New Work se v Praze rozrůstá

Hlavní stránka » Aktuality » New Work se v Praze rozrůstá

Společnost New Work, druhý největší poskytovatel servisovaných kanceláří ve střední a východní Evropě, působí na českém trhu od podzimu 2018.

Nyní jsme měli možnost popovídat si s jejím zakladatelem a majitelem Hubertem Abtem o tom, jaké jsou nejnovější trendy v oblasti pronájmů pracovních prostor a v čem je jedinečný přístup jeho společnosti.

Co přesně znamená pojem „servisované kanceláře“?

Servisované kanceláře jsou pracovní prostory vybavené veškerým nábytkem, který klient potřebuje, a jsou připravené k okamžité instalaci IT techniky, včetně možnosti využít již nastavené připojení k vysokorychlos­tnímu internetu nebo multifunkční tiskárně, pokud klient chce. Veškerý provoz a údržbu kanceláří zajišťujeme my. Vedle kancelářských prostor mohou klienti využívat naše příjemné relaxační prostory nebo salonky, kuchyňky s profesionálními kávovary, stroj na čištění vody a vždy čerstvé ovoce. Naši nájemci navíc mohou využít konferenční a zasedací místnosti pro setkání nebo firemní akce, také stálé přítomnosti recepční či možnosti vyřizovat poštovní služby. Jinými slovy poskytujeme našim nájemcům řešení, jemuž se v angličtině říká plug & work, tedy připojit se do zásuvky a pracovat. Pokud dnes klient podepíše smlouvu – bez ohledu na to, zda jde o jednotlivce, který hledá prostor pro coworking, nebo je to společnost s desítkami zaměstnanců – může začít fungovat v našich kancelářích klidně hned od zítřka.

Pro koho je taková služba primárně určená? Kdo jsou vaši současní a další potenciální klienti?

Naše řešení jsou vhodná vlastně pro kohokoli. Máme službu s názvem Flex Office, což je optimální kancelářské řešení pro malé a střední firmy. Ty získají prostor pro vyhrazený počet pracovních stanic v uzavřené samostatné kanceláři nebo kancelářích. Cena je jim účtována za počet připojených pracovních stanic. Dále máme v nabídce produkt nazvaný Corporate Space – to je samostatné řešení pro větší firmy, které vyžadují zcela oddělené kancelářské prostory, jež jim poskytnou flexibilitu a zároveň kompletní vlastní branding a identitu. Tyto firmy získají vlastní samostatné prostory nebo celé patro, a pokud si to přejí, upravíme jim uspořádání a design na míru. Nájemné za takové kancelářské prostory je účtováno za metr čtvereční. Naše prostory mohou využívat i individuální coworkeři. Nabízíme okamžité poskytnutí pracovního prostoru pro jednotlivce, v živém a profesionálním kancelářském prostředí, s cenou vypočítanou podle toho, kolik času coworker v kanceláři stráví, se sazbou za hodinu, den, týden nebo měsíc. Tuto službu u nás nazýváme Hot Desk.

Jaké hlavní benefity má takový druh služby pro klienty?

Náš přístup je založen na maximální flexibilitě a pohodlí, a naopak na minimálních starostech pro klienta. Pronájem kancelářských prostor představuje pro firmu i pro jednotlivce důležité rozhodnutí a nemalou část jejich nákladů. My jim chceme co nejvíce starostí ušetřit a učinit jejich rozhodování a finanční plánování co nejsnadnější. U nás klient podepíše jednoduchou smlouvu, která má jen dvě stránky, ví, že cena je konečná a nečekají ho žádné dodatečné náklady ani starosti s provozem.

Jaký je hlavní rozdíl oproti klasickému pronájmu kancelářských prostor?

Především nejsou třeba žádné velké kapitálové investice, všechny služby a používané vybavení jsou hrazeny jen v rámci měsíčních plateb. Díky tomu je finanční plánování velmi snadné a průhledné. Proces dohody a rezervace u nás je maximálně jednoduchý a transparentní. Myslím, že pronajmout kancelář by mělo být v současné době stejně snadné, jako zamluvit si pokoj v hotelu. Dobrý hotel si vyberete, protože očekáváte, že v něm máte vše v ceně, všechno bude fungovat, služby budou špičkové a celý pobyt proběhne hladce, aniž se musíte o cokoli starat. A naším přístupem a kvalitou služeb přenášíme kvalitu služeb prvotřídního hotelu do oblasti kancelářských prostor.

New Work prošel významnou expanzí napříč regionem střední a východní Evropy. Můžete nám říct více o své přítomnosti a aktivitách v České republice?

Aktuálně New Work provozuje pracovní prostory na 33 místech v pěti zemích a sedmi městech, o celkové ploše 85 000 m2 a plánujeme další. V České republice působíme od druhé poloviny roku 2018, kdy jsme otevřeli své první obchodní centrum v Coral Office Parku v Praze – Nových Butovicích. Nedávno – v srpnu – jsme spustili nové pracovní prostory v budově Dynamica v atraktivním areálu Waltrovka a v září otevřeme další v Karlíně v budově Rustonka u Invalidovny. V jednání máme i další prostory a do konce roku 2020 plánujeme provozovat v Praze prostory nejméně v pěti lokalitách o celkové ploše přes 15 000 m2. Tím New Work potvrdí roli významného hráče na českém trhu.

PR

NEW WORK IS EXPANDING IN PRAGUE

New Work, the second biggest provider of serviced offices in Central and Eastern Europe, has been operating in the Czech market since autumn 2018. We had the opportunity to speak to New Work’s founder and owner, Hubert Abt, and discuss the latest trends in the area of workspace rental and what is special about his company’s approach.

What exactly does the ‘serviced offices’ term mean?

Serviced offices represent workspace equipped with all the furniture a client might need and are ready for immediate IT installation, including already installed high-speed internet connection and/or a multifunctional printer if required. All their operation and maintenance are provided by us. Apart from the administrative premises, clients can enjoy our cosy relaxation areas and lounges, kitchenettes with professional coffee makers, water purifiers and constantly provided fresh fruit. Our clients can additionally utilize our meeting and conference centre for meetings and corporate events as well as an always present concierge receptionist and postal services. In other words, we provide our tenants with plug & work workspace. If a client signs a contract today – regardless of whether the client is an individual looking for coworking premises or a company with dozens of employees – they can start working in our offices from tomorrow.

Who is such a service primarily for? Who are your current and potential clients?

We can practically provide solutions for everyone. We have a product called Flex Office, which is an optimized administrative solution for small and mid-sized companies with dedicated workstations in closed individual and other offices. Pricing is charged by the number of connected workstations. Our portfolio further offers the Corporate Space product – a stand-alone solution for larger companies requiring a fully separated office area combining flexibility with comprehensive brand awareness and identity. These companies get their own separated premises or a whole floor where we can also tailor the office layout and design to suit if required. Rent for such dedicated corporate office space is charged per square metre. Our workspace can also be utilized by individual coworkers. We provide immediate workspace for individuals in a lively and professional administrative environment with a price calculated by the time spent in the office via an hourly, daily, weekly or monthly rate. We call this service Hot Desk.

What are the main benefits of such services for clients?

Our approach is based on maximal flexibility, convenience, comfort and, on the other hand, on minimal concerns for the client. Renting administrative premises represents an important decision for a company or even an individual and a considerable part of their costs. We want to reduce their worries and make their decision-making process and financial planning as easy as possible. The client signs a simple contract of just two pages with us and knows that the cost is final and that he/she is not to expect any additional costs or worries with their office operation.

What is the main difference from standard office rents?

There are no upfront capital expenditures needed. All services and equipment used are included in the monthly payment, which makes financial control and planning very simple and clear. The agreement and booking process are very simple and transparent. I believe that renting an office should nowadays be as easy as booking a hotel room. You choose a quality hotel because you expect it to have everything included in the offered price, for everything to work, excellent service and the whole stay to go smoothly without having have to worry about anything. And with our approach and quality of service, we are able to transfer the quality of a first-class hotel service into the office space segment.

New Work has undergone major expansion throughout the CEE region. Can you tell us more about your presence and activities in the Czech Republic?

New Work is recently committed to 33 locations in five countries and seven cities, with a total of 85,000 sq m and more planned. We have been operating in the Czech Republic since the second half of 2018, when we opened our first business centre in the Coral Office Park in Prague – Nové Butovice. Recently, in August, we have opened new workspace in the Dynamica building situated in the attractive Waltrovka complex and are opening another one in September, this time in the Rustonka building by Invalidovna in Karlín, Prague. We also have other premises in the negotiation phase and our plan is to operate Prague premises in at least five locations with a total area of more than 15,000 sq m by the end of 2020. This will further confirm New Work as a significant player in the Czech market.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.