Po Waltrovce přichází Nuselský pivovar

Hlavní stránka » Aktuality » Po Waltrovce přichází Nuselský pivovar

Penta Real Estate má za sebou úspěšné roky. Také v blízké budoucnosti chce patřit mezi nejlepší developery na kancelářském trhu a do první desítky, co se týká bytových projektů.

V rozhovoru pro Development News to říká Petr Palička, výkonný ředitel Penta Real Estate.

Jaká je v současné době situace s vašimi projekty?

Nejaktuálnější zprávou je, že dokončujeme kancelářský objekt SmíchOFF v sousedství portálu Strahovského tunelu. Když jsme ten pozemek kdysi kupovali, nevěděli jsme přesně co s ním, ale nakonec jsme vymysleli kancelářskou budovu, protože vzhledem k dopravní zátěži to tam není vhodné na bydlení. Teď se rýsuje, že SmíchOFF spolu s protější budovou Green Point a dalšími, které zde vzniknou, pomohou „polidštit“ a začlenit do města zatím celkem pustou a nevlídnou lokalitu mezi dvěma tunely. Dokončujeme fasádu a interiér, upravujeme okolní zeleň. Myslím, že se SmíchOFF povedl. Ještě před kolaudací máme pronajatou zhruba třetinu z celkových asi 11 500 m2 – bude zde například coworkingové centrum společnosti Spaces.

Waltrovka v Jinonicích už je kompletně dokončená?

Na původní Waltrovce finalizujeme poslední bytové objekty, část z nich budeme majitelům předávat teď na podzim. Místo se změnilo k nepoznání, jsou hotové všechny terénní úpravy, pro které je typický dostatek vzrostlé zeleně. Konečně bychom také měli – po dlouhé době – na Waltrovce otevřít restauraci. Jsou tam sice tři kantýny, ale restaurace se nějak nedařila, a co naplat, hospoda opravdu na tom náměstí chyběla.

Řekl jste „původní“ Waltrovka. Znamená to, že budete ještě pokračovat?

Podařilo se nám získat území mezi Waltrovkou a budovou ČSOB v Radlicích, kde bývaly garáže ministerstva vnitra. Jde o území o rozloze přibližně 5 ha. Na část území už máme projekt, tam můžeme začít stavět, u zbývajícího pozemku jsme podali žádost o změnu územního plánu. Než se ale začnou stavět nějaké větší objekty, musíme přeložit kanalizační stoku, což se mělo původně udělat v rámci stavby Radlické radiály. Jenže ta je zatím odložená, tedy je to na nás. Celková koncepce zástavby je podobná jako na Waltrovce, v první linii budou u Radlické ulice dvě kancelářské budovy a hotel, za nimi, v klidové zóně, pak zhruba 400 bytů. Záměrem je celé údolí „zcivilizovat“ a propojit.

Připravujete nějaké projekty i mimo Jinonice a centrum města?

Máme nový rezidenční projekt se zhruba 130 byty vyššího standardu – Maison Ořechovka v Praze 6 v blízkosti Zahradnictví Chládek. Tento projekt jsme loni koupili ve výběrovém řízení od společnosti SNEO. Společně s partnerem, kterým je BPD development, postavíme ve dvou fázích osm viladomů. V nejbližší době začneme prodávat, předběžný zájem je poměrně velký, i když ceny začínají na 100 000 Kč/m2 bez DPH. Je evidentní, že se projekt architektu Řezákovi a studiu QARTA povedl. Máme také bytový projekt s retailovými prostory na Vítězném náměstí, teď běží územní řízení, ale nastal zádrhel s odvoláním, které se nyní řeší. Je to na místě, kde měl stát tolik diskutovaný „lední medvěd“. Se společností KAPRAIN tam budeme stavět podle návrhu Jakuba Ciglera tvarově velmi nekonfliktní dům, který respektuje okolní Engelovu urbanistiku. Objemově je to téměř kopie protějšího tzv. generálního štábu. Věřím, že dostaneme stavební povolení, poněvadž jsme udělali maximum pro to, abychom vyhověli všem připomínkám a požadavkům… V Praze 6 máme ještě jeden menší bytový projekt na Julisce, kde jsme zatím ve fázi projektové dokumentace. Jinak co se týká této městské části, dohodli jsme se spolu se Sekyra Group a společností KAPRAIN a vytvořili společně konsorcium, které by mělo rozvíjet tzv. čtvrtý segment Vítězného náměstí, nedokončenou plochu směrem ke komplexu vysokých škol. Podle původních záměrů tam mělo vzniknout velké nákupní centrum – to už dneska ale neplatí. Spíše tam bude smíšená zástavba, tedy obchody, kanceláře a byty, popř. ubytování pro studenty. Tady jsme ale opravdu na začátku, zatím se řeší vlastnictví pozemků apod.

Před časem prošlo tiskem, že jste koupili areál někdejšího Nuselského pivovaru…

Kdysi bylo naší vlajkovou lodí Florentinum, pak to byla Waltrovka, kdy jsme rozsáhlý brownfield měnili na zcela novou čtvrť, což pořád ještě není obvyklé. Podobně významný projekt, i když objemově trochu menší, je právě Nuselský pivovar. Komplex budov, ze dvou stran ohraničený železniční tratí a na jihu Botičem, vypadá v současné době velmi neutěšeně. Plánujeme tady zrenovovat historickou budovu, která je památkově chráněná a v areálu, který dnes ze všeho nejvíc připomíná slum, vznikne smíšená zástavba – obchody, menší počet kanceláří a hlavně asi 450 bytů. Zároveň zrekultivujeme přilehlou část Botiče, území otevřeme a propojíme s okolím. Nebude chybět ani cyklostezka. Je to zajímavé místo na dosah centra, v podstatě dvě stanice tramvají od Tylova náměstí. Věřím, že územní rozhodnutí dostaneme letos na podzim, protože městská část Praha 4 si uvědomuje, že tato lokalita potřebuje vylepšit.

Vraťme se zpět do centra: nad hlavním nádražím vyrostla budova Churchill a stavební ruch je při pohledu z oken Florentina patrný i na druhé straně ulice Na Florenci…

První kancelářský objekt projektu Churchill, kde sídlí od počátku roku společnost Deloitte, funguje dobře. Deloitte si krásně upravil interiéry, zaměstnanci se tam zabydleli. Původně byli někteří lidé dost skeptičtí, dokonce i já, že by se měly stavět kanceláře s vyhlídkou na kolejiště, ale výsledek je perfektní. Druhý kancelářský objekt dokončíme v první polovině příštího roku, SUDOP staví paralelně s námi rezidenční budovu. Co je tady třeba dořešit, je pěší přístup od hlavního nádraží. SŽDC plánuje prodloužit podchod, který vede k nástupištím, aby bylo možné se dostat od stanice metra Hlavní nádraží přímo do Italské ulice. Celá tato oblast tak bude přímo napojená na centrum. Uvidíme, jestli se pak ve spolupráci s Českými drahami podaří rozvíjet některé dosud nevyužité pozemky hlavního nádraží, jak územní plán předpokládá. Co se týká Masaryčky, čekáme ještě na jedno kladné stanovisko, abychom mohli zažádat o územní rozhodnutí na první dva objekty v ulici Na Florenci. Běží nám také územní rozhodnutí na hotel na křižovatce Hybernské a Opletalovy. Projekt připravili Schindler Seko Architekti, musím podotknout, že jde o velmi pěkný městský dům. Už máme uzavřenou smlouvu s operátorem Motel One, který by tady chtěl mít zařízení velmi podobné tomu v ulici Na Poříčí. Je to velmi efektivní typ hotelu, dostatečně komfortní pro byznysové klienty i pro turisty. Nemá žádné služby typu wellness, nemá ani klasickou restauraci, jen snídaňovou místnost, takže lidé zde jen přespí, ale peníze za jídlo a další služby utrácejí ve městě, což je pro město ideální. Navíc, cenově konkuruje nabídkám airbnb. Hotel, který bude mít garáže pouze pro 25 vozů, bude vybudován na místě, kde je dnes parkoviště České pošty asi pro 120 aut, takže dojde i ke zklidnění dopravní zátěže. Pozemek je atypický, trojúhelníkový – mezi magistrálou a kolejištěm, takže tam nebylo mnoho jiných možností využití.

A jak to vypadá s dalšími pozemky na Masaryčce?

V běhu je tu změna územního plánu. Musím podotknout, že za nového vedení magistrátu se ledy pohnuly, takže věříme, že třeba za rok by mohlo být jasno. Teď ale nemá smysl spekulovat. Celá oblast se musí řešit komplexně spolu s magistrálou, její humanizací či urbanizací. O tom komunikujeme s pracovníky IPR. Nejsme tam v žádném konfliktu, snažíme se věci řešit společně. Základní myšlenka City Business Districtu zůstává, ale detaily se mohou měnit.

A další plány? Rozhlížíte se i mimo Prahu?

Plánů máme samozřejmě hodně, ale o některých zatím nemohu – nebo nechci – mluvit, protože nejsou v takové fázi, abychom je mohli prezentovat. Obecně zůstává naše ambice pořád stejná: Chceme být lídrem mezi developery kanceláří a patřit do první desítky ve výstavbě rezidenčních objektů, přičemž bychom se chtěli zaměřit na střední a vyšší segment kvality i cen. Jsme velká firma, máme nastavené určité standardy a procesy, které přinášejí náklady, takže se chceme zaměřovat na velké projekty, které generují určitý zisk. Těm parametrům zatím odpovídá jen hlavní město.

AK / FOTO: ARCHIV PENTA

WALTROVKA FOLLOWED BY NUSLE BREWERY

Penta Real Estate itself has been through many successful years and in the near future want to be amongst the best developers in the administrative market and in the top ten with regards to residential projects. That is what Petr Palička, CEO at Penta Real Estate, says in an interview for Development News.

What is the current situation regarding your projects?

The latest news is that we are completing the administrative building SmíchOFF situated within the neighbourhood of the portal of Strahovský Tunnel. When we bought the land we didn’t know exactly what to do with it and eventually came up with an administrative building as it is unsuitable for housing due to heavy traffic. What is shaping up now is the fact that SmíchOFF and the opposite building Green Point and others that are to be built there will help to make this relatively desolate and harsh location between two tunnels more ‘human’ and include it within the city. We are completing the façade and interior and arrange the surrounding greenery. I think SmíchOFF has turned out well. We already have approximately one third of the circa 11,500 sq m leased prior to final building approval – there will, for example, be a co-working centre by Space.

Is Waltrovka in Jinonice completely finished?

We are finalising the last rezidential buildings of the original Waltrovka and will hand over some of them to their owners this autumn. The place itself has changed beyond recognition and all the terrain work, which is characteristic for its sufficient amount of established greenery, is finished. We should, after a fairly long time, finally open a restaurant in Waltrovka. Even though there are three canteens, the restaurant wasn’t working out and, what the devil, a pub was missing in the square anyway.

You said the ‘original’ Waltrovka. Does it mean that you will continue with it even further?

We have managed to acquire land between Waltrovka and the ČSOB building in Radlice, where there used to be garages for the Home Office. It is an approximately 5-hectares area. We already have a project for part of the area and can commence construction. As for the remaining plot, we applied for a change to the outline plan. However, before any larger buildings are commenced, we must relocate the canalization, which was originally to be done within the framework of the construction of the Radlice radial road. But that has been postponed so it is up to us now. The overall concept of the development is similar as it was in Waltrovka. In the first line of houses, by Radlická Street, there will be two administrative buildings and a hotel and behind them, that is in the quiet zone, there will be approximately 400 apartments. The intention is to ‘civilize’ and interconnect the whole valley.

Are you also preparing projects outside Jinonice and the city centre?

We have a new residential project with approximately 130 apartments of a higher standard – Maison Ořechovka in Prague 6 near the Chládek Garden Centre. We purchased this project last year in a tender from SNEO. With our partner BPD development, we will build eight villa houses in two phases and will commence sales in the near future. Preliminary interest is relatively large even though prices start at 100,000 CZK/sq m excluding VAT. It is evident that the project by the architect Řezák and QARTA studio worked out well. We also have a residential project with retail premises at Vítězné Square. The planning procedure is in progress but there is a problem with the appeal, which is currently being dealt with. It is situated in the place where there was proposed to be the frequently discussed ‘polar bear’. In co-operation with the company KAPRAIN, we will be building, on the basis of a project by Jakub Cigler, a very well-adjusted building, which respects its surrounding urbanism by Engel. From a volume point of view, it is almost a copy of the so called general staff opposite. I believe we will get the building permit as we did the maximum for accommodating all objections and requirements… We also have one small residential project at Juliska, Prague 6, where we are at the project documentation phase. As for this city district, we came to an agreement with Sekyra Group and KAPRAIN and formed a consortium, which should develop the so called fourth segment of Vítězné Square, an unfinished area in the direction of the complex of universities. Originally, there was proposed to be a large shopping centre but that doesn’t apply anymore. There will, more likely, be a mixed development, that is shops, offices and apartments and possibly student accommodation. But we are really at the beginning and are dealing with land ownership, etc.

Some time ago, the press announced that you purchased the complex of the former Nusle Brewery…

Our flagship was, at one point, Florentinum, followed by Waltrovka where we transformed a large brownfield into an entirely new district which is still not common. The Nusle brewery is just as significant yet it is a slightly smaller project. The complex of buildings is surrounded on two sides by a railway line and in the south by Botič and currently appears very dismal. Our plan is therefore to restore the historic building, which is listed and the complex, which now mainly resembles a slum, will be turned into a mixed development – shops, a smaller number of offices and primarily some 450 apartments. We will also re-cultivate the adjacent part of Botič and will open up the area and interconnect it with its neighbourhood. There will also be a cycleway. It is an interesting place close to the centre, basically two tram stops from Tylovo Square. I believe that we will get the planning permit this autumn as the city district of Prague 4 is aware of the fact that this location needs improvement.

Let’s get back to the centre: above the main railway station there was constructed the building of Churchill and when looking out of Florentinum, building activity is also evident on the other side of the road, at Na Florenci…

The first administrative building from the Churchill project, where Deloitte has been in situ since the beginning of the year, is working well. Deloitte adjusted the interior beautifully and their employees have settled in well. Some people were initially quite sceptical, even me, that there should be offices built with a view of railway tracks but the result is very satisfying. The second administrative project will be completed in the first half of next year and SUDOP is building a residential building in parallel with us. What needs to be solved here is pedestrian access from the main railway station. The SŽDC is planning to extend the subway, which leads to platforms in order to get from the Main Railway Station underground station directly to Italská Street. All this area will then be directly connected to the centre. We will see if we can, in co-operation with the Czech Railways, develop some of the so far unutilized plots of the main railway station as proposed by the outline plan. As for Masaryčka, we are awaiting one more positive statement in order to be able to apply for a planning permit for the first two buildings in Na Florenci Street. We also have a planning permit in progress for an hotel on the junction of Hybernská and Opletalova Streets. The project was prepared by Schindler Seko Architekti and I must say that it is a very nice town house. We have already concluded a contract with the operator, Motel One, who would like to have a very similar establishment in Na Poříčí Street. It is a very effective type of hotel, being well-appointed for business clients as well as tourists. It doesn’t offer any services such as wellness nor comes with a classic restaurant. Just a breakfast room. So, people will only spend a night there but their money for food and other services will be spent in town, which is ideal for the city. Moreover, pricewise it competes with offers from Airbnb. The hotel, with garages for only 25 cars, will be built in the place where there is currently the Czech Post car park for about 120 cars, which means that traffic will also quieten down. The plot is atypical of a triangle shape – situated between the arterial road and the railway tracks – so there were not that many other opportunities for its utilization.

And what is the situation regarding other plots at Masaryčka?

The change of the outline plan for that area is in progress. I must point out that things started moving with the new council administration, so we believe that the situation should be clear in about a year. But there is no point in speculating now; the whole area needs to be dealt with comprehensively with the arterial road, its humanization and urbanization. We are discussing that with IPR employees. We are not in conflict and we are trying to deal with things together. The basic concept of the City Business District remains but details may well change.

What about your other plans? Are you looking outside Prague?

Naturally we have many plans but I cannot – or would rather not – talk about some of them as they are not in the phase of being presented. Our ambition generally remains the same: We want to be the leader amongst the developers of administrative premises and belong to the best ten developers of residential projects whereby we would like to focus on the medium and large quality and price segment. We are a big company, have specific standards and processes which come with costs, so we want to focus on large projects that generates profit. And so far only the capital corresponds with those parameters.

AK / PHOTO: PENTA ARCHIVE

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.