Parkview na Pankráci nabídne zdravé kanceláře

Hlavní stránka » Aktuality » Parkview na Pankráci nabídne zdravé kanceláře

Nová administrativní budova Parkview, která bude dokončena v roce 2020, chce získat mezinárodní certifikaci WELL oceňující pracovní prostředí ohleduplné k lidskému zdraví.

Developerem projektu Parkview je společnost Skanska, která získala jako první v regionu CEE prestižní certifikát WELL Core & Shell pro budovu Visionary. Nejen o zdravých kancelářích v Parkview jsme si povídali s Evou Nykodymovou, manažerkou bezpečnosti a udržitelnosti.

Proč by měl člověk chtít pracovat v budově, která má certifikaci WELL?

Budete mít jistotu, že pracujete ve zdravém prostředí, kde není nic, co by negativně ovlivňovalo vaše zdraví. To, co nejvíce škodí – těkavé organické látky a další kovy – totiž není vidět ani cítit. Budova s certifikací WELL prošla nezávislým měřením, nezávadnost stavebních materiálů je prokazatelně doložená. Všechny ostatní atributy – denní světlo, příjemné materiály, komfort, který budova poskytuje – jsou velkým benefitem, který pozitivně přispívá ke zdraví a dobrému psychickému rozpoložení všech lidí uvnitř.

Certifikace posuzuje celkem osm oblastí. Pojďme se detailněji podívat na některé z nich. Jak bude ošetřena kvalita vzduchu v Parkview?

Vzduch je jednou z nejpřísněji posuzovaných částí. Není divu, člověk ho každý den prodýchá více než 10 000 l a jeho zásadní vliv na zdraví je jasně prokazatelný. Jeho kvalita je důležitá nejen pro lidské zdraví, ale i pro pracovní produktivitu. Vše začíná už přísným výběrem stavebních materiálů, z nichž se nesmějí uvolňovat látky nebezpečné pro lidské zdraví. V Parkview budou instalovány vysoce účinné filtry a také senzory CO2, které budou zajišťovat přívod čerstvého vzduchu. Při vysoké koncentraci CO2 je v zasedačce „vydýcháno“, lidé se cítí ospale a jejich výkon rapidně klesá.

Je obtížné splnit limity týkající se vody?

Pitná voda v Praze splňuje ty nejvyšší standardy, takže s těmito požadavky bychom se měli snadno vypořádat. Samozřejmostí je pak systém pro zachycování dešťové vody, která se využívá k závlaze.

WELL předepisuje, aby 75 % pracovních míst bylo vzdáleno od nejbližšího okna maximálně 7,5 m. Proč?

Protože v kanceláři trávíme často většinu našeho bdělého pracovního dne. Usilujeme o to, aby toto prostředí poskytovalo maximální množství denního světla a lidský rytmus pak byl v souladu s tzv. cirkadiánním rytmem, což je lidský biorytmus ovlivňující kolísání aktivity a odpočinku podle přirozeného denního světla. S nadsázkou říkám, že čím kvalitnější světlo máte v práci, tím lépe pak v noci spíte.

Ve vstupním atriu do Parkview bude podle vizualizací „zelené srdce“. Můžete ho blíže popsat?

Prostorné atrium bude zdobit ostrůvek pod úrovní terénu obklopený vzrostlými stromy. Vnímáme ho jako „zenovou oázu“, kde se budou moci návštěvníci koncentrovat před nadcházející schůzkou, a také jako místo pro relax a zklidnění mysli. Pokud lidé budou chtít být ve větším kontaktu s přírodou, stačí udělat z Parkview několik kroků a vstoupit do rozlehlého pankráckého parku.

Lidé se cítí dobře v prostředí, které se jim líbí. Proto WELL doporučuje instalovat do budov i umění. Co chystáte?

V atriu bude zavěšená monumentální instalace nazvaná Rainforest, vytvořená z více než 200 m neonových trubic. Bude možné ji sledovat ze všech pater foyer. A pokaždé bude jiná. Divák se může ocitnout pod neonovým deštěm, stejně jako se může dostat nad tyto světelné mraky.

Kdy bude zřejmé, jaké hodnocení budova u náročné certifikace WELL získala?

Budova Parkview je zaregistrovaná, dalším krokem je podání veškeré dokumentace ke schválení. Finální měření přímo na místě by se mělo uskutečnit ideálně nejdříve šest měsíců po dokončení výstavby, kdy je budova již v běžném provozu.

PR

PARKVIEW AT PANKRÁC WILL OFFER HEALTHY OFFICES

The new administrative building Parkview, which is to be completed in 2020, aims for the WELL international certification, which assesses the work environment that is considerate to human health and well-being. The developer of the Parkview project is Skanska, the first company within the CEE region to receive the WELL Core & Shell prestigious certificate for the Visionary building. We were talking about healthy offices in Parkview and others with Eva Nykodymová, Safety and Sustainability Manager.

Why should one wish to work in a building with WELL certification?

You will have the certainty that you are working in a healthy environment where there is nothing to have a negative impact on your health. What harms one most – volatile organic substances and other metals – is not visible nor can be sensed. A building with WELL certification undergoes independent measuring and gauging and the harmlessness of building materials is demonstrably documented. All other attributes – daylight, pleasant materials, comfort – that the building offers represent significant benefits and contribute positively to one’s health and good psychological state of mind of all the people inside.

The certification asses eight areas. Let’s look at some of them in more detail. How is the air quality in Parkview to be treated?

Air is one of the most strictly assessed parts. No wonder for one breathes more than 10,000 l of it a day and its significant impact on one’s health is clearly demonstrable. Its quality is important for one’s health as well as work productivity. Everything starts with a strict selection of building materials that mustn’t release any substances that would be harmful to human health. Parkview will be fitted with highly efficient filters and CO2 sensors, which are able to secure a fresh air supply. With high CO2 concentration, a meeting room is airless and stuffy, people feel sleepy and their performance recedes rapidly.

Is it difficult to meet the limits that apply to water?

Drinking water in Prague meets the highest standards so we should be able to cope with these requirements easily. What comes as a matter of course then is the system for catching rainwater, which is utilized for irrigation.

WELL determines that 75% of workplaces are to be maximally 7.5 m from the nearest window. Why is that?

Because we spend a lot of our work days in the office. We are trying to make sure that this environment provides a maximal amount of daylight so that a human’s rhythm is in harmony with the so called Circadian rhythm, a human bio-rhythm that influences fluctuation in activity and relaxation in accordance with natural daylight. With slight exaggeration I can say that the better quality of light at work the better you will sleep at night.

According to visualisations, there will be a ‘green heart’ in the entrance atrium to Parkview. Can you describe it?

The spacious atrium will be graced with an island positioned below the terrain level and surrounded by grown trees. We see it as a ‘green oasis’ where visitors can concentrate prior to oncoming meetings as well as a place for relaxation and calming one’s mind. If people want to be more in touch with nature, they should only make a few steps out of Parkview and enter the large park at Pankrác.

People feel well within an environment they like. That is why the WELL certification recommends the installation of art in buildings. What are you preparing?

A suspended monumental installation called Rainforest and made from more than 200 m of neon pipes will be placed in the atrium. One will be able to view it from all floors and it will always be different. The viewer can find himself under neon rain and can also rise above these light clouds.

When will you know what assessment the building received from the demanding WELL certification?

The Parkview building is registered and the next step is to submit all documentation for approval. Final measuring directly on site should ideally take place at least six months after the completing of the after completing the construction so that the building is already in normal operation.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.