Neviditelné antireflexní sklo Planibel Clearsight

Hlavní stránka » Aktuality » Neviditelné antireflexní sklo Planibel Clearsight

Na trh přichází exkluzivní antireflexní sklo se speciálním povlakem od společnosti AGC, díky němuž se výlohy a vitríny stávají téměř neviditelné.

Tento problém je velice dobře znám milovníkům nakupování a návštěvníkům muzeí: výlohy jsou ve skutečnosti méně průhledné, než se zdají být, světlo, které se odráží ve skle klasické výlohy, je velmi nepříjemné a předměty vzdálenější od skla jsou obtížněji viditelné. A tak vznikla nutnost instalovat nákladné systémy osvětlení, které tento nedostatek řeší.

ODRAZY SVĚTLA JSOU RUŠIVÝM PRVKEM

Odlesky světla vadí nejen aranžérům, kteří rozmísťují objekty, jež budou následně prohlíženy, obdivovány nebo nakupovány, ale jsou i skutečnou překážkou, jíž je třeba odstranit pro dosažení očekávané transparentnosti. Bezchybná prezentace totiž přitahuje pohledy a láká zákazníka, aby vstoupil dovnitř, a zároveň dodává umění skutečnou hodnotu.

Společnost AGC Glass Europe se snažila tento problém týkající se odrazu světla vyřešit. Klasické sklo výloh a vitrín obchodů odráží totiž ve skutečnosti až 8 % viditelného světla. Tento jev pak vytváří zrcadlový efekt, který je pro prezentaci zboží nevhodný.

Antireflexní sklo se speciálním povlakem snižuje světelnou reflexi na hodnotu 0,8 %, což je úroveň o dost nižší, než je tomu v případě běžného skla. Z vnější strany je sklo vysoce transparentní bez toho, aby odráželo okolní prostředí. V Evropě nanáší společnost AGC Glass Europe tento exkluzivní antireflexní povlak na čiré sklo z vlastní produkce s nízkým obsahem železa a vyrábí je ve velkých formátech (600 × 321 cm).

Planibel Clearsight minimalizuje odraz, sklo se stává prakticky neviditelné, čímž je umožněn lepší pohled na vystavené předměty a zdůrazněn jejich význam. To z něj činí ideální volbu pro aplikace v oblastech zaměřených na obchod a umění, kde je to nezbytné k udržení vysoké viditelnost výrobků a uměleckých děl.

Díky technologii magnetronického povlaku naneseného rozprašováním zaručuje Planibel Clearsight odolný povlak, který je vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

VYŠŠÍ ODOLNOST VŮČI POŠKRÁBÁNÍ A LEPŠÍ PRŮHLEDNOST

Planibel Clearsight se vyznačuje také větší odolností proti poškrábání, což je další výhodou pro výlohy, které jsou obvykle vystaveny vysokému počtu lidí.

Antireflexní sklo je vyrobeno z vysoce průhledného plaveného skla od společnosti AGC, zajišťuje vyšší světelnou prostupnost, vynikající reprodukci kontrastů a barev. Planibel Clearsight lze také vrstvit a použít v izolačním dvojskle.

Pro více informací navštivte: www.agc-glass.eu, www.agc-yourglass.com
PR / FOTO: © AGC GLASS EUROPE

INVISIBLE ANTI-REFLECTIVE GLASS PLANIBEL CLEARSIGHT

Exclusive anti-reflective glass with a special coating by AGC is coming onto the market, making display windows and showcases virtually invisible.

This issue is well known to shopping lovers and museum visitors: display windows are in reality less transparent than they seem to be, the light that is reflected in a classic display window glass is very unpleasant and objects placed further from the glass are more difficult to see. This provided the necessity to install costly lighting systems that dealt with this deficiency.

LIGHT REFLECTION IS A DISRUPTIVE FEATURE

Light reflection annoys window dressers who distribute objects that are to be viewed, admired and purchased, but it also represents a real obstacle that needs to be disposed of in order to achieve the anticipated transparency. Flawless presentation entices customers to look and enter and also bestows art with real value.

AGC Glass Europe has been trying to resolve this problem regarding light reflection. Classic glass used for window displays and showcases in fact reflects up to 8% of visible light. These phenomena then create a mirror effect, which is unsuitable for item presentation.

The anti-reflective glass with special coating helps reduce light reflection to 0.8%, which is considerably lower than conventional glass. When viewed from outside, the glass appears transparent and does not reflect its surroundings. In Europe, AGC Glass Europe applies this exclusive anti-reflective coating on clear glass from their own production with a low content of iron and produces them in a large scale format (600 × 321 cm).

Planibel Clearsight minimizes glare and the glass becomes practically invisible, which makes displayed objects more visible and emphases their significance. This makes it an ideal choice for being applied in areas that focus on trade and art and where it is necessary to maintain a high visibility of products and works of art.

Thanks to the technology of magnetronic coating, which is applied by spraying, this guarantees Planibel Clearsight with resistant coating suitable for both interior and exterior use.

A HIGHER RESISTANCE LEVEL TO SCRATCHING AND BETTER TRANSPARENCY

Planibel Clearsight is also characteristic for its high resistance to scratching, which represents yet another advantage for display windows, which are usually exposed to a higher number of individuals.

Anti-reflective glass is produce from highly transparent floated glass by AGC, securing a higher light penetration, excellent reproduction of contrasts and colours. Planibel Clearsight may also be layered and utilised in insulating double glazing systems.

For more information see: www.agc-glass.eu, www.agc-yourglass.com
PR / PHOTO: © AGC GLASS EUROPE

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.