Ostravské Géčko nabídne kvalitní nákupy

Hlavní stránka » Aktuality » Ostravské Géčko nabídne kvalitní nákupy

Nákupní centra Géčko zná veřejnost z Liberce a Českých Budějovic, třetí bude letos v říjnu otevřeno v Ostravě-Porubě. O novém projektu i dalších aktivitách společnosti REFLECTA Development a.s. jsme hovořili s Alenou Žahourovou a Ing. Romanem Šeblem, kteří mají na starosti marketing a pronájem centra.

Nákupní centra Géčko zná veřejnost z Liberce a Českých Budějovic, třetí bude letos v říjnu otevřeno v Ostravě-Porubě. O novém projektu i dalších aktivitách společnosti REFLECTA Development a.s. jsme hovořili s Alenou Žahourovou a Ing. Romanem Šeblem, kteří mají na starosti marketing a pronájem centra.

Představíte našim čtenářům Géčko podrobněji?

AŽ: Ostravské Géčko je projekt, o němž se hovoří vlastně už více než 10 let. Jde v podstatě o stejný projekt, jaký Reflecta Development v minulosti připravila se společností Globus v Českých Budějovicích a v Liberci. Jde o poměrně jednoduchou dostavbu napojenou z boku na pasáž hypermarketu. Oproti předchozím dvěma Géčkům tu bude jistá změna.

RŠ: Obě předchozí Géčka mají dva vlastní vstupy z parkoviště a jeden z Globusu. Rozhodli jsme se je pro Ostravu zredukovat kvůli lepšímu nasměrování zákazníků do pasáže. V Ostravě tak nebudeme mít žádnou „vedlejší“ pasáž, které by se chtěl každý nájemce předem vyhnout. Máme jen jednu hlavní pasáž, protože zákazník nemůže Géčko opustit dvěma vchody, ale jen jedním. Centrum jsme tím udělali ještě přehlednější a pro naše nájemce atraktivnější.

Proč právě název Géčko?

AŽ: Byla to tak trochu „z nouze ctnost“. Před otevřením nákupního centra pro veřejnost v Českých Budějovicích jsme měli připravený název Globus Centrum, ale vedení Globusu na poslední chvíli rozhodlo, že název nechtějí sdílet s celým centrem. Tak jsme vymysleli název Géčko…

RŠ: … a docela dobře se vžil. Dokonce v Českých Budějovicích lidé říkají, že jdou do Géčka, i když Globus je tam mnohem déle.

AŽ: Paradoxně zde Géčko u řady lidí přebilo název hypermarketu. V Liberci je to jinak, tam hlavní roli hraje Globus a na našich billboardech také využíváme jeho logo pro snadnější orientaci. Géčka jsou úspěšná samozřejmě díky přítomnosti Globusu a jeho obliby mezi zákazníky. Jsme jakýmsi doplněním nabídky Globusu. Víme, že by Géčko samo o sobě nikdy nedokázalo vygenerovat takový přísun zákazníků a může být úspěšné jen v symbióze s tímto velkým hráčem. Dokladem této symbiózy je skutečnost, že Globus otevřením Géčka získá na atraktivitě a jeho tržby vždy po otevření Géčka také vzrostou.

Kdo je váš typický zákazník, potažmo zákazník Globusu?

AŽ: Stěžejním zákazníkem Globusu je rodina s dětmi, popř. prarodiče s vnoučaty, kteří chtějí aktivní život trávit v přírodě, na zahradě, na kolech, s koníčky. Nejsou to lidé, kteří jdou do nákupního centra za zábavou. Mají jiný životní styl. Snažíme se jim rozšířit možnost nabídky obchodu, ale příliš je tím nezatěžovat. Proto jsou naše pasáže jednoduché, přehledné, aby zákazníci našli, co potřebují a zbytečně neztráceli nakupováním čas… Pro nás je 40 obchodů maximum, které budou moci bez problémů zvládnout.

Jaká bude v Ostravě prodejní plocha a nabídka obchodů?

AŽ: Bude to 10 700 m2 a 32 obchodních jednotek, z nich je 10 velkých, tj. nad 500 m2, dalších 10 je ve střední kategorii, tedy mezi 200 a 500 m2; zbývající jsou malé, obvykle do 80 m2. Plochu přes 1 700 m2 si pronajal Mountfield, který není součástí obchodní pasáže a má přímý vstup pouze z parkoviště. Stěhuje se k nám z nedalekých Třebovic.

RŠ: Mezi nosné obchody v pasáži bude patřit New Yorker – pro nás to je první spolupráce s touto módní značkou, CCC, Sportisimo, Planeo Elektro, dm, Takko nebo Bambule. Takže od každého sortimentu něco. Vzhledem k omezené ploše centra si nemůžeme dovolit sortiment nějak zásadně dublovat.

V jaké fázi je ostravské Géčko?

RŠ: Nyní dokončujeme hrubou stavbu. Jsme rádi, že po těch dlouhých přípravách – přišli jsme s ním někdy před krizí – jde všechno hladce. Otevírat budeme za necelý půlrok, konkrétně 11. října. Velcí nájemci si své prodejní jednotky převezmou 12 týdnů před otevřením ve stavu shell & core a budou si je upravovat podle svých potřeb. Jednotky do 500 m2 budou k dispozici osm týdnů před otevřením.

Jak výstavba omezila provoz v Globusu?

RŠ: Nijak zásadně, zákazníci si toho ani nemuseli všimnout. Stavíme budovu, která do současného provozu Globusu nezasahuje. Na místě staveniště vznikne po dokončení parkovací plocha pro zhruba 400 vozidel. Celkový počet parkovacích míst se tím rozšíří asi o třetinu.

Můžete nám přiblížit lokalitu?

RŠ: Jde o lokalitu nejbližší sídlišti Pustkovec. Obchodní centrum se nachází v docházkové vzdálenosti od sídliště. Vycházíme z obliby Globusu v okolí, takže si k nám lidé velmi snadno najdou cestu. V těsném sousedství, vlastně cestou ze sídliště, jsou dva zatím prázdné pozemky, kde se plánuje výstavba retailu, který by měl doplnit zdejší sortiment. Čím více obchodních subjektů je totiž pohromadě, tím atraktivnější je lokalita pro retailery. Pustkovec leží v západní části Ostravy a součástí spádové oblasti Géčka, čítající přes 100 000 lidí, jsou i rozvíjející se satelitní městečka. Vzhledem k převažujícím západním větrům je v této oblasti Ostravy mnohem lepší ovzduší, takže se zde i hodně staví. A musím opakovat, že zákazníky nejvíce láká Globus, který zde vznikl hlavně proto, že ten opavský byl tou dobou velmi přetížený. Další Globus je pak v Havířově, na opačné straně za Ostravou. Lze tedy říci, že v Moravskoslezském kraji je největší koncentrace Globusů v celé ČR…

Využíváte při plánování zkušenosti z již existujících Géček?

AŽ: Určitě, a využíval je také architekt Ing. arch. Zdeněk Korch, který navrhoval i pasáž v Českých Budějovicích. Víme, jak přistupovat k projektu, který není přímo v obytné zóně, jako je tomu třeba v Liberci. Naopak v Českých Budějovicích je Géčko v bezprostředním sousedství sídliště. V Ostravě je o kousek dál, ale pořád tak blízko, že tam lze jít pěšky.

RŠ: Je pro nás také snadnější jednat s potenciálními nájemci, protože vycházíme z existujícího konceptu. Nájemci dokážou odhadnout své tržby v našem centru a my jim k tomu můžeme poskytnout relevantní podmínky pronájmu.

AŽ: Zhruba z 80 % budeme mít v Ostravě stejné značky, které jsou v ostatních dvou Géčkách. To se týká především větších řetězců. Ale současně máme i lokální značky např. optiku či klenotnictví.

RŠ: Nebojím se říct, že v Ostravě se nám podařilo vytvořit dosud ten nejlepší mix značek rovnající se vysoké úrovni v Českých Budějovicích – zejména, co se týká kotevních nájemců. Nechybí nám žádný produkt ze základního sortimentu, který by zákazník mohl v nákupním centru hledat. Aktuálně ještě probíhají jednání s menšími, z části i lokálními nájemci, které lidé v regionu znají, ale my jsme je zatím neznali – a ani oni neznali nás… Jde nyní hlavně o menší jednotky, do 200 m2.

AK

GÉČKO IN OSTRAVA WILL OFFER QUALITY SHOPPING

The public knows the shopping centres Géčko from Liberec and České Budějovice and a third one will open this October in Ostrava-Poruba. We were talking about the new project as well as other activities by REFLECTA Development a.s. with Alena Žahourová and Ing. Roman Šebl, who are responsible for marketing and leasing at the centre.

Can you introduce Géčko in more detail to our readers?

AŽ: Géčko in Ostrava is a project that has been spoken about for more than 10 years. It is basically the same project that Reflecta Development prepared in the past with the company Globus in České Budějovice and Liberec. It is a relatively simple completion connected to the hypermarket’s shop­ping arcades. Compared with the two previous Géčko’s there will be some changes.

RŠ: The two previous Géčko centres have two individual entrances, from the car park and from Globus. In Ostrava, we decided to reduce that so we are able to direct customers into the arcades better. Therefore, there will be no side arcades that every tenant would want to avoid to begin with. There is only one main shopping arcade as a customer cannot leave Géčko via two entrances but just one. Therefore, we made the centre even more transparent and more attractive for our tenants.

Why the name Géčko?

AŽ: It was really making a virtue of necessity. Prior to the opening of the shopping centre to the general public in České Budějovice, we had the name Globus Centre but Globus management decided at the last minute that they didn’t want to share the name with the whole centre. So we came up with the name Géčko…

RŠ: … and it caught on well. People in České Budějovice say that they are going to Géčko even though Globus has been there for longer.

AŽ: It is a paradox but the name Géčko beat the name of the hypermarket for many people. The situation in Liberec is different, with Globus playing the main role, thus we also use their logo on our billboards for easier orientation. Géčko centres are naturally successful due to the presence of Globus and its popularity amongst customers. In a way we complement Globus’ offer. We know that Géčko alone would never be able to generate such an inflow of customers by itself and can only be successful within the symbioses of this large player. The proof of these symbioses is the fact that Globus will become more attractive with the opening of Géčko and its turnover also always increase once Géčko opens.

Who is your typical customer or shall we say Globus’ customer?

AŽ: The primary customer in Globus is a family with children, possibly grandparents with grandchildren, who want to spend their active life in the nature, in the garden, cycling, doing their hobbies. They are not people who go to the shopping centre looking for entertainment. They have a different lifestyle. We are trying to expand the portfolio of their shopping yet not to burden them with it too much. That is why our arcades are simple and transparent so that our customers can find everything they need and don’t waste time shopping… Some 40 shops is the maximum that they can manage without problems.

What will the retail area be like in Ostrava and what are the shops?

AŽ: There will be an area of 10,700 sq m and 32 retail units from which there are 10 large ones that being over 500 sq m, and another 10 belong to the middle size category, that is between 200 and 500 sq m; the remaining ones are smaller, usually up to 80 sq m. An area of over 1,700 sq m was leased by Mountfield, which is not part of the shopping arcades and has an individual entrance from the car park. They are relocating there from the nearby town of Třebovice.

RŠ: The principle shops in the shopping arcades will include New Yorker – this is our first co-operation with this fashion brand, CCC, Sportisimo, Planeo Elektro, dm, Takko and Bambule. A selection from each type of assortment. With regards to the limited area of the centre, we cannot afford to double up on the assortment too much.

At what phase is Géčko in Ostrava?

RŠ: We are currently completing the rough structure. We are glad that after lengthy preparations – we came up with it some time prior to the crises – everything is proceeding smoothly. We will open in not even a half year, on 11th October. The larger tenants will take over their retail units 12 months prior to opening in the shell & core stage and will have a chance to modify them to their requirements. Units of up to 500 sq m will be available eight weeks prior to opening.

How did the development restrict operations in Globus?

RŠ: Not that much. Customers might not even notice. We are constructing a building that does not interfere with Globus’ current operation. The building site area will be turned, after completion, into a parking area for approximately 400 cars. This will expand the number of parking places by about one third.

Can you introduce us to the location?

RŠ: It is a location near the Pustkovec housing development. The shopping centre is situated in walking distance from the housing development. We stem from Globus’ popularity within its neighbourhood so people will find their way to us easily. Within the immediate vicinity, actually on the way from the housing development, there are two, at present, vacant plots, which are planned for retail development that should complement the local assortment. The more retail entities that are gathered there the more attractive the location is for retailers. Pustkovec is situated in the western part of Ostrava and the catchment area of Géčko, with a population of more than 100,000 people, also includes developing satellite towns. With regards to the dominating west winds, the air in this part of Ostrava is better, so there is more development going on there. And I must repeat that customers are mainly attracted to Globus, which was built here primarily because the one at Opava was overburdened at that time. There is another Globus in Havířov, on the other side beyond Ostrava. One can therefore say that the concentration of Globus stores in the Moravian-Silesian Region is the densest in the whole of the Czech Republic…

When planning, do you utilize your experiences from already existing Géčko’s?

AŽ: We certainly do, and the architect Ing. arch. Zdeněk Korch, who also designed the shopping arcades in České Budějovice, also utilises them. We know about how he approached the project, which is not situated directly within a residential zone as it is in Liberec for instance. As for České Budějovice , Géčko is, on the other hand, situated within the immediate vicinity of a housing development. In Ostrava, it is a little further but still near enough to walk to.

RŠ: It is also easier for us to negotiate with potential tenants as we stem from an existing concept. Tenants can estimate their turnovers at our centres and we can provide them with all relevant lease conditions.

AŽ: Approximately 80% of Géčko will have the same brands as are in the other two Géčko’s. This mainly applies to the larger chains. But we also have local brands, for instance an optician’s and a jeweller’s shop.

RŠ: I am not afraid to say that we have so far managed to create the best mix of brands equalling those high standards as in České Budějovice, especially with regards to our anchor tenants. We certainly don’t lack any product from the basic assortment that a customer might look for in a shopping centre. There are current negotiations being held with smaller and also partly local tenants that are known to people from the region but we didn’t know them and they didn’t know us… This now mainly applies to smaller units of up to 200 sq m.

AK

(Explanatory note: Géčko is colloquialism for the letter G)

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.