year. As of 2003, we have leased 1 million sq m, out of which 600,000 sq m was in the past five years, which corresponds with an area relating to 2,270 tennis courts. And all of this was only possible because we have perfect colleagues and clearly the very best clients.

ak

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.