Nákupní centrum Eden – pohodlné nákupy ve Vršovicích

Hlavní stránka » Aktuality » Nákupní centrum Eden – pohodlné nákupy ve Vršovicích

Již 10 let patří budova Nákupního centra Eden v Praze Vršovicích společnosti Tesco Stores ČR a.s. K tomuto kulatému výročí se firma rozhodla pro zásadní úpravy obchodních prostor a otevření nové, již dávno žádané značky H&M.

Plocha hypermarketu a především zázemí byla zmenšena o asi 3 300 m2, a vznikly tak prostory pro dva nové velké obchody. Jedním z nich je již zmíněný dvoupodlažní obchod s módou H&M, který zákazníci najdou hned po vstupu do nákupního centra z náměstí. Druhý nový obchod se bude nacházet v prvním patře a jeho otevření se předpokládá na počátku roku 2018. Na zmenšené ploše hypermarketu Tesco byl sortiment upraven tak, aby odpovídal současným trendům, a především byla rozšířena nabídka zdravé a speciální výživy. Prodejna byla zároveň vybavena službou Scan&Shop, která umožňuje pohodlné nakupování prostřednictvím skenerů. Díky tomu tak mají zákazníci svůj nákup stále pod kontrolou a přesně vědí, kolik za něj zaplatí.

Místo pro nákupy a setkávání

Poloha Nákupního centra Eden přímo vybízí ke schůzkám a rychlým, pohodlným nákupům. Centrum se nachází na frekventované křižovatce ulic Vršovická a U Slavie, a zároveň je spojnicí s městským okruhem a napojením na dálnici D1. Nákupní centrum je tak dostupné pro všechny skupiny lidí, ať už se do centra dopravují autem, pěšky anebo MHD. Možnost využití služeb na jednom místě totiž šetří čas, a zbývá proto více prostoru pro posezení s rodinou či přáteli. Nejen Vršovičtí, ale i lidé z přilehlého okolí zde najdou vše – od potravin přes módu pro mladou i střední generaci, zábavu až po občerstvení a nepostradatelné služby, jako jsou třeba výroba klíčů, banky či pobočka České pošty. Pro kompletní doplnění sortimentu služeb jsou v garážích k dispozici v současné době velmi využívané výdejny objednaného zboží jako je Alzabox nebo Poštomat.
Důležitým prvkem každého obchodního centra jsou i toalety. V Edenu se nacházejí v každém ze tří podlaží. Ve všech patrech jsou rodičům k dispozici přebalovací místnosti nebo, v případě prvního patra, přebalovací pulty na WC pro invalidy. Ve druhém patře u food courtu jsou na pánských i dámských toaletách k dispozici i kabinky pro děti. Pisoár pro chlapce a mísa pro dívky jsou posazeny níž, a navíc jsou obě kabinky vyzdobeny dětskými motivy, aby se děti cítily příjemně. Velkou rekonstrukcí projdou rovněž toalety v přízemí centra – hned začátkem roku 2018.

Móda, elektro i služby a zábava

Skladbu Nákupního centra Eden bude po otevření obchodu H&M v polovině listopadu tvořit přibližně ze 40 % móda, obuv a módní doplňky, z 30 % pak služby, elektro, sport a zábava, z 10 % restaurace, kavárny a ostatní. Zbytek plochy zaujímá dvoupatrový hypermarket Tesco. Při obsazování obchodů je vždy nutné se řídit požadavky a potřebami návštěvníků a samozřejmě i specifiky lokality. Proto je v Edenu kladen větší důraz na služby, které jsou soustředěny na jednom podlaží, takže nejen místní obyvatelé mohou kompletně pokrýt své potřeby rychle a pohodlně. Samozřejmostí je několik kaváren a volně dostupná wi-fi síť, což ocení podnikatelé a obchodníci na cestách, kteří centrum často využívají k pracovním schůzkám.

Nákupní centrum je také vnímáno jako místo kulturních a společenských aktivit. Je to pulzující prostor pro setkávání i získávání nových informací. Akce, které se zde pořádají, mají často edukativní charakter a zahrnují exkluzivní témata. Nechybějí tedy každoroční vinobraní, pravidelné akce pro děti a teenagery, různé výstavy a interaktivní koutky, kulinářské hody či vánoční trhy s živým betlémem. Každý měsíc se tu dá zažít něco jiného. Pro sportovní fanoušky má Pizzeria Cantonata anebo kavárna BeaCoffee k dispozici obrazovku, na níž běží všechny možné sportovní záznamy. A v předvánočním čase myslí majitelé centra především na atmosféru, takže centrum bude vánočně vyzdobeno. Mezi nejzajímavější akce patří chystaný ohňostroj, který 1. prosince rozzáří celé okolí Edenu a části Vršovic.

PR

EDEN SHOPPING CENTRE – COMFORTABLE SHOPPING IN VRŠOVICE

The building of the Eden Shopping Centre in Prague Vršovice has belonged to Tesco Stores ČR a.s. for 10 years. To observe this anniversary, the company decided for the fundamental reconstruction of their retail premises and the long time opening of the requested brand H&M.

The area of the hypermarket and especially its background facilities was reduced by approximately 3,300 sq m, creating space for two new large stores. One of them is the afore mentioned two-storey fashion store H&M, which can be found right after entering the centre from the square. The second new store will be located on the first floor and the inauguration is scheduled for the beginning of 2018. The assortment on the reduced area of Tesco hypermarket was adjusted in order to correspond with current trends and the offer of health and special food was extended. The store was also complemented with the Scan&Shop service, which allows for comfortable shopping with the aid of scanners. This allows customers to keep their shopping under control as they are then aware of how much they will pay for it.

Place for shopping and gathering

The location of the National Centre Eden invites gatherings with quick and comfortable shopping. The centre is situated on the busy junction of Vršovická and U Slavie Streets, which also acts as a connecting junction between the city orbital road and connection to the D1 motorway. The shopping centre is thus accessible to all groups of people, whether they commute to the centre by car, on foot or by public transport, as the possibility of finding services in one place saves time and leaves more time for sitting down with family or friends. Not only the residents of Vršovice but also people from adjacent areas can find everything they want there – from groceries through fashion for young and middle age generations with entertainment to refreshments and essential services such as a key cutter’s, banks and Czech Post. To complement the assortment of services completely, the garages currently offer a frequently utilized collection bay for ordered goods, these being Alzabox and Poštomat.

An important feature of shopping centre is toilets. As for Eden, toilets are on each of the three storeys. On all floors there are nappy changing rooms and on the first floor there are nappy changing units at toilets for the disabled. On the second floor, near the food court, there are children’s cabins available at both the gents and lady’s toilets. The urinal for boys and toilet bowl for the girls are lower and both cabins are decorated with children’s motifs in order to make the child feel comfortable. Extensive reconstruction also awaits the toilets on the ground floor of the centre – this is to be carried out at the beginning of 2018.

Fashion, electronics, services and entertainment

The structure of the Eden Shopping Centre will, once the H&M store is opened in the middle of November, comprise approximately 40% fashion, footwear and fashion accessories, 30% services, electronics, sport and entertainment and 10% restaurants, cafés and others. The remaining premises are taken by the two-storey hypermarket Tesco. When leasing the shops, it is necessary to follow visitors’ requirements and needs as well as specifics of the location. That is why in Eden they pay more attention to services, which are situated on one floor, and both locals as well as visitors to the area can cover their needs completely, fast and comfortably. Several cafés and a freely accessible wi-fi connection come as a matter of course, which is appreciated by entrepreneurs and businessmen who often come to the centre for business meetings.

The shopping centre is also seen as a place for cultural and social activities. It is a pulsating area for gatherings and obtaining new information. The events held there are often of an educational character and include exclusive topics. The centre doesn’t miss out on the annual grape harvest, regular events for children and teenagers, various exhibitions and interactive rooms, culinary feasts and Christmas markets with a live Bethlehem. As for sportsmen, the Cantonata Pizzeria and BeaCoffee café offer a television screen where they broadcast various sports events. And before Christmas, the owners of the centre think of the Christmas atmosphere, so the centre will be bestowed with Christmas decorations. The most interesting events include planned fireworks, which are to brighten up the entire neighbourhood of Eden and part of Vršovice on 1st December.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.