Nová Jižní čtvrť: Největší projekt v historii Brna

Hlavní stránka » Aktuality » Nová Jižní čtvrť: Největší projekt v historii Brna

Rozlehlá oblast s jedinečným panoramatem katedrály sv. Petra a Pavla těsně přiléhá z jihu k historickému centru Brna. Zatím připomíná zapomenutou periferii zarostlou trávou a náletovými dřevinami, ale v příštích letech ji čeká výrazná proměna. Začnou zde vznikat základy nové Jižní čtvrti, která se stane domovem tisíců lidí.

Bude to živá a kompaktní městská čtvrť doplňující historické jádro a rozvíjející se až k oživenému nábřeží řeky Svratky. Území Jižní čtvrti je místem s obrovským potenciálem nejen pro samotné město, ale i celou střední Evropu. Jeho proměnu lze v Brně srovnat snad jen se zbořením hradeb v 19. století. Podobně se totiž uvolní i současná, několik desítek metrů široká bariéra železničních kolejí a nabídne území pro nový život.

NEJEN NOVÉ NÁDRAŽÍ

Necelých 140 hektarů na dohled od centra zůstávalo téměř sto let nevyužitých. I když se s nimi dlouhodobě prioritně počítalo pro rozvoj města, opakovaně se vracela otázka umístění budoucího hlavního nádraží. Debata je téměř tak stará jako myšlenky na rozvoj celého území. V obou variantách přesunu nádraží, které vykrystalizovaly v posledních letech, by totiž nádraží vyrostlo v Jižní čtvrti. Pod taktovkou města proto vznikly urbanistické studie navrhující rozvoj oblasti v obou diskutovaných variantách – jak s nádražím u řeky, tak pod Petrovem.

Změnu přinesl červenec minulého roku, kdy vláda na základě priorit Brna, Jihomoravského kraje a dalších institucí posvětila přesun nádraží do oblasti dnešního dolního nádraží k řece Svratce. Kancelář architekta města Brna, která je zdejším hlavním koncepčním pracovištěm, tak mohla začít pracovat na podobě nové městské čtvrti s významnou dopravní stavbou v její jihovýchodní části. Schválená varianta přináší uvolnění rozsáhlých ploch dnes zabraných kolejemi. Plánováno je i odhalení historického viaduktu z první poloviny 19. století, který se z dopravní infrastruktury promění v technickou památku obklopenou novým městským parkem.

Vzhledem k rozsáhlosti celého projektu, kdy je jen přestavba brněnského železničního uzlu a navazující městské infrastruktury vyčíslena na více než 40 miliard korun, spolupracuje už teď město, kraj, stát i Správa železniční dopravní cesty na společné strategii. A zapojuje se i soukromý sektor a veřejnost. Všichni totiž mají společný zájem na tom, aby celý projekt dopadl co nejlépe. Základy nové čtvrti by mělo mít Brno hotové, než se dokončí nové nádraží.

DOMOV AŽ PRO 15 000 BRŇANŮ

Hlavní výhodou nové městské čtvrti bude její rozmanitost a kompaktnost. Převažující bydlení doplní možnosti nákupů, kultury a volnočasových aktivit. Budoucí obyvatelé nebudou muset nikam dojíždět a pracovní příležitosti jim přinese například okolí ulice Heršpická. Dalších 10 000 až 15 000 nových obyvatel v docházkové vzdálenosti bude zároveň příležitostí pro historické centrum Brna. Jižní čtvrť ho posílí a přispěje k jeho pulzujícímu životu.

Nová čtvrť by neměla být smíšená jen ve smyslu funkcí, ale i co do složení obyvatel – měli by zde bydlet studenti, rodiny s dětmi i senioři. Vedle nových bytů, obchodů a kanceláří jim nabídne i kvalitní veřejná prostranství, parky či místa pro sportování.

Vedení města ale zdaleka nepočítá jen s Jižní čtvrtí. Široká oblast středu města a jeho jihovýchodního okolí totiž v sobě skrývá obrovský potenciál pro rozvoj Brna. Další plány se soustředí například na bývalé průmyslové areály Dřevopodniku, Mosilany nebo Špitálky a Šmeralových závodů. Do Brna dnes za prací přijíždí až 80 000 lidí denně a tyto části širšího centra města by spolu s novou Jižní čtvrtí mohly nabídnout kapacitu na bydlení pro třetinu z nich.

INSPIRACE Z DOMOVA I ZE ZAHRANIČÍ

Proměna nevyužívaného území na novou Jižní čtvrť je největším projektem v historii města a zatím i České republiky. Brno tak nemá v tuzemském prostředí na co navazovat. Obtížný úkol dát dohromady přání Brňanů, představy investorů i podmínky, za nichž bude nová čtvrť fungovat jako přirozená součást města, má na starosti tým městského architekta. Hlavním krokem je teď aktualizace územní studie, která oblast připraví na výstavbu. Nastaví totiž mantinely budoucí podoby Jižní čtvrti, vymezí dopravní i technickou infrastrukturu a určí jednotlivé etapy výstavby.

Zkušenosti s plánováním nových čtvrtí podobného rozsahu lze zatím získat jen v zahraničí. Kancelář hlavního architekta je proto sbírá v blízké Vídni, kde je inspirací chytrá čtvrť Aspern nebo výstavba v okolí hlavního nádraží. Čerpá i z proměny hamburského přístavu v moderní HafenCity. Do aktualizované územní studie se promítne i spolupráce s vlastníky zdejších pozemků. Tým brněnských architektů Aleše Buriana a Gustava Křivinky už například pro investory zpracoval urbanistickou ideovou studii na „dva bloky“ území nad ulicí Opuštěná, na které se podílel také světově uznávaný krajinářský architekt a urbanista Mark Johnson.

Podklady pro další změny přibývají i od zapojené odborné veřejnosti. Na konci minulého roku se na workshopu pořádaném v sídle městského architekta sešlo přes 30 architektů, urbanistů nebo odborníků na dopravu. A i jejich myšlenky a nápady mají pomoci s tím, aby rozvoj lokality Jižní čtvrti vytvořil z Brna jedno z nejdynamičtěji se vyvíjejících měst ve střední Evropě.

Více informací najdete na www.kambrno.cz

PR

NEW SOUTH QUARTER: THE LARGEST PROJECT IN THE HISTORY OF BRNO

The extensive area with a unique panorama of St. Peter and Paul’s Cathedral adjoins the historical centre of Brno from the south.

So far it resembles a forgotten periphery overgrown with grass and seedlings but is to await significant transformation in years to come. First there will be foundations laid for the new South Quarter, which will become home to thousands of people. It will be a lively and compact city district complementing the historical centre and spreading all the way to the revived embankment of the Svratka River. The area of the South Quarter is a place with great potential for the city alone as well as for the whole of Central Europe. Its transformation can only be compared in Brno with the demolishing of the town walls in the 19th century as it will release the several dozen metre wide barrier of railway lines and offer an area for new life.

NOT JUST A NEW STATION

The almost 140 ha visible from the centre has remained unutilized for almost one hundred years. Even though it was, in the long term and accounting with city development, the issue of the location of the future railway station that continued returning. The discussion is almost as old as are the ideas regarding the development of the whole area. The station would actually be realized in the area of the South Quarter in the case of both proposals regarding the relocation of the station, which have crystallized over recent years. That is the reason for urban studies that were executed under the baton of the city, proposing development of the area in both of the discussed options – with the station by the river as well as under Petrov.

The changes came about last July when the government gave its blessing to the relocation of the station on the basis of priorities of Brno, the South Moravian Region and other institutions for the area of today’s lower station, to the Svratka River. The Brno City Chief Architect's Office, which acts as the main conceptual workplace, was thus able to commence work on the design of the new city quarter with significant transportation structure in its south-eastern part. The approved option allows for the releasing of an extensive area that is nowadays taken up by railway tracks. There is also a plan for the revealing of an historical viaduct from the first half of the 19th century, which will be, from a transport infrastructure point of view, transformed into a technical site surrounded by a new city park.

With regards to the extent of the total project, when only the reconstruction of Brno’s railway junction and connecting urban infrastructure comes to more than EUR 1.5 billion, the city, region, state and Railway Infrastructure Administration are already working on a joint strategy, also including the private sector and the public, as everybody is interested in the project resulting as best as possible. Foundations for the new quarter should be done before the new station is completed.

HOMES FOR UP TO 15,000 BRNO RESIDENTS

The main advantage of the new city quarter will be in its versatility and compactness. Prevailing housing will be completed with the possibility of shopping, culture and leisure activities. Future residents won’t be required to commute anywhere and job opportunities will be, for instance, offered by the surrounding areas of Heršpická Street. Another 10,000–15,000 of new residents within walking distance will also represent an opportunity for the historical centre of Brno. The South Quarter will strengthen it and will contribute to a pulsating lifestyle.

The new quarter shouldn’t be a mixed quarter in the sense of provided functions but also with regards to the structure of residents – those living there will likely be students, families with children as well as senior citizens. Apart from new apartments and shops and offices, it will also offer quality public areas, parks and places for sports activities.

The city council does not just account with the South Quarter. The broad area of the city centre and its south-eastern neighbourhood actually conceals a significant potential for Brno’s development. Other plans, for instance, focus on the former industrial complexes of Dřevopodnik, Mosilana, Špitálka and Šmeral Plants. Nowadays, there are some 80,000 people commuting daily to Brno for work and these parts of the broader city centre should, together with the South Quarter, offer housing capacity for one third of these.

INSPIRATION FROM HOME AND ABROAD

The conversion of the unutilized area into the new South Quarter is the largest project in the city and at this present time also in the history of the Czech Republic. That means that Brno has nothing to follow up to within the local environment. The difficult task of putting together Brno citizens’ wishes, investors ideas and conditions upon which the new quarter is to work as a natural part of the city, is in the hands of the city architect. The main step is now the updating of an outline study which will prepare the area for development as it is to set the limits for the future appearance of the South Quarter, define transport and technical infrastructure and determine the individual stages of the development.

Experience for the planning of new quarters to a similar extent can only be gained abroad at the moment. That is why the Brno City Chief Architect´s Office benefits from those in nearby Vienna, where they are inspired by the smart quarter of Aspern or the development situated within the neighbourhood of the main railway station. They also benefit from the conversion of Hamburg’s port into the modern present day HafenCity. The updated outline study will also reflect in co-operation with local land owners. The team of Brno architects, Aleš Burian and Gustav Křivinka, have, for instance, already executed an urban idea study for ‘two blocks’ of the area above Opuštěná Street, which was also participated on by the world renowned landscape architect and urban planner Mark Johnson.

Materials for further change are also mounting up from an involved professional public. At the end of last year, more than 30 architects, urban planners and specialists from the area of transportation met at the workshop organized at the headquarters of the city architect. And their ideas are also to help with the development of the location of the South Quarter to transform Brno into one of the most dynamically developing cities in Central Europe.

For more information see www.kambrno.cz

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.