Parkování chytře a efektivně

Hlavní stránka » Aktuality » Parkování chytře a efektivně

Společnost GREEN Center je specialistou na vývoj, výrobu a instalace parkovacích systémů a dalších chytrých technologií pro různé typy parkovišť. Portfolio firmy je však mnohem širší. O aktivitách společnosti GREEN Center jsme hovořili s jejím ředitelem Jiřím Zeleným.

Můžete nám představit i další sortiment?

Vlajkovou lodí GREEN Center jsou samozřejmě parkovací systémy, do našeho portfolia však patří další technologie pro zabezpečení a identifikaci. Vedle uvedených systémů vytvářejí obrat firmy mimo jiné turnikety. V nabídce máme širokou škálu od turniketu s pokladnou pro výběr poplatků vlastní výroby až po turnikety pro zabezpečení například administrativních budov značky Oxgard. Dále se zabýváme zabezpečením vchodů do obytných domů s kompletním řešením přístupu, bezpečnostních kamer, zvonků, interkomů i bezpečnostních dveří. Pro on-street parkování ve městech jsme vyvinuli pro našeho německého partnera novou generaci automatu pro vybírání poplatků s tím, že bude prodáván vedle Německa i v Česku a dalších zemích. Pro veřejné i soukromé komunikace dále instalujeme výsuvné sloupky pro kontrolu průjezdu, typicky jsou jimi osazeny například vjezdy do pěších zón měst nebo soukromých prostor.

Jsou všechny produkty dílem vašich vývojářů a techniků, nebo některé přebíráte či kupujete od jiných firem?

Naši vývojáři se zabývají primárně hardwarem a softwarem pro parkovací systémy a navádění. Abychom mohli poskytovat nejvyšší kvalitu všech řešení, spolupracujeme s dodavateli, kteří jsou specialisty na technologie, které by se nám nevyplatilo vyvíjet. Jde například o nizozemskou firmu Nedap, která se specializuje na čtečky s dlouhým dosahem a čidla pro on-street parkování. Jejich čtečky a identifikační štítky používáme například pro realizace v nemocnicích, kde zabezpečují plynulý průjezd sanitních vozů. V současné době také realizujeme projekt pro průmyslový areál se stovkami parkovacích míst, která budou monitorována právě čidly Nedap. Dále spolupracujeme s firmou Molaris, která je výrobcem dobíjecích stanic pro elektromobily. I my samozřejmě reflektujeme tento trend a dobíjecí stanici od tohoto výrobce jsme plně integrovali do parkovacího systému. Máme zde tak spojení dobíjecí technologie Molaris a našeho softwaru, který umožňuje platbu za dobíjení společně s parkováním.

Kde všude se můžeme s vašimi výrobky setkat?

GREEN Center má nyní přes 1 000 instalací parkovacích systémů. Najdete je po celé České republice, v Praze na ně narazíte na dvou ze tří zabezpečených parkovišť. Parkovací systémy dodáváme také našim distributorům primárně v Evropě, ale třeba i na Filipínách nebo v Mexiku. Co se týká typů projektů, hranice jsou v podstatě neomezené. Mezi naše zákazníky patří malí podnikatelé i velké firmy, realizujeme instalace pro obytné domy, nákupní centra, office parky i letiště.

Jakým směrem se bude ubírat vývoj přístupových či vjezdových systémů?

Vývoj technologií obecně jde kupředu velmi rychle, současné trendy jsou hlavně o efektivním využití každého volného místa a maximálním komfortu řidičů. Zaměřujeme se například na navádění pomocí kamerového systému, který řidiče snadno dovede na přesné místo a správci parkoviště umožní maximální využití kapacity. Velkým tématem je také bezpečnost dat a jejich přesunutí do cloudových řešení.

Jste právě ve fázi stěhování společnosti. Bylo důvodem významné rozšíření firmy, nebo chcete všichni „sedět“ pod jednou střechou?

Oba tyto důvody hrály roli. Firma se v posledních letech výrazně rozrostla a dosavadní prostory přestaly stačit. Navíc s výjimkou výroby budou všechna oddělení na jednom místě, veškerá komunikace a práce na projektech tak bude výrazně rychlejší. Po rozhodování mezi několika objekty jsme se rozhodli přesídlit do pražských Kbel, kde právě probíhá rekonstrukce bývalého průmyslového areálu a vznikne zde velkorysý prostor pro GREEN Center a další firmy.

Kolik máte v současné době zaměstnanců (a kolik z nich se podílí na vývoji nových systémů)?

Nyní má GREEN Center přibližně 60 zaměstnanců. Vývoji se nyní věnuje 12 lidí a některé práce na softwaru jsou zadávány externím programátorům. Velmi si ceníme také dlouhodobé práce se studenty technických oborů, jimž můžeme poskytnout flexibilitu a zkušenosti a oni jsou pro nás výraznou posilou.

AK

SMART AND EFFECTIVE PARKING

GREEN Center is a specialist in the development, production and installation of parking systems and other smart technologies for various types of car parks. Nevertheless, the company portfolio is much broader. We were discussing the activities of GREEN Center with director Jiří Zelený.

Could you also introduce your other items to us?

GREEN Center’s flagship is parking systems but other portfolios also include other technologies for security and identification. Apart from the aforementioned system, the company’s turnover is also bolstered with turnstiles. Our portfolio has a broad range, from our own turnstiles with a cash desk for charging to the Oxgard turnstiles utilized, for example, in administrative buildings. We also attend to securing entrances to residential buildings with a comprehensive access solution, security cameras, doorbells, intercoms and security doors. Regarding on-street parking in towns, we have developed a new generation of automated machine for parking charges for our German partner with the fact that it will be sold in Germany as well as in the Czech Republic and other countries. As for public and private roads, we still install telescopic posts for transit control. Those typically tend to be fitted by entrances to pedestrian zones in towns as well as private areas.

Are all the products the work by your developers and technicians or do you take some over or purchase them from other companies?

Our developers primarily attend to hardware and software for parking systems and navigation. In order to be able to provide the best quality of all solutions we co-operate with suppliers who are specialists in technologies that wouldn’t benefit us by producing them ourselves. This, for instance, includes the Dutch company Nedap, which specializes in scanners with long distance focus and a sensor for on-street parking. Their scanners and identification cards are, for example, used for realization in hospitals, where they secure a fluent thoroughfare for ambulances and other emergency vehicles. We are also currently realizing a project for an industrial complex with hundreds of parking places, which will be monitored by Nedap sensors. We also co-operate with the company Molaris, a producer of charging stations for e-cars. We also reflect this trend and have fully integrated the charging station from this producer into the parking system. There we have a connection to the charging technology Molaris and our software, which allows payment of charging together with the parking charge.

Where can one view your products?

GREEN Center now has more than 1,000 installations of parking systems. You can find them throughout the Czech Republic. In Prague you can get to them from three secure car parks. We also supply parking systems to our distributors primarily in Europe but also in the Philippines and Mexico, for instance. As for types of projects, the boundaries are virtually unlimited. Our clients include small entrepreneurs as well as large companies. We realise installations for residential buildings, shopping centres, office parks and airports.

In which direction is the development of access and entrance systems heading?

The development of technologies is generally progressing very quickly. Current trends are primarily about the efficient utilization of every vacant area and drivers’ maximal comfort. We, for instance, focus on navigation via a camera system, which gets drivers easily to a specific place and allows the operator of the car park maximal utilization of the capacity. What is also a significant topic is data security and their transfer into cloud solutions.

You are currently in the middle of moving. Is it because of the company’s sig­nificant expansion or do you all want to ‘sit’ under one roof?

Both of these reasons played a role. The company has expanded significantly over the past years and the existing premises were not sufficient anymore. Moreover, apart from the production area, all other departments will be in one place so all communication and work on projects will therefore be much faster. After choosing from several buildings, we decided to relocate to Kbely, Prague, where the former industrial complex is currently under reconstruction and will provide generous premises for GREEN Center as well as other companies.

How many employees do you currently have (and how many participate in the development of the new system)?

GREEN Center currently has 60 employees. 12 people attend to development and certain work on software is assigned to external programmers. We also really do appreciate long term co-operation with students from technical branches of study for whom we may provide flexibility and experience so that they represent a significant reinforcement for us.

AK

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.