Rekonstrukce jsou novou příležitostí

Hlavní stránka » Aktuality » Rekonstrukce jsou novou příležitostí

Milorad Miško Miškovič má rád moderní umění, nové příležitosti a samozřejmě poctivou architekturu.

Tu se snaží stavět a nabízet lidem. Nejen těm, kteří si od jeho společnosti Karlin Port Real Estate koupí bydlení nebo pronajmou kanceláře, ale každému, kdo se s architekturou dostává do kontaktu. A tím je kterýkoli obyvatel hlavního města.

Karlín v názvu vaší developerské společnosti Karlin Port Real Estate je vzpomínkou, reminiscencí, nebo odvoláním na fakt, že v Karlíně máte obchodní zájmy?

Je to sentiment. Obnova Karlína, kde jsem 12 let působil ve společnosti Karlín Group, patří k tomu nejlepšímu, co v hlavním městě v developmentu vzniklo. Karlín Group mi pomohla získat zkušenosti, které teď využívám pod hlavičkou Karlin Port Real Estate. Získal jsem ke Karlínu hluboký osobní vztah. Mnohé jedinečné zkušenosti, které mi Karlín poskytl, teď využíváme v nových developerských projektech. Jedním z příkladů je pro nás v současné době rekonstrukce domu Mánesova 78 na Vinohradech.

Dokážete řešit celá rozsáhlá urbanistická území. Co vás přivedlo k rekonstrukci jednoho domu?

Obvykle developerské firmy rekonstrukcemi začínaly, než se pustily do staveb na brownfieldech nebo na zelené louce. My jsme na to šli obráceně. Je to naše reakce na současné prostředí, v němž jako developeři podnikáme, na stav, který nastal po roce 2014, kdy nebyl schválen Metropolitní plán. Výstavba rezidenčních projektů, a nejen rezidenčních, je v Praze posledních pár let velmi komplikovaná. Prodloužilo se stavební řízení, změnit uzemní plán anebo získat územní rozhodnutí a stavební povolení trvá neúměrně dlouho. Získat povolení pro rekonstrukci je proti tomu výrazně snazší a rychlejší. Po získání činžovního domu chceme zahájit co nejdříve rekonstrukci. Když neměníme objemy, je proces povolování kratší. A to včetně toho, že projekt řešíme s památkáři. Je to nutné, protože přestavujeme domy renesanční nebo ve stylu art deco, a já souhlasím s tím, že tato architektura musí být zachována, ta památková ochrana je nutná. Mánesova 78 je jedinečný, rohový dům, jeden z největších v té ulici. Nám jde o skutečnou rekonstrukci, ne takovou tu „po italsku“. Dokončíme ji ve druhém čtvrtletí příštího roku. Vzniká zde 33 bytových a maloobchodních jednotek vysokého standardu. Podobně se i konkurenční střední a velké developerské společnosti pouštějí do rekonstrukcí – ze stejného důvodu jako my. Ale jen málo z nich věnuje rekonstrukcím tak pečlivou pozornost. Proto jsme založili platformu The Prague Collection, která se bude věnovat výhradně nákupům starých, ale krásných činžovních domů a jejich rekonstrukcím. Do budoucna plánujeme, že některé rekonstruované domy nebudeme prodávat, ale ponecháme si je a budeme v nich byty pronajímat. Nájmy budou vyhledávat lidé, jimž se nepodaří koupit si byt vlastní, anebo kteří vlastní byt nechtějí. Je to nový trend, především mezi mladými lidmi v celé Evropě, nejen u nás.

Zároveň společnost Karlin Port Real Estate připravuje nový projekt na zelené louce, který koupila počátkem tohoto roku. Jak mnoho se liší a co naopak má společného s developmentem, o jakém jsme mluvili dosud?

Ve Zličíně, nedaleko stanice metra, jsme koupili pozemky, na kterých vyroste projekt Zličín Gate. Plánujeme zde realizovat přibližně 230 bytů a hotel s 50 pokoji. Na projektu spolupracujeme se společností Alfaville architekta Marka Todla. On je podle mne velmi invenční a zajímavý tuzemský architekt. Pro hotelovou část projektu už máme územní rozhodnutí a pracujeme na získání stavebního povolení. Lokalita, kde má vzniknout Zličín Gate, je součástí velkého rozvojového území, které má velkou šanci zažít to, co už ze 70 % má za sebou například Karlín nebo Smíchov. Další rozvojová území, která nás zajímají, nebo na nichž již participujeme jako obchodní partneři, jsou Smíchovské nádraží, Nákladové nádraží Žižkov, Letňany, Chodov a Bubny, Rohanský ostrov a již zmíněný Zličín. Nepodařilo se nám získat lokalitu Tatrovky ve Zličíně, někdo ji zná jako bývalý areál Siemens. Je to vlastně sousední brownfield s naším Zličín Gate. Jde o území o rozloze 33 ha, na nichž lze v budoucnu postavit až 500 000 m2 nadzemní užitné plochy. To je opravdu hodně. Dva roky jsme s naším partnerem o tuto lokalitu usilovali, věnovali jsme tomu hodně času, žili jsme tím, protože jsem v tom viděl jedinečnou příležitost přenést tam všechny zkušenosti, které jsem léta získával v Karlíně. Trpělivě si hrát s tím místem, piplat ho a vzdělávat, ta lokalita si to zaslouží. Měl jsem pro ten projekt finančně velice silného zahraničního partnera. Mohlo tam vzniknout něco skutečně unikátního. Nakonec byl úspěšnější konkurenční developer.

Na zelené louce vzniká ještě další unikátní projekt The Oaks Prague, ve kterém jste poradcem investora. Oč se jedná?

Ano, je to ve Velkých Popovicích blízko Prahy. V tomto projektu jsme poradcem silného ruského investora. Je to pro nás neobvyklá role, ale je to tak výjimečný projekt, že jsme na něm chtěli participovat. Investorovi jsme pomohli, mimo jiné, vyjednat i financování první etapy výstavby. Z hlediska objemu peněz je to jeden z největších finančních úvěrů poskytnutých na jednu etapu bytové výstavby v Praze po roce 1990.

Když hovoříte o projektech, vždy zmíníte nějakého partnera. Jak tato partnerství vznikají, je to strategie, nebo otázka okamžitých možností či okolností?

Je to strategie. Development je v současné době velmi rizikové podnikání, zejména v důsledku měnících se zákonů a problémů se získáváním stavebních povolení. Když se některý zkomplikuje nebo zadrhne, pokračují jiné projekty. Umožňuje nám to neustále pracovat na nových věcech a přitom snižovat rizika, že se něco nedokončí a problémy strhnou i ty projekty, které jdou dobře a mohou být úspěšné. V současné době je trh silně konkurenční. V tom smyslu, že je k dispozici hodně kapitálu, ale málo projektů. Když se zdaří, znamená to, že máme vždy dost sil a prostředků rozpracovávat nové zajímavé projekty. O to jde našim investičním partnerům, že se díky našim zkušenostem a know-how mohou účastnit zajímavých developerských projektů.

JF

RECONSTRUCTIONS REPRESENT NEW OPPORTUNITY

Milorad Miško Miškovič likes modern art, new opportunities and naturally honest architecture.

And he tries to build that and offer it to people. Not only to those who buy housing or lease offices from his company Karlin Port Real Estate but to everyone who is in touch with architecture. And that is any resident of the capital.

Does Karlín in the name of your development company Karlín Port Real Estate represent a memory, reminiscence or reference to the fact that you have business interests in Karlín?

It is a sentimental issue. The revitalization of Karlín, where I worked for 12 years in the Karlín Group, belongs to the best that has been realized in development within the capital. Karlín Group helped me gain valuable experience which I now utilize under the cloak of Karlin Port Real Estate. I developed a deep personal relationship with Karlín. We now use many of the unique experiences that Karlín provided me with in new development projects. One of these examples is currently the reconstruction of the 78 Mánesova building in Vinohrady.

You can deal with large urban areas. What brought you to the reconstruction of one building only?

Development companies usually commence with reconstructions before getting into construction in brownfields or on green land. We did it the other way round. It is our response to the current environment where we operate as developers, to the situation that occurred after 2014 when the Metropolitan plan was not approved. Development of residential projects, and not only residential, has been very complicated over the past few years. Building procedure was prolonged and the changing of an outline plan or acquiring a planning or building permit takes disproportionately long. Getting a permit for reconstruction is much easier and faster in comparison with that. After acquiring the townhouse, we want to commence with reconstruction as soon as possible. If we don’t change any dimensions, the approval process is shorter, including the fact that we discussed the project with conservationists. It is necessary as we reconstruct renaissance and art-deco style buildings and I agree that this architecture must be preserved, thus historical heritage preservation is necessary. No 78 Mánesova is a unique corner building, one of the largest in this street. We want a real reconstruction. Not one ‘in Italian style’. We will complete it in the second quarter of next year and there will be 33 residential and retail units of a high standard. Competition development companies of a medium and large size also set out reconstructions and do so for the same reason we do. Nevertheless, only a few of them pay such thorough attention to reconstructions and that is why we founded the Prague Collection platform, which will solely deal with purchases of old yet beautiful townhouses and their reconstructions. In future, we are planning not to sell some of the reconstructed buildings and keep them and lease apartments. Rentals will be sought after by people who can’t manage to purchase their own apartment or those who just don’t want to own their own property. It is a new trend, especially amongst young people throughout Europe and not just in our country.

Karlin Port Real Estate is also preparing a new project on green land, which they purchased at the beginning of this year. How does it differ and what does it, on the other hand, have in common with the development we have so far been talking about?

We purchased plots nearby an underground station in Zličín where there will be the Zličín Gate project. Our plan is to realize approximately 230 apartments and a hotel with 50 rooms. We will co-operate on the project with the company Alfaville owned by architect Marek Todl. I think he is a very creative and interesting local architect. We already have a planning permit for the hotel part and are preparing for the building permit. The location where the Zličín Gate project is to be realized is part of a large development area, which has a tremendous opportunity to experience what Karlín and Smíchov, for instance, have already 70% been through. Other development areas that are interesting for us or on which we participate as business partners are the areas of Smíchov Station, Freight Station Žižkov, Letňany, Chodov and Bubny, Rohanský ostrov and the aforementioned Zličín. We haven’t managed to yet get the Tatrovka location in Zličín – some might know it as the former Siemens complex. It is actually a neighbouring brownfield to our Zličín Gate. It is a 33-ha area where there can be some 500,000 sq m of above ground usable area built in future. That is really a considerable volume. We were trying to get this location with our partner for two years. We gave it a lot of time and lived it, as we saw a unique opportunity in putting in there all the experience I had over the years gained at Karlín. The location deserves to be played with and pampered. I had a financially strong foreign partner for this project. There could have really been something unique there. In the end, the competition developer was more successful.

The unique project The Oaks Prague, where you act as the investor’s advisor, is being realized on green land. What is it about?

Yes, it is in Velké Popovice nearby Prague. We act as advisor to a strong Russian investor. It is an unusual role for us but it is such an exceptional project that we wanted to take part in it. We, amongst others, helped the investor to negotiate and finance the first stage of the development. From the point of view of finance, it is one of the largest financial loans provided for one stage of residential development in Prague since 1990.

When you speak of projects, you always mention some partner. How do these partnerships come about? Is it strategy or a question of immediate possibility or circumstance?

It is a strategy. Development is nowadays a very risky business, especially due to changing regulations and problems with getting building permits. If some of them become complicated or stuck, other projects will proceed. This allows us to work constantly on new things and to still reduce the risk of something not getting completed and problems can also pull in other projects that are doing well and can be successful. The market is currently very competitive in the sense that there is a considerable amount of available capital but not enough projects. When things turn out well it means that we always have enough power and resources to start working on new interesting projects. That is what our investment partners want. That they can participate in interesting development projects thanks to our experience and knowledge.

JF

Sledujte nás

Copyright © 2018 WPremium event, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.