Nová Valcha: Rodinné domy, byty i družstevní bydlení

Hlavní stránka » Aktuality » Nová Valcha: Rodinné domy, byty i družstevní bydlení

Těžištěm aktivit developerské společnosti V Invest jsou pražské projekty. Velmi aktivní je v Praze 5, kde nyní připravuje rekonstrukci Jinonického zámečku či exkluzivní byty v tradiční vilové čtvrti Hřebenky.

Další projekty pak připravuje např. v Praze 8 nebo v Praze 1, kde odkoupila projekt U Milosrdných. Do svého největšího projektu se však nepustila v Praze, ale trochu netypicky v Plzni na Nové Valše, a to už před 12 lety. V současnosti zde probíhá výstavba 5. fáze, jejíž součástí jsou také první plzeňské družstevní byty v novostavbách. Nejen na tuto novinku jsme se zeptali obchodního ředitele společnosti V Invest Luboše Králíčka.

Proč jste se jako pražský developer rozhodli vstoupit na plzeňský trh a proč Nová Valcha?

Důvodů, proč jsme se rozhodli před 12 lety vstoupit na plzeňský realitní trh, bylo několik. V roce 2006 byl pražský realitní trh přehřátý, ceny nemovitostí, stavebních prací i subdodávek byly vysoce nadhodnocené. Plzeň je přitom
třetím největším a nejstabilnějším realitním trhem v rámci ČR a nemovitosti zde byly stále relativně dostupné. Oblast Nové Valchy je velkým rozvojovým územím v oblíbené rekreační lokalitě a je zároveň výborně dostupná do centra Plzně. Je tedy ideálním místem pro bydlení, které je v souladu s dnešními potřebami zákazníků. Ti preferují klid, soukromí a zároveň dobrou dostupnost do centra dění. Zároveň zde můžeme nabízet různé typy bydlení – od menších bytů přes rodinné byty až po dvougenerační rodinné domy. To, že k projektu přistupujeme s pokorou a promýšlíme ho do všech detailů, ukazuje i to, že v roce 2016 i 2017 získal ocenění Realitní projekt roku v Plzeňském kraji, čehož si velmi vážíme a zároveň nás to zavazuje do budoucna.

Můžete celý projekt trochu více přiblížit?

Nová Valcha je náš největší projekt, ať již jde o Plzeň, Prahu, nebo jiné lokality. V současnosti se nacházíme v páté fázi výstavby, v rámci níž připravujeme 58 rodinných domů, 12 řadových rodinných domů, šest trojdomů a bytové domy
s 63 bytovými jednotkami. Po jejich dokončení se budeme nacházet se 300 rodinnými domy a bytovými jednotkami přibližně v polovině celého projektu. Celá čtvrť by měla být kompletně dokončena v letech 2023–25. Na projektu těsně spolupracujeme s městem Plzeň a po vzájemné domluvě ho od začátku řešíme jako celek, včetně infrastruktury a občanské vybavenosti lokality. V současnosti například pro obyvatele Nové Valchy otevíráme novou mateřskou školu.

Proč jste se rozhodli nabídnout právě zde družstevní byty?

Na plzeňském trhu dosud nebyla k dispozici nabídka družstevních bytů v novostavbách tak, jako je tomu například v Praze. Oproti přímému vlastnictví bytu se zápisem na katastru nemovitostí má přitom družstevní vlastnictví řadu výhod. Ty začínají být aktuální především v posledních několika letech, kdy na jedné straně ceny nemovitostí strmě rostou a na druhé straně dochází ze strany České národní banky v obavách z přehřátí realitního trhu k postupnému zpřísňování pravidel pro poskytování hypotečních úvěrů. Z těch aktuálních výhod můžeme zmínit fakt, že klient potřebuje na pořízení bytu pouze 25 % svých zdrojů, bez nutnosti dodatečného zadlužování ve formě hypotečního úvěru. Díky tomu je potom také flexibilnější v situaci, kdy mu například začne být jeho současný byt malý.

Trefili jste se s nabídkou do vkusu plzeňských zákazníků?

Jednoznačně. Zájem o družstevní byty v tomto pilotním projektu překonal naše očekávání. Aktuálně jsou všechny byty buď prodané, nebo pod ústní rezervací. Zájem o tyto družstevní byty přitom výrazně převyšuje aktuální nabídku.

Kdo má o družstevní byty nejčastěji zájem?

Zájemců je opravdu široké spektrum. Ve zvýšené míře jsou to rodiny s dětmi, živnostníci či mladí, svobodní lidé. Zájemci o družstevní byty se však neomezují pouze na tyto skupiny lidí. Zájem mají také ostatní skupiny obyvatel. Zajímavé přitom je, že o byty projevují zájem také obyvatelé Prahy. Pro některé z nich jde o zajímavou investici. Investiční byty tak nejsou pouze doménou Prahy a klasického vlastnického bydlení.

Plánujete rozšiřovat nabídku družstevních bytů v Plzni?

Ano, nyní už běží příprava dalšího bytového domu s družstevními byty, které bychom na trh rádi uvedli na přelomu léta a podzimu tohoto roku.

PR

NOVÁ VALCHA: FAMILY HOUSES, APARTMENTS AND CO-OPERATIVE HOUSING

The centre of activities of the development company V Invest are projects in Prague. They are particularly active.
in Prague 5 where they are currently preparing the reconstruction of Jinonice Chateau and the exclusive apartments in the traditional villa district of Hřebenky.

Two other projects are being prepared in Prague 8 and Prague 1 where they have purchased the project U Milosrdných. Their largest project wasn’t, however, commenced in Prague but a little atypically in Nová Valcha in Plzeň already 12 years ago. Currently they are working on the construction of the 5th phase, which also includes the first co-operative housing under new development in Plzeň. We asked about this new project and others from Luboš Králíček, Business Manager at V Invest.

Why did you, a Prague developer, decide to enter Plzeň’s market and why Nová Valcha?

There were several reasons for entering Plzeň’s real estate market 12 years ago. In 2006, Prague real estate market was overheated, prices of real estate, building work and subcontractors were exaggerated. Plzeň is the third largest and most stable real estate market within the framework of the Czech Republic and real estate was still relatively affordable there. The area of Nová Valcha is a large development area in a popular recreational location and is also perfectly accessible for Plzeň centre. Therefore, it is an ideal place for housing, which is in compliance with present day client requirements. They prefer peace and quiet, privacy and also have good access to the centre. We can also offer different types of housing there – from smaller apartments through family apartments to two-generation family houses. Approaching the project with a sense of humbleness and thinking of all relevant details also proves the fact that in 2016 and 2017 it was awarded with a prize for the Real Estate Project of Year in the Plzeň region, which we certainly value and which makes us feel obliged for the future.

Can you introduce us to the total project more?

Nová Valcha is the largest project, whether we speak of Plzeň, Prague or any other location. We are currently working on the 5th phase within the framework of which we are preparing 58 family houses, 12 link-detached family houses, six triple linked-detached and housing blocks with 63 residential units. Once completed, we will be approximately half way through the whole project with a total of 300 family houses and residential units. The whole district should be completed between 2023 and 2025. We are co-operating closely on the project with the town of Plzeň and, after mutual agreement, have been approaching it from the very beginning as a total complex, including infrastructure and civic amenities. We are, for example, currently opening a new nursery school for the residents of Nová Valcha.

Why did you decide to offer co-operative apartments there?

The Plzeň market has so far lacked any offer of co-operative apartments in new buildings, as is, for instance, in Prague. However, co-operative ownership has a number of advantages in comparison with direct ownership with an entry at the land office. They have primarily become popular in recent years when property prices kept increasing and the Czech National Bank, on the other hand, tightens rules for providing mortgages due to their concerns regarding an overheated real estate market. From these current advantages we can also mention the fact that clients need only 25% of their own resources for the acquiring of their apartment without any need to run into more debt in the form of a mortgage. This is also why a client is more flexible in this situation when an existing apartment becomes too small for him/her.

Did you hit the bull’s eye with Plzeň’s clients with your offer?

Clearly. The interest in co-operative apartments in this pilot project exceeded our expectations. All the apartments are currently either sold or have verbal reservations. The interest in these co-operative apartments significantly exceeds the current supply.

Who is mostly interested in co-operative apartments?

There really is a wide range of clients out there. Mostly they are families with children, sole traders and young single people. Those interested in co-operative apartments do not only restrict themselves to these groups of people. There are other groups of citizens that also show considerable interest. What is also interesting is that Prague residents do as well. Some clearly see it as an interesting investment. Investment apartments therefore are not the sole domain of Prague and classic proprietary housing.

Are you planning to extend the offer of co-operative apartments in Plzeň?

Yes, we are. The preparation of yet another housing block with co-operative apartments is already up and running and we would like to put them onto the market at the turn of this summer and autumn.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.