Praha je druhé nejudržitelnější město ve střední Evropě

Hlavní stránka » Aktuality » Praha je druhé nejudržitelnější město ve střední Evropě

Mezinárodní společnost Arcadis, zaměřená na poradenství v oblasti stavebnictví, životního prostředí a udržitelného rozvoje, každé dva roky porovnává stovku globálních metropolí.

Mezi hlavní kritéria patří kvalita života jejich obyvatel (pilíř Lidé), úroveň podnikatelského prostředí (pilíř Podnikání) a jejich dlouhodobě udržitelný rozvoj (pilíř Planet). Tyto tři oblasti vycházejí z Cílů dlouhodobě udržitelného rozvoje, které do roku 2030 definovala pro svých 193 členů Organizace spojených národů (OSN). Arcadis’ Sustainable Cities Index 2018 vede Londýn, následovaný Stockholmem a Edinburghem. V první dvacítce je celkem 14 evropských měst a po třech z Asie a Severní Ameriky. Praha se celkově umístila na 23. místě a je po Vídni druhou nejudržitelnější metropolí regionu střední a jihovýchodní Evropy.

PRAHA V CELKOVÉM GLOBÁLNÍM HODNOCENÍ

„Praha je v aktuálním Arcadis’ Sustainable Cities Index hodnocena jako tzv. vyrovnaný inovátor. Ve dvou sledovaných pilířích (kvalita života obyvatel a úroveň podnikatelského prostředí) se umístila celosvětově velmi vysoko. Index oceňuje například dostupnost a kvalitu zdravotní péče v Praze, bezpečnost našeho hlavního města, rozvoj turismu, řadu příležitostí k podnikání a širokou nabídku pracovních míst. V rámci třetího pilíře (trvale udržitelný rozvoj) dobře hodnotí vodní hospodářství a zeleň ve městě. Prostor pro zlepšení je v dopravě, propojení města geografickém i virtuálním, a ve zlepšení odpadového hospodářství,“ uvádí Lenka Matějíčková, vedoucí oddělení Sustainability z české pobočky Arcadis.

PRAHA VE SROVNÁNÍ REGIONU CEE

Po Vídni, jíž patří pátá příčka v celkovém globálním srovnání, je Praha (celkově na 23. místě) druhou nejvíce trvale udržitelnou metropolí regionu střední a jihovýchodní Evropy. S velkým odstupem se řadí další sledovaná hlavní města CEE: Varšava (celkově 54.) a Budapešť (57.).

„Přední místo Praze ve středoevropském srovnání zajišťuje množství zeleně, dostupnost a kvalita zdravotní péče a vyváženost pracovního a osobního života… Praha je pro návštěvníky velmi atraktivní a sama turismus maximálně podporuje. Náš index poukazuje na nutnost omezit emise CO2, podpořit alternativní způsoby dopravy (e-automobily, cyklodoprava) a zlepšit zpracování odpadních vod. V poslední jmenované oblasti Praha své renomé již zlepšuje. Od září 2018 je ve zkušebním provozu nová čistička odpadních vod, která pracuje s nejmodernějšími technologiemi a má dostatečnou kapacitu pro současné i rostoucí potřeby metropole. S celkovými náklady 6,6 mld. Kč jde o největší investici města v posledních letech,“ komentuje Lenka Matějíčková.

DOPORUČENÍ PRO PRAHU

Stejně jako Varšava a Budapešť se i Praha podle Arcadis’ Sustainable Cities Index potýká s emisemi CO2, k nimž výrazně přispívá dopravní situace v Praze. „Řešení dopravní situace v Praze má řadu kroků. K poměrně rychlým a snadným opatřením patří z našeho pohledu rozvoj záchytných parkovišť, která budou vázána na páteřní systém městské hromadné dopravy. Za vhodné řešení také považujeme podporu elektromobility (autobusů MHD, rozšíření nabíjecích stanic pro e-vozy a rozšíření sdílených kol/elektrokol). S tím souvisí rozvoj sítě cyklostezek a jejich provázanost na MHD. K restriktivním opatřením, která zavádějí mnohé evropské metropole, náleží omezení vjezdu do centra města pro auta, jež nesplňují určité emisní limity. Klíčové je dobudování vnitřního a vnějšího dopravního okruhu, které odlehčí dopravě v centru/širším centru, a rozvíjení sítě pražské městské hromadné dopravy (např. linka metra D) a spolupráce v tomto ohledu se Středočeským krajem a Českými drahami,“ dodává Lenka Matějíčková.

Arcadis’ Sustainable Cities Index pozitivně hodnotil zeleň v Praze, nicméně její další výsadba a příprava vhodných zelených ploch v rámci intravilánu města pomůže zmírnit následky zvyšujících se průměrných teplot v letním období.

RED / FOTO: PIXABAY.COM

PRAGUE IS THE SECOND MOST SUSTAINABLE CITY IN CEE

Arcadis, international consultancy company in the field of construction, environment and sustainable growth, compares a hundred major world cities every two years.

The main criteria are quality of life of their inhabitants (the pillar “People”), quality of business environment (the pillar “Business”) and their sustainable development (pillar “Planet”). These three fields are based on Sustainable Development Goals defined by the United Nations for their 193 members. London is leading the Arcadis’ Sustainable Cities Index followed by Stockholm and Edinburgh. The top twenty includes 14 European, three Asian and three North American cities. Prague ranked 23rd and after Vienna it is the second most sustainable metropolis in the Central and Eastern European region.

PRAGUE IN OVERALL WORLD ASSESSMENT

“The current Arcadis’ Sustainable Cities Index evaluates Prague as ‘a balanced innovator’. In two monitored pillars (i.e. quality of life of its inhabitants and quality of business environment) Prague was ranked very high on a worldwide basis. The index appreciates e.g. availability and quality of healthcare in Prague, security in our capital, development of tourism, numerous occasions for business activities and a wide range of job vacancies. Within the third pillar
(i.e. sustainable growth) water management and green space in the city got a good evaluation. There is scope of improvement in transport, in geographical and virtual networking of the city and in waste management,” states Lenka Matějíčková, Head of Sustainability of Arcadis Czech Republic.

PRAGUE COMPARED WITHIN THE CEE REGION

After Vienna, ranked fifth in the overall world comparison, Prague (23rd on a worldwide basis) is the second most sustainable metropolis in the Central and Eastern European region. Other monitored cities of CEE, Warsaw (54th on a worldwide basis) and Budapest (57th), are far behind.

“The amount of green space, availability and quality of healthcare and work-life balance put Prague at the forefront within the Central European comparison. Prague is very attractive to tourists and the city itself supports tourism as far as possible. Our index highlights the need to reduce carbon dioxide emissions, to support alternative modes of transport (electric vehicle, cycle transport) and to improve waste water treatment. However, Prague has been enhancing its reputation in the last mentioned field. Since September 2018 a new sewage treatment plant, which employs state-of-the-art technologies and its capacity corresponds to current and growing needs of the city, has been operating in test mode. With total costs of CZK 6.6 billion this has been the largest investment in recent years,” comments Lenka Matějíčková.

RECOMMENDATION FOR PRAGUE

According to the Arcadis’ Sustainable Cities Index Prague, as well as Warsaw and Budapest, faces carbon dioxide emissions, which is significantly affected by traffic situation in Prague. “Solution to traffic issues in Prague has several steps. From our perspective relatively quick and easy measures include development of impoundment lots linked with the backbone system of public transport. We consider support of electromobility (public transport buses, extension of charging stations for both private and company electric vehicles or extension of shared bike/electric bicycles) as an appropriate solution. This also concerns development of bicycle lane network and its interlinkage with public transport. Restricted access of vehicles not meeting appropriate emission limits to the city centre is one of the restrictive measures introduced by many European metropolises. It is essential to finish construction of the inner and outer ring road with the aim to take some of the strain off the city centre/broader city centre, and to develop the system of Prague public transport network (e.g. metro D Line) and, in this respect, to cooperate with the Central Bohemian Region and České dráhy,” adds Lenka Matějíčková.

The Arcadis’ Sustainable Cities Index views positively green space in Prague, however, further planting and preparation of suitable green spaces within built up area will alleviate the consequences of increasing average temperature in summer season.

RED / PHOTO: PIXABAY.COM

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.