Na návštěvě ve V Investu: Dvojí cesta k vysněnému domovu

Hlavní stránka » Aktuality » Na návštěvě ve V Investu: Dvojí cesta k vysněnému domovu

Bydlení na zámečku nebo mezi pražskou smetánkou. Podívali jsme se na dva projekty, které aktuálně společnost V Invest připravuje v Praze 5.

V pražských Jinonicích V Invest již brzy zrenovuje místní zámeček, v němž vzniknou exkluzivní byty a komerční prostory. Celá rekonstrukce je přitom na české poměry výjimečná spojením tradice a moderny za podpory památkářů. Přitom příkladů úspěšné rekonstrukce národních kulturních památek máme v České republice řadu. Nestává se však příliš často, aby se developer odvážil také ke konverzi takovéto památky a aby k ní navíc získal kladné stanovisko památkářů. Přesně to se podařilo společnosti V Invest, která se pouští do rekonstrukce Jinonického zámečku, jenž je zapsanou národní kulturní památkou a vůbec nejstarší budovou historického jádra pražských Jinonic. Původně převážně hospodářské stavení se změní na jedinečné byty a komerční prostory s ambicí obnovit historické jádro Jinonic a vrátit do této lokality společenský život.

Jinonický dvůr: Jedinečný příklad úspěšné konverze

Raně barokní zemědělská usedlost byla od 17. století panským dvorem rodu Schwarzenbergů a v 19. století prošla klasicistní přestavbou a rozšířením. Právě původní účel celého památkově chráněného komplexu budov byl největší výzvou, kterou museli architekti a projektanti s památkáři řešit. Při změně ze zemědělské usedlosti na byty a prostory pro služby jsou totiž stavební zásahy do původní budovy nezbytné. Developer spolu s architektonickým studiem MS Architekti přitom zvolil netradiční cestu zřetelného přiznání moderních prvků a stavebních zásahů. Na první pohled tak bude zřejmé, které prvky a části zámečku jsou původní a které jsou výsledkem novodobé renovace.
Výsledná podoba ukazuje, že duch a charakter památky se ani po přiznaném střetu s moderními prvky nemusí vytratit. Díky citlivě volenému plánování a průběžné konzultaci s památkáři bude konečný vzhled zámečku podtrhovat zdejší jedinečný genius loci, zatímco funkčnost celého areálu bude ve všech ohledech odpovídat nárokům 21. století.

Z bývalé stodoly budou rodinné domy

V první fázi projektu vzniknou na místě bývalého horního dvora dva velkoplošné mezonetové byty a sedm třípodlažních řadových domů s podlahovou plochou přesahující 200 m2. Domy vzniknou na místě bývalé stodoly a svým tvaroslovím i výškou budou kopírovat původní historickou zástavbu, čímž obnoví historický ráz Jinonického zámečku v jeho původním půdorysu. Majitelé těchto domů budou mít k dispozici společné podzemní garáže s vlastními parkovacími místy a přímým vstupem do domu. Vzhledem ke společnému podzemnímu podlaží jsou domy na katastru vedeny jako bytové jednotky, jejich funkčnost však odpovídá náročným požadavkům bonitní klientely na moderní rodinné domy. Bonusem pro majitele jsou historické sklepy, které sloužily v 19. století místnímu pivovaru a které mohou být díky stálé teplotě a vlhkosti využity např. jako vinné sklepy. První fáze projektu je přitom již v prodeji a ještě před zahájením výstavby je již z třetiny prodána.

Byty pro silné osobnosti

Společnost V Invest spustila koncem června rovněž prodej druhé fáze, jejíž realizace začne na podzim. Během ní dojde k rekonstrukci samotného zámečku a hlavního dvora, kde aktuálně probíhá archeologický výzkum. Zatímco rodinné domy jsou určené především pro lidi preferující dostatek prostoru a soukromí, byty ve druhé fázi jsou podle developera určeny především zájemcům o výjimečné bydlení s neopakovatelnou atmosférou. K dispozici budou byty s dispozicemi 1+kk až 5+kk ve velikosti od 55 m2 do 130 m2. V interiérech bude zachována a přiznána celá řada historických prvků, např. historické krovy nebo výjimečné klenuté stropy. Každý byt přitom bude podle projektového manažera společnosti V Invest Michala Hoňka originálem a žádné dva byty nebudou stejné. Také majitelé bytů budou přitom mít k dispozici podzemní parkoviště, které bude umístěno pod samotným nádvořím. To zůstane klidným místem pro pěší, kde se budou moci lidé pokochat obnovenou historickou kašnou či původními slunečními hodinami. Do dvora budou umístěny také celoskleněné pavlače sloužící jako vstup do jednotlivých bytů. Díky tomuto řešení nemusel developer výrazně zasahovat do vnitřních dispozic zámečku a mohl zachovat veškeré historické prvky jeho interiéru.
V rámci druhé fáze v zámečku vznikne také restaurace s obnoveným pivovarem, které se budou otevírat do prostoru bývalé historické návsi. Ambicí developera přitom je, aby se zámeček po své obnově stal opět přirozeným centrem historických Jinonic a aby se sem opět vrátil společenský život. Jak se tento záměr podařil, budeme vědět v první polovině roku 2020, kdy bude celá obnova Jinonického zámečku dokončena.

Quarta Rezidence: Když rodina potřebuje klid a prostor

Pro ty, kteří chtějí bydlet na jedinečné adrese, připravuje V Invest další exkluzivní projekt v Praze 5: velkoplošné byty v tradiční vilové čtvrti Hřebenky. Quarta Rezidence je moderní bytový dům o čtyřech nadzemních podlažích a 15 bytových jednotkách, který V Invest připravuje ve spolupráci s architektonickým ateliérem ADR. Byty s dispozicemi 3+kk až 5+kk s podlahovou plochou od 85 m2 do 216 m2 prezentuje V Invest především jako bydlení pro rodiny s dětmi.
I v případě Hřebenek přitom V Invest sází na jedinečnou atmosféru lokality, do níž svůj projekt umísťuje. Podle Michala Hoňka, který má vedle Jinonického zámečku na starosti také projekt na Hřebenkách, projekt zdůrazňuje a rozvíjí přednosti této části hlavního města. Byty mají velkorysé předzahrádky terasy či lodžie a jsou osazeny velkoformátovými okny poskytujícími výhled do zeleně. Větší byty mají rozlehlé společenské zóny umístěné v samostatném podlaží, které umožňují uvítat větší návštěvu při zachování rodinného soukromí.

Ve svých dvou projektech v Praze 5 tak V Invest nabízí domov pro široké spektrum zákazníků požadujících různě velký životní prostor. Od originálních bytů s atmosférou starých časů, přes moderní rodinné byty až po velkorysé domy určené nejnáročnější klientele.

PR

VISITING V INVEST: TWO WAYS TO YOUR HOME OF DREAMS

Living in a chateau or amongst Prague’s high society: We looked at two projects that V Invest is currently working on in Prague 5.

V Invest will soon renovate a local chateau in Jinonice, Prague, where there will be exclusive apartments and commercial premises. The whole reconstruction is exceptional under Czech conditions as it combines tradition and a modern approach with conservationists’ support. We do have a number of successful reconstructions of natural cultural sites in the Czech Republic but it is not that common for a developer to dare convert such a historical site and yet receive the conservationists’ positive stance. And that is exactly what V Invest managed when they proceeded to the reconstruction of Jinonice Chateau, which is a listed National Cultural Monument and the oldest building of the historical centre of Jinonice in Prague. The originally mostly farm buildings will be converted into unique apartments and commercial premises with the ambition to renew the historical centre of Jinonice and return social life to this location.

Jinonice Yard: Unique example of a successful conversion

The early Baroque homestead was a manor to the Schwarzenberg Dynasty from the 17th century and in the 19th century underwent classicist reconstruction and expansion. And it is the original purpose of the whole of this listed complex that was the biggest challenge that architects and planning engineers had to discuss with conservationists as it is necessary to also ‘interfere’ with the original building when converting the homestead into apartments and premises for services. Both the developer and the architectural studio MS Architekti chose a non-traditional way of a clearly visible modern features and structural interference. That will allow one to see at first sight which features and parts of the chateau are original and which are the result of modern renovation.

The final result shows that the monument’s spirit and character do not need to disappear even when becoming involved with modern features. Thanks to sensitively chosen planning and regular consultation with conservationists, the final appearance of the chateau will emphasise the local unique genius loci whilst the functionality of the whole complex will, in every way, correspond with the demands of the 21st century.

Family houses from a former barn

The first phase will include two large maisonette apartments and seven three-storey link-detached houses with an area of 200 sq m in the area of the upper yard. The houses will emerge from the conversion of a former barn and with its shape and height will copy the original historical development whereby they are to renew the historical character of Jinonice Chateau within its original ground plan. Owners of these houses will enjoy shared underground garages with their private parking places and a direct entrance to the building. With regards to the shared underground storey, the buildings are registered at the land office as individual residential units but their function corresponds with responsible clientele’s de­manding requirements for modern family houses. What comes as a bonus for the owners are historical cellars, which used to be utilized in the 19th century by a local brewery and which can be, for example, used as wine cellars due to their stable temperature and humidity. The first phase of the project is already for sale and one third have already been sold prior to the commencement of construction.

Apartments for strong personalities

At the end of June, V Invest also launched the sale of the second phase, whose realization will be commenced in the autumn. This phase will include reconstruction of the chateau and the main yard which is currently undergoing archaeological research. Whilst the family houses are mainly intended for people who prefer a sufficient amount of space and privacy, apartments from the second stage are, according to the developer, intended for those interested in exceptional housing with a once-in-a-life-time atmosphere. The project will offer apartments with layouts ranging from bedsit + kitchenette to four-bedroom apartments with kitchenette and sizes from 55 sq m to 130 sq m. The interiors will retain and maintain visibility of the whole range of historical features, for instance historical trusses and the exceptional vaulted ceilings. Each apartment will also be, according to the planning manager at V Invest, Michal Hoňka, original and no two apartments will be the same. The owners of the apartments will also have the use of an underground car park, which will be located beneath the yard. The yard will remain a quiet and peaceful place for pedestrians where they will have a chance to take delight in the revitalised historic fountain and the original sundial. In the yard, there will also be whole-glazed courtyard balconies that will serve as entrances into the individual apartments. This solution made it possible for the developer not to interfere too significantly with the chateau’s interior layout and to retain all the historical features of its interior.

The second phase will also come with a restaurant and a revitalized brewery, which will open into the area of the former historic village green. However, the developer’s am­bition is for the chateau to become yet again a centre of the historical town of Jinonice once reconstructed and become yet again a place full of social life. To see how this project works out, we need to wait till the first half of 2020 when the whole reconstruction of Jinonice Chateau is to be completed.

Quarta Rezidence: When a family needs peace, quiet and space

As for those who want to live at a unique address, V Invest is preparing yet another exclusive project in Prague 5: large apartments in the traditional villa district of Hřebenky. The Quarta Rezidence is a modern four-storey housing block with 15 residential units that V Invest is preparing in co-operation with the architectural studio ADR. V Invest presents the apartments, with layouts ranging from 2– to 4-bedroom apartments with kitchenette and sizes from 85 to 216 sq m, as housing for families with children.

Also in Hřebenky, V Invest bets on the unique atmosphere of the location where they are placing the project. According to Michal Hoňka, who is, apart from the Jinonice Chateau, also in charge of the project in Hřebenky, the project emphasises and develops the qualities of this part of the capital city. The apartments come with generous front gardens, terraces/or enclosed balconies and are fitted with large scale windows that provide beautiful views of the surrounding greenery. The larger apartments come with large social areas placed on their own storeys, where they can welcome a large group of visitors whilst retaining their family privacy.

In their two projects in Prague 5, V invest offers home to a broad range of clientele who require various size living premises. From original apartments with an atmosphere of the old times through to modern family apartments to generous houses intended for the most demanding clientele.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.