Po Vltavě s betonem

Hlavní stránka » Aktuality » Po Vltavě s betonem

Praha se neustále rozvíjí. Lidé chtějí v Praze žít a moderně bydlet, svá sídla sem stěhují světové firmy a pražská infrastruktura se zdokonaluje.

Vznikají nové bytové komplexy, administrativní budovy, obchodní a vzdělávací centra, výrobní haly, rodinné domy… Stále se pracuje na vylepšování dopravní infrastruktury – je připravena stavba Radlické radiály, chystá se dostavba vnitřního městského okruhu, v plánu je nová trasa metra D nebo dostavby a opravy pražských mostů a tunelů, např. již nyní se pracuje na rozsáhlé dostavbě a rekonstrukci Ústřední čistírny odpadních vod v Praze.

OHLEDUPLNĚ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ I K PRAŽANŮM

To však znamená dostat do města několik milionů tun stavebního materiálu, který přivezou desítky tisíc těžkých nákladních automobilů. Dopravit takové množství materiálů po pražských silnicích značně zatíží pražskou dopravu a negativně ovlivní stav silnic. Železo, cihly, sklo, malta, polystyren a také… beton. Bez betonu se tak velké projekty zkrátka neobejdou. Ačkoli má beton v očích veřejnosti spíše negativní konotace, z odborného hlediska je to jedinečný a nenahraditelný stavební materiál. A právě díky betonu, kterého je na stavby potřeba ze všech materiálů absolutně nejvíce, lze v Praze výrazně snížit množství nákladních automobilů, které poškozují a ucpávají silnice. Už např. jen tím, že beton se vyrábí v betonárnách, které v Praze již teď existují. V centru města, navíc na břehu Vlta¬vy, jsou hned dvě moderní betonárny. A jejich ohromnou výhodou je přístaviště pro nákladní lodě.

Odhadem bude pro výše zmíněné projekty třeba více než 1 mil. m3 betonu, přičemž 1 m3 betonu má hmotnost asi 2,3 t. Beton je složen ze 75 % písku a kameniva, zbytek tvoří cement, voda a přísady: 75 % objemu betonu je 1,7 t. Jest-
liže v širším centru Prahy bude v nejbližších letech potřeba přes 1 mil. m3 betonu, bude nutné do města dopravit přes 1,7 mil. t písku a kameniva. Kamenivo a písek se těží v lomech a pískovnách. Většina z nich se nachází severně od Prahy. Jeden nákladní kamion uveze asi 30 t nákladu. To je tedy téměř 57 000 kamionů, které by mohly zahltit Prahu. Takové množství nákladních aut by závažně ovlivnilo průjezdnost a kvalitu pražských ulic a příjezdových komunikací. Avšak díky dvěma betonárnám, umístěným strategicky téměř ve středu města, nebudou miliony tun materiálu převáženy po silnici, ale po vodě. Moderně, ekologicky, bez hluku a s minimem exhalací. Autodomíchávače s hotovým betonem tak ujedou už jen krátkou vzdálenost z betonárny přímo na stavbu.

EKOLOGICKY – PO VODĚ

Příkladem je právě končící stavba Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod v Troji. Ta byla zásobována z jedné ze zmíněných betonáren, z betonárny Libeň, která je vybavena přístavištěm a podzemním kolektorem pro dopravu kameniva z lodí přímo do betonárny. Betonárna je umístěna hned u severního portálu tunelu Blanka. Na tuto stavbu bylo prostřednictvím této betonárny dovezeno více než 300 000 t kameniva, které bylo dopraveno právě loděmi. Díky tomu tak v letech 2016 a 2017 projelo Prahou o více než 10 000 kamionů mé­ně.

Praha prostřednictvím dvou betonáren u řeky již několik let využívá ekologicky čistou lodní dopravu stavebního materiálu, stejně jako je tomu v jiných evropských městech, jimiž protéká řeka. Příkladem může být Paříž s betonárnou u řeky Seiny, na dohled od Eiffelovy věže. V budoucnu tak budou Pražané při chystané intenzivní výstavbě, která je pro město nezbytná, zatíženi výrazně méně. Paradoxně díky tak neoblíbenému materiálu, jako je beton.

PR

CONCRETE ON THE VLTAVA RIVER

Prague is constantly developing. People want to live in Prague at a modern level, global companies are relocating their headquarters there and Prague’s infras­tructure is improving.

There are new housing complexes, administrative buildings, business and education centres, production halls, family houses… Improvements in transport infrastructure are still under way – construction of the Radlická arterial road is prepared, completion of the inner orbital road is planned and there is also a plan for the new D underground route and the completion and reconstruction of Prague’s bridges and tunnels, for instance the extensive completion and reconstruction of the Central Sewage Treatment Plant in Prague.

CONSIDERATION TO THE ENVIRONMENT AND PRAGUE RESIDENTS

But this means to transport several million tons of building material into the city, which will be transported by thousands of heavy trucks. Transporting such vast amounts of material on Prague’s roads will burden Prague’s traffic considerably and will have a negative impact on road conditions. Iron, bricks, glass, mortar, polystyrene and also… concrete. Such large projects cannot do without concrete. Even though, more likely, concrete has negative connotations in the public’s eyes, from a professional point of view it is a unique and irreplaceable building material. And it is thanks to concrete, which is, out of all other materials, the most necessary, that the number of lorries, which can damage and congest roads, can be reduced considerably. One reason is that concrete is produced at concrete plants which are already located in Prague. There are actually two modern concrete plants situated directly in the city centre and also on the banks of the Vltava River. And their significant advantage is its quayside for cargo ships.

Estimates regarding the aforementioned projects is more than 1 million cubic metres of concrete whereby 1 cubic metre of concrete weighs approximately 2.3 t. Concrete comprises 75% sand and aggregate and the remaining part comprises cement, water and additives: 75% of the volume of concrete is 1.7 t. If there will be more than 1 million cubic metres of concrete required within the broader centre of Prague in the near future, it will be necessary to transport more than 1.7 million tons of sand and aggregate to the city. Aggregate and sand are extracted from stone and sand quarries. Most of them are situated north of Prague. One lorry can carry approximately a 30-ton load. That is almost 57,000 lorries, which may well overload Prague. Such an amount of lorries would seriously influence traffic capacity and the quality of Prague’s streets and access roads. However, millions of tons of materials won’t be, due to the two concrete plants situated strategically almost in the city centre, transported on roads but on water. Trendily, ecologically, without noise and with a minimum of emissions. Mixer trucks with readymade concrete need then only to travel a short distance from the concrete plant directly to the building site.

ECOLOGICALLY ON WATER

A good example is the currently finalizing construction of the New Water Line of the Central Sewage Treatment Plant in Troja. It was supplied from one of the aforementioned concrete plants, the concrete plant in Libeň, which is equipped with a quayside and underground collector for aggregate transport from the ships directly to the concrete plant. The concrete plant is situated directly by the northern portal of the Blanka tunnel. More than 300,000 tons of aggregate was transported to this structure via the concrete plant and on boats. That is why 10,000 less lorries passed through Prague in 2016 and 2017.

Prague has been utilizing the ecologically clean shipping transportation of building materials via their two concrete plants by the river for several years now and the same situation has occurred in other European cities where rivers flow through. For instance Paris, with the concrete plant situated by the River Seine, with a view of the Eiffel Tower. It means that the residents of Prague will be burdened less in future during the planned intensive development, which is necessary for the city. And the paradox is that this is thanks to this unpopular material known as concrete.

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.