Práce, bydlení a zábava se dobře doplňují

Hlavní stránka » Aktuality » Práce, bydlení a zábava se dobře doplňují

Projekty skupiny Crestyl mají jedno společné – vyčnívají. Kanceláře totiž dnes už dávno nejsou pouze samotné metry čtvereční, ale především to, co daná lokalita nabízí jiného.

Firmy si již totiž ujasnily, že ke komfortu zaměstnanců nestačí pouze pohodlné kancelářské křeslo nebo automatický kávovar.

PRÁCE, POHODLÍ A PŘÍRODA V DOCK IN

Multifunkční čtvrť DOCK se nachází na rozhraní pražské Libně, Karlína a Holešovic poblíž stanice metra Palmovka. Projekt se pyšní velkou pronajímatelnou plochou, která se nachází v bezprostřední blízkosti centra Prahy. DOCK IN kromě skvělé lokality na břehu řeky plné zeleně nabízí i pestré zázemí, které komplexní požadavky na pohodlí zaměstnanců splňuje. V areálu nechybí třeba ani možnost zapůjčení padddleboardů, šlapadel či motorových člunů; i venkovní areál pak nabízí wifi připojení a možnost si jednoduše nabít počítač nebo mobil.

NOVÁ PRAŽSKÁ ČTVRŤ HAGIBOR

Vedle libeňských doků začal Crestyl rozvíjet i zcela novou pražskou lokalitu – projekt Hagibor v sousedství stanice metra Želivského. V unikátním místě, které symbolicky ukončí Vinohradskou třídu, postupně vyroste celkem pět rezidenčních domů společně se stejným počtem administrativních budov nabízejících 80 000 m2 kanceláří. Vše propojí centrální pěší bulvár s obchody a restauracemi, který povede od východu z metra, a náměstí s multifunkčním kulturním centrem. Součástí nové čtvrti Hagibor bude i obrovský dvouhektarový park. Právě veřejný prostor je prioritou tohoto místa, proto jeho koncepci řídí nejvýznamnější krajinářský architekt současnosti Michel Desvigne, který propojí kancelářské a rezidenční budovy s parkem a všemi venkovními prostranstvími do jednoho harmonického celku.

V CENTRU PRAHY I BRNA

V následujících letech plánuje Crestyl vtisknout novou tvář i centru hlavního města, a to prostřednictvím dvou projektů. Savarin propojí hlavní pražskou „high street“ Na Příkopě s Václavským náměstím a ulicemi Jindřišská a Panská. Vznikne zde nový veřejný prostor se zelení, otevřeným prostranstvím ve vnitrobloku a komerčními plochami. Dalších 5 000 m2 obchodních ploch a kanceláří v centru Prahy chystá Crestyl v historické budově na náměstí Republiky 7, jejíž rekonstrukci plánuje dokončit v roce 2022.

V centru moravské metropole se zase pracuje na přeměně stávajícího obchodního domu Dornych mezi vlakovým a autobusovým nádražím, který nahradí částečně zastřešený veřejný prostor s náměstím a několika menšími budovami kolem, v nichž budou hotel, kanceláře, bydlení, restaurace, obchody i služby.

„Výhodou našich projektů je i skutečnost, že kombinují bydlení, zábavu a práci, není to osamocený ostrov kancelářských budov nebo obchodů,“ říká Lenka Vašutová, šéfka komerčního oddělení developerské skupiny Crestyl, a pokračuje: „Stále více nájemců si uvědomuje, že kvalitní pracovní prostředí je velmi důležitým faktorem pro získávání a udržení talentovaných zaměstnanců. Zvýšenou pozornost dnes věnují službám i možnostem relaxace, aby si jejich zaměstnanci měli kde zasportovat, odpočinout, zaparkovat kola a motorky, osprchovat se, zajít k lékaři, na poštu. To vše v našich projektech najdou.“

PR

WORK, HOUSING AND ENTERTAINMENT MATCH WELL

Crestyl Group’s project have one thing in common – they stand out. Offices are not anymore just about square meterage but about what else a particular location offers. Companies have, in fact, already realized that a comfortable office chair or an automatic coffee machine are not enough for employees’ comfort.

WORK, COMFORT AND NATURE IN DOCK IN

The multifunctional district DOCK is situated on the boundary of Prague’s Libeň, Karlín and Holešovice, near the Palmovka underground station. The project prides itself on a very large rental area, which is located within the immediate vicinity of Prague’s centre. Apart from the excellent location on riverbanks full of greenery, DOCK IN also offers versatile background facilities that meet employees’ comprehensive requirements for comfort. The complex also includes, for instance, the possibility of hiring paddleboards, paddle boats and motorboats; the outdoor complex comes with wireless connections and the possibility to simply charge one’s computer or mobile.

NEW PRAGUE DISTRICT OF HAGIBOR

Apart from the docks in Libeň, Crestyl also started developing an entirely new Prague location – the Hagibor project situated within the neighbourhood of Želivského station. The unique place, which is to end symbolically by Vinohradská Road, will be complemented with a total of five residential buildings as well as five administrative buildings offering 80,000 sq m of offices. All this is to be connected with a central pedestrian boulevard with shops and restaurants, which is to run east from the underground, and a square with multifunctional cultural centre. The new district of Hagibor will also include the huge two-hectare park. It is the public space that is the priority of this place, so its concept is managed by the most important landscape architect Michel Desvigne, who will connect office and residential buildings with the park and all outdoor areas in one harmonious complex.

IN THE CENTRE OF PRAGUE AND BRNO

Crestyl is planning to provide a new image for the centre of the capital in the near future and is to do so with two projects. Savarin is to interconnect Prague’s ‘high street’ Na Příkopě with Wenceslas Square and Jindřišská and Panská Streets. There will be a new public area with greenery, an open area within the inner block and commercial areas. A further 5,000 sq m of retail areas and offices in Prague’s centre is being prepared for the historical building at 7 Republiky Square, whose reconstruction is to be completed as per schedule in 2022.

In the centre of the Moravian metropolis, they are working on the conversion of an existing department store, Dornych, situated between the train station and bus station, which is to be replaced with a partially roofed public area with a square and several smaller buildings that are to house an hotel, offices, housing, restaurants, shops and services.

“Our projects’ advantage also lies in the fact that they combine housing, entertainment and work. It is not just a solitary island of administrative buildings or shops,” says Lenka Vašutová, Head of the Commercial Department at the development group Crestyl and adds: “More and more clients realize that a quality working environment is a very important factor in order to gain and retain talented employees. They nowadays also pay increased attention to services and possibilities for relaxation so that their employees have a place for playing sports, relaxation, parking bicycles and motorbikes, having a shower, popping to the doctor’s, to the post office,etc. They can find all that in our projects.”

PR

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.