Ochrana životního prostředí betonárnami TBG METROSTAV

Hlavní stránka » Aktuality » Ochrana životního prostředí betonárnami TBG METROSTAV

Společnost TBG METROSTAV je jedním z největších výrobců betonu v pražském regionu. Má čtyři betonárny a dvě dceřiné společnosti.

Její ředitel Ing. Jakub Šimáček říká: „Se vší skromností musím přiznat, že naše společnost je dlouhodobě jedničkou na pražském trhu s betonem. Značka TBG METROSTAV má mezi odbornou veřejností dobrý zvuk. Pracují u nás zkušení odborníci, dbáme na slušnost, maximální ochotu a pomoc směrem k zákazníkům. Značnou část našich zisků investujeme do vývoje nových směsí, modernizace provozoven, strojů, řídicích systémů a ochrany životního prostředí.“

Již dva roky jste ředitelem společnosti. Jak se vám ve funkci daří a co se ve společnosti změnilo?

Ve společnosti pracuji již přes 20 let, ale musím říct, že poslední dva roky byly náročné. Snažím se firmu řídit stejným směrem, jakým jsme dosud kráčeli. Mou snahou je sjednotit firemní identitu, nastavit jistá pravidla, vymezit pravomoci a povinnosti tak, aby byly síly ve společnosti rovnoměrně rozdělené. Největší potřebu změn spatřuji v nových technologiích a možnostech, jak zlepšit a zefektivnit výrobu, dopravu i ukládku betonu.

V Praze máte čtyři betonárny, maltárnu a středisko čerpadel. Jak je zvládáte koordinovat?

Pro tyto účely byl před lety zřízen centrální dispečink. Zakázky rozdělujeme do jednotlivých provozoven podle nejefektivnější dopravní obslužnosti, stejným způsobem přidělujeme i autodomíchávače a jiné posily. Vše je řízeno elektronicky a provozovny mezi sebou neustále komunikují. Nejde jen o výrobu a dopravu, ale je koordinováno i zásobování provozoven materiálem nebo případná recyklace zbytkového betonu apod.

Co to znamená zbytkový beton?

Zbytkový beton je takový, který se na stavbách neuloží a zůstane v autodomíchávači. Většinou se tak stane v případě, že je kvůli rezervě objednáno větší množství, než je k betonáži třeba, nebo nastanou nepředvídané okolnosti. Může to být kvůli špatnému počasí, nepřipravenosti stavby či náhle praskne bednění apod.

Jakým způsobem recyklujete takový zbytkový beton?

Menší množství zbytkového betonu je ideální proprat ve speciálním recyklačním zařízení, které je instalováno v každé provozovně. Od směsi písku a kameniva je oddělen cementový kal, ten je možné částečně opět využít ve výrobě, nebo jej nechat vyschnout a využít jako zásypový materiál. Proprané kamenivo nabízíme zdarma k odběru, na stavbách může perfektně soužit pro zásypy. Větší množství zbytkového betonu využíváme k výrobě speciálních stavebních dílců, tzv. Betonbloků TBG. Tyto stavební dílce do sebe díky tvaru zámku na povrchu zapadají jako stavebnice Lego. Jejich výhodou je mnohostranné využití, dlouhodobá životnost a následná opětná recyklovatelnost.

TBG METROSTAV má své sídlo, betonárnu i maltárnu v Karlíně. Jak se k tomu staví okolí? Přece jen jde o lukrativní část centra města, kde se teď hodně stavějí bytové a administrativní komplexy.

V Karlíně se dlouhodobě hodně staví a stále je zde ještě plno volných pozemků určených k zástavbě. Na většinu těchto staveb dodáváme beton, což je pro občany města velká výhoda. Beton vzniká takřka vedle stavby a autodomíchávač jej veze pár set metrů. Perfektně dokážeme reagovat na rychlost ukládky, nikde zbytečně nečekají auta, nevzniká téměř žádný zbytkový beton, doprava v okolních ulicích se nijak nekomplikuje.

Celý areál se nachází na Rohanském ostrově, schovaný za zeleným valem za cyklostezkou. V létě svahy často využívají lidé z okolních kancelářských budov k odpočinku. Díky nejmodernějším hlukovým a prachovým filtrům provozovna nezatěžuje okolí. Máme svou čistírnu odpadních vod a přísně hlídáme čistotu našich i příjezdových komunikací. Lidé, kteří v Karlíně pracují, kolikrát ani netuší, že se tu nachází betonárna.

Proč si myslíte, že je dobré, aby byly betonárny tak blízko centra města?

Praha se neustále rozvíjí. V širším centru Prahy se bude v nejbližších letech pořád ještě hodně stavět. Nicméně betonárny TBG METROSTAV na Rohanském ostrově a v Troji mají jako jediné v Praze obrovskou výhodu, že jsou u břehu Vltavy a mají přístav pro nákladní lodě. To znamená, že dokážeme na tyto provozovny dostat velkou část vstupních materiálů ekologicky, lodní dopravou.

Lodní doprava je novinkou?

Vůbec ne, využíváme ji už dlouhá léta. Obě betonárny mají svůj přístav. Zajímavostí je, že betonárna Libeň se sice nachází za čtyřproudou silnicí ústící z tunelu Blanka, ale i přesto ji zásobujeme lodní dopravou. Na břehu Vltavy se nachází přístav, odkud vede na betonárnu pod cyklostezkou a silnicí podzemní kolektor s pásovým dopravníkem. Břeh je tak volný pro volnočasové využití inline bruslaři, rybáři, cyklisty, běžci, chodci apod.

Jakou část materiálů dokážete na betonárny dostat ekologicky?

Lodní dopravou betonárny zásobujeme kamenivem a pískem. Beton je až z 80 % tvořen směsí písku a kameniva, takže je to značné množství. Pro představu zmíním loni dokončenou dostavbu Ústřední čistírny odpadních vod v Troji. Tato stavba byla zásobována z betonárny Libeň. Prostřednictvím této betonárny tak bylo na stavbu dovezeno více než 300 000 t kameniva, které bylo dopraveno právě loděmi. Díky tomu se tak v letech 2016 a 2017 ve městě objevilo o více než 10 000 kamionů mé­ně.

Takže chcete říci, že vyrábět beton uprostřed města je pro životní prostředí šetrnější, než jej vyrábět někde na periferii?

V případě Prahy, jejímž centrem protéká Vltava, jednoznačně ano. Jedna nákladní loď přiveze téměř 1 000 t kameniva. To je stejné množství, jaké by přivezlo 33 kamionů. Neumím si představit, co by se dělo na magistrále nebo na jiných páteřních komunikacích, kdyby se ty desítky tisíc kamionů do města dostaly. Nakonec v Londýně, Paříži, Bruselu, Rotterdamu i Curychu stejně fungují betonárny na břehu řeky v centru…

PR

ENVIRONMENTAL PROTECTION BY THE CONCRETE MIXING PLANTS TBG METROSTAV

TBG METROSTAV is one of the biggest concrete producers in the Prague region. They have four concrete mixing plants and two subsidiary companies.

Its director, Ing. Jakub Šimáček, says: “With all modesty I must admit that our company has been, over the long term, number one in Prague’s market with concrete. The TBG METROSTAV brand has an excellent name amongst professionals. We employ experienced specialists, pay attention to decency, a maximal willingness and help for customers. We invest a considerable portion of our profits into the development of new mixes, modernization of operations, machinery, control systems and environmental protection.”

You have held the post of company director for two years? How are you doing at this post and what has changed within the company?

I have been working in the company for over 20 years but I must say that the last two years were particularly demanding. I am trying to point the company in the same direction we have so far been heading. My primary effort is to unite the corporate identity, set certain rules, define competences and responsibilities in such a way that power within the company is distributed equally. I see the biggest need for change in new technologies and possibilities as to how to improve production, transportation and concrete depositories and make them more effective.

You have four concrete mixing plants, a mortar plant and pump centre in Prague. How do you manage to co-ordinate them?

Years ago, a central dispatching department was established for this purpose. We distribute work contracts into individual operations in accordance with the most effective transport services. Mixer trucks and other reinforcement equipment is distributed in the same way. Everything is controlled electronically and operations constantly communicate with each other. It is not just about production and transport but supplying the operations with material or possible recycling of residual concrete, etc., are also co-ordinated.

What does residual concrete mean?

Residual concrete is concrete that does not get utilized at building sites and stays in the mixer truck. This usually happens if a larger amount than necessary is ordered for reserve or if unforeseen circumstances occur. This can be due to bad weather, unpreparedness of the construction or if the boarding cracks etc.

How do you recycle such residual concrete?

A small amount of residual concrete is ideal to be rinsed in a special recycling equipment, which is installed in each operation. The cement sediment that gets separated from the mixture of sand and aggregate can be partly reused in production or can be left to dry out and utilized as backfilling material. We offer rinsed aggregate to be taken for free. It can serve perfectly at building sites for backfilling. A larger amount of residual concrete is utilized for the production of special building parts, the entitled Concrete blocks TBG. These building panels fit one another like Lego blocks thanks to the shame of a lock on the surface. Their advantage is in versatile utilization, a long-life cycle and subsequent recycling quality.

TBG METROSTAV’s he­adquarters, concrete mixing plant and mortar plant are all in Karlín. How does the neighbourhood view it? It is, after all, a lucrative part of the city centre, where housing and administrative complexes are nowadays being built on considerably.

There has been a lot of building activity going on in Karlín over the long term and there are still many vacant plots that are intended for development. We supply concrete for the majority of these constructions, which is a great advantage for city residents. Concrete is produced virtually next to the building site and the mixer truck only transports it a few hundred metres. We can respond perfectly to the speed of depositing. Vehicles don’t wait around needlessly, almost no residual concrete is created, transportation in neighbouring streets does not become complicated in any way.

The whole complex is situated at Rohanský ostrov, hidden behind a green embankment behind a cycleway. The hills are often used in the summer by people from neighbouring administrative buildings for relaxation. Thanks to state-of-the-art sound and dust filters, the operation does not put any burden on the surrounding environment. We have our sewage treatment plant and strictly monitor the cleanliness of our access roads. People who work in Karlín don’t even have to know that the concrete mixing plant is there.

Why do you think the concrete mixing plants should be so close to the city centre?

Prague has been constantly developing. In the wider center of Prague there will still be a lot to build in the next years. Nevertheless, TBG METROSTAV concrete mixing plants at Rohanský ostrov and Troja have, as the only ones in Prague, the distinct advantage of being located on the banks of the Vltava River and have a port for cargo ships. That means that we can get a large amount of input material into the operations ecologically, via shipping and ship transportation.

Is shipping and ship transportation new?

Not at all. We have been using it for years. Both concrete mixing plants have their harbours. What is interesting is that the concrete mixing plant Libeň is situated behind a four-lane road running from the Blanka tunnel but we still supply it via ship transport. On the banks of the Vltava River, there is a harbour and underground collector with a conveyor belt running to the concrete mixing plant under the cycleway and the road. This leaves the riverbanks free for leisure activities for rollerbladers, fishermen, cyclists, runners, pedestrians and others.

What volume of material can you get to the concrete mixing plants ecologically?

We supply aggregate and sand to the concrete mixing plants by ships. Concrete consists of up to 80% from a mixture of sand and aggregate, so it is a considerable amount. Just to have an idea, I will mention last year’s completed construction of the Central Sewage Treatment Plant in Troja. This construction was supplied from the concrete mixing plant in Libeň. There were more than 300,000 t of aggregate supplied to the construction via this concrete mixing plant and was transported by ships. Due to that, there were more than 10,000 lorries less in the city between 2016 and 2017.

Are you saying that making concrete in the city centre is more environmentally friendly than making it somewhere on its periphery?

In the case of Prague, which has the Vltava River running through, it is certainly the case. One cargo ship can bring almost 1,000 t of aggregate. That is the same amount that would be brought by 33 lorries. I cannot imagine what would happen to the arterial road or other spinal roads if those thousands of lorries did get into the city. After all, concrete mixing plants in London, Paris, Brussels, Rotterdam and Zurich also work on riverbanks in their centres…

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.