Moderní pracovní prostředí s uklidňujícím výhledem na řeku

Hlavní stránka » Aktuality » Moderní pracovní prostředí s uklidňujícím výhledem na řeku

S měnícím se světem přicházejí i nové výzvy. Týkají se i firem a toho, co mohou svým stávajícím i budoucím zaměstnancům nabídnout.

Hlavně v dnešní době nízké nezaměstnanosti a zvyšujícího se konkurenčního boje o zaměstnance se atraktivní a dobře dostupné pracovní prostředí stává jedním z klíčových faktorů úspěchu každé firmy. Tento trend plně reflektuje i administrativní čtvrť DOCK IN developerské skupiny Crestyl, která se nyní dále rozrůstá o budovy DOCK IN THREE a DOCK IN FOUR.

KLIDNÁ OÁZA NEDALEKO CENTRA

Moderní kanceláře DOCK IN jsou součástí rezidenčního a komerčního kampusu DOCK na rozhraní pražské Libně, Karlína a Holešovic, poblíž stanice metra Palmovka. Představují klidnou oázu na říčním břehu, a přitom v blízkosti samotného srdce metropole. Klíčovým faktorem celého projektu je především ojedinělá koncepce místa, které nabízí nejenom výjimečný pohled na řeku, ale také přilehlou promenádu, přímý přístup k marině s možností kotvení vlastní lodi, nedaleké golfové odpaliště nebo přímé napojení na cyklostezku. Přes klidné a atraktivní prostředí s veškerými benefity, které jsou pro firmy příslibem přívalu nové energie v podobě těch nejlepších talentů, je odtud vynikající spojení autem i městskou hromadnou dopravou díky blízkým tramvajovým zastávkám a stanici metra ¬– cesta do centra trvá jen pět minut.

Celý projekt DOCK IN je rozložen do několika etap. První dvě již dokončené etapy jsou obsazené a v současné době jsou ve výstavbě administrativní budovy DOCK IN THREE a DOCK IN FOUR. Za jejich architektonickým řešením stojí stejně jako v předchozích etapách mezinárodní architektonické studio Schindler Seko architekti. Budovy DOCK IN THREE and DOCK IN FOUR se zvlněnou fasádou nabídnou celkem 36 000 m² kancelářských ploch, 1 120 m² balkonů a rozlehlých teras s výhledem na řeku a dalších 4 500 m² prostor pro komerční využití, jako jsou restaurace a služby určené nejen nájemcům administrativního centra, ale i obyvatelům přilehlých rezidencí. Pokračovat v nastolené koncepci pak bude budova DOCK IN FIVE.

IDEÁLNÍ PROSTŘEDÍ PRO SPORTOVCE

Budovy DOCK IN byly projektovány na základě mezinárodních kritérií certifikačního programu dlouhodobě udržitelných projektů LEED, přičemž standardem pro všechny budovy DOCK IN je certifikace LEED Gold. Součástí areálu DOCK IN samozřejmě jsou např. dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola.

Spolu s dokončením DOCK IN THREE a DOCK IN FOUR v příštím roce bude v přímém sousedství otevřen i nový relaxační park o rozloze 1 ha, který poskytne odpočinek v zeleni s vodními prvky a lavičkami, ale i možnost sportovního vyžití např. při venkovním fitness či lekcích jógy. Sportovci ocení i speciální běžeckou tartanovou dráhu okolo celého areálu, která bude napojena na městské cyklostezky. Samozřejmostí je zázemí v podobě sprch a šaten přímo v budově. Na říční hladině bude umístěna plovoucí restaurace.

PR

MODERN WORKING ENVIRONMENT WITH THE SOOTHING VIEW OF A RIVER

A changing world also comes with new challenges. They also apply to companies and what they are able to offer to their existing as well as future employees.

An attractive and well accessible work environment is, especially nowadays, in the times of low unemployment rates and an increasingly competitive battle for employees, one of the key factors of each and every company’s success. This trend is also reflected in the administrative quarter DOCK IN by the development group Crestyl, which is now expanding with the buildings DOCK IN THREE and DOCK IN FOUR.

PEACEFUL OASIS NEAR THE CENTRE

The modern DOCK IN offices are part of the residential and commercial campus DOCK situated on the boundary of Libeň, Karlín and Holešovice in Prague, near the Palmovka underground station. They represent a peaceful oasis situated on a river bank yet within the vicinity of the centre of the metropolis. The key factor for the total project is its unique concept of the area, which offers an exceptional view of the river as well as the adjacent promenade, direct access to the marina with the possibility to moor their own boats there, a nearby driving range and direct connection to a cycleway. Despite a peaceful and attractive environment with all the benefits that represent an influx of new energy in the form of first class talent for the companies, the location also offers an excellent connection by car as well as public transport thanks to its tram stops and underground station; the journey to the centre takes only five minutes.

The whole DOCK IN project is divided into several stages. The first two already completed stages are fully occupied and the administrative buildings DOCK IN THREE and DOCK IN FOUR are currently under construction. Behind their architectural design is, as in the previous stages, the international architectural studio Schindler Seko architekti. The DOCK IN THREE and DOCK IN FOUR buildings with rippling façade will offer a total of 36,000 sq m of administrative premises, 1,120 sq m of balconies and extensive terraces with a view of the river and a further 4,500 sq m of premises for commercial use such as restaurants and services intended for the tenants of the administrative centre as well as residents of adjacent residences. The established concept will then continue with the building DOCK IN FIVE.

IDEAL ENVIRONMENT FOR SPORTSMEN

The DOCK IN buildings were designed on the basis of international criteria for the certifying programme of the long-term sustainable project, LEED, whilst the standard for all DOCK IN buildings is the LEED Gold certification. The DOCK IN complex comes with charging stations for electric cars and electric bikes.

The completion of DOCK IN THREE and DOCK IN FOUR will be complemented next year with the opening of a new 1 ha relaxation park within the immediate vicinity, offering relaxation in greenery with water features and benches as well as the possibility of sports activities, for instance outdoor fitness and yoga lessons. Sportsmen will also appreciate the special tartan running track around the whole complex, which will be connected to city cycle ways. What is a matter of course is the background facilities in the form of showers and changing rooms located directly in the building. On the river itself there will be a floating restaurant.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.