Proč jezdily první parníky s plachtami?

Hlavní stránka » Aktuality » Proč jezdily první parníky s plachtami?

Ano, čtete správně, každá nová technologie se přece potřebuje uchytit postupně. Proto na prvních parolodích komín střídal stěžeň; strojní pohon totiž měl teprve získat důvěru a popularitu.

Ve stavebnictví máme dojem, že na pojmu železobetonová konstrukce je nemožné cokoli změnit. Ale plachta i železo mají své konkurenty, jejichž vlastnosti v mnohém více odpovídají potřebám investorů. Řešení náhrady ocelové výztuže výztuží ze skelných vláken je ověřené v zahraničí a nyní přichází do České republiky s firmou JORDAHL & PFEIFER. Hlavní benefity? Nulové náklady na opravy zkorodované výztuže monolitu po dobu životnosti stavby, realizace subtilnějších konstrukcí bez rizika bludných proudů, eliminace rušení radiových vln a dopravní úspory.

Výroba a sortiment
FIBERNOX® V-ROD 60 jsou výztuže ze skelných vláken vyrobené pultruzí. Pultruze je proces kontinuální výroby vyztužených pryskyřic různých tvarů a délky tažením. Vstupní materiál je směs tekuté pryskyřice a vláknové výztuže. Proces zahrnuje tažení materiálu přes vyhřívanou ocelovou formu pomocí tažného zařízení.
FIBERNOX® V-ROD 60 se vyrábí s průměrem 6–32 mm. Vedle rovných a ohnutých prutů lze produkovat i třmínky, výztuž s kotvou na konci, dilatační trny nebo skalní kotvy. V současné době výrobní technologie dospěly do stavu, kdy jsou velikostní a tvarové potřeby stavebního trhu splnitelné.

Fyzikální vlastnosti
Objemová hmotnost ρ [kg/m3] je minimálně 3× menší než běžná betonářská výztuž. Konkrétně běžná betonářská výztuž o průměru 20 mm váží 2,4 kg/m a FIBERNOX® V-ROD 60 má hmotnost pouhých 0,7 kg/m. Konstrukce jsou tak lehčí a tenčí. Na jeden kamion se naloží více výztuže. Tím se zrychlí dodávky materiálu, vytížení staveništních jeřábů a hlavně se sníží zátěž těžkou dopravou v oblasti výstavby, což najde uplatnění při projektech v husté městské zástavbě.
Tepelná vodivost materiálu λ [W/mK] je minimálně 10× menší než v případě běžné betonářské výztuže.
Únosnost v tahu přes 1000 N/mm2 je ve srovnání s běžnou betonářskou výztuží minimálně 2× větší. Jde bezpochyby o největší výhodu. Neznamená to však, že konstrukce se od zítřka budou vyrábět 2× tenčí. K redukci velikosti konstrukcí přirozeně dochází, ale všechno má své limity. K subtilnosti, a tím architektonické zajímavosti konstrukce, přispívá i snížené krytí výztuže. Není potřeba navrhovat krytí výztuže z pohledu agresivity prostředí, nýbrž jen na nezbytné minimum s ohledem na soudržnost.
FIBERNOX® V-ROD 60 není třeba betonem chránit, prostě nekoroduje.

Oblasti nejvýhodnějšího využití
V-ROD skvěle zastoupí železo v projektech s agresivním prostředím nebo při požadavku na prodlouženou životnost. Může jít o spodní stavby konstrukcí, konstrukce v chemickém průmyslu, čističky odpadních vod nebo betonové ná-
drže. Tyto výztuže ze skelných vláken jsou ideální pro tenké konstrukce nebo konstrukce s požadavkem na malé krytí výztuže. V nemocnicích, v letištních budovách nebo v transformáto­rových stanicích mnohem lépe vyhoví požadavkům na nežádoucí vedení elektrického nebo magnetického vlnění v konstrukci. Obvyklým užitím jsou také stavby s požadavkem na nízkou tepelnou vodivost nebo tunelové stavby s TBM.

Budoucnost nových materiálů
Materiály ve stavebním průmyslu doznávají výrazně většího pokroku než samotné postupy výstavby. Pro využití výhod moderních materiálů je zapotřebí přizpůsobit návrh konstrukce i samotné stavební postupy. Hlavním účelem výrobku FIBERNOX® V-ROD 60 je umožnit architektonicky zajímavější konstrukce, stavět s delší životností (odstranění koroze), snížit celkové náklady na stavbu a hlavně urychlit výstavbu.

PR

Why did the first steamboats use sails?

Yes, the first steamboats really did have sails. People needed time before they could fully trust and have confidence in this new technology.

In the building industry, there is the prevailing thought that nothing can be improved in reinforced concrete structures. However, like sails, steel reinforcement now has competition with properties which often correspond to investors’ needs better.
The solution of replacing steel reinforcement with one of glass fibre has already been proven abroad and it is now coming into the Czech Republic with JORDAHL & PFEIFER. What are the main benefits? Zero costs for repairs of corroded steel reinforcement monoliths throughout their lifespan, realization of more delicate structures without the risk of stray voltage, elimination of the disturbance of radio waves and savings in transport.
The main purpose of the FIBERNOX® V-ROD 60 product is to allow for architecturally more interesting structures built with a longer lifespan (removing corrosion), reducing overall construction costs and speeding up construction development.

Výroba FIBERNOX® V-ROD 60 procesem pultruze
Production of FIBERNOX® V-ROD 60 via pultrusion process

Nejvhodnější místa využití: nemocnice a letištní budovy
Areas of the most suitable utilization: hospitals and airport buildings

V čističkách odpadních vod V-ROD skvěle odolává agresivnímu prostředí
In sewage disposal plants, V-ROD resists a perfectly aggressive environment

Video: Instalace FIBERNOX® V-ROD 60 v parkovacích garážích.
Video: Installation of FIBERNOX® V-ROD 60 in garage parking.

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.