P3 sází na Lovosice a Prahu

Hlavní stránka » Aktuality » P3 sází na Lovosice a Prahu

Průmyslový developer, pronajímatel a správce logistických a průmyslových parků P3 v posledních letech realizoval většinou výstavbu na míru.

Takové haly mají nespornou výhodu v tom, že reflektují potřeby zákazníka, což zefektivňuje jejich provoz. Čas od času se ale objeví lokalita, kde P3 neváhá stavět v předstihu. To je příklad parku P3 Lovosice, kde P3 právě zahajuje rozšíření třicetitisícové haly o dalších 60 000 m2. Bude to největší spekulativní výstavba na našem trhu.

SPEKULATIVNĚ, NEBO NA KLÍČ?

Developer musí při spekulativní výstavbě předvídat situaci na trhu – a být tak vždy o krok napřed. Pro nájemce to má své výhody – do takové budovy se může nastěhovat v podstatě okamžitě. Nemusí čekat měsíce, než se pro něj hala postaví, a může se věnovat rozjezdu nového projektu.

Výstavba haly v době, kdy není znám budoucí nájemce, umožňuje být i během výstavby flexibilní a uzpůsobit prostory v této fázi zájemcům. „Naše haly mají vysoký standard. Kvůli budoucím nákladům na energie máme všude zateplené můstky a zesílený fasádní panel a LED osvětlení,“ popisuje Tomáš Kubín, Head of Construction CEE & CZ ve společnosti P3.

Developeři mají také možnost kombinovat výstavbu na míru se spekulativní výstavbou. Zákazník si objedná halu s vlastními parametry a jím nevyužitý prostor lze nabídnout na trhu.

P3 LOVOSICE – LOGISTICKÁ TREFA DO ČERNÉHO

„Průmyslová zóna v Lovosicích je pro logistickou výstavbu – ať už spekulativní nebo na míru – jako stvořená,“ říká Tomáš Míček, ředitel P3 pro Českou republiku. Developer už v parku P3 Lovosice vybudoval halu na míru pro společnost FM Logistic, která si halu pronajala ještě před vztyčením prvního sloupu. Nyní plánuje její rozšíření.

Jedním z důležitých argumentů pro P3 Lovosice je také relativní dostupnost pracovní síly. Ústecký kraj je jedním ze dvou krajů, kde aktuální míra nezaměstnanosti překračuje 4,5 %.

MULTIMODÁLNÍ LOKALITA

Průmyslová zóna v Lovosicích v sobě spojuje skvělou dopravní dostupnost a napojení na všechny důležité dopravní tahy v okolí. Do Prahy i do Německa je to odsud půl hodiny. Sjezd 45 dálnice D8 je pouze 3 km od parku; v těsném sousedství se také nachází terminál kontejnerové přepravy a trio dopravních příležitostí uzavírá říční přístav na Labi, který leží 2 km od parku.

Lovosický park má celou řadu výhod, které ocení nejen nájemci a jejich zaměstnanci, ale také místní obyvatelé. V parku se počítá s dostatkem parkovacích míst pro osobní auta i kamiony a je také dostupný třemi linkami městské hromadné dopravy. Vnější i vnitřní osvětlení zajistí šetrná a ekologická LED světla, o stabilní teplotu se postará zesílený obvodový plášť i izolované nakládací můstky.

K nadčasovému charakteru parku přispěje i zeleň, kterou P3 vysazuje ve všech svých parcích. Areál od okolní krajiny oddělí zalesněný val, který výroste ve směru k Lukavci. Společnost P3 zde buduje také průlehy a retenční nádrže pro vsakování vody ze zpevněných ploch v místě dopadu.

„V P3 Lovosice si své zázemí najde celá řada potenciálních klientů. Budova, kterou právě začínáme stavět, bude vhodná zejména pro logistické firmy,“ upřesňuje Tomáš Míček. Navíc nabízí variabilní dělení prostor. Pronajmout lze nejen celých 60 000 m2, ale i menší jednotky, a to už od 5 000 m2. Kromě skladových prostor budou součástí haly i kancelářské prostory, které P3 připraví zákazníkovi na míru.

P3 má ve svém portfoliu i další atraktivní lokality. V jejím největším středoevropském parku P3 Prague Horní Počernice se právě staví poslední hala. Bude mít rozlohu 12 000 m2 a staví se rovněž spekulativně. V těsném sousedství dálnice D10 a přitom stále na území hlavního města Prahy jistě nebude mít o budoucí nájemce nouzi.

PR

P3 BETS ON PRAGUE AND LOVOSICE

Most development projects executed in recent years by P3, the owner, developer and manager of of logistical and industrial properties, were carried out on a Build-to-Suit (BTS) basis.

The main advantage of facilities constructed this way is that they meet the specific needs of customers, which in turn improves the efficiency of operations. From time to time, however, a location is found that P3 develops on a speculative basis. A case in point is the P3 Lovosice park, where P3 is now launching a project that will enlarge a 30,000 sq m warehouse by an additional 60,000 sq m. The venture will be the most extensive speculative development project on the Czech market.

SPECULATIVE DEVELOPMENT OR BTS?

When carrying out a development project on a speculative basis, the developer must think ahead and predict the future situation on the market. This approach is advantageous for customers – they can move into an already built facility essentially immediately. There is no need to wait for months until the warehouse is built; the customer can focus fully on their new business venture.

Building a warehouse at a time when the future tenant is unknown allows P3 to be flexible during the construction process and to adapt the space to the needs of prospective customers. “Our warehouses feature a very high quality standard. Because of future energy costs, all of our facilities feature insulated loading bays, a reinforced façade panel and LED lighting,” said Tomáš Kubín, Head of Construction CEE & CZ at P3.

Another option a developer has is to combine construction on a Build-to-Suit and speculative basis. A customer orders a warehouse with customized parameters, and any space that remains vacant is offered for lease on the market.

P3 LOVOSICE – LOGISTICAL BULL’S EYE

“The industrial zone in Lovosice is an ideal site for the development of logistics facilities, whether on a speculative or Build-to-Suit basis,” commented Tomáš Míček, P3’s Managing Director for the Czech Republic. P3 has already used space at its Lovosice park to build a warehouse on a BTS basis for FM Logistic, which leased the facility even before the cornerstone was laid. The company is now planning its enlargement.

One of the many arguments that speak in favour of P3 Lovosice is the availability of workers. The Ústí Region is one of two locations in the country where the unemployment rate is currently in excess of 4.5%.

MULTIMODAL LOCATION

The Lovosice industrial zone includes excellent serviceability and connections to all of the major transport routes in the area. A trip to Prague or Germany takes only 30 minutes, and exit 45 on the D8 motorway is only three kilometres from the park. In addition, a container terminal is in the direct proximity of the complex, and another transport option is a harbour on the river Labe two kilometres from the park.

The P3 Lovosice park offers numerous advantages not only for tenants and their employees, but also for local residents. The park features an ample number of parking spaces for cars and trucks, and it is easily accessible thanks to its location on three public transport routes. Inside and outside lighting is provided by cost-saving environment-friendly LED lights, and stable temperature is ensured by reinforced walls and insulated loading bays.

The park’s modern design is underscored by greenery, which P3 plants in all its locations. The complex will be separated by a wooded hill, created in the direction of the municipality of Lukavec. P3 will also build contour furrows and retention reservoirs to facilitate the absorption of rainwater from hard surfaces.

“A number of customers will make P3 Lovosice the base for their business operations. The new warehouse will mainly be suitable for logistics companies,” specified T. Míček. In addition, the facility will offer variable spatial configuration. Available for lease will be either the entire 60,000 sq m, or smaller units with sizes starting at as low as 5,000 sq m. Apart from warehouse space, the facility will include offices, which P3 will configure for its customers on a BTS basis.

The P3 portfolio includes many other attractive locations. The last warehouse is currently under construction in the company’s largest park in Central Europe – P3 Prague Horní Počernice. Also built on a speculative basis, the facility will feature a size of 12,000 sq m. Directly adjacent to the D10 motorway and still in Prague, the warehouse is certain not to remain vacant for long.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.