Na mapě daleko, srdcem blízko

Hlavní stránka » Aktuality » Na mapě daleko, srdcem blízko

Letos v létě oslaví 20 let působení na slovenském trhu PRIMUM, dceřiná společnost firmy InterCora. Požádali jsme Ing. Ivana Hlaváčka, jednatele společnosti InterCora, aby nám slovenské aktivity podrobněji představil.

Kdy a proč jste se rozhodli expandovat na Slovensko?

Vstup skupiny na Slovensko je spojen s rokem 1999. Hned po příchodu nového milénia se naše společnost zaměřila na intenzivní spolupráci s firmou Kaufland. Z té pak vznikly obchodní domy v Prievidzi, Žilině, Trenčíně, Senci a Piešťanech. V Bratislavě jsme zrealizovali samoobslužný obchodní dům a centrálu společnosti Kaufland, ale také obchodní dům v největší městské části Petržalka. Další developerská činnost přinesla výstavbu mnohých retail parků po celém Slovensku s celkovou plochou pro pronájem přes 50 000 m2. A samostatnou kapitolou v úspěšném příběhu skupiny InterCora na Slovensku je výstavba prvního hybridního obchodního centra s integrovaným autobusovým nádražím v Banské Bystrici.

Slovensko bylo první zemí, kde jste začali takto fungovat?

Shodou okolností je to vlastně nedávno, kdy jsme slavili 25 let působení naší firmy InterCora v České republice. Naše developerská skupina se zrodila ze spolupráce s mým společníkem Dr. Güntherem Zembschem v Plzni, v mém rodišti. Na Slovensko jsme už vstupovali jako zkušená firma, zaměřená na maloobchodní nemovitosti. V době vstupu na slovenský trh jsme už měli za sebou výstavbu objektů pro firmy jako Edeka, Penny Market, Kaufland a Hypernova.

Jak to tedy na Slovensku začalo?

Dnes to mohu shrnout úplně jednoduše – Kauflandem v Prievidzi v roce 2000. Tenkrát to ale tak jednoduché nebylo. Slovenský maloobchodní trh se od 1. ledna 1993 vyvíjel samostatně a na počátku jsme museli překonat spoustu překážek. Naštěstí jsme si brzy i na Slovensku dokázali vytvořit dobré vztahy a našli jsme spolehlivé lidi, kteří nám s naší činností pomáhali. Lze říci, že nám vlastně i fandili. Na bázi korektního jednání vedeme naši spolupráci dodnes.

Je tu ještě prostor pro další expanzi?

Plánujeme, rozšiřujeme a stavíme obchodní centra po celém Slovensku s cílem poskytnout našim nájemcům a hlavně jejich zákazníkům nové, moderní a komfortní možnosti nakupování. Aktuálně máme v přípravě další projekty výstavby a rozšíření obchodních center po celém Slovensku. Jsme aktivní v Sabinově, Košicích, Topolčanech, Nových Zámcích, Veľkém Mederu nebo v Dubnici nad Váhom. Díky naší dlouholeté svědomité práci, jsme hrdým držitelem ocenění „Developer roku 2017“ a „Stavba roku 2017.

Jak vlastně funguje česko-slovenská spolupráce?

Naše společnosti ve skupině InterCora působí právně samostatně. Na druhé straně fungujeme ale úzce česko-slovensky a využíváme společné know-how. Například uzavírání nájemních smluv vedeme z naší centrály v Plzni, ale naše slovenské partnery pravidelně navštěvujeme. Pro stavbu využíváme velmi často šikovné místní slovenské firmy. Nebo mohu uvést příklad správy našich objektů. Facility management pro celé Slovensko zastřešují naši kolegové ze Zlína, ale pro správu centra Terminal Banská Bystrica jsme zvolili jiný model a správu i management centra dělá naše bratislavská kancelář.

Jaké máte další plány v České republice?

V České republice je trh už docela saturovaný. Máme tady každý rok jen několik málo příležitostí postavit nový nákupní park nebo potravinářskou prodejnu. Na Slovensku vidíme těch příležitostí víc. Ale protože máme většinu námi postavených objektů v dlouhodobém vlastnictví nebo správě, máme v Čechách a na Moravě také jiné úkoly. Zabýváme se velmi intenzivně remodelingem našich center tak, aby byla pro zákazníky i nadále moderní a atraktivní. Všude zavádíme wifi, dodatečně budujeme nabíjecí stanice pro elektromobily, samoobslužné myčky apod. Nebo rozšiřujeme stávající nákupní centra, což se chystá například v Písku, Mostě, Chebu a ve Valašském Meziříčí a v Ostravě Karolíně probíhá kompletní remodeling vč. OD Kaufland. Dále probíhají přestavby či přístavby prodejen Lidl, Pepco nebo KiK. Veškeré modernizace se opírají o nejnovější technologické a ekologické trendy, které ve svém důsledku přinášejí užitek, větší bezpečnost a velkou úsporu energie. Klasickým příkladem tohoto řešení je třeba moderní vytápění a výměna vzduchu s rekuperací a zejména zavádění LED osvětlení v prodejnách, pasážích i na parkovištích.

Kde letos otevřete nová nákupní centra?

V květnu jsme otevřeli nákupní centrum JUH v Kežmarku, v červnu otevřeme třetí etapu retail parku v Topolčanech a na podzim další etapu nákupního parku ve Valašském Meziříčí a Hodoníně.

Kolik nákupních parků ročně otevíráte?

Stále se snažíme otevřít alespoň tři nové retail parky s potravinářskou prodejnou ročně. Samozřejmě bychom rádi stavěli a otevírali co nejvíce. Stavba či její zahájení probíhá i v dalších slovenských městech, např. Rimavská Sobota, Veľký Meder, Nové Zámky, Partizánske.

Přirostl vám nějaký objekt obzvlášť k srdci?

Ano. Vždycky ten, který je těsně před otevřením. O každém z nich bych mohl povědět nějaký příběh. Pokud se podíváte na naše webové stránky v sekci realizace, uvěříte, že těch příběhů je nepočítaně… Opravdu srdeční záležitostí nejen pro naši firmu, ale i pro spolupracující kolegy a firmy, byla výstavba obchodního centra Terminal v Banské Bystrici. Tam dokonce stavaři a dodavatelé, kteří měli na konečném otevření lví podíl, vydali vzpomínkový medailon ve verších.

Co je z vašeho pohledu nejdůležitější pro vytvoření fungujícího obchodního centra?

Všechna kolečka našeho stroje musejí dobře fungovat. Od vytipování pozemku, jeho získání, přes projekt a stavební povolení, pronájem a uzavření nájemních smluv, samozřejmě také výstavby až po úklid staveniště před otevřením… Všechno jsou to spojené nádoby, za každý úkol je někdo konkrétní zodpovědný a každý opravdu musí odvést nejlepší práci. Jedině pak to opravdu funguje.

Čeho byste ve svém oboru, po tolika letech zkušeností ještě rád dosáhl?

V první řadě další usilovnou prací posilovat pozici firmy InterCora na trhu maloobchodních nemovitostí v Čechách i na Slovensku. Navíc bychom chtěli s mým společníkem dotáhnout do úspěšného konce otevření nového studijního oboru stavební inženýrství – moderní budovy se specializacemi navrhování a provádění budov a správa a řízení provozu budovy na Západočeské univerzitě, která bude za našeho přispění vychovávat odborníky pro branži komerčních nemovitostí. Bude to náš vklad pro budoucí generace, aby se náš obor smysluplně dále rozvíjel.

RED

FAR ON THE MAP, CLOSE TO THE HEART

PRIMUM, the subsidiary of InterCora, will celebrate its 20th anniversary in the Slovak market this summer. We asked Ing. Ivan Hlaváček, company director of InterCora, to introduce their Slovak activities to us in more detail.

When and why did you decide to expand to Slovakia?

The group’s entry into the Slovak market is associated with 1999. With the new millennium, the company focused on intensive co-operation with Kaufland, which then led to the shopping centres in Prievidza, Žilina, Trenčín, Senec and Piešťany. As for Bratislava, we realized a self-service department store and Kaufland’s he­adquarters as well as a department store situated in the largest city district, Petržalka. Another development company arrived with the construction of many retail parks throughout Slovakia and an overall leasing area of more than 50,000 sq m. And construction of the first hybrid shopping centre with integrated bus station in Banská Bystrica is a separate chapter in InterCora Group’s successful year in Slovakia.

Was Slovakia the first country where you started working this way?

It is, by coincidence, not long ago when we celebrated the 25th anniversary of our company’s InterCora operation in the Czech Republic. Our development group arose from co-operation with our associate, Dr. Günther Zembsch in Plzeň, my home town. When we entered Slovakia, we were already a well experienced company specializing in retail properties. When entering the Slovak market, we had already experienced construction of buildings for companies such as Edeka, Penny Market, Kaufland and Hypernova.

How then did it start in Slovakia?

I can summarize it very simply – with Kaufland in Prievidza in 2000. But it wasn’t that simple then. The Slovak retail market was developing independently as of 1st January 1993 and we had to overcome a number of obstacles. Fortunately, we soon managed to establish good relations in Slovakia and found reliable people who helped us with our activities. One can say they were actually supporting us and we have continued with this co-operation since, of course all in a suitable manner.

Is there space for further expansion?

We are planning, expanding and building shopping centres throughout Slovakia with the aim to provide our tenants and mainly their customers with new, modern and well-appointed shopping possibilities. We are currently preparing other projects to be constructed and the expansion of shopping centres throughout Slovakia. We are very active in Sabinov, Košice, Topolčany, Nové Zámky, Veľký Meder and Dubnica nad Váhom. Thanks to long-term diligent work, we are the proud holder of Developer of the Year 2017 and Building of the Year 2017 awards.

How does Czech and Slovak co-operation actually work?

Our company, from within InterCora Group, operates independently. On the other hand, we work closely in the Czech and Slovak way, utilizing our common knowledge. The concluding of tenancy agreements is, for instance, concluded in our headquarters in Plzeň, but we visit our Slovak partners regularly. As for construction, we often use very good local Slovak companies. Or indeed I can, for instance, state the administration and management of our buildings. Facility management for the whole of Slovakia is secured by our colleagues from Zlín but in the case of the Terminal Banská Bystrica centre, we went for a different model and both administration and management are arranged by our office in Bratislava.

What are your other plans in the Czech Republic?

The market in the Czech Republic is already quite saturated. We only have just a few opportunities each year to build a new retail park or food store. In Slovakia, there are more opportunities. But as we retain most of the buildings we build in our ownership for the long-term, we also have other jobs both in Czech and Moravia. We attend very actively to the remodelling of our centres in order for them to remain modern and attractive to customers. We fit them all with wi-fi, build charging stations for electric cars, self-service car wash, etc. Or we expand an existing shopping centre, which is, for instance, being prepared for Písek, Most, Cheb and Valašské Meziříčí and complete remodelling has been underwent in Ostrava's Karolína, OD Kaufland inclusive. Remodelling or extensions take place in stores Lidl, Pepco or KiK. All modernization is based on state-of-the-art technology and ecological trends, which results in more benefits, more safety and great energy savings. A classic example of such a solution is, for instance, modern heating and air exchange with heat recovery and primarily the introducing of LED lighting in shops, arcades and car parks.

Where are you planning to open new shopping centres this year?

In May, we opened the new JUH shopping centre in Kežmarok and in June, we are to open the third stage of a retail park in Topolčany and in the autumn the second stage of a retail park in Valašské Meziříčí and Hodonín.

How many retail parks do you open per year?

We try to open at least three new retail parks with a food store per year. We would naturally like building and opening as many as we could. Construction has been underwent (or will be commenced) in the other Slovak towns, as Rimavská Sobota, Veľky Meder, Nové Zámky or Partizánske.

Have some of your projects grown on you more than others?

Yes indeed. It is always the one that is prior to be opened. I could tell a story about each of them. When you look at our website and the realization section, you will soon believe that the number of our projects is enormous. But the real ‘issue of the heart’ for our company as well as co-operating colleagues and companies was the construction of the shopping centre Terminal in Banská Bystrica. There the contractors, who had a tremendous influence on the final opening, published a commemorative medallion in verse.

What do you in particular consider the most important thing for the creation of a functioning shopping centre?

All the cogs of our machine must work well. From the mapping out of the plot and acquiring it via project and building permit, the lease and concluding of contracts, and naturally construction alone, to the cleaning of the building site prior to its inauguration. They all are joined together where someone particular is always responsible for each task and everyone must carry out the best work possible. That is the only way for everything to really work well.

What would you like to achieve in your field of business after so many years of experience?

Firstly to strengthen InterCora’s po­sition in the market of retail premises in the Czech Republic and Slovakia by further intensive work. Moreover, with our associate, we would like to bring to a successful end the opening of the new study field of civil engineering – a modern building with specialisations in design and realization of buildings and facility management at the University of West Bohemia, which is to bring up specialists in the branch of commercial real estate with our contribution. This is to be our contribution for future generations so that our field of business can continue developing meaningfully.

RED

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.