Novinka zjednoduší parkování handicapovaným řidičům

Hlavní stránka » Aktuality » Novinka zjednoduší parkování handicapovaným řidičům

Česká společnost GREEN Center nedávno představila inovovaný parkovací systém, jehož použití je přátelské k maximálnímu počtu uživatelů. Obsluha systému je pohodlná nejen pro zdravé osoby, ale konstrukce jednotlivých komponentů dokáže zpříjemnit použití také handicapovaným jedincům.

Standardní parkovací řešení jsou často zaměřena pouze na zcela zdravé řidiče a přehlížejí potřeby dalších minoritních skupin uživatelů. Nezanedbatelnou skupinu řidičů tvoří osoby s omezenými pohybovými schopnostmi, které mají v mnoha oblastech běžného života specifické potřeby, parkování nevyjímaje.

Bezbariérová parkoviště jsou výjimkou

Právě potřeby handicapovaných řidičů upoutaných na invalidní vozík, se snaží reflektovat nový parkovací systém společnosti GREEN Center. Největší bariéru pro handicapované kupodivu nepředstavuje řízení vozidla nebo samotné parkování, ale platba parkovného, kterou často nejsou schopni kvůli rozložení ovládacích prvků a výšce standardní platební stanice úspěšně provést.

Nová platební stanice je koncipována tak, aby její použití nikoho neomezovalo. Prvky jsou rozmístěny na čelním panelu logicky a jsou snadno dostupné. Výška pokladny zajišťuje bezproblémové použití většině uživatelů. Jednoduchá a intuitivní obsluha byla charakteristická již pro dřívější model a je zachována i u nové generace parkovacího systému.

Bezbariérovost a použitelnost inovované pokladny parkovacího systému byla ověřena také praktickým testováním ve spolupráci s vybranými osobami se sníženou pohyblivostí; to potvrdilo, že nový parkovací systém je pro zdravotně postižené velmi dobře použitelný.

Počet skutečně bezbariérových parkovišť je v celé republice velmi nízký, což představuje příležitost především pro provozovatele parkovišť. „Pokud bezbariérovost parkoviště není nařízena zákonem, mají provozovatelé jen malou motivaci k zpřístupnění parkovacích míst všem osobám. Bezbariérový parkovací systém se přitom může stát významnou konkurenční výhodou, což je dnes pro udržitelné podnikání zcela zásadní. Doufám, že náš výrobek provozovatele parkovišť osloví a umožní zpříjemnit parkování osobám, které jsou už tak dost znevýhodněny a často diskriminovány,“ dodává Dalimil Janský, obchodní ředitel společnosti GREEN Center, který byl jedním z iniciátorů vývoje bezbariérového řešení.
Bezbariérová automatická pokladna je vhodná především do objektů, kde je nezbytné zajistit bezbariérový přístup, ať již kvůli legislativním požadavkům, nebo sociálnímu uvědomění provozovatele parkoviště. Pokladna je koncipována tak, aby byla jednoduše aplikovatelná rovněž na místech, kde by řešení pro handicapované osoby nenašlo své využití.

Zařízení je zkonstruováno ze dvou oddělitelných částí – vrchní části se všemi důležitými technologickými prvky a podstavce, který umožňuje variabilní použití pokladny. Změnou výšky podstavce lze zařízení jednoduše přizpůsobit a učinit z něj pokladnu standardní výšky, která umožní komfortní ovládání běžným uživatelům parkoviště.

Umístění u vjezdu, nebo výjezdu

Novou možnost představuje umístění automatické pokladny na vjezdu do parkoviště nebo výjezdu z něj. Pokladna nahrazuje vjezdový nebo výjezdový terminál a zastupuje veškeré jeho funkce (ovládání automatické parkovací závory apod.). Pokladna je instalována s velmi nízkým podstavcem, díky čemuž mohou zákazníci uhradit parkovné bez nutnosti vystoupit z vozu. V případě umístění automatické platební stanice na vjezdu do parkoviště zaplatí uživatel fixní poplatek podle cenového tarifu. Automatická platební stanice na výjezdu umožňuje výpočet parkovného podle délky parkování a zároveň je schopna monitorovat jednotlivé průjezdy a vyhodnocovat aktuální obsazenost parkoviště. Do pokladny lze instalovat rovněž snímač bezdotykových karet, který umožní vjezd nebo výjezd pomocí bezkontaktních parkovacích médií. Spojení platebního a průjezdového procesu však prodlužuje dobu odbavení a může vést ke vzniku front. Použití pokladny místo terminálu je proto vhodné pouze pro objekty s nízkou frekvencí provozu.

Petr Fejfárek

THE NEW PRODUCT WILL MAKE PARKING FOR HANDICAPPED DRIVERS EASIER

The Czech company GREEN Centre has recently introduced an innovative parking system whose utilization is friendliness to a maximal number of users. The operating of the system is certainly comfortable for health wise non-disadvantaged persons but the structure of the individual components can also make the operation user friendly for the disabled.

Standard parking solutions often only focus on healthy drivers and do not take into consideration other minority groups of users. A considerable part forms drivers with restricted mobility who have specific needs in various areas of everyday life, including parking.

Disabled friendly car parks are the exception

The new parking system by GREEN Centre is attempting to reflect the needs of disabled wheelchair bound drivers. The biggest barrier the disabled have to face is not surprisingly parking alone but paying for their parking, which they are, due to the layout of the operating elements and the height of standard pay stations, unable to carry out successfully.

The new pay station is designed in such a way as not to restrict anyone from its usage. Elements are distributed on the front panel in a simple and logical manner and are easy to access. The height of the pay station secures trouble free operation for most users. This simple and intuitive operation was characteristic of the previous model and has also been retained with the new generation parking system.
The disabled friendly facility and the usability of the innovated pay station of the parking system have also undergone practical testing in co-operation with selected persons with reduced motoric abilities; this confirmed that the new parking system is extremely usable for disabled persons.

The number of truly disabled friendly car parks is very small within the whole of the Czech Republic. “If the disabled friendly facility is not regulated by law, then operators have very little motivation with regards to making parking places accessible to all people. Nevertheless, the disabled friendly parking system can become a significant competitive advantage, which is entirely fundamental nowadays in order to retain sustainable business activity. I sincerely hope that our product will appeal to car park operators and is to allow more pleasant and simple parking for people who are already disadvantaged and often discriminated against,” adds Dalimil Janský, the business manager at GREEN Centre, who was one of the initiators of the development of the disabled friendly solution.

The disabled friendly automated pay station is suitable for buildings where the arranging of disabled friendly access is necessary, whether it is due to legislative regulations or the car park operator’s social awareness. The pay station is designed in such a way as to be simply applicable in places where a solution for disabled persons would otherwise not be suitable.

The equipment is constructed in two separable parts – the top part with all its important technology elements and the base, which allows for variable utilisation of the pay station. By changing the height of the base, one can simply adjust the equipment and transform it into a pay station of standard height, which is to allow for comfortable operation for everyday users of the car park.

Positioning at the entrance or the exit

There is also a new possibility to position the automated pay station at the entrance of the car park or its exit. The pay station replaces the entrance and/or exit terminal and represents all of its functions (controlling of the automated parking barrier and others). The pay station is installed with a very low base, which allows customers to pay for parking without the need to step out of the car. In the event of positioning the automated pay station at the entrance to the car park, the user will pay a fixed charge in accordance with a price tariff. At the exit, the automated pay station provides a calculation depending on the length of parking and is also able to monitor individual thoroughfares and assess the current number of vacant parking places within the car park. The pay stations can also be fitted with a scanner for contactless cards, which allows for both entry and exit via contactless parking media. However, the combination of a pay and drive through process prolongs clearance times and can cause queues. That means that the utilization of the pay station instead of a terminal is only suitable for buildings with low traffic frequency.

Petr Fejfárek

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.